De utstøtte

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I enkelte trossamfunn i Norge er konsekvensen av regelbrudd/ uenighet med trossamfunnets doktriner at man kan bli ekskludert. Ekskludering fører til sosial isolasjon og fordømmelse, noe som for svært mange fører til store psykiske utfordringer. Denne praksisen kan også ramme barn under 18 år. Pga de enkelte miljøenes strenge føringer for omgang med ekskluderte kan dette i enkelte tilfeller føre til at barnevernstjenesten må overta omsorgen for sin ekskluderte ungdommen. Tilbakemeldinger fra unge voksne som har vært i denne situasjonen viser at barnevernet mangler kunnskap om deres situasjon.

Målsetting

Målet er en bedret helse for ungdommer som har blitt ekskludert fra lukkede religiøse miljøer gjennom bedre oppfølging av hjelpeapparatet. Det lages en veileder rettet mot barnevern for å øke kompetanse om de spesielle utfordringene knyttet til exit-prosessen og hvilken hjelp ungdommene trenger.

Målgruppe

Målgruppene for prosjektet er 1) Barnevernsansatte som møter ungdommer fra lukkede trossamfunn. 2) Ungdommer fra denne gruppen som blir ivaretatt av barnevern.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektets første del skal dreie seg om innhenting av kunnskap gjennom samarbeid med en fokusgruppe. Dette gjøres både gjennom en workshop og gjennom samtaler og innspill etter workshop. Fokusgruppen skal hjelpe til med å formidle kunnskap om utfordringer og hjelpebehov etter å ha brutt med et religiøst miljø som distanserer seg fra storsamfunnet, og som er kunnskap som deltagerne mener kan gagne BVTs arbeid med denne gruppen. Neste ledd i prosjektet er å formidle kunnskapen i en digital veileder på en nettside, to små informasjonsfilmer, sluttrapport beregnet på det offentlige samt foredrag for BVT og andre relevante etater. Funn fra workshop systematiseres og presenteres for faglig referansegruppe, sammen med forslag til utarbeiding av digital veileder. Arbeidet skal så gjøres tilgjengelig digitalt. Et Designbyrå vil bidra til en god og hensiktsmessig layout. Et filmproduksjonsfirma skal produsere to informasjonsfilmer basert på arbeidet med veilederne, og et webbyrå skal gjøre veileder digitalt tilgjengelig sammen med filmene. Prosjektet lanseres gjennom en barnevernskonferanse, alternativt eget lanseringsarrangement, gjennom sosiale medier og redaksjonell omtale i media.

Fremdriftsplan

01.01.2021 01.02.2021 Etablering av fokusgruppe + faglig referansegruppe 20.02.2021 21.02.2021 Workshop med fokusgruppe 10.03.2021 10.03.2021 Presentasjon av prosjektet for faglig referansegruppe 15.03.2021 31.08.2021 Utarbeide veileder inklusive layout 01.07.2021 15.10.2021 Utvikling av informasjonsfilmer 15.10.2021 31.10.2021 Utvikle nettside for veilederen 01.11.2021 15.12.2021 Lansering, deltagelse på konferanse

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport De Utstøtte.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
De utstøtte
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2021: kr 525 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.10.2022
Status
Under gjennomføring