Informasjonsfilmer om pakkeforløp lungekreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I 2022 startet 664 pasienter utredning i pakkeforløp for lungekreft ved Ahus. Ahus vil gjerne forsterke og forbedre hvordan vi formidler informasjon om praktiske forberedelser til undersøkelser, og om mestring i denne tunge fasen. Konkret ønsker søkerne Lungemedisinsk avdeling Ahus og Lungekreftforeningen å lage 9 korte filmer som kan svare på de viktigste spørsmålene pasientene og pårørende har. Målsetningen er å gi oversiktlig informasjon om hvilke elementer pakkeforløpet inneholder, presentere de medisinske undersøkelsene det knytter seg mest usikkerhet til, og forberede pasientene best mulig. Vi skal også informere og inspirere til egentiltak som røykeslutt, aktivitet og kosthold. Selv små tiltak kan ha stor effekt på kropp og psyke. Pasientens livskvalitet i utredningsperioden kan forringes av bekymringer, stress og angst. Angst som gir fysiske symptomer er vanlig, og pasienten kan tolke dette som symptomer på kreft. Informasjon om vanlige psykiske reaksjoner i utredningsfasen er viktig. Filmene vil bli spilt inn på Ahus, og blir gjort tilgjengelig for alle helseforetak som ønsker å bruke disse. Flere av filmene vil også kunne brukes for andre pakkeforløp da temaer om prehabilitering og mental trening er allmenne.

Aktivitet/tiltak/metode

INNHOLDET I TILTAKENE/ AKTIVITETENE SOM INNGÅR I PROSJEKTET: Vi ønsker å produsere 9 filmer, med lengde 3-4 minutter hver. 1 Introduksjonsfilm som presenterer elementene i Pakkeforløp for lungekreft 2 Om blodprøver, EKG, lungefunksjonsundersøkelser og tredemølletest. 3 Bronkoskopi, hvordan foregår det og hvorfor gjøres denne. 4 CT-veiledet biopsi. Hvordan foregår denne undersøkelsen, hva vil en biopsi fortelle om mulig sykdom? 5 PET-CT, Hva ser lungelegen etter i bildene? 6 Prehabilitering, aktivitet og kosthold. 7 Prehabilitering, røykeslutt. 8 Prehabilitering, mestring, angst og håndtering av «tankekjør». 9 Du har fått en lungekreftdiagnose. Hva skjer nå? MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET: Målgruppen for informasjonsfilmer og tekster er deler vi i tre hovedgrupper: 1) Pasienter og pårørende i startfasen av pakkeforløpet. 2) Lungekreftforeningens medlemmer 3) Familie og mennesker nær en pasient, pasienter med andre diagnoser, helsepersonell, studenter og andre med interesse for helse og behandling 4) Fastleger EVALUERING AV MÅLOPPNÅELSE: Kvalitativt måles antall avspillinger etter 12 mnd bruk. Ved informasjonssamtalen etter avsluttet utredning kan pasientene svare på nytteverdien av filmene/ informasjonen. VURDERING AV PERSONVERNHENSYN OG ETISKE HENSYN: I filmene vil vi bruke skuespillere og statister i rollene som pasienter og pårørende. FORVENTEDE ELLER SANNSYNLIGE UTFORDRINGER: I manusarbeidet skal budskapene forenkles og temaene innsnevres. Koordinator for pakkeforløp og andre medarbeidere på avdeling for lungesykdommer og Lærings- og mestringssenteret ved Ahus, vil delta aktivt i manuskriptutviklingen og kvalitetssikre manus, opptak og etterarbeid før publisering. Brukerrepresentanter fra Lungekreftforeningen vil også være med i denne arbeidsprosessen. Med god logistikk, skuespillere i pasientroller og ansatte som har gitt skriftlig samtykke til medvirkning, vil opptakene gjennomføres problemfritt.

Antall deltakere

4000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Informasjonsfilmene og tekstene som følger med på nettsidene de blir publisert på, blir et viktig verktøy i dialogen mellom avdeling for lungesykdommer og pasientene/ pårørende som er i pakkeforløp. Pasientene kan før undersøkelser som bronkoskopi og biopsi se på film hvordan dette foregår, få svar på vanlige spørsmål og unngå unødige engstelser. Sykehuset kan vinne tid på at pasientene møter godt forberedt der det for eksempel kreves faste, avklaring av medikamenter pasienten står på etc. Filmene vil også være en god inngang til å diskutere prehabilitering med pasientene. For lungesyke med dårlig helse vil det ha svært stor effekt med røykekutt, fysisk aktivitet og kostholdsendring. Dette vil bidra til å tåle behandling og rehabilitering bedre. Flere av filmene vil også være relevante for andre pasienter med lungesykdommer og på denne måten kan bruk og virkning utvides. For Lungekreftforeningen vil filmene ha stor nytteverdi i kurs og konferanser. I likepersonarbeidet vil filmene være en katalysator for gode samtaler og en inngang til å ta opp vanskelige temaer. Flere av filmene i dette programmet vil også brukes i kampanjer i sosiale medier.

Plan for gjennomføring

2023: 1. august: oppstartsmøte, arbeidsgruppen fra Ahus, Lungekreftforeningen og Applaus! film&tv konstituerer seg og starter med å lage en oversikt over hva hver av de ni filmene må inneholde av informasjon, hvilke personalressurser som er tilgjengelig og hvilke praktiske muligheter og begrensninger produksjonen kan møte. August, september : Manuskript utvikles, planer for gjennomføring av opptak, utvelgelse av skuespillere og teknisk stab bestemmes. Ferdig manus og produksjonsplan skal være godkjent før sommerferien innen 30. juni. Oktober og november: Opptak gjennomføres. Dette arbeidet er spredt over flere uker for å tilpasses kapasiteten på Ahus. November og desember: Redigering av de ni filmene og utvikling av landingsside på Ahus` hjemmesider, med tekster, eventuelle lenker, illustrasjoner m.v. Før endelig ferdigstillelse vil filmene bli vist for fokusgrupper bestående av pasienter og medarbeidere på Ahus. November, uke 45: Førpremiere på et par filmer på konferansen Lungekreftforeningen arrangerer i anledning av verdens internasjonale lungekreftdag. 2024 Februar: Filmene publiseres på Ahus’ hjemmesider. Februar/ mars Filmer og informasjonsprogram distribueres til samarbeidspartnere og brukere. April: Evaluering og rapportering til Dam.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Informasjonsfilmer om pakkeforløp lungekreft
Organisasjon
Lungekreftforeningen
Beløp Bevilget
2023: kr 375 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
30.04.2024
Status
Under gjennomføring