De utstøtte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I enkelte trossamfunn i Norge er konsekvensen av regelbrudd/ uenighet med trossamfunnets doktriner at man kan bli ekskludert. Ekskludering fører til sosial isolasjon og fordømmelse, noe som for svært mange fører til store psykiske utfordringer. Denne praksisen kan også ramme barn under 18 år. Pga de enkelte miljøenes strenge føringer for omgang med ekskluderte kan dette i enkelte tilfeller føre til at barnevernstjenesten må overta omsorgen for sin ekskluderte ungdommen. Tilbakemeldinger fra unge voksne som har vært i denne situasjonen viser at barnevernet mangler kunnskap om deres situasjon.

Målsetting for prosjektet

Målet er en bedret helse for ungdommer som har blitt ekskludert fra lukkede religiøse miljøer gjennom bedre oppfølging av hjelpeapparatet. Det lages en veileder rettet mot barnevern for å øke kompetanse om de spesielle utfordringene knyttet til exit-prosessen og hvilken hjelp ungdommene trenger.

Målgruppe

Målgruppene for prosjektet er 1) Barnevernsansatte som møter ungdommer fra lukkede trossamfunn. 2) Ungdommer fra denne gruppen som blir ivaretatt av barnevern.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

4000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektets første del skal dreie seg om innhenting av kunnskap gjennom samarbeid med en fokusgruppe. Dette gjøres både gjennom en workshop og gjennom samtaler og innspill etter workshop. Fokusgruppen skal hjelpe til med å formidle kunnskap om utfordringer og hjelpebehov etter å ha brutt med et religiøst miljø som distanserer seg fra storsamfunnet, og som er kunnskap som deltagerne mener kan gagne BVTs arbeid med denne gruppen. Neste ledd i prosjektet er å formidle kunnskapen i en digital veileder på en nettside, to små informasjonsfilmer, sluttrapport beregnet på det offentlige samt foredrag for BVT og andre relevante etater. Funn fra workshop systematiseres og presenteres for faglig referansegruppe, sammen med forslag til utarbeiding av digital veileder. Arbeidet skal så gjøres tilgjengelig digitalt. Et Designbyrå vil bidra til en god og hensiktsmessig layout. Et filmproduksjonsfirma skal produsere to informasjonsfilmer basert på arbeidet med veilederne, og et webbyrå skal gjøre veileder digitalt tilgjengelig sammen med filmene. Prosjektet lanseres gjennom en barnevernskonferanse, alternativt eget lanseringsarrangement, gjennom sosiale medier og redaksjonell omtale i media.

Fremdriftsplan for prosjektet

01.01.2021 01.02.2021 Etablering av fokusgruppe + faglig referansegruppe 20.02.2021 21.02.2021 Workshop med fokusgruppe 10.03.2021 10.03.2021 Presentasjon av prosjektet for faglig referansegruppe 15.03.2021 31.08.2021 Utarbeide veileder inklusive layout 01.07.2021 15.10.2021 Utvikling av informasjonsfilmer 15.10.2021 31.10.2021 Utvikle nettside for veilederen 01.11.2021 15.12.2021 Lansering, deltagelse på konferanse

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som bistår mennesker som har brutt med lukkede religiøse miljøer. I møtet med mennesker som trenger hjelp til å bearbeide erfaringer og utfordringer i dag, har vi møtt flere som har erfaringer fra å ha blitt ekskludert fra trossamfunnet og familien i ung alder. Utfordringene de har stått i, har vist oss at det har vært et behov for å se nærmere på denne gruppens situasjon og erfaringer med hjelpeapparatet. Samtidig har Hjelpekilden mottatt mange henvendelser fra hjelpeapparatet, som søker råd i forbindelse med saker de har med denne gruppen. Prosjektets overordnede mål er en bedret helse for ungdommer som har blitt ekskludert fra det lukkede religiøse miljøet gjennom at de blir bedre fulgt opp av hjelpeapparatet. Rapporten skal gi bedre kompetanse om de spesielle utfordringene for ungdommer som kommer fra strenge religiøse miljøer, og hvordan de kan være en bedre ressurs for disse.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Dette er et prosjekt som i innenfor prosjektperioden har hatt fokus på innhenting av kunnskap, systematisering av funn og produksjon av materiell. Prosjektet tar sikte på kompetanseheving på et nytt område for barnevernstjenesten og NAV, noe som vil bidra til at man i framtiden vil kunne møte målgruppen på en ny og bedre måte. Det kan derfor gå mange år før man vil se resultatet av arbeidet. Videreføring av prosjektet etter offisiell prosjektslutt er derfor viktig for å sikre at vi når målene. Vi kommer i årene etter prosjektets slutt til å jobbe med å tilby foredrag og deltagelse i fagdager med barnevernstjenesten, samt utvikle digitale kurs rettet mot faggruppen på egen kursplattform. Survey knyttet til kursdeltagelse vil kunne måle måloppnåelse.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

Våren 2021 ble det arrangert to digitale workshops med i alt rundt 20 deltagere. Funnene ble utgangspunkt for en intervjuguide og en temaoversikt. Det ble det rekruttert 10 deltagere til intervjuer for å utdype temaene fra workshopene. Intervjuene ble gjennomført i perioden april-juni 2022. Høsten 2022 ble funnene fra intervjuene systematisert, og rapporten ferdig skrevet. En faglig referansegruppe bestående av representanter fra Røde Kors-telefonen, IMDi, Bufdir og Redd Barna ga innspill til forbedringer av rapporten, før den ble sendt videre til layout. Ferdig designet rapport ble videre sendt til produksjonsselskapet AVIA, som med utgangspunkt i rapporten skulle produsere to korte animerte forklaringsfilmer. Den ene filmen heter «Usynlig» og viser hvorfor denne gruppens utfordringer med å orientere seg i storsamfunnet. Den andre filmen heter «Hjelp», og viser behovet for oppfølging av hjelpeapparatet for denne gruppen. Begge filmene er animerte og på under ett minutt. Rapporten ble også sendt til et web-firma som utarbeidet en nettside basert på rapporten, og videre til trykkeri.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har ført til at vi for første gang har fått systematisert de praktiske og helsemessige utfordringene unge ekskluderte har. Dette betyr at vi nå kan tilby hjelpeapparatet en håndfast veileder som kan påvirke deres møte med denne gruppen positivt. Rapporten er også en viktig dokumentasjon på følgene av negativ sosial kontroll i strenge religiøse miljøer i Norge, og kan benyttes av både forskning på området og av myndighetenes arbeid på feltet. Blant annet kommer vi aktivt til å vise til rapporten i forbindelse med arbeidet om å gjøre Botilbudet (Bufdir) også tilgjengelig for de som har bakgrunn fra lukkede trossamfunn.

Oppsummering og videre planer

I 2023 vil det jobbes med å tilby workshops til Barneverntjenesten og NAV om rapporten. Det vil samtidig jobbes med å forankre rapporten som et ledd i kompetansehevingen i disse etatene.

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
De utstøtte
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2021: kr 525 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet