Stiftelsen Dam trapper opp bærekraftarbeidet

Ti konkrete mål skal bidra til mer bærekraftig drift av sekretariatet.

DAM Redaksjonen • 10 May. 2023

TAR TRAPPA: Stiftelsen Dam har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med bærekraft. Den består av (f.v.) generalsekretær Hans Christian Lillehagen, kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten og rådgiver programdrift Marie Topaas Storm. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

Kartlegging av mangfold, matsvinn, fysisk aktivitet, flyreiser og kompetanse. Det er blant tiltakene sekretariatet i Stiftelsen Dam nå er godt i gang med. Det er nemlig en del av stiftelsens nye bærekraftstrategi, som ble vedtatt i 2022.

– Vi er opptatt av å rydde i eget hus, før vi stiller krav til andre, så aller først har vi laget ti konkret målsetninger for en bærekraftig drift av sekretariatet, forteller generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Den sosiale dimensjonen er viktig

Styret i Dam vedtok allerede i 2018 at Stiftelsen Dam skulle følge FNs bærekraftprinsipper. I strategiprosessen i 2021 ble strategien for de neste fem årene tuftet på at stiftelsen skulle følge den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene, og særlig jobbe med å bidra til bærekraftsmålene 3 (god helse og livskvalitet), 9 (innovasjon) og 10 (ulikhet).

Stiftelsen Dams strategi er tuftet på bærekraftsmålene, og da særlig mål 3, 9 og 10.

Med dette som bakteppe har sekretariatet siden våren 2022 jobbet med en egen bærekraftstrategi. En egen arbeidsgruppe ble nedsatt, som fikk i oppdrag å konkretisere hvordan man i det daglige tar beslutninger som bidrar til en mer bærekraftig drift av sekretariatet og stiftelsen ellers.

Forankret i prinsipper for bærekraftig drift

For å sikre god forankring av stiftelsens bærekraftarbeid har sekretariatet utarbeidet åtte punkter for bærekraftig drift av Dam. Styret behandlet disse i september 2022. Prinsippene er en tilrettelagt versjon av den norske oversettelsen av UN Global Compacts prinsipper for et bærekraftig næringsliv, og er en standard mange virksomheter følger internasjonalt.

Stiftelsen Dams bærekraftmål:

  1. Kun reise når det er nødvendig.
  2. Øke andelen digitale møter og arrangementer.
  3. Legge til rette for miljøvennlig og helsefremmende reisevei til jobb.
  4. Legge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte.
  5. Handle bevisst.
  6. Stille krav ved matinnkjøp både i hverdagen og ved arrangementer.
  7. Resirkulere avfall, donere utstyr dersom det er mulig.
  8. Sørge for sosial inkludering ved alle arrangementer og rekrutteringer.
  9. Kartlegge, benytte og videreutvikle kompetanse og arbeidsmiljø i sekretariatet.
  10. Publisere et årlig «bærekraftregnskap».

Les mer på dam.no/baerekraft

– Bærekraftarbeid blir fort litt ullent og det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Derfor synes vi det var fint å lene oss på noen av dem som har tråkket stien før oss, sier Lillehagen.

Konkret og målbart

Høsten 2022 jobbet arbeidsgruppa i Dam med å komme fram til ti mål for en mer bærekraftig drift av sekretariatet. Hele sekretariatet har bidratt med innspill, og målet var å gjøre tiltakene konkrete og målbare.

– Vi ønsker at de målene vi har satt oss bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Vi har vært opptatt av å lage konkrete mål, som alle i sekretariatet har et ansvar for å oppfylle, sier Lillehagen, og fortsetter:  

– Det har vært særlig viktig for oss å løfte de målene som harmonerer med stiftelsens formål, blant annet å bidra til bedre helse og livskvalitet for alle. Det innebærer for eksempel at mangfold i alle rekrutteringer, og universell utforming av arrangementer skal satses på. 

Publiserer bærekraftregnskap

Selv om noen ting kan smerte litt – for eksempel å velge trappa framfor heisen opp til kontoret i fjerde etasje – har det vært viktig å lage mål som også oppleves som inspirerende og betydningsfulle.

– Bærekraftarbeid skal ikke oppleves som en tvangstrøye. Tvert imot tror vi det er viktig å utforme målene på en måte som gjør at de faktisk betyr noe, er gjennomførbare og at de angår alle. Det er helt sikkert mye vi må bli bedre på, men først skal vi komme i gang. Målene skal justeres og nye kommer til etter hvert, sier Lillehagen.  

Alle tiltakene er gjort målbare, og fra og med 2023 vil det blir publisert et eget bærerkraftregnskap for sekretariatet i årsmeldingen. I starten av hvert år gjennomføres en evaluering og justering av målene. På sikt er det et mål at det også stilles krav om bærekraftig drift i prosjektene stiftelsen støtter.