Kvalitetssikring i Stiftelsen Dam

Her kan du lese om hvordan Stiftelsen Dam jobber for å kvalitetssikre søknads- og vurderingsprosessene.

Stiftelsen Dam jobber systematisk med å kvalitetssikre sine tildelingsprosesser. «Kvalitetssikring» brukes så ofte og om så mye at det for mange har mistet sin betydning. Hos Stiftelsen Dam handler det om å lete grundig etter svakheter i tildelingsprosessene, holde seg oppdatert på hva forskningen sier om kjerneoppgavene, utvikle nye metoder og aktivt teste dem gjennom å drive egen forskning.

Stiftelsen gjør dette for å bli bedre på å  sikre at 300 millioner helsekroner hvert år kommer til best mulig nytte for de frivillige helseorganisasjonene i Norge.

Som del av kvalitetssikringsarbeidet jobber Stiftelsens Dam systematisk med:

 • Datafangst. Sikre at stiftelsen har relevante data for å kunne belyse de viktigste sidene ved tildelingene.
 • Analyser av tildelingsprosessene. Både med det formål å kontrollere at tildelingene er i tråd med stiftelsens vedtekter, at utlysninger følges og for å opplyse allmennheten om  tildelingene.
 • Kunnskapsoppsummeringer av forskning som er relevant for stiftelsens kjerneoppgaver (tildelingsprosesser, identifisering av støtteverdige prosjekter og så videre).
 • Utvikling av nye metoder for identifikasjon av støtteverdige prosjekter, basert på kunnskapsoppsummeringer og egen forskning.
 • Forskning. Etablere interne forskningsprosjekter med det formål å utvikle bedre og mer kostnadseffektive måter å identifisere støtteverdige prosjekter på.

Siste nytt om kvalitetssikring fra Stiftelsen Dam:

Faste publikasjoner fra Stiftelsen Dam

Rapporten «Analyse av bevilgninger og samfunnsnytte»

Annenhvert år gjennomfører stiftelsen analyser av tildelingene og deler dem i rapporten «Analyse av bevilgninger og samfunnsnytte».

Hensikten er å vurdere om Stiftelsen Dams prosjektfinansiering gir generelle samfunnsnyttige gevinster. Det innebærer blant annet å se på om tildelingen av midlene er rettferdig og følger utlysningene, om tildelingen av midlene gjenspeiler behovet basert på sykdomsbyrden i Norge, og i hvor stor grad tildelingen genererer ny kunnskap og kompetanse innen helsefeltet.

Her kan du lese tidligere utgitte rapporter: 

Tildelingsstatistikk i Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam publiserer sentrale analyser i forbindelse med hver tildeling:

Dam-undersøkelsene

I forbindelse med søknadsrundene sender stiftelsen spørreundersøkelser til alle sentrale interessenter. I dem får søkere, Dam-koordinatorene, fagutvalgsmedlemmene og lederne for medlemsorganisasjonene muligheten til å gi stiftelsen tilbakemelding.

Rapporten «Bedre søknadsbehandling»

I 2020 publiserte Stiftelsen Dam for første gang en rapport som oppsummerer forskningen, undersøkelsene og argumentene som ligger til grunn for organiseringen av tildelingsprosessene.

Pågående forskningsprosjekter i Stiftelsen Dam

Stiftelsens holdning er at beslutningene som tas i størst mulig grad bør forankres i solid forskning. Det er ikke alltid det finnes relevant forskning og derfor gjennomfører sekretariatet også egne forskningsprosjekt.

Hva er effekten av opplæring av eksperter som vurderer forskningssøknader og -artikler?

Stiftelsen skal lage en kunnskapsoppsummering (systematisk oversikt) som skal vise hva eksisterende forskning sier om effekten av opplæringen av eksperter som vurderer forskningssøknader og -artikler. Prosjektet er en del av en doktorgrad ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og planlegges ferdigstilt i løpet av 2021.

Protokollen er for tiden til vurdering hos the Cochrane Methodology Review Group.

Involverte personer:

 • Jan-Ole Hesselberg (Stiftelsen Dam/Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo)
 • Ida C. Svege (Stiftelsen Dam/OsloMet)
 • Therese Dalsbø (Folkehelseinstituttet)
 • Hilde Strømme (Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo)
 • Atle Fretheim (Folkehelseinstituttet)

Hvilke faktorer påvirker uenigheten mellom eksperter som vurderer prosjektsøknader?

Med data fra egne tildelinger og fra Kreftforeningen, Norges forskningsråd og den nasjonale sveitsiske forskningsstiftelsen, skal stiftelsen analysere mulige faktorer som påvirker enigheten (interraterreliabiliteten) mellom eksperter som vurderer samme søknad. Spiller kjønnet til søker noen rolle? Eller hvor like ekspertene er? Eller hvor mange søknader de har vurdert?

Prosjektet gjennomføres som del av en doktorgrad ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og planlegges ferdigstilt i løpet av 2021.

Involverte forskere:

 • Jan-Ole Hesselberg (Stiftelsen Dam/Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo)
 • Ida C. Svege (Stiftelsen Dam/OsloMet)
 • Pål Ulleberg (Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo)

Blir eksperter som vurderer prosjektsøknader mer enige dersom de får målrettet tilbakemelding på sine vurderinger?

Stiftelsen har i lengre tid gitt en gruppe eksperter målrettet og standardisert tilbakemelding på vurderingene de gjør. Tilbakemeldingen går spesielt på hvordan de bruker karakterskalaen sammenliknet med de andre ekspertene. Nå ønsker stiftelsen å undersøke om denne tilbakemeldingen fører til at de blir mer enige med sine makkere når de vurderer nye søknader. Det brukes også en kontrollgruppe som ikke får denne tilbakemeldingen og deltakerne er fordelt tilfeldig på en av de to gruppene.

Prosjektet startet i 2018 og planlegges ferdigstilt i 2020. Foreløpige resultater vil bli presentert på  PEERE International Conference on Peer Review 2020. Prosjektet har sin egen nettside og er forhåndsregistrert i Open Science Framework (OSF).

Involverte personer:

 • Ida C. Svege (Stiftelsen Dam/OsloMet)
 • Jan-Ole Hesselberg (Stiftelsen Dam/Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo)

Har du spørsmål om Stiftelsen Dams kvalitetssikringsarbeid?

Ta kontakt med: