Årsmelding 2022

Her finner du Stiftelsen Dams årsmelding for 2022.

Årsmeldingen er delt inn i en rekke ulike kapitler. Under finner du en innholdsfortegnelse der du kan hoppe rett til det kapitelet du er interessert i. Dersom du vil gå rett til selve årsmeldingen kan du hoppe over innholdsfortegnelser her.

Vil du heller lese årsmeldingen som pdf? Da kan du laste den ned her.

Innholdsfortegnelse

Forord fra styret

2022 ble året der samfunnet endelig kunne ta tilbake hverdagen etter pandemien. Økonomiske nedgangstider og krig i Europa preget verden. Arbeidet i Stiftelsen Dam er desto mer relevant og meningsfullt, og gjennom året har stiftelsen kunnet dokumentere betydningen av helsefrivillighetens innsats i krisetid.

Nesten 400 millioner kroner er fordelt til nesten 600 prosjekter gjennom stiftelsens ordinære programmer. I tillegg kommer de to pandemiprogrammene som ble avsluttet våren 2022. Høsten 2022 fikk Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet overlevert rapportene fra de to programmene, som viser at det har vært en stor nyskaping i helsefrivilligheten i denne perioden. Mange av prosjektene som fikk støtte har vært helt nye tiltak, og veldig mange av disse blir videreført.

I året som gikk har flere av programmene fått ny drakt. Helse ble delt i to, og Forskning fikk en friere utlysning. To av programmene har nå løpende søknadsbehandling. Det ble besluttet å åpne enda mer opp i tilbakemeldingene til søkerne. Styrets strategi er enda tettere på kjerneoppgavene enn tidligere, og programmene til stiftelsen skal ha høy kvalitet.

I løpet av 2022 kom ny lov om pengespill og tilhørende forskrift på plass. Det nye regelverket gir en mer effektiv regulering av pengespill. Blant annet får ulike tilsyn sterkere virkemidler og utvidet mandat til å slå ned på ulovlig markedsføring og spilltilbud fra utenlandske spillselskaper på jakt etter norske kunder. Den nye pengespilloven sikrer et sterkere vern av spillavhengige, noe Dam har vært en pådriver for.

2022 var også Frivillighetens år, og Stiftelsen Dam var med på å markere gjennom helsefrivillighetens egen dag 7. april. Vi ønsket å bruke året til å dokumentere samfunnsbidraget til helsefrivilligheten. Det ble derfor inngått et samarbeid med Institutt for samfunnsforskning, som laget en rapport på oppdrag fra stiftelsen. Rapporten ble lansert på Frivillighetens dag, 5. desember. Resultatene i den viste at helsefrivilligheten er avgjørende for den sosiale beredskapen i Norge, og den understreket også at programmene Dam forvaltet gjennom pandemien var viktige for å gjøre helsefrivilligheten i stand til å bidra.

Med et mer normalt samfunnsliv har det også vært mulig for stiftelsen å gjennomføre flere arrangementer og prosjektbesøk det siste året. Gjennom arrangementene det siste året har helsefrivillighetens samfunnsbidrag, pengespillpolitikk, helseberedskap og behovsidentifisert forskning blitt belyst.

Årsmeldingen for 2022 viser en stor del av arbeidet som er gjort i stiftelsen det siste året, både av internt og eksternt arbeid. Styret ønsker å takke organisasjonene og sekretariatet for innsatsen og det gode samarbeidet.

Stiftelsen Dams styre. Fra venstre Tom Tvedt, Karsten Aak, Adrian Kjølø Tollefsen, Brit Olssøn, Hans Christian Lillehagen (generalsekretær i Stiftelsen Dam), Lilly Ann Elvestad (styreleder), Magne Wang Fredriksen, Britt Inger Skaanes og Hanne Elmenhorst. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Hva går midlene til?

I 2022 fordelte Stiftelsen Dam totalt 398 millioner kroner gjennom tre ordinære programmer og til administrasjonstillegg.

I tillegg driftet Stiftelsen Dam for tredje år på rad to koronarelaterte programmer, og fordelte gjennom dem totalt 69,6 millioner kroner på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet (49,6 millioner kroner) og Helsedirektoratet (20,0 millioner kroner).

Programmene

Ordinære programmer

Ekspress

Små, enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring. Kun tilgjengelig for stiftelsens medlemsorganisasjoner.

SøknadssummerMinimum og 5.000 og maksimalt 40.000 kroner
ProsjektvarighetInntil 12 måneder
SøknadsfristIngen, søknader behandles løpende
TildelingsdatoSøknader innvilges og tildeles midler løpende

Gamle Helse

Helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Programmet ble opprettet i 2016 og hadde sin siste utlysning våren 2022.

SøknadsummerMinimum 5.000 og maksimalt 1,4 millioner kroner
ProsjektvarighetInntil 36 måneder
Søknadsfrist15. mars
Tildelingsdato15. juni

Nye Helse

Det tidligere Helse-programmet ble i 2022 delt i to nye programmer som hovedsakelig skiller seg ved søknadssummene. Helse for de rimeligste prosjektene og Utvikling for de litt dyrere prosjektene. Det er kun Helse som har ferdigbehandlet søknader i 2022. Programmet skal, som gamle Helse, finansiere helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Første tildeling for Utvikling blir i juni 2023.

SøknadssummerMinimum 40.000 og maksimalt 400.000 kroner
ProsjektvarighetInntil 24 måneder
SøknadsfristIngen, søknader behandles løpende
TildelingsdatoSøknader innvilges og tildeles midler løpende

Forskning

Helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

SøknadssummerDet søkes om stillinger. Stipendiat eller postdoktor.
ProsjektvarighetInntil 42 måneder
Søknadsfrist15. februar
Tildelingsdato15. oktober

Eksternt finansierte programmer

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (Stimuleringsprogrammet)

Koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid.

Programmet åpnet 25. juni 2020 og har siden da i hovedsak hatt løpende søknadsbehandling. De siste søknadene ble tatt imot 23. mars 2022. Programmet ble avsluttet med siste tildeling 8. april 2022.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Programmet åpnet 31. august 2020 og har siden da i hovedsak hatt løpende søknadsbehandling. De siste søknadene ble tatt imot 23. mars 2022. Programmet ble avsluttet med siste tildeling 8. april 2022.

Utlysninger

Hvert program har sine utlysninger. Utlysningene beskriver hva formålet med programmet er, hvem som kan søke og hva man kan søke om. I tillegg beskrives kort hvordan søknadene blir vurdert. Alle vesentlige endringer i utlysningstekstene vedtas av styret og gjeldende utlysninger finnes til enhver tid på hvert enkelt program sin side på dam.no/programmer.

Fordeling av midlene i 2022

Styret vedtar rammer for tildelingen av midler innenfor de ulike programmene i forbindelse med budsjettbehandlingen. For tildelingene på våren tar man utgangspunkt i føringene fra statsbudsjettet, og i revidert budsjett vedtas endelige rammer for høsttildelingene.

Til alle prosjekter, utenom Ekspress, følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som har søkt om prosjektet. Se eget punkt for mer informasjon om dette. Videre i årsmeldingen er alle tall uten administrasjonstillegg dersom ikke annet er påpekt.

Flere har interesse av detaljert informasjon om Dams tildelinger. Stiftelsen ønsker å være så transparent som mulig for å sikre innsyn i programmene. Styret, kontrollutvalget og søkerorganisasjonene har spesiell interesse av å vite i hvilken grad tildelingene skjer i henhold til vedtatte utlysninger. Sekretariatet trenger mye informasjon til intern kvalitetskontroll.

Fagutvalgsmedlemmene ønsker informasjon om egne vurderinger. Statlige organer, som HelseOmsorg21-monitor og Tilskudd.no, ønsker informasjon om hva det søkes om og hva det deles ut penger til.

I forbindelse med alle tildelinger gjøres det derfor en betydelig mengde analyser. I denne beretningen deles de mest grunnleggende oversiktene, mens utfyllende informasjon er samlet på dam.no/statistikk.

Søknader og innvilgelser

Siden første utlysning i 1997 har Stiftelsen Dam mottatt over 40.000 søknader fra nesten 600 organisasjoner og innvilget over 13.000 prosjekter.

I 2022 behandlet stiftelsen 2.020 søknader. Total 736 av dem ble innvilget. Det gir totalt sett en tildelingsprosent på 36. I vedleggene finnes komplette lister over alle organisasjonene som fikk bevilget midler og hvor mye de fikk innvilget.

Tabell 1: Antall behandlede søknader, innvilgelser og innvilgelsesandel i 2022

PROGRAMSØKNADERINNVILGELSERANDEL
Ekspress73339153 %
Nye Helse1887138 %
Forskning2893612 %
Gamle Helse4019624 %
Totalt1.61159437 %
Stimuleringsprogrammet*2279040 %
Aktvitetsprogrammet**1825229 %
Totalt inkludert SP og AP2.02073636 %
*) Program finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet
**) Program finansiert av Helsedirektoratet

Som Figur 1 viser, var det totale antallet søknader vesentlig lavere i 2022, sammenliknet med de to foregående årene. Årsaken til dette er uklar, men sekretariatet antar at noe forklares av at svært mange prosjekter ble innvilget i 2020 og 2021, og at det har gjort at organisasjonene binder opp noe av tiden de kunne ha brukt på søknader, i prosjektene de har gående.

Figur 1: Antall søknader per program og totalt, 2014-2022.

Figur 2 viser at antallet innvilgelser er betydelig lavere i 2022 enn de to foregående årene. Årsaken til dette er i hovedsak langt lavere bevilgningsramme i Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet, samt at den kombinerte bevilgningsrammen i gamle Helse og nye Helse var vesentlig lavere enn fjorårets kombinerte ramme for Helse vår og Helse høst.

Imidlertid var antallet innvilgelser likevel på nivå med årene før stiftelsen fikk de koronarelaterte programmene.

Figur 2: Antall innvilgelser per program og totalt 2014-2022

Summer

Tabell 2 viser søknadsbeløp og bevilget beløp. I programmene som formidlet stiftelsens egne midler ble det søkt om totalt 1,3 milliarder kroner, og bevilget 206,5 millioner kroner.

Tabell 2: Totalt søknads- og innvilgelsesbeløp (i millioner kroner) og andel innvilgelse av søknadssum i 2022

ProgramSøknaderInnvilgelserAndel
Ekspress22,912,153 %
Nye Helse60,024,040 %
Forskning911,289,820 %
Gamle Helse339,780,724 %
Totalt1.333,7206,515 %
Stimuleringsprogrammet*113,849,644 %
Aktivitetsprogrammet**49,520,040 %
Totalt inkludert SP og AP1.496,9276,118 %
*) Program finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet
**) Program finansiert av Helsedirektoratet. I disse programmene ble administrasjonstillegget utbetalt
sammen med den innvilgede summen. Dette utgjorde ti prosent og disse er inkludert i tallene i tabellen.

Figur 3 viser den historiske utviklingen i innvilgede summer. En viktig årsak til at summen ikke er høyere i 2022, er delingen av gamle Helse i nye Helse og nye Utvikling. Det sistnevnte programmet hadde søknadsfrist 2022, men tildelingen finner ikke sted før i 2023. Dermed ble bevilgningsrammen tiltenkt programmet forskjøvet over i 2023.

I tillegg medfører omleggingen av bokføringen (se punkt 1.2.4) også at de totale bevilgningene fremstår som kunstig lave. Grunnet omleggingen vil den totale bokførte tildelingen for 2022 vil bli på 398 millioner kroner (se tabell 3, under punkt 1.2.4).

Figur 3: Innvilget sum i millioner kroner, 2014-2022

Administrasjonstillegg

Med innvilgelsene i Helse og Forskning følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som har søkt om prosjektet. Medlemsorganisasjonene får 20 prosent administrasjonstillegg av bevilgningene opp til fem millioner kroner, deretter ti prosent av det overskytende og en øvre grense på totalt 2,1 millioner. De øvrige søkerorganisasjonene får ti prosent av hele bevilgningen. Selve utbetalingen av administrasjonstillegget foretas først i juni det påfølgende året, når midlene fra Norsk Tipping mottas. Mer informasjon om administrasjonstillegget finnes på dam.no/administrasjonstillegg.

Administrasjonstillegget forbundet med nye tildelinger i 2022 ble på 30.277.730 kroner og administrasjonstillegget forbundet med forpliktelser i 2023-2024 er på 18.198.750.

Totale bokførte tildelinger for 2022

Fram til 2022 har tildelingene i Stiftelsen Dam blitt ført etter et kontantprinsipp, hvor de bokførte tildelingene har vært lik prosjektenes faktiske utbetaling i det aktuelle året. Dette har styret vedtatt å endre og innarbeide forpliktelsene i første året av tildelingene. Årsaken til endringen er behovet for at balanseregnskapet til stiftelsen skal beskrive de faktiske forpliktelsene som er gjort når en søkerorganisasjons prosjekt får støtte over flere år. Endringene medfører at 2022 blir et litt spesielt år som vil skille seg ut rapporterings- og regnskapsmessig.

Tabell viser 3 viser de totale bokførte tildelingene for 2022.

Tabell 3: Tildelinger inkludert tidligere forpliktelser og administrasjonstillegg, i millioner kroner.

ProgramMillioner kroner
Ekspress 202212,1
Nye Helse 202224,0
Forskning 202289,8
Gamle Helse 202280,7
Tildelinger forbundet med gamle Helse 2020-2021*66,5
Tildelinger forbundet med Forskning 2020-2021*76,5
Totalt349,5
Administrasjonstillegg forbundet med tildelinger og forpliktelser i 2022*30,3
Administrasjonstillegg forbundet med forpliktelser i 2023-2024*18,2
Totalt inkludert administrasjonstillegg398,0
Stimuleringsprogrammet49,6
Aktivitetsprogrammet20,0
Totalt inkludert administrasjonstillegg, SP og AP467,5
* Per 31. desember 2022

Historiske totaltall

Siden oppstarten i 1996 har Stiftelsen Dam mottatt 45.904 søknader og innvilget 13.503 prosjekter. Av disse er 1.549 pågående. Totalt har stiftelsen bevilget 6.321.514.035 kroner.

Tabell 4: Totalt antall søknader, innvilgelser og pågående prosjekter per program 1996-2022

ProgramSøknaderInnvilgelserPågående*Bevilget sum i mill. kr.
Ekspress8.9693.724.47587,3
Nye Helse188719124,0
Forskning7.9521.3372112.054,3
Gamle Helse6.2481.313445931,1
Utvikling (pilot)293222139,6
Ekstraprogram266120020,2
Forebygging12.1963.13301.450,4
Rehabilitering8.1762.91111.410,0
Totalt44.22512.6311.2246.016,7
Stimuleringsprogrammet (SP)938442163196,5
Aktivitetsprogrammet (AP)741430162108,3
Totalt inkludert SP og AP45.90413.5031.5496.321,5
*Status for pågående prosjekter er per 25.01.2023

Slik behandles søknadene

Alle nye søknader behandles av ulike fagutvalg som vurderer søknadene etter fire vurderingskriterier og en karakterskala (1-7) som er felles for alle programmene.

Kriteriene er:

 1. Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 2. Virkning: Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet. Formidling og deling av resultater og utnyttelsen av dem.
 3. Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk (inkludert kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe).
 4. Stiftelsens prioriteringer: I hvilken grad prosjektet oppfyller de spesielle prioriteringene styret har nedfelt i utlysningen (som for eksempel frivillighet, brukermedvirkning og søkerorganisasjonens rolle i prosjektet).

Nøyaktig hvordan søknadsbehandlingen skal foregå beskrives i detalj i fagutvalgenes instrukser og rutinebeskrivelsene for søknadsvurdering. Både instruksene og rutinebeskrivelsene er publisert på stiftelsens nettsider. I programmene Forskning, Utvikling og Helse behandles framdriftsrapporter for å utløse midler til år to og år tre administrativt, med konsultasjon av fagutvalget ved behov. Ekspress-prosjekter er ettårige og har ikke framdriftsrapportering. Styret vedtar endelig innstilling for alle tildelinger av nye prosjekter.

Generalsekretær har innstillingsfullmakt i de nye programmene med løpende søknadsfrist og -behandling.

Gamle Helse

Det gamle Helse-programmet hadde et fagutvalg som besto av 24 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). De besto av en kombinasjon av nye og erfarne medlemmer, og representerte høy og variert fagkunnskap.

I søknadsvurderingen blir hver søknad innledningsvis vurdert av tre medlemmer, uavhengig av hverandre. Gjennomsnittskarakteren legger grunnlaget for om søknaden blir avslått, innvilget eller om den går videre til fornyet vurdering i runde to. Normalt skulle denne runden ha bestått av at alle fagutvalgsmedlemmene møttes for å diskutere søknadene i grupper og deretter i plenum. I 2022 ble det tidlig bestemt at dette møtet skulle erstattes med digitale gruppemøter på grunn av usikkerheten knyttet til behovet for smittevernhensyn.

Tabell 4: Nøkkelinformasjon for Helse vår 2022

Gamle Helse vår 2022
Gruppemøter11, mai
Bevilget sum80,7 millioner kroner
Søknader401
Innvilgelser96
Tildelingsprosent24
Snittsum, innvilgede prosjekter841.000 kroner

Helse

Fagutvalget for det nye Helse-programmet består av 17 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmer). Søknadsvurderingen skjer fortløpende og alle søknadene blir vurdert av tre utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Det settes en karaktergrense for innvilgelse (KFI) og det er gjennomsnittskarakteren som avgjør om et prosjekt får midler eller ikke.

Tabell 5: Nøkkelinformasjon for Helse

Nye Helse 2022
Bevilget sum24 millioner kroner
Søknader188
Innvilgelser71
Tildelingsprosent38
Snittsum, innvilgede prosjekter338.000 kroner

Forskning

Fagutvalget for Forskning består av 30 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Disse er delt i seks grupper á fem medlemmer. Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Først sender søker en forenklet skisse i en prekvalifiseringsrunde. Disse fordeles slik at fagutvalgsgruppene får omtrent like mange søknader. Basert på vurderingene til fagutvalget, inviteres rundt hundre søkere til å sende utvidede søknader i runde to. Disse søknadene vurderes av de samme gruppene som vurderte skissen, først individuelt og deretter diskuteres søknadene i gruppemøter. Utgangspunktet for gruppemøtene er at de gjennomføres fysisk, men av praktiske hensyn gjennomføres de nå som hybride møter.

Basert på disse vurderingene sendes de høyest rangerte søknadene til et brukerutvalg (se vedlegg for liste over medlemmene) for en vurdering av kvaliteten på brukermedvirkningen i prosjektet.

Tabell 6: Nøkkelinformasjon for Forskning 2022

Forskning 2022
Gruppemøter31. august, 1. og 5. september
Brukermøte21. september
Bevilget sum*89,8 millioner kroner
Skissesøknader289
Utvidede søknader88
Innvilgelser36
Tildelingsprosent (basert på skissesøknader)12
Snittsum, innvilgede prosjekter2.494.000 kroner

Ekspress

Fagutvalget for Ekspress består av 16 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). De består av kandidater med litt annen bakgrunn enn de andre fagutvalgene, i og med at fokus her er på lokale aktiviteter og tiltak. Søknadsvurderingen skjer fortløpende og alle søknadene blir vurdert av to utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Det settes en karaktergrense for innvilgelse (KFI) og det er gjennomsnittskarakteren som avgjør om et prosjekt får midler eller ikke.

Tabell 7: Nøkkelinformasjon for Ekspress 2022

Ekspress 2022
Bevilget sum12,1 millioner kroner
Søknader733
Innvilgelser391
Tildelingsprosent53
Snittsum, innvilgede prosjekter30.900 kroner

Stimuleringsprogrammet

Fagutvalget for Stimuleringsprogrammet bestod av 15 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Alle søknadene ble vurdert av tre utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Søknadsbehandlingen skjedde i sin helhet digitalt og uten møter mellom fagutvalgsmedlemmene. Gjennomsnittskarakteren avgjorde om et prosjekt fikk midler eller ikke.

Tabell 8: Nøkkelinformasjon for Stimuleringsprogrammet

Stimuleringsprogrammet i 2022
Bevilget sum*49,6 millioner kroner
Søknader227
Innvilgelser90
Tildelingsprosent40
Snittsum, innvilgede prosjekter501.000 kroner
*Eksklusive administrasjonstillegget

Aktivitetsprogrammet

Fagutvalget for Aktivitetsprogrammet bestod av 13 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Alle søknadene ble vurdert av tre utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Søknadsbehandlingen skjedde i sin helhet digitalt og uten møter mellom fagutvalgsmedlemmene. Gjennomsnittskarakteren avgjorde om et prosjekt fikk midler eller ikke.

Tabell 9: Nøkkelinformasjon for Aktivitetsprogrammet

Aktivitetsprogrammet i 2022
Bevilget sum*20,0 millioner kroner
Søknader182
Innvilgelser52
Tildelingsprosent29
Snittsum, innvilgede prosjekter272.000 kroner
*Eksklusive administrasjonstillegget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å vurdere om søknadsbehandlingen i Stiftelsen Dams programmer har skjedd i tråd med sentrale styringsdokumenter, og basert på det levere beretninger til Stiftelsen Dams styre.

Kontrollutvalget skal også fungere som rådgivende organ ved endringer i programmenes søknadsbehandling.

For programmene Utvikling og Forskning, som har søknadsfrister, går kontrollutvalget gjennom søknadsbehandlingen etter at fagutvalget har gjennomført sine vurderinger og før styret har fattet vedtaket om innvilgelse.

For programmene med løpende søknadsbehandling, gjør kontrollutvalget sin vurdering halvårlig, i etterkant av innvilgelsene.

Styrets behandling

Styret tar stilling til innstillingen som helhet og har ikke anledning til å gjøre endringer i fagutvalgets innstilling. Om innstillingen inneholder tildeling til organisasjoner som har representasjon i styret, så fratrer det respektive styremedlem i behandlingen av tildeling til egen organisasjon.

For programmene med løpende søknadsbehandling har styret gitt generalsekretær fullmakt til å fatte vedtak om innvilgelse. Styret går halvårlig gjennom søknadsbehandlingen og fatter vedtak om innvilgelse og avslagene er gjort i tråd med stiftelsens vedtekter og de vedtatte rutinene. I den forbindelse fatter styret også eventuelle vedtak om endringer i programmets innretning (herunder utlysning, instrukser og rutinebeskrivelser).

Aktivitetsprogrammet (oppdragsgiver Helsedirektoratet) og Stimuleringsprogrammet (oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet) er hjemlet i avtaler mellom oppdragsgiver og Stiftelsen Dam. Det ble oppnevnt styringsgrupper som hadde ansvar for nødvendige justeringer i programmenes utlysninger. Styret vedtok tildelingene etterskuddsvis, i tråd med innstillingene og de løpende vedtakene som ble gjort administrativt.

Søknadssystem

Damnett er Stiftelsen Dams eget søknads- og prosjekthåndteringssystem. Det ble påbegynt utviklet i 2013. Brukernes tilbakemeldinger og endringer i stiftelsens søknadsbehandling gjør at systemet er under kontinuerlig utvikling.

2022 inkluderte følgende ressurskrevende utviklingsprosjekter i Damnett:

 • Nytt program Helse løpende, inkludert søknadsskjema og arbeidsflyt
 • Nytt program Utvikling, inkludert søknadsskjema og arbeidsflyt.
 • Nytt søknadsskjema i Forskning.
 • Automatisering av søknadsfordeling til fagutvalgsmedlemmer.
 • Tilrettelegging av datagrunnlag for bruk av Power BI.

Både søkere, prosjektkoordinatorene og fagutvalgsmedlemmene er gjennomgående fornøyd med systemet. I 2022 svarte 87 prosent av søkerne i programmet Helse at de var fornøyde eller svært fornøyde med Damnett (n=163). Til sammenlikning svarte 76 prosent det samme i 2021 (n=603).

I pilotprogrammet Utvikling, Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet benyttes et annet søknadssystem. SurveyMonkey Apply er en løsning som leveres av verdens største tilbyder av nettbaserte spørreundersøkelser, canadiske SurveyMonkey. Løsningen ble valgt fordi den har de viktigste funksjonene, er svært brukervennlig, trygg og rimelig. Dessuten ville det tatt for lang tid å utvikle denne løsningen i Damnett. Søknadsskjemaene og søknadsflyten her er bygget av sekretariatet selv. I Stimuleringsprogrammet svarer 86 prosent at de er fornøyde eller svært fornøyde med søknadssystemet (n=196). I 2021 svarte 80 prosent det samme (n=294).

Innsyn i søknadsbehandlingen

Siden 2016 er det gitt avslagsbegrunnelser i programmet Helse. Disse krevde en del manuelt arbeid og dermed mye ressurser. I løpet av 2019 ble det besluttet å legge om til mer innsyn i selve vurderingene slik at utarbeidelse av denne type avslagsbegrunnelser ikke lenger er nødvendig.

I 2022 har søker og organisasjonene fått innsyn i alle vurderingene, det vil si karaktersettingen på de fire kriteriene, gjennomsnittskarakteren og kommentarene om styrker og svakheter, som fagutvalgsmedlemmene legger inn.

Omleggingen har blitt tatt godt imot og det er nå også innført for Forskning. I programmene i SurveyMonkey Apply er det også praktisert fullt innsyn i vurderingene. I Ekspress er fagutvalgsmedlemmene ikke forpliktet til å skrive kommentarer. Årsaken er at det kun kan søkes om inntil 40.000 kroner, og at det bli for kostbart å pålegge fagutvalgsmedlemmene å skrive slike vurderinger.

Kvalitetssikring og forskning

Stiftelsen Dam gjør regelmessige og systematiske vurderinger av søknadsbehandlingen. Grunnlaget for vurderingene inkluderer tilbakemeldinger fra organisasjonene, analyser av søknadsbehandlingen, gjennomgang av andres forskning og spørreundersøkelser rettet mot alle sentrale interessenter. Når viktige endringer gjøres tas det også sikte på å evaluere effekten av dem før de innføres. Endringene baseres på etablert kunnskap og dokumenterte erfaringer som andre finansiører i innland og utland allerede har gjort seg. I tillegg jobber sekretariatet med egen kunnskapsinnhenting fra eget og andres datagrunnlag.

Målsetningen er at disse vurderingene og analysene skal bidra til å gjøre programmene så treffsikre som mulig og at de skal være av en slik kvalitet at de også kan brukes i forskningsøyemed. I tillegg er det en målsetning at dette arbeidet skal bidra til å løfte kvaliteten på søkerorganisasjonenes arbeid og at andre finansiører skal kunne bruke kunnskapen til å løfte kvaliteten på sine tildelingsprosesser.

Analyser av søknadsvurderingen

Ved å sammenlikne søknadsbunken med de innvilgede prosjektene, kan man se om det er systematiske skjevheter i måten Stiftelsen Dam fordeler midlene på. Hvis det for eksempel avdekkes at noen aldersgrupper eller noen helseområder er overrepresentert (sammenlignet med hva det søkes om), er det grunn til å undersøke hva årsaken er.

Resultatet av noen av disse analysene kan ses på dam.no/statistikk, og de viser gjennomgående at det ikke er store skjevheter i tildelingene til stiftelsen.

Det er for eksempel ingen sammenheng mellom …

 • … hvor store organisasjonene er og hvor høy innvilgelsesandel de har. Med andre ord, er det antallet sendte søknader som er avgjørende for hvor mange søknader man får innvilget, ikke størrelsen på organisasjonen. Dette ser vi både dersom organisasjonens størrelse måles i form av driftsinntekter eller medlemstall.
 • … hvor mange søknader en organisasjon har sendt og hvor høy innvilgelsesandel de får. Det er med andre ord ikke slik at erfarne organisasjoner kommer bedre ut av søknadsprosessen.

Det er også slik at alle helseområder har tilnærmet lik innvilgelsesandel. Tabell 11 gir en oversikt over de historiske innvilgelsesandelene i programmene Forskning og Helse.

Tabell 11: Innvilgelsesandeler per helseområde for programmene Helse og Forskning

HelseområdeHelse 2016-2022 vår (n=6.2288)Forskning 2015-2022 (n=2.485)
1. Psykisk helse22 %12 %
2. Somatisk helse23 %12 %
3. Tiltak for bedre levekår20 %7 %
4. Tiltak for funksjonshemmede20 %13 %
5. Andre helseområder20 %10 %

Et annet sentralt kvalitetsmål er graden av enighet mellom fagpersonene som vurderer søknadene. Selv om det må forventes (og kanskje til og med er ønskelig) at personer som vurderer samme søknad ikke er hundre prosent enige, er enigheten i dag lavere enn ønskelig. Det kan blant annet være en indikasjon på at utlysningene er utydelige eller at opplæringen av fagutvalgene ikke er god nok. At enigheten er lavere enn man skulle ønske er en utfordring de fleste finansiører både i Norge og utlandet har. Stiftelsen Dam har lagt til rette for å kartlegge enighet for alle sine tildelinger. I tillegg gjennomfører stiftelsen studier som tester ut tiltak for å øke enigheten mellom fagfeller og for å undersøke faktorene som påvirker graden av enighet. Dette er nærmere beskrevet i rapporten Bedre søknadsbehandling.

Spørreundersøkelser

Faste og strukturerte spørreundersøkelser er ganske nytt for Stiftelsen Dam og for 2022 ble det gjennomført undersøkelser rettet mot alle stiftelsens viktigste grupper:

 • Søkere og prosjektledere
 • Prosjektkoordinatorene
 • Generalsekretærer i medlemsorganisasjonene
 • Fagutvalgene

Målsetningen med disse undersøkelsene er å sørge for at tilbakemeldingene knyttet til de sentrale problemstillingene hos stiftelsen og organisasjonene settes i system og blir sammenlignbare fra år til år. Slik kan Stiftelsen Dam lettere navigere i den retningen medlemsorganisasjonene ønsker.

Undersøkelsene viser gjennomgående høy tilfredshet med Stiftelsen Dam generelt, sekretariatets brukerstøtte og med søknadssystemene Damnett og SurveyMonkey Apply.

På hovedspørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med søknadsprosessen generelt sett?» svarte totalt mellom 86 og 95 prosent at de var «fornøyd» eller «svært fornøyd». Aller mest fornøyde var søkerne i Stimuleringsprogrammet, men forskjellene er små.

Figur 5: Andel søkere i de ulike programmene som er fornøyd/svært fornøyd med søknadsprosessen

I spørreundersøkelsen som sendes til organisasjonenes prosjektkoordinatorer, svarer 71 prosent at de er fornøyde/svært fornøyde med søknadsprosessene. Det tilsvarende tallet for 2021 var 68 prosent. For øvrig svarer tre prosent at de er misfornøyde/svært misfornøyde (mot 15 prosent i 2021).

Plan for forsknings- og utviklingsarbeid

I 2021 ble planen Forsknings- og utviklingsarbeid i Stiftelsen Dam utarbeidet og vedtatt av styret. Planen omhandler stiftelsens virksomhet knyttet til definerte forsknings- og utviklingsarbeider, i hovedsak prosjekter som kan omtales som anvendt forskning innen felt som er relevante for stiftelsens kjernevirksomhet.

Stiftelsen Dam har siden 2021 startet flere interne forskningsprosjekter og er også involvert i forskning i samarbeid med andre forskere og forskningsmiljøer. Per 31. desember 2022 har dette arbeidet gitt en vitenskapelig publikasjon om effekten av en enkel, stukturert karakterrapport til fagfeller og ytterligere et artikkelmanuskript om effekten av treningsintervensjoner for fagfeller er sendt inn og gjennomgår fagfellevurdering ved Cochrane Library. I tillegg er fire studier under arbeid ved årsskiftet.

I løpet av 2022 har ansatte i sekretariatet deltatt på nasjonale og internasjonale konferanser. Det er etablert samarbeid med forskere om gjennomføring av enkeltstudier, blant annet en studie som skal kartlegge mangelfull resultatrapportering i nordiske lang (ledet av forskere ved Stanford) og en studie som evaluerer overgang til to-trinns vurderingsprosesser (i samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder). Administrasjonen har også knyttet kontakt med forskere og ressurspersoner ved institusjoner som kan bistå oss i å utvikle våre programmer og prosesser, blant annet Center of Open Science.

Åpenhet

Stiftelsen Dam deler ut penger til prosjekter i regi av frivillige helseorganisasjoner i Norge. Med dette følger et spesielt ansvar, og åpenhet om tildelingsprosessene er en viktig del av dette. Stiftelsen har i lengre tid praktisert bred åpenhet rundt egne tildelinger, og i 2020 ble dette nedfelt i egne retningslinjer for åpenhet. Disse beskriver både hva som skal deles fra sekretariatets arbeid og om søknadsbehandlingen. I tillegg beskrives hva som kreves av åpenhet i de prosjektene som støttes.

Målet er at det skal være mulig for enhver på egenhånd å orientere seg om hva som skjer fra en søknad mottas til den innvilges eller avslås, og det skal være mulig å forstå hvorfor beslutningen ble tatt. Videre skal det være mulig for enhver å enkelt finne informasjon om de prosjektene som tildeles støtte, herunder informasjon om prosjektets hensikt, metode og resultater, samt publikasjoner som utgår fra prosjektet.

Godkjenning av nye søkerorganisasjoner

I 2022 har 25 organisasjoner søkt om godkjenning som søkerorganisasjon. Fem organisasjoner fikk ja, mens 20 fikk avslag. Ved utgangen av 2022 var det 214 organisasjoner med godkjent søkerrett i Stiftelsen Dam. 5 organisasjoner ble fratatt søkerrett i 2022 i forbindelse med fornying av søkerrett og krav om innsending av nye organisasjonsdokumenter. Organisasjoner kan også miste søkerretten som følge av at det avdekkes kritikkverdige forhold i organisasjonen eller prosjektene organisasjonen har fått støtte til, for eksempel gjennom Stiftelsen Dams varslingstjeneste.

Likebehandling av organisasjonene er rettesnoren i vurderingene. Retningslinjene fra 2016 ble benyttet fram til nye retningslinjer ble vedtatt av styret i februar 2022. De nye retningslinjene gjelder både for søkerrett og opptak av nye medlemsorganisasjoner. I godkjenning av nye søkerorganisasjoner legges det spesielt vekt på vedtektsfestet helseformål og at organisasjonen også må ha helse som hovedvirksomhet, at organisasjonen må ha sitt virke minst på fylkesnivå, organisering av frivillighet og at organisasjonen må ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet. I tillegg har blant annet kravet til demokratisk styringsstruktur vært sterkt vektlagt, slik styret hele tiden har ønsket det.

Søkerorganisasjoner må sende inn sine vedtekter, årsmelding og årsregnskap til fornyet vurdering hvert femte år. Denne oppgaven genereres automatisk til organisasjonsansvarlig i Damnett etter frister som er lagt inn. Organisasjoner uten søkerrett har full anledning til å søke prosjektmidler i samarbeid med en allerede godkjent organisasjon, der denne står som søker.


Brukerstøtte og oppfølging av prosjekter

Stiftelsen Dam har tett oppfølging av prosjektene som er tildelt midler. Dette gjøres gjennom korrespondanse, telefonsamtaler, møter og kurs, både med prosjektledere og ulike representanter fra søkerorganisasjonene. Søknads- og saksbehandlingssystemet Damnett sikrer at kommunikasjonen med alle involverte forenkles, dokumenteres og samles på ett sted. Stiftelsens arkiverings- og oppfølgingsrutiner blir kontinuerlig evaluert, og stadig mer av håndteringen blir forenklet og digitalisert. Det er nå lagt opp til framdriftsrapportering fram til prosjektene avsluttes med sluttrapport.

Prosjektkoordinatormøter

Prosjektkoordinatorene fra medlemsorganisasjonene samles i utgangspunktet til to møter i året. Dette er møter med informasjon, erfaringsutveksling, nettverksbygging og tilbakemeldinger til sekretariatet. I 2022 ble møtene gjennomført digitalt. Grunnet de store endringene i stiftelsens programmer og mulighetene som digitale møteplattformer gir, ble det gjennomført flere og mer spissede møter enn tidligere:

 • 13. mai: Om de kommende justeringene i høstens utlysninger
 • 29. august: Om det nye Helse-programmet
 • 22. september: Om det nye programmet Utvikling
 • 17. november: Om endringene i programmet Forskning

I 2023 blir det lagt opp til et digitalt møte i januar, i forbindelse med søknadsfristen for Forskning, og et fysisk møte i september, i forbindelse med søknadsfristen for Utvikling.

Rådgivning

Gjennom hele året har sekretariatet en kontinuerlig rådgivningstjeneste for organisasjoner, prosjektledere og potensielle søkere. Dette foregår i hovedsak via telefon, epost og noen egne møter. De vanligste temaene der det er behov for assistanse, rådgivning og avklaringer er prosjektidéer, søknadsskriving, tolkning av utlysning, spørsmål om avslag og hvordan forbedre søknader, prosjektgjennomføring, søknad om endringer og ikke minst brukerstøtte til de elektroniske søknadssystemene Damnett og SurveyMonkey Apply.

Kontakten med organisasjonene gir i tillegg til spørreundersøkelser og innspillsrunder nyttig informasjon om hva som fungerer godt og dårlig rundt søknadsprosess, oppfølging av prosjekter, rapportering og samarbeid. Det er også etablert et prosjektkoordinatorteam i Teams for informasjon til og kommunikasjon med prosjektkoordinatorene i medlemsorganisasjonene. Mye viktig informasjon fra stiftelsen er lagt ut i det teamet, og en del prosjektkoordinatorer benytter kanalen slik til generelle spørsmål og avklaringer som ikke er knyttet direkte til enkeltprosjekter.

Rapportering

Ettårige Helse (det gamle programmet)- og Ekspress-prosjekter har ikke krav om rapportering før de leverer regnskaps- og sluttrapport. Alle prosjektene i programmene Helse og Forskning som løper over flere år, må levere en framdriftsrapport og få denne godkjent for å utløse neste utbetaling.

For Helse og Utvikling er det kun én regnskapsrapportering ved prosjektslutt. Det gjør at antall regnskap reduseres, noe som letter arbeidet både for organisasjoner og sekretariatet. Mange regnskap må revideres, og grensen er nå på 300.000 kroner. For Forskning leveres det årlige regnskapsrapporter, men ingen av disse kreves det revisjon for. Rapporter med mangler krever noe ekstra oppfølging, men rutinene er gode slik at prosessen og oppfølgingen er godt sikret.

Ved endt prosjektperiode leveres det en sluttrapport. Sluttrapportene er viktige for prosjektdokumentasjonen, og bidrar til spredning av erfaringer. Det er nå utarbeidet fremdriftsrapportering og sluttrapportering med behandling og oppfølging av disse som gir mulighet for mer og bedre dokumentasjon av resultatene. Organisasjonene overholder i all hovedsak frister for rapporteringen, men i Forskning er det behov for en del utsettelser og rådgivning. Noe utsettelse skyldes sykdom, permisjoner eller andre forhold som forsinker. De siste årene med pandemi har gitt uvanlig mye utsettelser i alle typer prosjekter. Sluttrapportene publiseres i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

I Stimulerings- og Aktivitetsprogrammet er det en rapportering som inneholder både slutt- og regnskapsrapportering (i SurveyMonkey Apply).

Det er innført automatisk påminnelse og purrerutiner for rapportering. Dette letter og kvalitetssikrer oppfølgingsarbeidet og gir mulighet for raskere og mer systematisk rapportbehandling.


Organisasjonen

Dette kapittelet presenterer Stiftelsen Dams styre, medlemmer av representantskapet og øvrige organer.

Styret

Styret er Stiftelsen Dams øverste organ. Styremedlemmene blir valgt av årsmøtet og har funksjonsperiode på to år. Dessuten har Den Norske Advokatforening fast styreplass, og deres representant i styret oppnevnes for to år av gangen.

I 2022 var hele styret på valg etter nye regler. Styret oppnevnes for to år.

Etter årsmøte består styret av følgende oppnevnte/valgte medlemmer:

 • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, styreleder
  • Organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witzø, vara
 • Generalsekretær Adrian Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom, nestleder
  • Avdelingsleder prosjektavdeling Ranveig Stava, vara
 • Generalsekretær Magne Wang Fredriksen, Multippel Sklerose Forbundet, styremedlem
  • Organisasjonsrådgiver Eva Høili, vara
 • Forbundsleder Tom Tvedt, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, styremedlem
  • Nestleder i styret til NFU Gunn Strand Hutchinson, vara
 • Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling Brit Olssøn, Norske Kvinners Sanitetsforening, styremedlem
  • Avdelingsleder kommunikasjon og marked Hanne Rustad, vara
 • Ass. Generalsekretær Karsten Aak, Norges Blindeforbund, styremedlem
  • Forretningsutvikler Knut Kjær Berntsen, vara
 • Generalsekretær Britt Inger Skaanes, Norges Parkinsonforbund, styremedlem
  • Ass. generalsekretær Malin S. Gundersen, vara
 • Forbundsleder Tove Linnea Brandvik, Norges Handikapforbund, styremedlem
  • Nestleder Magnhild Sørbotten, vara
 • Advokat Hanne Elmenhorst, Den Norske Advokatforening, styremedlem
  • Advokat Siw Bleikvassli, vara

Jamfør stiftelsesloven er alle styremedlemmer personlig valgt/oppnevnt og personlig ansvarlig, og representerer ikke sine medlemsorganisasjoner. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret med minst 40 prosent, en målsetting som er oppfylt.

På årsmøte 4. mai 2022 ble generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, enstemmig valgt som styreleder og generalsekretær Adrian Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom, gjenvalgt som nestleder.

Det ble avholdt seks styremøter i 2022 (hvorav ett var digitalt). I forbindelse med septembermøtet ble det avholdt styremøte hos Norsk Tipping som del av styreseminar over to dager på et hotell i Hamar. Styret har også deltatt på årsmøtet i mai. I løpet av året har styret behandlet 104 saker.

Medlemsorganisasjonene

Stiftelsen Dam har 46 medlemsorganisasjoner i representantskapet. Medlemsorganisasjonene har bidratt med følgende innskudd til grunnkapitalen:

ÅrstallOrganisasjonInnskudd i kroner
1993Kreftforeningen400.000
Nasjonalforeningen for folkehelsen400.000
Norges Blindeforbund400.000
1995Landsforeningen for hjerte- og lungesyke400.000
Rådet for psykisk helse400.000
Redd Barna400.000
Norske Kvinners Sanitetsforening200.000
Norsk Revmatikerforbund200.000
1996Diabetesforbundet400.000
Norsk Folkehjelp400.000
ADHD Norge400.000
Funksjonshemmedes Fellesorganisajson400.000
Landsforeningen uventet barnedød400.000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte100.000
1997Norges Handikapforbund400.000
1998Norges Astma- og Allergiforbund400.000
Norges Døveforbund100.000
Foreningen for hjertesyke barn100.000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund100.000
2000Norges Bedriftsidrettsforbund100.000
Multippel Sklerose Forbundet i Norge200.000
Forbundet Mot Rusgift100.000
2003Norsk Forbund for Utviklingshemmede100.000
2005IVARETA – pårørende berørt av rus100.000
2006Den Norske Turistforening100.000
2007Norsk Epilepsiforbund100.000
2009Hest og Helse100.000
2012Mental Helse100.000
2015Norges Parkinsonforbund100.000
Dysleksi Norge100.000
Cerebral Parese-forening100.000
2016Unge Funksjonshemmede100.000
2017Afasiforbundet i Norge100.000
Mental Helse Ungdom100.000
Psoriasis- og eksemforbundet100.000
Norges Røde Kors400.000
2019Norsk foreninge for slagrammede100.000
Personskadeforbundet LTN100.000
2020Hjernesvulstforeningen100.000
Norges ME-forening100.000
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser100.000
Norges Fibromyalgi Forbund100.000
Voksne for barn100.000
Hjernerådet100.000
Autismeforeningen i Norge100.000
2022Norsk Tourette Forening100.000

Representantskapets årsmøte

Det ordinære årsmøtet i representantskapet ble avholdt på Vega Scene, Oslo, 4. mai 2022. Av 45 medlemsorganisasjoner i representantskapet deltok 36 organisasjoner.

Representantskapets fremste oppgave er å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, gjennomføre valg, samt gi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.

Årsmøtesaker

Årsmelding 2021, årsregnskap 2021 og budsjett 2022
Representantskapet hadde ingen anmerkninger verken til årsmelding, regnskap eller budsjett.

Vedtektsendringer
De foreslåtte endringene i vedtektene ble enstemmig vedtatt. Det gjaldt oppdatering av grunnkapitalen, endring av oppnevnelsesperiode for kontrollutvalget og justering av bestemmelsene knyttet til opptak av nye medlemmer i representantskapet.

Opptak av nye medlemmer
Ett nytt medlem ble tatt opp som medlem i representantskapet, Norsk Tourette Forening.

Valg
Det ble gjennomført vedtektsfestede valg av nye medlemmer og varamedlemmer til styret, valgkomite og revisor.

Medlemsmøte

Det har ikke vært avholdt egne medlemsmøter utover representantskapets årsmøte i 2022.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal velges av årsmøtet for en treårsperiode. Valgkomiteen ble likevel kun valgt for to år i 2022, og det betyr at hele valgkomiteen er på valg i 2024. Planen er at valgkomiteen også kun velges for to og to år, slik som styret også blir. Dette vil bli rettet opp i kommende revisjoner av vedtektene.

Valgkomiteen består av følgende personer etter årsmøtet i 2022:

 • Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud, Norges Astma- og Allergiforbund, leder (valgt i 2021)
 • Generalsekretær Hedvig Ekberg, Norsk Forbund for utviklingshemmede, medlem (valgt i 2021)
 • Generalsekretær Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød, medlem (valgt i 2022)
 • Fung. generalsekretær Michael Lindholm, Ivareta – Pårørende berørt av rus, 1. vara (valgt i 2021)
 • Generalsekretær Gry Lunde, ADHD Norge, 2. vara (valgt i 2022)

Revisor

Revisor velges for ett år av gangen, jfr. Stiftelsen Dams vedtekter. Revisjonsselskapet BDO ble gjenvalgt som revisor på årsmøtet.

Finansutvalget

Finansutvalget oppnevnes av styret for en toårsperiode og var oppnevnt ut 2022. Utvalgets mandat er å bistå sekretariatet og styret med finansielle plasseringer. Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Organisasjonssjef Anne Cecilie Graver Bjelke, Kreftforeningen, leder
 • Selvstendig næringsdrivende Vegard Thorsen (tidligere økonomisjef i Redd Barna)
 • Administrasjonssjef Pål Heffer, FFO

Finansutvalget har hatt tre møter i 2022. Et særlig fokus for finansutvalget har vært oppfølging av de etiske retningslinjene og gjennomlysning av aksje- og rentesidene av porteføljen. Finansutvalget følger plasseringene til stiftelsen og gir råd om eventuelle rebalanseringer og andre forslag fra stiftelsens uavhengige rådgiver, Grieg Investor. Finansutvalget har også bistått sekretariatet med råd om øvrige økonomiske forhold i stiftelsen. Finansutvalget får orienteringer om budsjettarbeid, årsregnskap og likviditetsstyring i stiftelsen.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget oppnevnes av styret for en toårsperiode og er oppnevnt for perioden 2022-2023. Utvalget skal påse at retningslinjer blir fulgt i forbindelse med tildelingene og avgir beretning for hver tildeling til styret.

Kontrollutvalget har innsyn i prosessene knyttet til utlysning, søknadsfrister og behandling av søknader, og har i tillegg deltatt på fagutvalgenes fordelingskonferanser. Kontrollutvalget avgir også egen beretning for alle tildelinger innenfor et år som skal følge med i saksgrunnlaget for årsregnskapet til årsmøtet.

Kontrollutvalget har hatt fire møter i 2022 (tre ordinære og ett informasjonsmøte). De har avgitt tre beretninger til styret, i tillegg til egen beretning for 2021 som skal følge årsmeldingen.

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Johan Kr. Falk-Pedersen, leder
 • Kristin Oxley, medlem
 • Stian Lydersen, medlem
 • Carl-Erik Grimstad, medlem
 • Ingrid Tollånes, medlem
 • Annhild Mosdøl, vara

Sekretariatet, administrasjon og økonomi

I 2022 har sekretariatet bestått av en stab med følgende medarbeidere:

 • Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
 • Programsjef Jan-Ole Hesselberg
 • Leder programdrift Jan Hoel Gulbrandsen
 • Leder programutvikling Ida Charlott Svege
 • Rådgiver programdrift Taran Hagen Søberg
 • Rådgiver programdrift Lisa Nome
 • Rådgiver programdrift Marie Topaas Storm
 • Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten
 • Politisk rådgiver Anders Kjellevold
 • IT-leder Bergsvein Vollan
 • Controller Stig Lidsheim (80 prosent stilling)
 • Kontorleder Eva Næss
 • Administrasjonssekretær Ann-Karin Olsen

Det har ikke vært nyansettelser i 2022. Ingen ansatte har sluttet heller.

Arbeidsmål og spesielle utfordringer

Sekretariatet har arbeidet innenfor vedtatt strategi for femårsperioden 2022-2026. 2022 var dermed strategiperiodens første år, og styret vedtok egen handlingsplan for året for å trekke stiftelsen i ønsket strategisk retning. Stiftelsens hovedoppgave er å jobbe med realisering av formålet nedfelt i vedtektenes §2:

«Stiftelsens formål er å støtte frivillig helse- og/eller rehabiliteringsrelatert virksomhet som retter seg mot målgrupper i Norge, herunder forebyggende helsearbeid som utføres av frivillige humanitære/ideelle samfunnsnyttige organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, både innen psykisk og fysisk helse. Støtte kan også gis til slik forskning.»

Selv om stiftelsen skal forvaltes i tråd med formålet, opererer ikke stiftelsen i et vakuum. Verden står overfor utfordringer som angår alle og FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å håndtere dem innen 2030. I stortingsmeldingen Mål med mening (Medl. St. 40 2020-2021) framgår det at «et grunnprinsipp bak 2030-agendaen er at ingen skal utelates» og at utviklingen de neste årene skal «spesielt komme de mest sårbare og marginaliserte til gode».

17 bærekraftsmål og 169 delmål tegner veien til denne overordnede målsetningen, og det er naturlig at stiftelsen skjeler til alle disse i sitt virke. Mange av delmålene retter seg mot utviklingsland og internasjonale problemstillinger. Stortingsmeldingen er imidlertid tydelig på at målene også må tilpasses nasjonale forhold, og på grunn av stiftelsens formål om å rette seg mot målgrupper i Norge vil en slik tilpasning være nødvendig. Bærekraftsmålene følger tre dimensjoner: den økonomiske, miljø- og klimamessige og den sosiale. Stiftelsen Dam skal i hovedsak følge den sosiale dimensjonen. (Se eget delkapittel for rapportering på stiftelsens bærekraftsarbeid.)

Strategien har visjonen «Bedre helse og deltakelse for alle i Norge», og skal oppfylles gjennom å jobbe for å ha:

 1. Støtteordninger av høy, internasjonal kvalitet.
 2. Styrket posisjon som inntektskilde for helsefrivillighetens utvikling.
 3. Styrket omdømme som en åpen og kunnskapsrik stiftelse.
 4. Økt verdi for medlemsorganisasjonene.
 5. Bedre brukervennlighet og resultatformidling.

Se egne kapitler i årsmeldingen for hvordan stiftelsen har jobbet med disse fem delmålene.

Personalpolitikk

Sekretariatet skal ha en effektiv bemanning og stå i forhold til ansvar og oppgaver som skal utføres. Det ble utført cirka 12,8 årsverk i sekretariatet i 2022.

Sekretariat etterstreber en god personalpolitikk. Det gjelder ryddige lønns- og arbeidsvilkår samt et godt og trygt arbeidsmiljø. Statens personalhåndbok legges til grunn for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er egen personalhåndbok for sekretariatet. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i mars/april og individuelle lønnssamtaler etter det ordinære lønnsoppgjøret i statsområdet i juni. Det gjennomføres regelmessige individuelle dialogmøter mellom generalsekretær og den enkelte ansatte hver annen måned.

Det gjennomføres årlig vernerunde, og i 2022 ble dette gjennomført med en spørreundersøkelse blant de ansatte. Utover dette har fokus vært å sette ansatte i stand til å ha så gode arbeidsverktøy som mulig, også på hjemmekontor.

I 2020 ble kontoret bygget om til et luftig kontorfellesskap med til sammen 14 arbeidsstasjoner fordelt på fire soner og to ekstra møterom. Tre av cellekontorene er beholdt og brukes som stillerom og kan benyttes av alle ansatte etter behov. Høsten 2021 ble det inngått avtale ut året hvor hver ansatt kunne søke om en hjemmekontordag per uke (enten tirsdag eller fredag). Denne avtalen ble prolongert i hele 2022. Det er inngått leieavtale om kontorlokalene for fem år, med gjensidig oppsigelsesmulighet.

Å forebygge sykefravær er viktig i et lite sekretariat. For å stimulere de ansatte til fysisk aktivitet og bidra til bedre helse, får alle ansatte tilbud om refusjon av en del av dokumenterte utgifter til trening. Ansatte som trenger fysioterapi eller kiropraktor får også dekket dokumenterte utgifter for å forebygge sykdom og fravær.

Sykefraværet blant de ansatte i 2022 var på 1,35 prosent, opp fra 7,9 rosent året før, noe som må betegnes som tilfredsstillende. Fjorårets høye tall var knyttet til en langtidssykmelding. Stiftelsen har avtale om kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. I tillegg er det gruppelivsforsikring og personalforsikring for alle ansatte. Avtalen er hos Storebrand gjennom NHO-avtalen/medlemskapet i Abelia.

Det oppfordres til kompetansehevende kurs. Hvert år gjennomføres et faglig internseminar for hele sekretariatet og årets seminar ble lagt til Hundorp i Gudbrandsdalen over tre dager i august.

Ved årets slutt var det syv kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet.

Bærekraftig utvikling

Som nevnt i innledningen av kapittel 4, er styrets strategi forankret i FNs bærekraftsmål. Stiftelsens formål er å arbeide langs den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene, foruten å ikke skade miljøet og ha en økonomisk bærekraft. I den gjeldende strategiperioden er det valgt ut tre bærekraftsmål som stiftelsen skal ha et spesielt fokus på:

3. God helse og livskvalitet
Å bidra til å sikre god helse og livskvalitet er kjernevirksomheten til stiftelsen.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur
Stiftelsen vil bruke sin posisjon som forskningsfinansiør til å styrke vitenskapelig forskning, som står sentralt i dette.

10. Mindre ulikhet
Selv om arbeidet for å redusere forskjeller i levekår ikke gjenspeiles direkte i formålet til stiftelsen, er det tett koplet til helse og har stått sentralt blant prosjektene det søkes og gis støtte til.

Styret vedtok allerede i 2018 at Stiftelsen Dam skulle følge FNs bærekraftprinsipper. I strategiprosessen i 2021 ble strategien for de neste fem årene tuftet på at stiftelsen skulle følge særlig den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene, og særlig jobbe med å bidra til bærekraftsmålene 3 (god helse og livskvalitet), 9 (innovasjon) og 10 (ulikhet).

Med dette som bakteppe har sekretariatet siden våren 2022 jobbet med en egen bærekraftstrategi, der målet er å konkretisere hvordan man i det daglige tar beslutninger som bidrar til en mer bærekraftig drift av sekretariatet og stiftelsen ellers. For å sikre god forankring av stiftelsens bærekraftsarbeid har sekretariatet utarbeidet åtte punkter for bærekraftig drift. Styret behandlet disse i september 2022. Prinsippene er en tilrettelagt versjon av den norske oversettelsen av UN Global Compacts prinsipper for et bærekraftig næringsliv, og er en standard mange virksomheter følger internasjonalt.

Høsten 2022 jobbet arbeidsgruppen for å komme fram til ti mål for en mer bærkraftig drift av sekretariatet. Disse skal effektueres fra januar 2023, med egne målinger som hvert år vil bli justert og videreutviklet. Fra og med årsmeldingen for 2023 vil det blir publisert et eget bærerkraftregnskap for sekretariatet i årsmeldingen. Det er også naturlig å tenke seg at det på sikt vil settes krav om bærekraftig drift også i prosjektene stiftelsen støtter.

De åtte prinsippene for bærekraftig drift i Stiftelsen Dam

 1. Stiftelsen Dam skal drive sin virksomhet på en måte som gir mest mulig sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.
 2. Stiftelsen Dam skal støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter og sikre at vi ikke er medskyldige i menneskerettighetsbrudd.
 3. Stiftelsen Dam skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass.
 4. Stiftelsen Dam skal ha ordnede arbeidsforhold i sekretariatet og prosjektene som får støtte.
 5. Stiftelsen Dam støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
 6. Stiftelsen Dam skal ta initiativer for å fremme større miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier og innovasjon.
 7. Stiftelsen Dam skal jobbe mot korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing og bestikkelser.
 8. Stiftelsen Dam skal inngå kontrakter med leverandører som forplikter seg til å følge bærekraftige prinsipper.

De ti målene for bærekraftig drift av sekretariatet i Stiftelsen Dam

 1. Kun reise når det er nødvendig.
  Målbarhet: Telle antall flyreiser, telle antall prosjektbesøk/møter/arrangementer per reise. Prioritere miljøvennlige transportmidler.
 2. Øke andelen digitale møter og arrangementer.
  Målbarhet: Telle antall heldigitale møter/arrangementer, øke andelen digitale/hybride møter.
 3. Legge til rette for miljøvennlig og helsefremmende reisevei til jobb.
  Målbarhet: Sørge for god sykkelparkering og ved eventuell flytting: sørge for at kontorlokalene har god kollektivforbindelse. Kartlegge ansattes reisevei, og oppfordre til mer miljøvennlige og helsefremmende transport der det er mulig.
 4. Legge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte.
  Målbarhet: Gjennomføre en til to aktivitetsdager per år for å motivere til mer fysisk aktivitet. Kartlegge bruk av dekket treningsmedlemskap/deltakeravgift. Vurdere å ta i bruk digitale verktøy for å lage konkurranser blant de ansatte knyttet til fysisk aktivitet.
 5. Handle bevisst.
  Målbarhet: Kartlegge de ti største leverandørenes bærekraftsarbeid og basert på dette legge en plan for oppfølging.
 6. Stille krav ved matinnkjøp både i hverdagen og ved arrangementer.
  Målbarhet: Kartlegge matsvinn i sekretariatet og eventuelt redusere dette gjennom tiltak. Stille krav til arrangementssteder om mindre matsvinn ved arrangementer. Prioritere kortreist mat og vegetaralternativer.
 7. Resirkulere avfall, donere utstyr dersom det er mulig.
  Målbarhet: Kartlegge resirkulering/gjenvinning av avfallet i sekretariatet, kartlegge mulighet for resirkulering/donering av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Lage årlig innsamling av elektrisk utstyr til resirkulering/donasjon.
 8. Sørge for sosial inkludering ved alle arrangementer og rekrutteringer.
  Målbarhet: Sikre mangfold i alle utvalg og på scenen på stiftelsens arrangementer, mangfold beskrives i alle styresaker ved oppnevning av nye utvalg. Alle arrangementer skal være universelt utformet.
 9. Kartlegge, benytte og videreutvikle kompetanse og arbeidsmiljø i sekretariatet.
  Målbarhet: Gjennomføre og følge opp innspill fra arbeidsmiljøundersøkelser, øke den interne kunnskapsdelingen i relevante fora.
 10. Publisere et årlig «bærekraftregnskap».
  Målbarhet: Årlig evalueringsmøte (i januar) med hele sekretariatet, resultatene av rapportering av sekretariatets bærekraftsarbeid publiseres i årsmeldingen. Årlig evaluering skal sikre at sekretariatet reviderer målene årlig, for å fortsette å strekke seg etter en mer bærekraftig drift av sekretariatet.

Stiftelsens plasseringer skal følge etiske retningslinjer, rapportere innen EUs taksonomi og følge internasjonale standarder. Det oppleves at stiftelsen har tatt et stort skritt framover på dette området i 2022.

Lokaler

Sekretariatet holder til i leide lokaler i Akersgata 28 i Oslo. Alle ansatte sitter i landskap med god tilgang til stillesoner. Det er fire møterom, tre kontorer som brukes på omgang og eget kjøkken med spiseplass for ansatte.

Økonomi

Overskuddsandelen fra Norsk Tipping regnes ut slik, jfr. pengespillovens §10: Etter at grasrotandelen blir beregnet av inntektene fra spillene til Norsk Tipping, og premier og administrasjon trekkes fra, regnes overskuddsandelen til helse- og rehabiliteringsformål ut med 6,4 prosent. Deretter fordeles 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Inntektene til stiftelsen utbetales etterskuddsvis og beregnes av resultatet i det foregående året. I lovforarbeidene i 2015 ble det bestemt at det hver januar skal utbetales et forskudd (4/12 av antatt beløp) til Stiftelsen Dam, med en avregning i mai/juni etter at resultatet fra Norsk Tipping er kjent.

Stiftelsen Dams inntekter fra Norsk Tipping utgjorde 351,8 millioner kroner i 2022, opp fra 345,4 millioner kroner i 2021. I tillegg tildelte Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 69,5 millioner kroner til videreføring av Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet. Over treårsperioden 2020-2022 har myndighetene finansiert 872 prosjekter til en verdi av 307,8 millioner kroner til helsefrivillighetens koronarelaterte prosjekter.

Regnskapet for 2022 ble avsluttet med:

 • Totale anskaffede midler: 405.051.503 kroner (2021: 534.077.663).
 • Bevilgninger: 467.636.945 kroner (2021: 468.636.602 kroner).
 • Kostnader til oppfyllelse av formålet: 17.240.483 kroner (2021: 17.477.653 kroner).
 • Administrasjonskostnader: 7.561.555 kroner (2021: 6.840.822 kroner).

Administrasjonsprosenten økte fra 1,43 til 2,17 prosent fra 2021 til 2022. Økningen skyldes prinsippendring i regnskapet 2022 og den vil normaliseres til neste år. Stiftelsen Dam skal ha en så jevn utdeling av midler som mulig, slik at programmene oppleves forutsigbare for søkerne og organisasjonene. Resultatet var et underskudd på -66.275.824 kroner etter tilbakeførte midler (2021: +55.694.131 kroner). De tilbakeførte midlene for ikke igangsatte prosjekter lå i 2022 på 21.111.656 kroner (2021: 14.571.545).

I 2022 ble det gjennomført en prinsippendring som i realiteten innebærer at hele forpliktelsen for prosjektene, også de flerårige, gjøres i første året av tildelingene. Prinsippendringen har ført til at revisor har ønsket å endre inngående balanse 2022 (fra 2021), slik at disse gir et riktigere bilde av bevegelsene i 2022. Dette gjelder tidligere flerårige forpliktelser som styret har gitt gjennom sine tildelingsvedtak i 2020 og 2021, og beløper seg til 123.015.500 kroner, og påvirker det endelige resultatet til å bli positivt og beløper seg til +56.739.676. Denne vesentlige endringen har vært planlagt, er en engangsforeteelse og diskutert gjennom flere år i styre og finansutvalg.

Stiftelsens langsiktige plasseringer står som en sikkerhet for flerårige forpliktelser. Stiftelsens langsiktige plasseringer (lang portefølje, kort portefølje og renter i bank) fikk en samlet negativ avkastning på -16.598.032 kroner (2021: +24.199.187 kroner). Budsjettet lå på positiv forventet avkastning på 7,9 millioner kroner. Saldo per 31.12.2022 på lang portefølje var 285,3 millioner kroner, mens saldo på kort port portefølje var 101,6 millioner kroner.

Bevilgninger til prosjekter

Det ble bevilget 398.044.480 kroner til organisasjonene i de ordinære utlysningene i 2022 (2021: 302.440.100 kroner), inkludert flerårige forpliktelser og administrasjonstillegg. Helse- og omsorgsdepartementet finansierte Stimuleringsprogrammet med 49,6 millioner kroner og Helsedirektoratet finansierte Aktivitetsprogrammet med 20,0 millioner kroner.

Administrasjonstillegget er beregnet til 49.454.180 til organisasjonene, inkludert avsetningen knyttet til de flerårige forpliktelsene.

Det ble bevilget 467.636.945 kroner til organisasjonene i søknadsrundene i 2022 (2021: 468.636.602 kroner).

Tildelingene fordelte seg slik:

Bevilget20222021
Helse*171 160 300151 895 000
Forskning*166 270 00084 072 000
Åpen tilgang Forskning90 00015 000
Ekspress12 070 00013 063 000
Utvikling**018 862 000
Stimuleringsprogrammet49 567 62595 254 475
Aktivitetsprogrammet20 024 84070 942 027
Administrasjonstillegg*48 454 18034 533 100
SUM467 636 945468 636 602
*inkluderer forpliktelser vedtatt av styret for flerårige prosjekter 2020-2021, en engangskostnad i 2022.
**tildeling for 2022-utlysningen for Utvikling påløper 2023-regnskapet.

2020 og 2021 var de første årene hvor stiftelsen vedtok hele forpliktelsen i første år av prosjektbevilgningen for de flerårige prosjektene. På grunn av periodiseringsforhold og forskutteringen av midler til de to store tildelingene på høsten hvert år (Helse høst og Forskning), så lot dette ikke seg gjennomføre helt ut disse to årene. Det ble tatt høyde for at dette skulle gjennomføres og bokføres i sin helhet i regnskapsåret 2022.

Når det gjelder tilbakeførte midler er det helt normalt at beløpene varierer fra år til år. En generell utvikling var pre korona at omfanget av avbrutte prosjekter, dobbeltfinansieringer og lignende fant sted i noe mindre omfang enn tidligere. I 2022 var det likevel en oppgang i de tilbakeførte midlene. En av årsakene er forskningsprosjekter hvor forpliktelsen til ett prosjekt nå er på opp mot tre millioner kroner per prosjekt, og ikke kun det første året som tidligere (cirka en million kroner).

Driftskostnader

202220212020Revidert budsjett 2022
Organisasjon og utvalg-2 792 343-3 057 666-3 350 536-3 435 000
Driftskostnader sekretariatet-20 366 069-19 700 163-19 472 151-21 960 000
Kommunikasjon-1 636 605-1 559 288-1 382 431-1 852 000
Andre kostander-7 020-1 356-810-27 497 000
SUM-24 802 037-24 318 473-24 205 928-27 497 000

Organisasjon og utvalg, sekretariat, kommunikasjon og andre kostnader beløper seg i regnskapet til 24.802.037 kroner (2021: 24.318.473 kroner). Dette er godt innenfor budsjettrammene. Rimeligere drift av utvalgene på grunn noen færre søknader til vurdering, og flere digitale møter har ført til lavere kostnader enn lagt opp til i budsjett. Dette var også tilfelle for regnskapsårene 2020 og 2021, og noe som muligens vil bli en varig konsekvens av pandemien.

Det vises til årsregnskapet for 2022 for mer informasjon.


Kommunikasjon

Omdømme og kommunikasjonsstrategi

Stiftelsen Dam har ikke gjennomført egen kjennskaps- eller omdømmeundersøkelse i 2022, men det ble utarbeidet og vedtatt en ny kommunikasjonsstrategi i mars 2022, som baserte seg på omdømmeanalysen som ble gjennomført i 2021.

Kommunikasjonsstrategien har fått navnet «En åpen og kunnskapsrik stiftelse». Hovedmålsetningen i strategien er å styrke stiftelsens omdømme som en åpen og kunnskapsrik stiftelse, som bidrar til å sikre inntekter for helsefrivillighetens utvikling.

Arbeidet med å lage ny kommunikasjonsstrategi ble iverksatt i desember 2021, og den baserer seg blant annet på stiftelsens hovedstrategi, en kvantitativ analyse av stiftelsens synlighet i ulike kanaler de siste tre årene, samt en omdømmeanalyse gjennomført sommeren 2021. I strategien defineres også tre målgrupper:

 • Organisasjonene i helsefrivilligheten, prosjektledere/-deltakere, og potensielle søkere
 • Politikere og embetsverket
 • Forskningsmiljøer

Kommunikasjonsstrategiens målsetninger handler i hovedsak om å øke egen innholdsproduksjon rundt sekretariatets forsknings- og utviklingsarbeid, prosjektene stiftelsen støtter og stiftelsens politiske arbeid, som spillpolitikk.

De to rapportene om pandemiprogrammene Stiftelsen Dam driftet på vegne av myndighetene. Rapportene kan leses på nettsidene til Stiftelsen Dam.

I 2022 ble de to pandemiprogrammene Dam har driftet på vegne av myndighetene avsluttet. Analyser av programmene ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, og disse fikk gode tilbakemeldinger. Helseminister Ingvild Kjerkol har deltatt på både prosjektbesøk og Helsefrivillighetens dag. Samlet gir dette grunn til å tro at kjennskapen til Stiftelsen Dam i regjeringsapparatet og forvaltningen fortsatt er god.

I 2022 har stiftelsen økt synligheten i både sosiale medier og på egne nettsider, og det er derfor grunn til å tro at kjennskapen har økt noe. Det har ikke vært noen negative oppslag i medier eller i sosiale medier i 2022, som bidrar til å svekke stiftelsens omdømme.

Kommunikasjon med medlemsorganisasjonene

Prosjektprofilering

Den viktigste måten stiftelsen bidrar til å løfte medlemsorganisasjonene på er gjennom felles prosjektprofilering. I løpet av 2022 bidro sekretariatet til å profilere om lag hundre prosjekter, enten gjennom prosjektbesøk, arrangementer eller nettsaker i stiftelsens prosjektbibliotek og i sosiale medier. Etter at Norge åpnet igjen i januar 2022 har det igjen vært mulig å dra på fysiske prosjektbesøk. Dette har bidratt til god synlighet, både gjennom sosiale medier og nettsider. I forbindelse med Helsefrivillighetens dag ble det også laget videoer om totalt ni ulike prosjekter. Disse ble vist både på boards rundt om i Oslo, på arrangementet og i stiftelsens digitale kanaler.

I januar 2022 lanserte Dam konseptet «Forskningsreisen», der alle forskningsprosjekter som får støtte skal profileres gjennom forskningsløpet. Først får alle prosjektledere tilsendt et sett med spørsmål om forskningsprosjektet. Basert på disse blir det produsert nettsaker. Utover i prosjektperioden vil prosjektlederne få tilsendt oppfølgingsspørsmål, og sekretariatet vil også besøke utvalgte prosjekter. Målet er å løfte profileringen av forskningsprosjektene. I 2022 er det laget totalt 26 nettsaker gjennom «Forskningsreisen».

I forbindelse med Helse-tildelingen i juni 2022 og Forskning-tildelingen i oktober 2022 overrasket sekretariatet totalt tolv prosjekter som fikk støtte.

Dam-frokost

Et annet nytt konsept som ble lansert i 2022 var Dam-frokost. Dette er korte, digitale informasjonsmøter for stiftelsens medlemsorganisasjoner. Hvert møte varer i cirka 45 minutter, og alle ansatte og frivillige i organisasjonene kan delta. Målet er å gi informasjon om aktuelle temaer fra Dam, og med mulighet for å stille spørsmål.

Det ble arrangert to Dam-frokoster i 2022. Det første var 28. januar, der temaet var omleggingen av programmet Ekspress. Det andre var 20. oktober, der temaet var evaluering av de to pandemiprogrammene Dam drev på vegne av myndighetene, og hvilke suksesskriterier fra disse som blir med videre i stiftelsens ordinære programmer.

Dam-frokost har blitt tatt veldig godt imot i organisasjonene, og det var henholdsvis 66 og 43 personer som var påmeldt til de to møtene. Evalueringene som ble gjort viser at nær hundre prosent er godt fornøyd med denne måten å få informasjon på. Temaene blir også trukket fram som relevante, og det er et ønske om at det gjennomføres mellom to og fire Damfrokoster per år.

Kommunikasjonsforum

Det har blitt avholdt to møter i stiftelsens kommunikasjonsforum i 2022. Det første var et heldigitalt møte 3. februar. Her var temaene den spillpolitiske utviklingen i Norge, Helsefrivillighetens dag og koronakommunikasjon i 2022. I møtet delte kommunikasjonssjef og politisk rådgiver noen tanker og innsikt fra Dams arbeid, og så ble det en innspillsrunde fra organisasjonene som deltok.

Det andre møtet ble avholdt 1. september, og dette var et fysisk møte, som ble arrangert på Deichman i Bjørvika (Oslo). Temaet var bærekraftskommunikasjon, der kommunikasjonssjef redegjorde for Dams bærekraftsarbeid. I tillegg deltok Prosperiastiftelsen med to innledere som fortalte om sitt prosjekt «Kokebok: Bærekraft for ideelle organisasjoner». Det var også en workshop, der deltakerne diskuterte hvordan frivillige organisasjoner kan bli (enda) bedre i å jobbe bærekraftig, og også hvordan vi kommuniserer bærekraft.

Arrangementer

I forkant av arrangementet ble det laget en del digitalt innhold til både nettsiden og sosiale medier. I tillegg ble det laget digitale boards som ble vist rundt om i Oslo, blant annet på Oslo S og Oslo lufthavn.

Helsefrivillighetens dag

2022 var Frivillighetens år, og i den anledning inviterte Stiftelsen Dam til feiring av Helsefrivillighetens dag, torsdag 7. april 2022. Dagen ble valgt fordi 7. april er Verdens helsedag (WHO), og i 2022 ble dette også Helsefrivillighetens dag. Hensikten med dagen var å feire helsefrivilligheten, og samtidig vise samfunnsnytten i denne delen av frivilligheten.

Selve dagen ble markert med et arrangement i Marmorsalen på Sentralen i Oslo, med faglig innlegg, inspirasjon og underholdning. Blant annet åpnet helseminister Ingvild Kjerkol arrangementet. Institutt for samfunnsforskning presenterte foreløpige funn fra rapporten de laget på oppdrag fra Stiftelsen Dam, og som viser helsefrivillighetens bidrag gjennom pandemien.

Bilder av kampanjen for Helsefrivillighetens dag. Foto: JCDecaux/Frivillighet Norge

I tillegg deltok flere generalsekretærer i en panelsamtale, og det ble vist totalt ni videoer med presentasjon av prosjekter Dam har støttet. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger i evalueringen, og rundt nitti prosent av de som svarte sier at de var fornøyde eller svært fornøyde. Over 80 prosent oppgir at de ønsker at dagen skal bli en årlig markering.

Deltakere:
Det var cirka hundre personer som deltok på arrangementet. I utgangspunktet var målet 150 gjester, og arrangementet ble raskt fullbooket. På det meste hadde 180 personer sagt at de ønsket å komme. Da det ble sendt ut påminnelse om konferansen et par dager før meldte over 50 personer seg av, og da dagen kom hadde enda flere frafalt.

Seminaret er sett over 35 ganger på stiftelsens Youtube-kanal (*obs kun opptak, ikke stream).

Innledere:

 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam (konferansier)
 • Ingvild Kjerkol, helseminister
 • Vibeke Wøien Hansen, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Tom Tvedt, forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Adrian Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom
 • Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam
 • Birgitte Brekke, prosjektleder i Frivillighetens år
 • Marco Elsafadi, foredragsholder

Se Helsefrivillighetens dag:

Årsmøteseminar

I forbindelse med stiftelsens årsmøte 4. mai ble det arrangert et årsmøteseminar, kalt «Ny pengespillov – Det du må vite» på Vega scene i Oslo.

Den nye loven om pengespill har stor betydning for både Dam og medlemsorganisasjonene. Men den kan være vanskelig å forstå. Dette ble derfor tema på Dams årsmøteseminar 2022. I seminaret ble de viktigste endringene i norsk spillregulering forklart av sentrale aktører. I tillegg var det en panelsamtale.

Innledere:

 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam (konferansier)
 • Gry Haugsbakken, statssekretær Kulturdepartementet
 • Anders Kjellevold, politisk rådgiver i Stiftelsen Dam
 • Atle Hamar, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Britt Overby, erfaringskonsulent i Spillavhengighet Norge

Seminaret er sett 140 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Se årsmøteseminaret:

Arendalsuka

Arendalsuka ble arrangert 15.-19. august, og Stiftelsen Dam deltok med et eget arrangement, kalt «Helsefrivillighetens samfunnsbidrag – et uforløst potensial?».

Styreleder i Stiftelsen Dam og generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad på arrangementet «Helsefrivillighetens samfunnsbidrag – et utforløst potensial?» under Arendalsuka.

På seminaret presenterte Institutt for samfunnsforskning nye funn fra undersøkelsen de gjør på oppdrag for Stiftelsen Dam, om helsefrivillighetens bidrag gjennom pandemien. På seminaret deltok også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norske Kvinners Sanitetsforening, som delte sine tanker om hva som fungerte godt, og hva som var utfordrende i deres organisasjoner gjennom pandemien.

Til slutt var det en politisk duell mellom Arbeiderpartiet og Høyre, der de to partiene ble utfordret på hva de ønsket å gjøre for å styrke den frivillige helseberedskapen.

Seminaret ble arrangert i Frivillighetsteltet 17. august klokken 08-09.

Innledere:

 • Karl Henrik Sivesind, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning
 • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • May Britt Buhaug, senirorrådgiver beredskap i Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helsedepartementet
 • Erlend Svardal Bø (H), stortingsrepresentant
 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
 • Anders Kjellevold, politisk rådgiver i Stiftelsen Dam

Seminaret er sett 25 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Se seminaret på Arendalsuka:

Forskningsseminar

26. oktober arrangerte Stiftelsen Dam forskningsseminaret «Hvordan kan vi unngå bortkastet helseforskning?», i samarbeid med Kavlifondet. Bakgrunnen for seminaret var at Stiftelsen Dam og Kavlifondet fornyet sin samarbeidsavtale i tre år. Både Stiftelsen Dam og Kavlifondet er opptatt av å unngå bortkastet forskning, og en viktig del av samarbeidet er å jobbe for dette. Seminaret ble en fin arena til å synliggjøre samarbeidet og hvordan de to stiftelsene samarbeider for å unngå bortkastet forskning.

Seminaret ble gjennomført på Høyskolen Kristiania i Oslo sentrum, med publikum til stede i salen. I tillegg ble arrangementet streamet.

Ordstyrer Karoline Eriksen (f.v.) leder panelsamtalen mellom Daniel Quintana, Henrietta Blankson og Jan-Ole Hesselberg.

Innledere:

 • Karoline Enoksen, ordstyrer
 • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
 • Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet
 • Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam
 • Daniel Quintana, seniorforsker ved Universitetet i Oslo
 • Henrietta Blankson, spesialrådgiver i Forskningsrådet

Se Forskningsseminaret:

Frivillighetens dag/Helseprisen

5. desember ble Frivillighetens dag arrangert. Arrangementet var denne gangen lagt til Sentralen i Oslo, og markerte også avslutningen av Frivillighetens år 2022. Frivillighet Norge sto for planlegging og gjennomføring av arrangementet, men Stiftelsen Dam var en av samarbeidspartnerne.

Arrangementet ble også streamet og over 1.800 har sett sendingen (kun opptak, ikke stream).

Helseprisen 2022 ble delt ut på arrangementet som én av fire priser. Helseminister Ingvild Kjerkol og styreleder Lilly Ann Elvestad delte ut Helseprisen, som denne gangen gikk til prosjektet Tegnspråklig vernepleieutdanning i regi av Norges Døveforbund.

Det kom inn 37 nominasjoner til Helseprisen i 2022. 15 ble valgt ut av administrasjonen til å gå videre til vurdering av juryen. Deretter ble det kåret tre finalister som gikk videre til en publikumsavstemming på stiftelsens nettsider. De tre finalistene var Min M (Norske Kvinners
Sanitetsforening), Foodtruck til sykehjem (Norges Røde Kors) og Tegnspråklig vernepleieutdanning (Norges Døveforbund). Det ble avgitt i nesten 2.700 stemmer. Prisen består av et diplom og 50.000 kroner, som går til organisasjonen bak prosjektet.

Bilde av tre menn (generalsekretær og prosjektkoordinator i Norges Døveforbund) og prosjektleder Finn Arild Thordarson) som mottar Helseprisen 2022. På scenen sammen med dem står programleder Solveig Kloppen og helseminsiter Ingvild Kjerkol.
Finn Arild Thordarson (nummer to fra høyre) i NTS Kompetanse er prosjektleder for «Tegnspråklig vernepleieutdanning». Her mottar han Helseprisen for prosjektet sammen med generalsekretær i Norges Døveforbund Petter Noddeland (nummer to fra venstre) og prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh i Norges Døveforbund (t.v.) . Til høyre konferansier Solveig Kloppen. Bak til venstre helseminister Ingvild Kjerkol som delte ut prisen. Foto: CF-Salicath/Frivillighet Norge
Rapporten ble lansert på Frivillighetens dag.

Det ble også gjennomført en fagkonferanse i forbindelse med Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo. På konferansen ble rapporten Helsefrivillighetens samfunnsbidrag under koronapandemien lagt fram av Institutt for samfunnsforskning ved Karl Henrik Sivesind og Vibeke Wøien Hansen. Rapporten er laget på oppdrag av Stiftelsen Dam, og blant hovedfunnene i rapporten er følgende:

 • Helsefrivillighetens innsats i pandemien var avgjørende for den sosiale beredskapen i Norge.
 • Helsefrivilligheten bidro særlig med tiltak rettet mot sårbare grupper, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre, og barn og unge.
 • Innsatsen var et særlig viktig supplement til myndighetenes informasjonsarbeid i starten av pandemien.
 • Mange nye tiltak ble satt i gang av helsefrivilligheten gjennom pandemien.
 • De ekstraordinære programmene Stiftelsen Dam driftet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet var viktige for at nye tiltak skulle kunne gjennomføres.

Nettsider

Stiftelsen gjennomførte en større oppgradering av nettsidene i 2021. Målet var å stimulere til økt innholdsproduksjon, og til å gjøre kjerneinformasjon lettere tilgjengelig. Dette har fortsatt å gi gode resultater i 2022, og nettsidetrafikken har økt også dette året. Både søkere, organisasjoner og andre har gitt uttrykk for at nettsiden oppleves som oversiktlig og brukervennlig.

Den mest besøkte siden er dam.no/programmer som er en samleside med informasjon om alle stiftelsens programmer. På andre og tredje plass kommer sidene dam.no/helse/om-programmet og dam.no/kan-jeg-fa-stotte. Den mest leste redaksjonelle saken i 2022 var nyhetssaken om finalistene til Helseprisen 2022, etterfulgt av en sak om at Stortinget besluttet å gjenåpne Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet.

Trafikken på nettsiden økte med 25 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Dette kommer etter flere år med solid økning i trafikken på nettsiden. Siden 2016 har trafikken økt over 200 prosent, og siden 2020 har veksten vært på nesten 35 prosent.

Noen nøkkeltall for 2022:

 • 7,5 prosent økning i antall sidevisninger (fra 710.123 i 2021 til 763.775 i 2022).
 • 11 prosent økning i antall unike brukere (fra 163.347 i 2021 til 181.268).
 • 7 prosent økning i antall økter, det vil si hvor ofte folk besøker sidene våre (fra 244.580 i 2021 til 261.504 i 2022).

Nettsidene er stiftelsens viktigste kanal for ekstern kommunikasjon, og det er en strategisk målsetning å både øke og heve kvaliteten på innholdsproduksjonen. Det nye rammeverket gjør dette mulig, og økt nettrafikk tyder på at sekretariatet lykkes med å øke synligheten og gi god informasjon gjennom nettsidene.

Sosiale medier

Stiftelsen Dams tilstedeværelse på sosiale medier er svært viktig for stiftelsens synlighet. Primært profilerer stiftelsen produksjon av egne artikler om prosjekter og arrangementer, eller nyheter fra stiftelsen.

Facebook er den primære profileringskanalen i sosiale medier, men Instagram har blitt stadig viktigere. Det brukes også noe penger på sponset innhold i disse kanalene.

I 2022 har sekretariatet hatt god trafikk gjennom å ta i bruk «stories» på Instagram. Det varierer hvor mange som ser disse, men i snitt ligger det på mellom 150 og 300 per story. Instagram stories’ algoritmer premierer populære stories, og følgere vil også oftere bli eksponert for stories fra konti de tidligere har sett. Dette betyr at jevnlig publisering og analyse av hva slags type innhold som gir flest seere, vil sørge for økt trafikk og bedre synlighet.

På Facebook nådde stiftelsen for første gang over 1000 likerklikk på en post. Det var saken om vinneren av Helseprisen 2022. Også en oppfølging av denne, der vinnerne fortalte hva prispengene skulle brukes til nådde mange, og endte på drøye 900 likerklikk.

I siste halvdel av 2022 tok sekretariatet også i bruk LinkedIn i større grad, noe som også har gitt noe trafikk. På tross av noe begrenset trafikk fra LinkedIn når Dam andre målgrupper gjennom denne kanalen, som generalsekretærer i organisasjonene.

Ved utgangen av 2022 hadde Stiftelsen Dam totalt 16.677 følgere i sosiale medier, som var en økning på 8,4 prosent fra 2021.

Disse fordelte seg slik:

Total for 2022 har engasjementet i sosiale medier økt med 5,4 prosent sammenliknet med 2021.

Presse

Totalt ble Stiftelsen Dam omtalt i 233 presseoppslag i 2022 med et potensielt publikum på 14,2 millioner, ifølge analysebyrået Retriever. Ingen av presseoppslagene om stiftelsen var negative. Det er en nedgang fra 276 saker og et potensielt publikum på 18,1 millioner i 2021.

Gjennomslag i riks- og regionpresse holder seg stabilt, og denne har vært økende over tid. Mye av omtalen stiftelsen får er knyttet til prosjektene, enten i forbindelse med tildelinger, eller gode resultater prosjektene kan vise til. I 2022 er det særlig omtale av prosjektet som vant Helseprisen (Tegnspråklig vernepleieutdanning) som fikk stor oppmerksomhet i mediene.

Se omtale her :

I oktober fikk også prosjektet Høyere utdanning for utviklingshemmede fine oppslag i en rekke medier i forbindelse med studiestart på VID Vitenskapelige høgskole i Oslo. Stiftelsen Dam ble trukket fram som avgjørende for å få til dette studiet av blant annet rektor og prosjektleder.

Se omtale her:

I tillegg er det noen saker som utpeker seg som særlig viktige for stiftelsen. I januar hadde Dagens Perspektiv en stor sak om bedre beslutninger. Saken var i stor grad basert på Stiftelsen Dam og hvordan stiftelsen har endret og kvalitetssikret søknads- og vurderingsprosessene. Både generalsekretær Hans Christian Lillehagen og programsjef Jan-Ole Hesselberg er intervjuet i saken. Dette er eksempel på synlighetsarbeid knyttet til stiftelsens kjerneoppgaver.

I april publiserte Khrono en kronikk skrevet av professor i fysikk, Gaute Einevoll, der han løfter Stiftelsen Dams arbeid med søknadsevaluering. Dette var en oppfølging av en debatt i samme avis i 2021, der Einevoll kritiserte Norges Forskningsråd for manglende evaulering. Igjen løfter Einevoll Stiftelsen Dams kvalitetssikringsarbeid som et eksempel til etterfølgelse.

Også i august fikk Dam god oppmerksomhet i Khrono. Denne gangen fattet avisen interesse for et arrangement i regi av Stiftelsesforeningen på Arendalsuka, der generalsekretær Hans Christian Lillehagen deltok. Temaet var stiftelsers rolle i forskningsfinansiering, og Lillehagen ble intervjuet i avisa om temaet. Der tok han blant annet til orde for en gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen, men også at stiftelser kan spille en viktig rolle i forskningsfinansiering, dersom man lager treffsikre ordninger. Dette er viktige temaer for stiftelsen, som er med å styrke omdømmet som en åpen og kunnskapsdrevet stiftelse.

I forbindelse med forskningsseminaret i oktober fikk Dam en kronikk publisert i Morgenbladet, der temaet var å unngå bortkastet helseforskning.

På tross av at antallet mediesaker er synkende, er Dam synlig i relevante debatter, og det er økende oppmerksomhet knyttet til temaer som kvalitetssikring av søknads- og vurderingsprosesser, og stiftelsers rolle som forskningsfinansiører. Det er ikke et uttalt mål å styrke presseinnsalgsarbeidet, men sekretariatet ønsker fortsatt å delta i relevante debatter og øke kunnskapen om stiftelsen i relevante kanaler.

Politisk kommunikasjon

Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping og har eneansvar for å fordele tippemidler til helseformål. Tippemidlene er stiftelsens primære inntektskilde. Å sikre disse inntektene er stiftelsens overordnede politiske mål.

I kjølvannet av pandemien var det viktig for Dam å fremheve innsatsen til helsefrivilligheten overfor beslutningstakere. Dette arbeidet ble videreført i Frivillighetens år 2022, med bestilling av undersøkelse om helsefrivillighetens samfunnsbidrag fra Institutt for samfunnsforskning. Funnene fra undersøkelsen ble presentert på Helsefrivillighetens dag, under Arendalsuka, og i en rapport som ble lansert i forbindelse med Frivillighetens dag.

Pengespillpolitikk

Ny lov om pengespill ble vedtatt av Stortinget i mars etter et langt og grundig forarbeid. Regjeringen foreslo bevisst en lov som er bredt formulert og overlater mange detaljer til forskriften. Det gjør det lettere å tilpasse regelverket til endringer i markedet.

Forskriftsarbeidet startet umiddelbart etter at loven var vedtatt, og Dam var blant aktørene som leverte svar til høringen. Forskriften ble klar i november 2022. Dam la til rette for lanseringen av forskriften, ved å arrangere et besøk til Blå Kors poliklinikk for kulturminister Anette Trettebergstuen og pressen. Til stede var også Norges Parkinsonforbund og Spillavhengighet Norge, som representerer grupper som er særlig påvirket av pengespill.

Kulturminister Anette Trettebergstuden (midten) under lansering av ny pengespillforskrift. Også til stede: Politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen (f.v.), generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Den nye loven med tilhørende forskrift styrker reguleringen av pengespill betydelig, og stiller strengere krav til ansvarlig spill. Relevante tilsyn har fått langt sterkere virkemidler til å slå ned på ulovlig spillrelatert virksomhet, noe sekretariatet mener er avgjørende for å bevare enerettsmodellen. Sammen med tidligere vedtatte endringer i kringkastingsloven, er den nye loven årsaken til at spillreklamen er borte fra tv-skjermene, og kjendiser avslutter kontrakter med utenlandske spillselskaper.

Stiftelsen Dam har vært en synlig og aktiv støttespiller for den nye loven, og har i høringer og uttalelser tatt til orde for strengere reguleringer og mer ansvarlighet. Det er sekretariatets vurdering at ansvarlighet er en forutsetning for enerettsmodellens stabilitet og overlevelse. Denne rollen er antagelig årsaken til at Kulturdepartementet ba sekretariatet om bistand i forbindelse med lansering av lovens forskrift.

En spesifikk seier for Dam er at avsetningen til tiltak mot spillavhengighet er økt til minst 0,5 prosent av overskuddet. Dette er et forslag sekretariatet har jobbet for i flere år, og som vil bedre vilkårene for forskning, forebygging og utvikling av bedre behandling, og styrke brukerstemmen. I praksis betyr økningen mer enn en dobling i avsetningen fra 2021 til 2024.

Stiftelsens årsmøteseminar hadde temaet «Ny lov om pengespill – det du trenger å vite» og omhandler innholdet i den nye loven (se eget kapittel). Sekretariatet ønsket med arrangementet å informere medlemmene om hva loven betyr i praksis og hvorfor den er viktig, og øke bevisstheten om pengespill.

Fra oktober har Dam vært en av flere organisasjoner som har møttes i regi av Actis for å se på muligheten for spillpolitisk samarbeid. Det langsiktige målet er å bevare enerettsmodellen og arbeide for mer ansvarlig spill. Røde Kors, Norges idrettsforbund, LNU, Blå Kors og Spillavhengighet Norge er andre organisasjoner som har deltatt. Arbeidet følges opp i 2023.

Gjennom året har sekretariatet opprettholdt kontakt med forskningssenteret SPILLFORSK, Blå Kors, KoRus-Øst, Spillavhengighet Norge, Norsk Tipping og fagpersoner i Helsedirektoratet for å holde seg oppdatert på pengespillfeltet.

Videre har politisk rådgiver deltatt på flere fagkonferanser om spillpolitikk og spillavhengighet, herunder:

 • Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende, konferanse Oslo, 6. september.
 • The European Association for the Study of Gambling (EASG), konferanse Oslo, 7.-9. september.
 • Norsk forening for spillproblematikk, seminar Hamar 27.-29. september.
 • Lotteritilsynet, Spillansvarskonferansen Oslo, 16. november.

Helsefrivillighetens samfunnsbidrag

Dam jobber for å styrke helsefrivillighetens posisjon i tippenøkkelen, for på den måten å trygge inntektene til stiftelsen og medlemsorganisasjonene. Et ledd i dette arbeidet er å demonstrere betydningen av innsatsen til organisasjonene som mottar støtte fra Dam og beredskapen helsefrivilligheten står for. I 2022 har Institutt for samfunnsforskning gjennomført en undersøkelse av hvordan helsefrivilligheten bidro under pandemien på oppdrag fra Dam. Selv om det er innlysende at helsefrivilligheten var viktig i helsekrisen pandemien utgjorde, ble det vurdert som viktig å få dette faglig dokumentert.

Den første delen av rapporten ble publisert på Helsefrivillighetens dag 7. april. Endelig rapport ble lagt fram på Frivillighetens dag, 5. desember.

De foreløpige resultatene av undersøkelsen ble presentert av forsker II, Vibeke Wøien Hansen på Helsefrivillighetens dag på Sentralen i Oslo 7. april, der blant annet helseminister Ingvild Kjerkol var til stede.

Videre resultater ble presentert på stiftelsens arrangement under

Arendalsuka av seniorforsker Karl Henrik Sivesind. Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) og stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe deltok på arrangementet, sammen med stiftelsens styreleder Lilly Ann Elvestad (FFO) og May Britt Buhaug fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Den ferdige rapporten, som ble lagt frem av Karl Henrik Sivesind på helsefrivillighetens dag 5. desember viser betydningen av helsefrivillighetens bidrag til myndighetens koronahåndtering, støtte til sårbare grupper og evne til å mobilisere og skape ny aktivitet (se også kapittel 5.3.5.).

Funnene i rapporten er brukt i sekretariatets høringssvar og innspill relatert til pandemien. Rapporten vil benyttes aktivt til politisk påvirkning også i 2023, blant annet i arbeidet inn mot Stortingsmeldingen om helseberedskap, bebudet før sommeren.

Rapporter om programmene Dam driftet i pandemien for Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet

Stiftelsen Dams primære bidrag i pandemien var å drifte to programmer for henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i tidsrommet 2020 til 2022. Programmene er evaluert i to rapporter som ble laget for oppdragsgiverne, og lagt frem i september.

Rapportene viser Dams kapasitet og evne til utdeling av midler raskt, treffsikkert og faglig fundert. Ved å drifte programmene for myndighetene har stiftelsen styrket sitt omdømme som en dyktig og effektiv utdeler, og styrket relasjonene til politisk ledelse og administrasjon i departementet og direktoratet. Det kan gi nye muligheter for Dam i fremtiden.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Moen Rønning-Arnesen mottok rapportene om de to pandemiprogrammene som Stiftelsen Dam driftet.

Annet politisk arbeid

Tidlig på året deltok sekretariatet på flere møter om håndtering av flyktningstrømmen fra Ukraina som følge av den russiske invasjonen. Arrangører inkluderte Frivillighet Norge og Gjensidigestiftelsen. Politisk rådgiver representerer Dam i Abelias forum for ideell sektor, og har sendt innspill til flere av Abelias høringsuttalelser.

Stiftelsen har gode relasjoner til politikere på begge sider av det politiske skillet. Videre har sekretariatet jevnlig kontakt med Norsk Tipping, samarbeidspartnere i frivilligheten og relevante fagpersoner i departementene. Generalsekretær møtte idrettspresident Berit Kjøll under Arendalsuka, og har møtt helseminister Ingvild Kjerkol ved flere anledninger.

Politisk rådgiver og kommunikasjonssjef møtte 22. november statssekretær i Kulturdepartementet, Gry Haugsbakken, for å orientere om stiftelsens arbeid.

I 2022 har stiftelsen ved programsjef og leder for programutvikling markert seg i ordskiftet om forskning. Dam kan i diskusjonen vise til egen praksis og tiltak for å unngå bortkastet forskning. Det har styrket stiftelsens politiske posisjon og kan bli viktig i fremtiden.

I løpet av året har sekretariatet levert følgende høringssvar og innspill på det politiske området:

 • Deltok på innspillsmøte for idretts- og frivillighetssektoren i regi av
  Kulturdepartementet (januar).
 • Innspill til regjeringens budsjettkonferanse (mars).
 • Innspill til folkehelsemeldingen (mars).
 • Høringssvar til forslag om ny pengespillforskrift (juni).
 • Høringssvar til Koronakommisjonens rapport del 2 (Høring NOU 2022: 5) (juli).
 • Deltok på høring om statsbudsjettet i Helse- og omsorgskomiteen (oktober).
 • Deltok på høring om statsbudsjettet i Familie- og kulturkomiteen (oktober).
 • Innspill til stortingsmelding om helseberedskap (oktober).
 • Innspill til Koronautvalget (november).
 • Innspill til Totalberedskapskommisjonen (desember).

Vedlegg

Fagutvalgenes sammensetning

Fagutvalg Helse vår

Fagutvalg Helse vår består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2020-2021, og videreført i 2022 for den siste utlysningen. Tre av medlemmene i 2022 kunne ikke stille og er erstattet med tre medlemmer fra tidligere Helse høst utvalg.

 1. Bjørn Aasmoe, fagkonsulent, SMISO, Tromsø
 2. Olga Andresen, tidligere kommunelege, Oslo
 3. Olov Belander, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Oslo
 4. Heidi Beate Bentzen, stipendiat, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 5. Nina G.E. Brynjelsen, brukerrepresentant, Bergen
 6. Marte Ormann Buaas, prosjektleder, Oslo kommune
 7. Torfinn Bøe Henriksen, sykepleier og student, Sandnes
 8. Per Kristian Dotterud, rektor, Sund folkehøgskole, Inderøy
 9. Mariama Faal, sosialkurator, uteseksjonen i Stavanger
 10. Tore Holte Follestad, ass. daglig leder/sykepleier, Sex og samfunn, Oslo
 11. May-Hilde Garden, leder av enhet for fag og innovasjon, Rælingen
 12. Andrea Hagstrøm, dagligleder, Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag, Inderøy
 13. Mona K. Haug, kommunikasjonsrådgiver/redaktør, Frambu kompetansesenter, Oslo
 14. Anne Hiran, brukermedvirker, barne- og ungdomsarbeider, Nøklevann barnehage, Oslo
 15. Solfrid Johansen, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet, Oslo
 16. Bjørn Anders Karstensen, kommunepsykolog, Larvik kommune
 17. Mona Larsen, brukermedvirker, Moss
 18. Jorid Løkken, audiograf og daglig leder, AudioPlus Norge AS, Støren
 19. Hege Nordli, nestleder, Fontenehuset i Oslo
 20. Memoona Saleem, student psykologi, Oslo
 21. Kay Skagseth, spesialfysioterapeut, Trondheim
 22. Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet, Oslo
 23. Jon Torp, divisjonsdirektør, Humana Omsorg og Assistanse, Nesoddtangen
 24. Kjetil Vesteraas, teamleder, Oslo kommune, Oslo

Fagutvalg Helse

Fagutvalg Helse fra høsten 2022 består av 17 medlemmer oppnevnt av styret i 2022.

 1. Bjørn Aasmoe, fagkonsulent, SMISO, Troms og Finnmark
 2. Olga Andresen, tidligere kommunelege, Oslo
 3. Knut Jost Arntzen, personvernkoordinator, Vestfold og Telemark
 4. Egil André Bjørgen, idrettspedagog og klinisk ernæringsfysiolog, Norges Idrettshøgskole, Oslo
 5. Emma Bjørnsen, sosiolog, leder for Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Vestland
 6. Marte Ormann Buaas, seksjonsleder for seksjon for kompetanse- og tjenesteutvikling, Oslo kommune, Oslo
 7. Mariama Faal, barnevernspedagog, uteseksjonen i Stavanger, Rogaland
 8. Andrea Hagstrøm, fysioterapeut, daglig leder Nord-Trøndelag bedriftidrettskrets, Trøndelag
 9. Mona Haug, redaktør og kommunikasjonsrådgiver, Foreningen for muskelsyke og Frambu, Oslo
 10. Torfinn Bøe Henriksen, legevaktsykepleier, Rogaland
 11. Hege Nordli, sosiolog, nestleder ved Fontenehuset Oslo, Oslo
 12. Liv Bjerke Rodal, sykepleier, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Trondheim
 13. Anja Kathrine Skoglund, sykepleier, sekretær i Norges Blindeforbund Trøndelag, Trøndelag
 14. Anne Hiran Syversen*, brukermedvirker, barne- og ungdomsarbeider, Nøklevann barnehage, Oslo
 15. Tommy Thompson, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge og innovasjon og fagleder i Steg Norge, Vestfold og Telemark
 16. Gunhild Vestre, overlege i barnemedisin, Spesialsykehuset for epilepsi, OUS, Oslo
 17. Per Waardal, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, Bergen

*Meldt seg inaktiv frem til juni 2023

Fagutvalg Forskning

Fagutvalget for Forskning består av 30 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2021-2022.

 1. Line Kildal Bragstad, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
 2. Arne H. Eide, professor, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet, og sjefforsker, Sintef Digital
 3. Erik Skjeggestad, førsteamanuensis, VID vitenskaplige høgskole Oslo
 4. Anne Helen Hansen, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet, og forsker, Universitetssykehuset Nord-Norge
 5. Anita Gjermestad, professor, Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
 6. Kolbjørn Kallesten Brønnick, professor, Universitetet i Stavanger
 7. Morten Ingvar Lossius, professor, Oslo Universitetetssykehus/Universitetet i Oslo
 8. Marianne Løvstad, professor, Universitetet i Oslo, og Forsker, Sunnaas sykehus
 9. Alexander Olsen, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 10. Ingelin Testad, professor, Universitetet i Exeter og forsker, Stavanger universitetssykehus
 11. Konstantinos Antypas, forsker, Sintef Digital
 12. Line Oldervoll, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 13. Atle Fretheim, professor, Universitetet i Oslo og Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 14. Lars Christian M. Stene, seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 15. Sidsel S. Natland, førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
 16. Trude Rakel Balstad, forsker, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
 17. Lars Thore Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 18. Gunnar Einvik, postdoktor og forskningsleder, Akershus Universitetssykehus
 19. Cecilie Kiserud, forskningsleder, Oslo Universitetssykehus
 20. Trine Moholdt, forsker, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
 21. Sudan Neupane, forsker, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
 22. Roger Hagen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 23. Signe Hjelen Stige, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 24. Filip Drozd, forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør
 25. Nor Christian Torp, forsker og psykolog, Ahus og Sykehuset Asker og Bærum HF
 26. Ann-Chatrin Leonardsen, førsteamanuensis, Høyskolen i Østfold
 27. Bente Morset, professor, fysisk aktivitet og folkehelse, UiT Norges arktiske universitet
 28. Lars Chr Bråthen, forsker, FORMI Oslo Universitetssykehus
 29. Ida K Bos-Haugen, seniorforsker, Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Oslo
 30. Pernille Bøyesen, barnerevmatolog og overlege, postdoktor, Oslo Universitetssykehus*

*Vikar for Øyvind Molberg

Brukerutvalg Forskning

Brukerutvalget for Forskning består av tre medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2021-2023.

 1. Anne-Mari Lofthus, førsteamanuensis, Høgskolen i innlandet
 2. Thor-Einar Holmgard
 3. Tove Nakken

Fagutvalg Ekspress

Fagutvalget for Ekspress består av 16 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2021-2022.

 1. Sissel Holm-Sandnes, Foreningen for hjertesyke barn
 2. Kaja Hegg, Redd Barna
 3. Roar Råken, Hørselshemmedes Landsforbund
 4. Ellen Borge, Afasiforbundet i Norge
 5. John Sjursø, Norges Røde Kors
 6. Hanne Skarsvaag, ADHD Norge
 7. Marthe Eikum Tang, Diabetesforbundet
 8. Line Schrader, Landsforeningen uventet barnedød
 9. Karl Erik Bevolden, Norges Astma- og Allergiforbund
 10. Jeanette Hoel, Norsk Revmatikerforbund
 11. Lise Johnsen, Multippel Sklerose-forbundet
 12. Eva-Lotta Sandberg, Norsk Folkehjelp
 13. Lind Gustafsdottir, Kreftforeningen
 14. Ragnhild Rørvik, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 15. Marit Helene Gullien, CP-foreningen
 16. Siw Hagelin, Nasjonalforeningen for folkehelsen

*Vikar for Camilla Gram

Fagutvalg Stimuleringsprogrammet

Fagutvalget for Stimuleringsprogrammet 2022 er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet
og består av:

 1. Andrea Hagstrøm, daglig leder, Nord-Trøndelag BedriftsidrettskretsBjørn Aasmoe, fagkonsulent, SMISO Troms
 2. Bodil Anita Sørensen, spesialfysioterapeut, Vestvågøy kommune
 3. Emma Bjørnsen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen/Helse Førde
 4. Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver, Karde AS
 5. Heidi B. Bringsvor, postdoktor, Universitetet i Oslo/Helse Fonna
 6. Jorid Løkken, daglig leder, Audioplus Norge avd. Støren og Hemne
 7. Kay Skagseth, spesialfysioterapeut, Fengselstjenesten, Trondheim kommune
 8. Kjetil Juva, samhandlingssjef og ass. fylkeslege, Sørlandet sykehus/Agder
 9. Marte Kvernland, rådgiver strategi og utredning, Asker kommune
 10. Nina Gertrud Eldfrid Brynjelsen, brukermedvirker, styremedlem i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter, redaktør LKB-nytt
 11. Per Kristian Dotterud, rektor, Sund folkehøyskole
 12. Tommy Thompson, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge og innovasjons- og fagleder, Steg Norge
 13. Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn
 14. Ulf Rikter-Svendsen, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Oslo

Fagutvalg Aktivitetsprogrammet

Fagutvalget for Aktivitetsprogrammet 2022 er oppnevnt av Helsedirektoratet og består av:

 1. Bente Evensen, seniorrådgiver, Kompetansesenter Rus
 2. Ellen Borge, sykepleier, Oslo kommune Hjemmesykepleie
 3. Gisle Lunde, daglig leder, Gulset Nærmiljøsenter
 4. Hilde Haaland Kramer, seksjonsleder, Seksjon for globalt samarbeid, DIKU
 5. Hilde Tuhus Sørli, seksjonsleder service, Blindeforbundet
 6. Johanne Vik Karachristianidou, pensjonist, tidligere blant annet frivillighetskoordinator og prosjektleder, Nasjonalforeningen for Folkehelsen
 7. Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste
 8. Kirsten Linn Falch, faglig veileder, Noen AS
 9. Lars Tore Haugan, fagsykepleier, Hommelvik helsetun, sentralstyremedlem i Diabetesforbundet
 10. Linda Rykkje, professor, VID Høyskole
 11. Michael B. Lensing, seniorrådgier, NevSom
 12. Yngve Sommervoll, prosjektleder, NTNU
 13. Øivind Skotland, pensjonist, helsefagutdannet med arbeid innen psykiatri og sosialmedisin, sist ansatt i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, medlem av sentralt brukerutvalg i OUS.

Organisasjonsoversikt

Tabellene viser alle organisasjoner som fikk innvilget prosjekter innen de ulike programmene. Antall søknader, innvilgelser, søknadssum og bevilget sum. Sortert etter antall innvilgelser. Utvidede oversikter og statistikker finnes på dam.no/statistikk.

Tabell A. Ekspress 2022

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sum (i hele tusen) Innvilget sum (i hele tusen)Andel (%)
Norsk Revmatikerforbund11958493 6331 75148
Norges Røde Kors8450603 0491 79259
ADHD Norge7636472 3621 09146
Norges Handikapforbund6031521 79892151
Norske Kvinners Sanitetsforening4430681 44895766
Multippel Sklerose forbundet i Norge3824631 10661756
LHL30186092754258
Norges Astma- og Allergiforbund30155083640448
Norsk Forbund for Utviklingshemmede25156078845157
Nasjonalforeningen for folkehelsen25114488735940
HLF Hørselshemmedes Landsforbund22115069033048
Norges Parkinsonforbund1884448525052
Mental Helse1685049226253
Kreftforeningen77100247247100
Den Norske Turistforening1364639119951
Diabetesforbundet1165528218265
Landsforeningen uventet barnedød155333228225
Norsk Folkehjelp1154538517044
Redd Barna955630519062
Norges Blindeforbund845024615061
Autismeforeningen i Norge74572088842
Foreningen for hjertesyke barn745721013564
Norges Døveforbund548015611674
Psoriasis- og eksemforbundet548014810873
Norges Fibromyalgi Forbund113272715219
Landsforenignen for Nyrepasienter og Transplanterte83382367733
Epilepsiforbundet53601145548
Hjernesvulstforenigen33100120120100
Norges Bedriftsidrettsforbund33100120120100
Cerebral Parese-foreningen42501476846
Dysleksi Norge31331144035
Norges Myalgisk Encefalopati Forening2150753547
Norsk Forening For Slagrammede2150804050
Hest og Helse111003131100
Personskadeforbundet LTN111003838100
Unge Funksjonshemmede2006000
Ivareta – Pårørende berørt av rus1004000
Mental Helse Ungdom1004000
Rådgivning om Spiseforstyrrelser1001500
Total7333915322 90212 07053

Tabell B. Helse 2022

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sum (i hele tusen)Innvilget sum (i hele tusen)Andel (%)
Rådet for psykisk helse147505 0732 60051
Kirkens Bymisjon116554 1052 29056
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling75712 6981 99974
Norges Røde Kors124333 7731 16031
Rådgivning om Spiseforstyrrelser64672 3221 52266
Mental Helse93333 37097029
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité43751 2591 12489
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte42501 02551951
Norges Blindeforbund62332 12177036
Norsk Forbund for Utviklingshemmede112183 59080022
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen42501 39659643
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft326795955958
Redd Barna42501 41580057
ADHD Norge11100255255100
ALS Norge11100385385100
Barnekreftforeningen11100244244100
Blå Kors Norge215080040050
CarciNor11100400400100
Downs syndrom Norge11100370370100
Endometrioseforeningen11100400400100
Foreningen Vi som har et barn for lite11100358358100
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold11100400400100
Kirkens SOS11100400400100
Kreftforeningen215065525739
Kristent Interkulturelt Arbeid41251 58438424
LHL215060020033
Løvemammaene11100400400100
Norges Astma- og Allergiforbund11100300300100
Norges Døveforbund41251 32540030
Norges Parkinsonforbund11100114114100
Norsk Revmatikerforbund61171 59625016
Norske Kvinners Sanitetsforening31331 07537535
Pensjonistforbundet81131 59124115
Prematurforeningen11100400400100
Rådet for Muskelskjeletthelse215080040050
Seniornett Norge412573025034
Søvnforeningen11100100100100
Stoffskifteforbundet111004747100
Ung Kreft11100320320100
Voksne med medfødt hjertefeil11100251251100
Den Norske Turistforening20055000
Dissimilis Norge50096300
Epilepsiforbundet10038700
FH-Norge1008500
Foreningen for human narkotikapolitikk10040000
Foreningen Tryggere Ruspolitikk1004000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon10040000
Hjelpekilden20075000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund3001 16000
Hørselshemmede barns organisasjon10040000
IOGT i Norge10011000
Kondi – norsk organisasjon for kondisjonsidrett10040000
Kreftomsorg Rogaland10039100
Mage-tarmforbundet10035600
Multippel Sklerose forbundet i Norge10029000
Nasjonalforeningen for folkehelsen30085100
Norges Handikapforbund20063000
Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner20035000
Norsk Forening for Albinisme10028500
Norsk forening for brannskadde10030000
Norsk forening for Williams syndrom20052000
Norsk Interesseforening for Kortvokste10040000
Ryggforeningen i Norge10040000
Soroptimist International Norgesunionen20020000
Støtteforeningen for kreftrammede10035000
Total188713859 97324 01040

Tabell C Forskning 2022

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sum (i hele tusen)Innvilget sum (i hele tusen)Andel (%)
Rådet for psykisk helse1784742 11120 28348
Norske Kvinners Sanitetsforening1464333 72314 69144
LHL658314 27411 89583
Multippel Sklerose forbundet i Norge221005 1755 175100
Nasjonalforeningen for folkehelsen524012 3125 17542
Av-og-til111002 7962 796100
Diabetesforbundet31337 554 2 37931
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon111002 7962 796100
Foreningen Tryggere Ruspolitikk111002 3792 379100
Hjernesvulstforeningen111002 3792 379100
Kreftforeningen21504 7582 37950
Mage-tarmforbundet111002 7662 766100
Norsk Revmatikerforbund31337 1372 37933
Organisasjonen Voksne for Barn111002 3792 379100
Personskadeforbundet LTN111002 3792 379100
Prematurforeningen21504 7582 37950
Rådet for Muskelskjeletthelse111002 7962 796100
Rådgivning om Spiseforstyrrelser111002 3792 379100
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling1002 79600
ALS Norge1002 37900
Bipolarforeningen Norge1002 79000
Cerebral Parese-foreningen1002 37900
Epilepsiforbundet1002 37900
Foreningen for hjertesyke barn1002 79600
Foreningen for Kroniske Smertepasienter1002 79600
Hjernerådet2004 75800
ISAAC Norge1002 37900
Kreftomsorg Rogaland1002 37900
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte1002 37900
Mental Helse1002 79600
Mental Helse Ungdom1002 79300
Munn- og halskreftforeningen1002 37900
Norges Astma- og Allergiforbund1002 37900
Norges Blindeforbund1002 37900
Norges Handikapforbund1002 37900
Norsk Forening For Slagrammede1002 37900
Norsk Osteoporoseforbund2004 75800
Pensjonistforbundet1002 79600
proLAR Nett – Nasjonalt forbund for folk i LAR1002 37900
Stiftelsen Organdonasjon1002 37900
Ung Kreft1002 37900
Total883641216 81989 78441

Tabell D Helse vår 2022

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sum (i hele tusen)Innvilget sum (i hele tusen)Andel (%)
Norges Røde Kors1485714 9058 75559
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité3072319 6904 26022
Rådet for psykisk helse1574713 2675 35840
Norges Døveforbund2241819 9644 53023
Psoriasis- og eksemforbundet104404 5641 70837
Rådgivning om Spiseforstyrrelser441004 2424 242100
Redd Barna94448 5943 02635
Barnekreftforeningen53604 5152 08946
Mental Helse2031521 8853 85018
Norske Kvinners Sanitetsforening1132711 3893 31629
Blå Kors Norge52405 8252 77548
Diabetesforbundet52402 81572926
Epilepsiforbundet72292 33671331
HLF Hørselshemmedes Landsforbund1621314 0141 0087
Kirkens Bymisjon72299 5562 79829
Kreftforeningen52404 0331 63240
LHL72296 9282 05530
Mental Helse Ungdom262828 3671 8416
Norges Astma- og Allergiforbund52403 05963621
Norsk Forbund for Utviklingshemmede1022010 0972 20022
Ung Kreft42502 33363027
Unge Funksjonshemmede52404 6111 30028
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling21502 8001 40050
ADHD Norge71144 24276618
Caritas Norge11100500500100
Den Norske Turistforening31333 8111 40037
Dissimilis Norge111001 4001 400100
Dysleksi Norge111001 4001 400100
For Fangers Pårørende (FFP)21501 7481 15066
Foreningen for Muskelsyke41252 18343020
Hjelpekilden11100744744100
Hjernerådet21502 0301 10054
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte111001 4001 400100
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse111001 3141 314100
Mage- og tarmforbundet71144 9493507
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere11100205205100
Multippel Sklerose forbundet i Norge215050020040
Munn- og halskreftforeningen11100727727100
Norges Blindeforbund81134 9594619
Norges Handikapforbund31332 04234217
Norges KFUK-KFUM21502 2291 20054
Norsk Folkehjelp41253 02250017
Norsk Fosterhjemsforening21501 9901 29065
Prostatakreftforening11100947947100
Ryggforeningen i Norge11100979979100
Stiftelsen Organdonasjon11100812812100
Voksne med medfødt hjertefeil215044119945
Afasiforbundet i Norge1001 40000
Autismeforeningen i Norge5006 29800
Blærekreftforeningen10016500
BUA10004 20300
Cereral Parese-foreningen1001 40000
Fagrådet – Rusfeltetes hovedorganisasjon2002 35400
FH-Norge10011000
Fontenehus Norge2001 85000
Foreningen ICDP Norge2001 20400
Foreningen Vi som har et barn for lite20067500
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold3002 17000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon20070000
Hest og Helse1001 39500
Hodepine Norge2002 12600
ISAAC Norge1001 12400
Kiwanis3004 18000
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte10055000
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom10040600
Landsforeningen uventet barnedød2001 05700
Leppe- / ganespalte foreningen10066000
Mannsforum1001 40000
Foreningen for Marfan Loeys-Dietz og lignende tilstander10020000
Mat & Atferd1001 00000
Nasjonalforeningen for folkehelsen3002 15200
Norges Fibromyalgi Forbund10045000
Norges Myalgisk Encefalopati Forening3001 33900
Norges Parkinsonforbund6002 24500
Norsk Cøliakiforening1001 40000
Norsk Forening for Albinisme10080000
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen3005 31500
Norsk Forening For Slagrammede1004000
Norsk Friluftsliv1001 40000
Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale1001 40000
Downs syndrom Norge1001 16400
Norsk Revmatikerforbund6003 60700
Norsk Tourette Forening10014000
Ønskebarn20045400
Pensjonistforbundet5004 33900
Prematurforeningen1001 40000
Recovery Norge10090000
Sex og Politikk2001 71000
Skeiv Ungdom2001 98900
Skeiv Verden10041700
Spiseforstyrrelsesforeningen1001 19300
Spondyloartrittforbundet i Norge10038700
Stiftelsen Rettferd2002 80000
Tvillingforeldreforeningen10025000
Total4019624339 68180 66724

Tabell E Aktivitetsprogrammet 2022

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sum (i hele tusen)Innvilget sum (i hele tusen)Andel (%)
Norges Røde Kors2115716 4285 168
Pensjonistforbundet888916 6162 698
Norske Kvinners Sanitetsforening107704 4233 190
Nasjonalforeningen for folkehelsen94443 3042 283
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité84502 072949
Kirkens Bymisjon63502 2441 147
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold11100555611
Hest og Helse41251 338248
Kiwanis21501 400770
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte2150755242
LHL61171 009189
Multippel Sklerose forbundet i Norge11100296325
Norges Parkinsonforbund51201 857328
Norsk Friluftsliv11100497547
Rådet for psykisk helse2150860451
Seniornett Norge11100100110
Blå Kors Norge21501 400770
Hospiceforum Norge1007000
Kreftforeningen2006700
Norges Astma- og Allergiforbund2009650
Norges Handikapforbund1001500
Norsk lymfødem- og lipødemforbund1002700
Norsk Revmatikerforbund2005900
Senior Norge2005800
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling1002900
Seniordans Norge1001000
Total182522949 46820 02540
*Innvilget sum inkluderer administrasjonstillegg.

Tabell F Stimuleringsprogrammet 2022

OrganisasjonSøknaderInnvilgede søknaderAndel (%)Søkt sum (i hele tusen)Innvilget sum (i hele tusen)Andel (%)
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité126502 5021 749
Kirkens Bymisjon145369 3582 773
Psoriasis- og eksemforbundet115453 9141 596
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte64672 2651 997
Norges Døveforbund84505 1403 339
Norske Kvinners Sanitetsforening1243311 1424 155
Rådet for psykisk helse54801 6241 460
Dissimilis Norge43751 1901 100
HLF Hørselshemmedes Landsforbund331001 7501 925
Norges Handikapforbund43751 2781 295
Norges Røde Kors133236 6581 320
Rådgivning om spiseforstyrrelser83384 9562 153
Den Norske Turistforening52403 4101 276
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon42502 0751 699
Kreftomsorg Rogaland3267653466
Kristent Interkulturelt Arbeid32671 252883
Landsforeningen uventet barnedød22100565621
LHL52403 3221 397
Multippel Sklerose forbundet i Norge4250883478
Nasjonalforeningen for folkehelsen42501 5061 272
Norges Blindeforbund42501 680990
Redd Barna42502 9841 315
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet221002 0002 200
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalus-foreningen3267844681
Barnekreftforeningen2150770616
Caritas Norge2150899566
Cerebral Parese-foreningen11100720792
For Fangers Pårørende (FFP)11100740814
Foreningen for Muskelsyke11100300330
Hjelpekilden11100150165
Kiwanis21501 700770
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte2150500418
Mental Helse Ungdom31332 3221 055
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere11100106117
Norges Astma- og Allergiforbund11100298328
Norges Parkinsonforbund41251 123275
Norsk Forbund for Utviklingshemmede11100800880
Norsk OCD-forening, ANANKE2150420242
Norsk Revmatikerforbund61172 879660
Ønskebarn11100145160
Personskadeforbundet LTN111001 0001 100
Spillavhengighet Norge111001 0001 100
UNICEF Komiteen i Norge111009471 042
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling3002 2020
ADHD Norge6001 7400
Aleneforeldreforeningen1009950
ALS Norge1002700
Autismeforeningen i Norge1003150
Blå Kors Norge1009910
Fontenehus Norge1003020
Foreningen for human narkotikapolitikk1002700
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmanfold1005550
Harry Benjamin ressurssenter2005000
Hest og Helse3001 0330
Kirkens SOS i Norge2009350
Kreftforeningen3001 0120
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende1001 0000
Landsforeningen for Huntington sykdom1001500
LIN likestilling, inkludering og nettverk1008200
Lymfekreftforeningen1002960
Norges KFUK-KFUM1008300
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)1002650
Norsk Friluftsliv1007770
Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale1007250
Pensjonistforbundet9003 2350
Prostatakreftforeningen1009470
Seniornett Norge2001 3250
Spiseforstyrrelsesforeningen1001 0000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning2007700
Unge Funksjonshemmede1007320
Total2279040113 76149 56844
*Innvilget sum inkluderer administrasjonstillegg.

Tabell G Innvilgede søknader 2022

OrganisasjonEkspressGamle HelseNye HelseForskningSP APTotalt
Norges Røde Kors508431580
Norsk Revmatikerforbund5811161
Norske Kvinners Sanitetsforening303164751
ADHD Norge361138
Norges Handikapforbund311335
Multippek Sklerose forbundet i Norge24122130
LHL182152129
Rådet for psykisk helse7784127
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité736420
Norsk Forbund for Utviklingshemmede1522120
Nasjonalforeningen for folkehelsen1122419
Norges Astma- og Allergiforbund1521119
HLF Hørselshemmedes Landsforbund112316
Kirkens Bymisjon265316
Mental Helse83314
Norges Døveforbund441413
Psoriasis- og eksemforbundet44513
Redd Barna542213
Rådgivning om Spiseforstyrrelser441312
Kreftforeningen721111
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte3124111
Norges Parkinsonforbund811111
Den Norske Turistforening6129
Diabetesforbundet6219
Norges Blindeforbund41229
Pensjonistforbundet189
Landsforeningen uventet barnedød527
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling156
Norsk Folkehjelp516
Barnekreftforenignen3115
Epilepsiforbundet325
Autismeforeningen i Norge44
Blå Kors Norge2114
Dissimilis Norge134
Foreningen for hjertesyke barn44
Hjernesvulstforeningen314
Cerebral Parese-foreningen213
Kristent Interkulturelt Arbeid123
Mental Helse Ungdom213
Norges Bedriftsidrettsforbund33
Norges Fibromyalgi Forbund33
Personskadeforbundet LTN1113
Ung Kreft213
Caritas Norge112
Dysleksi Norge112
For Fangers Pårørende (FFP)112
Foreningen for Muskelsyke112
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold112
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon22
Hest og Helse112
Hjelpekilden112
Kiwanis112
Kreftomsorg Rogaland22
Mage-tarmforbundet112
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere112
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen22
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft22
Prematurforeningen112
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet22
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen22
Rådet for Muskelskjeletthelse112
Seniornett Norge112
Unge Funksjonshemmede22
Voksne med medfødt hjertefeil112
ALS Norge11
Av-og-til11
CarciNor11
Downs syndom Norge11
Endometrioseforeningen11
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon11
Foreningen Tryggere Ruspolitikk11
Foreningen Vi som har et barn for lite11
Hjernerådet11
Kirkens SOS Norge11
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte11
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse11
Løvemammaene11
Munn- og halskreftforeningen11
Norges KFUK-KFUM11
Norges Myalgisk Encefalopati Forening11
Norsk Forening For Slagrammede11
Norsk Fosterhjemsforening11
Norsk Friluftsliv11
Norsk OCD forening, ANANKE11
Organisasjonen Voksne for Barn11
Prostatakreftforeningen11
Ryggforeningen i Norge11
Spillavhengighet Norge11
Stiftelsen Organdonasjon11
Stoffskifteforbundet11
Søvnforeningen11
UNICEF Komiteen i Norge11
Ønskebarn11
Total3919671369052736
* AP = Aktivitetsprogrammet SP = Stimuleringsprogrammet

Tabell H Innvilgede beløp per organisasjon 2022

OrganisasjonEkspressGamle HelseNye HelseForskningSP APTotalt
Norges Røde Kors508431580
Norsk Revmatikerforbund5811161
Norske Kvinners Sanitetsforening303164751
ADHD Norge361138
Norges Handikapforbund311335
Multippek Sklerose forbundet i Norge24122130
LHL182152129
Rådet for psykisk helse7784127
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité736420
Norsk Forbund for Utviklingshemmede1522120
Nasjonalforeningen for folkehelsen1122419
Norges Astma- og Allergiforbund1521119
HLF Hørselshemmedes Landsforbund112316
Kirkens Bymisjon265316
Mental Helse83314
Norges Døveforbund441413
Psoriasis- og eksemforbundet44513
Redd Barna542213
Rådgivning om Spiseforstyrrelser441312
Kreftforeningen721111
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte3124111
Norges Parkinsonforbund811111
Den Norske Turistforening6129
Diabetesforbundet6219
Norges Blindeforbund41229
Pensjonistforbundet189
Landsforeningen uventet barnedød527
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling156
Norsk Folkehjelp516
Barnekreftforenignen3115
Epilepsiforbundet325
Autismeforeningen i Norge44
Blå Kors Norge2114
Dissimilis Norge134
Foreningen for hjertesyke barn44
Hjernesvulstforeningen314
Cerebral Parese-foreningen213
Kristent Interkulturelt Arbeid123
Mental Helse Ungdom213
Norges Bedriftsidrettsforbund33
Norges Fibromyalgi Forbund33
Personskadeforbundet LTN1113
Ung Kreft213
Caritas Norge112
Dysleksi Norge112
For Fangers Pårørende (FFP)112
Foreningen for Muskelsyke112
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold112
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon22
Hest og Helse112
Hjelpekilden112
Kiwanis112
Kreftomsorg Rogaland22
Mage-tarmforbundet112
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere112
Norsk Forening for Folkehelse – Folkehelseforeningen22
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft22
Prematurforeningen112
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet22
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen22
Rådet for Muskelskjeletthelse112
Seniornett Norge112
Unge Funksjonshemmede22
Voksne med medfødt hjertefeil112
ALS Norge11
Av-og-til11
CarciNor11
Downs syndom Norge11
Endometrioseforeningen11
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon11
Foreningen Tryggere Ruspolitikk11
Foreningen Vi som har et barn for lite11
Hjernerådet11
Kirkens SOS Norge11
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte11
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse11
Løvemammaene11
Munn- og halskreftforeningen11
Norges KFUK-KFUM11
Norges Myalgisk Encefalopati Forening11
Norsk Forening For Slagrammede11
Norsk Fosterhjemsforening11
Norsk Friluftsliv11
Norsk OCD forening, ANANKE11
Organisasjonen Voksne for Barn11
Prostatakreftforeningen11
Ryggforeningen i Norge11
Spillavhengighet Norge11
Stiftelsen Organdonasjon11
Stoffskifteforbundet11
Søvnforeningen11
UNICEF Komiteen i Norge11
Ønskebarn11
Total3919671369052736
* AP = Aktivitetsprogrammet SP = Stimuleringsprogrammet