Beslutningsstøtte lungekreftpasienter

Søknadssammendrag

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med avansert lungekreft har gjort beslutningsprosessene mer komplekse enn tidligere. Selv om nye medikamenter er bedre tolerert, oppstår også alvorlige og plagsomme bivirkninger, og effekten kan være begrenset eller fraværende. Dette gjør at både pasienter, pårørende og leger i flere tilfeller må håndtere betydelig usikkerhet om nytte av behandlingen, særlig ved progresjon av sykdommen. Det kan også være vanskelig å integrere retningslinjer både for lindrende behandling og kreftrettet behandling.

I dette prosjektet vil vi derfor prøve å utvikle hjelpemiddel til dette, i form av et beslutningsverktøy for lege-pasient-samtalen når man skal diskutere og bli enige om lungekreftbehandling etter 1. linje, for å optimalisere samvalg og gode pasientforløp.

Studien startes med en systematisk litteraturgjennomgang av beslutningsverktøy innen kreftbehandling. Vi vil deretter gjennomføre fokusgruppeintervjuer med et utvalg av pasienter med avansert lungekreft, deres pårørende, lungeleger og sykepleiere ved fire sykehus i Helse Vest.

Et beslutningsverktøy som inkorporerer både sentrale elementer i informasjonsutveksling og palliative behov vil deretter utvikles og testes ut i lungekreftbehandlingen i Helse Vest i et implementeringsdesign. Resultatene planlegges publisert som to artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter.

Prosjektleder/forsker

Margrethe Aase Schaufel

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Beslutningsstøtte lungekreftpasienter
Organisasjon
Lungekreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 990 000, 2022: kr 1 010 000
Startdato
01.03.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Under gjennomføring