Yes, we fuck!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

På bakgrunn av et sterkt ønske fra våre medlemmer har vi de siste årene jobbet med å sette fokus på funksjonshemmedes seksualitet. I fjor inviterte vi våre medlemmer til et kurs om dette temaet. Kurset ble gjennomført med dobbelt så mange deltakere som planlagt. Seksualitet var et tema som engasjerte og opprørte mange. Det ble delt historier om at seksualitet aldri ble nevnt i møtet med helsevesenet og at det generelt snakkes for lite om seksualitet og funksjonshemming. Her fikk vi igjen bevist det vi har trodd: Temaet seksualitet og funksjonshemming er fortsatt veldig aktuelt.

Målsetting for prosjektet

Vi vil: • Skape trygge møteplasser for funkisungdom med fokus på grenser, identitet, seksualitet, overgrep og parforhold for økt livskvalitet for denne gruppen. • Møte samfunnets fordommer om funkis og seksualitet for å bidra til normalisering og økt samfunnsdeltakelse blant funkiser.

Målgruppe

Primærmålgruppen er unge mennesker med funksjonsnedsettelser i aldersgruppen 16-30 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi har gode forutsetninger for å lykkes med gjennomføringen av dette prosjektet. NHFU har gode erfaringer med både det å arrangere kurs, samt det å jobbe samfunnsrettet. Vi vil opprette en prosjektgruppe bestående av medlemmer av vårt nyopprettede utvalg, SIMU (seksualitet, inkludering og mangfolds-utvalget). Utvalget vil ledes av koordinator for prosjektet, som ansettes i en 20 prosent stilling, som selv har erfaring med tematikken. Utvalget er med på å utarbeide denne søknaden og jobber spesielt tett med medlemmene over hele landet for å se hvilke problemstillinger som er aktuelle. Utvalget består av 6 medlemmer i alderen 17-30, med ulik etnisitet, geografisk tilhørighet, seksualitet og kjønnsidentitet. Dette er personer som har et brennende engasjement innenfor temaet. Det vil være naturlig å ha et møte tidlig i Oslo der hele utvalget møtes og legger en plan for å fordele oppgaver. Dette er et personlig tema der det er viktig at tiltakene utvikles av noen som selv har kjent det på kroppen. 1. Gjennomføre to landsdekkende kurshelger om grensesetting, seksualitet og identitet. 2. Gjennomføre et landsdekkende kurs om parforhold. 3. Bidra til den offentlige debatten med leserinnlegg, debattinnlegg, kronikker og lignende.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet er tenkt gjennomført i løpet av en 2 års periode. Oppstart vil være 1. juli 2017. Fremdriftsplanen er: Oppstart i prosjektgruppen: Sommer/høst 2017. Første kurs om grensesetting, seksualitet og identitet, i Oslo: Høsten 2017. Andre kurs om grensesetting, seksualitet og identitet, i Trondheim: Våren 2018. Arrangere par-kurs: Høsten 2018. Jobbe samfunnsrettet: Kontinuerlig.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppe Primærmålgruppen for prosjektet var unge mennesker med funksjonsnedsettelser i aldersgruppen 16-30 år. Vi nådde denne gruppen. Vi så at vi i større grad nådde personer i aldersgruppen mellom 20 til 30, men det er ikke så overraskende, da vi sliter å nå yngre i organisasjonen generelt. Det kunne vært spennende å jobbe mer med å nå den yngre gruppen. Målsetting med prosjektet Målsettingen med prosjektet var å: • Skape trygge møteplasser for funkisungdom med fokus på grenser, identitet, seksualitet, overgrep og parforhold for økt livskvalitet for denne gruppen. • Møte samfunnets fordommer om funkis og seksualitet for å bidra til normalisering og økt samfunnsdeltakelse blant funkiser. Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at våre medlemmer ønsket et fokus på seksualitet. Seksualitet er et tema som engasjerer mange og det kom ofte opp som et tema. Historier om at seksualitet aldri ble nevnt i møtet med helsevesenet og at det generelt snakkes for lite om seksuali

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målsetting for prosjektet Vi ville: • Skape trygge møteplasser for funkisungdom med fokus på grenser, identitet, seksualitet, overgrep og parforhold for økt livskvalitet for denne gruppen. Dette har vi oppnådd. Vi brukte mye tid på planlegging, program og gjennomføring av samlingene. Det var et stort fokus på å arrangere samlinger som var i tråd med det ungdommen etterspurte, og samtidig skape et trygt rom. • Møte samfunnets fordommer om funkis og seksualitet for å bidra til normalisering og økt samfunnsdeltakelse blant funkiser. Vi har fått mye oppmerksomhet om dette prosjektet, både internt i handikapbevegelsen, og utad gjennom leserinnlegg og andre nyhetsinnslag.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgjennomføring og metode Prosjektgjennomføring Prosjektet ble gjennomført over en periode på to år. Vi fikk utsatt prosjektet slik at vi fikk noe bedre tid til gjennomførelsen. Ingenting om oss, uten oss I NHFU er prinsippet med «Ingenting om oss, uten oss» førende for vårt arbeid. Vi begynte med å opprette et utvalg som vi kalte SIMU, som står for Seksualitets-, identitets- og mangfoldsutvalget, og som koordinerte arbeidet og fungerte som en prosjektgruppe for arbeidet. Vi ansatte en prosjektkoordinator, Ingrid Thunem, som har ledet prosjektet gjennom hele perioden. Prosjektgruppen bestod av 8 personer med ulike kjønnsidentiteter, seksualiteter og etnisiteter, alle med nedsatt funksjonsevne. Det var sentralt for oss i utformingen av prosjektet å gjennomføre prosjektet i tråd med prosjektgruppen og medlemmenes ønsker. Samlinger Vi gjennomførte fire samlinger med ulike vinklinger knyttet til seksualitet og funksjonsnedsettelse. De fire samlingene var: 1. «Yes we fuck» HAMAR 3. – 5. NOVEMBER, 2017 (38 deltakere) 2. «Yes we LOVE» I TROMSØ 27. – 29. april, 2018 (28 deltakere) 3. Identitet, seksualitet og psykisk helse, 15.- 17. mars på Fornebu 2019 (57 del

Resultater og resultatvurdering

Resultater, vurdering av resultat- og effektmål Antall personer i målgruppen som prosjektet vi planla å nå var 200. Under er en oversikt over samlingene med antall deltakere oppført. 1. «Yes we fuck» HAMAR 3. – 5. NOVEMBER, 2017 (38 deltakere) 2. «Yes we LOVE» I TROMSØ 27. – 29. april, 2018 (28 deltakere) 3. Identitet, seksualitet og psykisk helse, 15.- 17. mars på Fornebu 2019 (57 deltakere) 4. Identitet, helse og selvbilde parsamling, 8. – 14. juli på Lundheim, 2019 (27 deltakere) Totalt deltok: 150 personer på samlingene vi arrangerte. Målsetting for prosjektet Vi ville: • Skape trygge møteplasser for funkisungdom med fokus på grenser, identitet, seksualitet, overgrep og parforhold for økt livskvalitet for denne gruppen. Dette har vi oppnådd. Vi brukte mye tid på planlegging, program og gjennomføring av samlingene. Det var et stort fokus på å arrangere samlinger som var i tråd med det ungdommen etterspurte, og samtidig skape et trygt rom. • Møte samfunnet

Oppsummering og videre planer

Oppsummering med konklusjon og andre planer Dette har vært et vellykket prosjekt. Vi har oppnådd målene vi har satt oss, og fått bygget opp en kompetanse knyttet til denne tematikken. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og fått god respons på innlegg vi har fått på trykk. Vi har også knyttet til oss flere samarbeidspartnere, som vi vil holde kontakten med. Det er usikker om dette arbeidet fortsetter videre, og eventuelt i hvilket format det blir.

Prosjektleder

Sissel Eidhammer

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Yes, we fuck!
Organisasjon
Norges Handikapforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 496 400, 2018: kr 778 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.09.2019
Status
Avsluttet