Beslutningsstøtte lungekreftpasienter

Søknadssammendrag

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med avansert lungekreft har gjort beslutningsprosessene mer komplekse enn tidligere. Selv om nye medikamenter er bedre tolerert, oppstår også alvorlige og plagsomme bivirkninger, og effekten kan være begrenset eller fraværende. Dette gjør at både pasienter, pårørende og leger i flere tilfeller må håndtere betydelig usikkerhet om nytte av behandlingen, særlig ved progresjon av sykdommen. Det kan også være vanskelig å integrere retningslinjer både for lindrende behandling og kreftrettet behandling.

I dette prosjektet vil vi derfor prøve å utvikle hjelpemiddel til dette, i form av et beslutningsverktøy for lege-pasient-samtalen når man skal diskutere og bli enige om lungekreftbehandling etter 1. linje, for å optimalisere samvalg og gode pasientforløp.

Studien startes med en systematisk litteraturgjennomgang av beslutningsverktøy innen kreftbehandling. Vi vil deretter gjennomføre fokusgruppeintervjuer med et utvalg av pasienter med avansert lungekreft, deres pårørende, lungeleger og sykepleiere ved fire sykehus i Helse Vest.

Et beslutningsverktøy som inkorporerer både sentrale elementer i informasjonsutveksling og palliative behov vil deretter utvikles og testes ut i lungekreftbehandlingen i Helse Vest i et implementeringsdesign. Resultatene planlegges publisert som to artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter.

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med avansert lungekreft har gjort beslutningsprosessene mer komplekse enn tidligere. Selv om nye medikamenter er bedre tolerert, oppstår også alvorlige og plagsomme bivirkninger, og effekten kan være begrenset eller fraværende. Dette gjør at både pasienter, pårørende og leger i flere tilfeller må håndtere betydelig usikkerhet om nytte av behandlingen, særlig ved progresjon av sykdommen. Det kan også være vanskelig å integrere retningslinjer både for lindrende behandling og kreftrettet behandling. I dette prosjektet vil vi derfor prøve å utvikle hjelpemiddel til dette, i form av et beslutningsverktøy for lege-pasient-samtalen når man skal diskutere og bli enige om lungekreftbehandling etter 1.linje, for å optimalisere samvalg og gode pasientforløp. Studien startes med en systematisk litteraturgjennomgang av beslutningsverktøy innen kreftbehandling. Vi vil deretter gjennomføre fokusgruppeintervjuer med et utvalg av pasienter med avansert lungekreft, deres pårørende, lungeleger og sykepleiere ved fire sykehus i Helse Vest. Et beslutningsverktøy som inkorporerer både sentrale elementer i informasjonsutveksling og palliative behov vil deretter utvikles og testes ut i lungekreftbehandlingen i Helse Vest i et implementeringsdesign. Resultatene planlegges publisert som to artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Nye behandlingsmuligheter for pasienter med avansert lungekreft har gjort beslutningsprosessene mer komplekse enn tidligere. Selv om nye medikamenter er bedre tolerert, oppstår også alvorlige og plagsomme bivirkninger, og effekten kan være begrenset eller fraværende. Dette gjør at både pasienter, pårørende og leger i flere tilfeller må håndtere betydelig usikkerhet om nytte av behandlingen, særlig ved progresjon av sykdommen. Det kan også være vanskelig å integrere retningslinjer både for lindrende behandling og kreftrettet behandling. I dette prosjektet vil vi derfor prøve å utvikle hjelpemiddel til dette, i form av beslutningsstøtte for lege-pasient-samtalen når man skal diskutere og bli enige om lungekreftbehandling etter 1.linje, for å optimalisere samvalg og gode pasientforløp. Studien startet med en systematisk litteraturgjennomgang av beslutningsverktøy innen kreftbehandling. Vi har deretter gjennomført fokusgruppeintervjuer med et utvalg av pasienter med avansert lungekreft, deres pårørende, lungeleger og sykepleiere ved fire sykehus i Helse Vest. Basert på dette har vi utviklet en intervensjon som inkorporerer både sentrale elementer i informasjonsutveksling og palliative behov, som testes ut i lungekreftbehandlingen i Helse Vest i et implementeringsdesign.

Sammendrag

Gjennomføringen av prosjektet har blitt noe forsinket med pasientrekruttering, men har ellers gått etter planen. Brukerrepresentant Henrik Aasved fra Lungekreftforeningen har vært helt sentral i prosjektet både under planlegging, gjennomføring og formidling, og har hatt en nøkkelrolle i forskningsgruppen.

Resultater og virkninger

Den todelte intervensjonen som er utviklet består av skreddersydd kommunikasjonstrening for helsepersonell og kreftbehandling tilpasset eldre pasienters fysiske og kognitive robusthet/skrøpelighet (såkalt onkogeriatrisk vurdering). Foreløpig evaluering viser at dette er til nytte når man skal vurdere best mulig behandling ved progresjon av avansert lungekreft. Planen er å oppskalere intervensjonen nasjonalt etter gjennomført pilot, med målsetning om bedre pasientforløp.

Vitenskapelige publikasjoner og innsendte manuskript (siden oppstart)

“The challenge is the complexity” – A qualitative study about decision-making in advanced lung cancer treatment (Lung Cancer)

Prosjektleder

Margrethe Aase Schaufel

Detaljer
Program
Pilot Utvikling (2021)
Prosjektnavn
Beslutningsstøtte lungekreftpasienter
Organisasjon
Lungekreftforeningen
Beløp Bevilget
2021: kr 990 000, 2022: kr 1 010 000
Startdato
28.02.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet