Brukermedvirkning i helsetjenesten

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Betydningen av brukermedvirkning i helsetjenesten har i de senere årene blitt fremhevet, og siden 2014 har visjonen til Helse- og omsorgsdepartementet vært å utvikle "pasientens helsetjeneste". Brukermedvirkning i helsetjenesten inkluderer medvirkning på individ- og systemnivå. Helseforetaksloven §35 pålegger alle institusjoner å etablere systemer for innhenting av brukeres erfaringer og synspunkter om helsetjenesten. Dette ivaretas av brukerutvalg. Det er få tilgjengelige studier om hvordan brukerutvalgene fungerer, og resultatene fra disse indikerer at pasientenes reelle innflytelse i helseforetakene er sterkere på overordnet ledelsesnivå enn ute i de kliniske miljøene. I rehabilitering står brukermedvirkning svært sentralt som et viktig element for kvalitet. På tross av dette er det påvist både i Riksrevisjonens evalueringsrapport fra rehabiliteringsfeltet (2012) og i Opptrappingsplan for rehabilitering at dette er et område med stort forbedringspotensiale.

Et nytt kvalitetsindikatorsett for rehabilitering muliggjør måling av brukermedvirkning på individnivå (struktur, prosess og utfall).

Det overordnede målet med studien er å fremskaffe kunnskap om organisering, gjennomføring og kvalitet i brukermedvirkning på system- og individnivå i helsetjenesten. Studien kombinerer tre ulike design. Gjennom en systematisk oppsummering av eksisterende litteratur (Scoping review) vil vi undersøke hvilken kunnskap som foreligger om hvordan brukere involveres i utvikling og evaluering av helsetjenester, og hvordan en slik involvering kan påvirke kvalitet i helsetjenesten.

For å undersøke brukermedvirkning på institusjonsnivå gjennomføres en survey blant deltakere i brukerpanel i rehabiliteringsinstitusjoner. For å undersøke kvalitet i brukermedvirkning på individnivå benyttes data fra en pågående multisenterstudie der 17 rehabiliteringsinstitusjoner deltar. Det er beregnet at rundt 4000 pasienter fra alle helseregioner i Norge vil inkluderes. Resultatene av studien forventes å ha stor innvirkning på hvordan vi organiserer brukermedvirkning både på system- og individnivå i helsetjenesten, og vil kunne synliggjøre områder med forbedringsbehov. Kunnskapen vil dermed kunne bidra til å styrke brukermedvirkning i alle deler av helsetjenesten.

Prosjektleder/forsker

Joachim Sagen

Hovedveileder

Rikke Helene Moe

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Brukermedvirkning i helsetjenesten
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Beløp Bevilget
2020: kr , 2021: kr , 2022: kr
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring