Diettbehandling hos barn med epilepsi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Epilepsi er en av de vanligste hjernesykdommene og rammer omtrent 65 millioner mennesker på verdensbasis. Normalt kommuniserer hjernecellene i et svært komplekst og nøye regulert samspill ved å sende elektriske impulser, men hos personer med epilepsi er dette samspillet forstyrret. Da kan det plutselig oppstå epileptiske anfall. Den vanligste behandlingen for epilepsi er epilepsimedisiner, men til tross for at det finnes mange epilepsimedisiner på markedet er det fortsatt omtrent 30 % som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll. Spesialsykehuset for epilepsi- SSE, Oslo universitetssykehus er et nasjonalt epilepsisenter som blant annet tilbyr diettbehandling for epilepsi. En høy-fett, moderat-protein, lav-karbohydratdiett, kalt ketogen diett, kan hos mange gi en betydelig bedring i anfallssituasjonen. Omtrent halvparten av barn som forsøker ketogen diett oppnår mer enn 50 % anfallsreduksjon. I tillegg rapporterer mange foreldre om bedring i barnas kognitiv funksjon, oppmerksomhet, adferd, humør og søvn. Noen opplever også at anfallene blir kortere eller svakere, samt at de ikke trenger å hvile så lenge i etterkant av et anfall. Den anfallsreduserende effekten av ketogen diett er godt dokumentert, men det er likevel mye vi ikke vet om diettbehandlingen som gjør at det er vanskelig å optimalisere behandlingen slik at den gir best mulig effekt og færrest mulig bivirkninger. I denne studien ønsker vi å undersøke tre ulike aspekter ved diettbehandlingen som enten er mangelfullt undersøkt eller aldri kartlagt. 1) Hvordan diettbehandlingen påvirker livskvaliteten i familier med barn med alvorlig epilepsi 2) Om diettbehandlingen kan påvirke konsentrasjonen av epilepsimedisiner i blodet 3) Hvordan diettbehandlingen påvirker bakteriene i tarmen Vi vil inkludere 60 barn i alderen 2 – 17 år med vanskelig epilepsi til studie om ketogen diett. Barna vil spise sin vanlige kost i en 4 ukers basis periode og deretter en ketogen diett i 12 uker. I løpet av denne tiden vil anfall registreres i en anfallskalender og det vil ikke gjøres endringer i epilepsimedisinene. Når et barn har epilepsi påvirker det hele familien. Bedring i livskvalitet kan være et vel så viktig mål som reduksjon i antall anfall og vi ønsker derfor å kartlegge hvordan diettbehandlingen påvirker familiens livskvalitet. Uventede endringer i konsentrasjonen av epilepsimedisiner i blod vil kunne føre til redusert anfallskontroll, økt risiko for bivirkninger og at man feiltolker effekt og bivirkninger av diettbehandlingen. Det er derfor viktig å kartlegge om diett påvirker medisinene, slik at man eventuelt kan måle legemiddelkonsentrasjonen i blod hyppigere og justere medisindosene. Videre er det mer og mer kunnskap som tyder på at bakteriene i tarmen er svært viktige for helsen vår og i utvikling av sykdom. Foreløpig vet man ikke hvordan ketogen diett virker inn på tarmbakteriene og hvilken betydning det har for helsen og for anfallskontroll.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommene i verden. En av grunnpilarene i behandling av epilepsi er anfallsforebyggende legemidler. De fleste pasienter med epilepsi har god effekt av slike legemidler, men omtrent 1 av 3 oppnår ikke tilfredsstillende anfallskontroll med legemidler alene. Hos disse pasientene kan ketogen diett være et godt behandlingsalternativ. Ketogen diett er en samlebetegnelse på ulike dietter med høyt innhold av fett og lavt innhold av karbohydrat som induserer produksjon av ketoner. Ketogen diett er en internasjonalt etablert epilepsibehandling og diettens anfallsreduserende effekt er godt dokumentert. Likevel vet man lite om virkningsmekanismene til dietten ved epilepsi. Det overordnede målet med avhandlingen var å bedre vår forståelse av hvordan det ketogen diett reduserer anfallshyppighet hos pasienter med epilepsi ved å undersøke hvordan ketogen diett påvirker kroppen på et molekylært nivå. Spesifikt undersøkte vi effekten av ketogen diett på DNA-metylering og serumkonsentrasjon av anfallsforebyggende legemidler hos pasienter med epilepsi. Arbeidet i denne avhandlingen er basert på to ulike prospektive studier: 1) voksne med legemiddelresistent epilepsi behandlet med modifisert ketogen diett, og 2) barn med legemiddelresistent epilepsi behandlet med klassisk ketogen diett. Blodprøver for analysering av DNA-metylering og måling av serumkonsentrasjonen av anfallsforebyggende legemidler ble samlet inn før og under diettintervensjonen.

Sammendrag

På grunn av vanskeligheter med å rekruttere tilstrekkelig antall deltakere ble det nødvendig å gjøre en del endringer i prosjektet. Den opprinnelige kliniske studien ble gjennomført mer eller mindre som planlagt, men med færre deltakere enn estimert. På grunn av tidsaspektet og laboratorieanalyser som tar lang tid, var det ikke mulig å inkludere data om ketogen dietts potensielle påvirkning på tarmfloraen, selv om disse prøvene var samlet inn ihht opprinnelig plan. Andre endringer som ble gjort, var at data fra en lignende klinisk studie på voksne behandlet med ketogen diett ble inkludert i avhandlingen. Vi undersøkte da hvordan ketogen diett påvirket epigenetikk hos voksne på diett, hvilket ikke var en del av den opprinnelige beskrivelsen. Analyser av ketogen dietts påvirkning på serumkonsentrasjonen av anfallsforebyggende medisiner hos barn med epilepsi ble gjennomført som planlagt. Vi har hatt et godt samarbeid med Epilepsiforbund hele veien. Brukermedvirkning ble ivaretatt ved at vi hadde nedsatte et brukerpanel, og særlig i startfasen av prosjektet var brukermedvirkning svært verdifullt. Prosjektet tok totalt sett lengre tid enn planlagt.

Resultater og virkninger

Vi fant utbredte endringer i DNA-metylering etter behandling med en modifisert ketogen diett hos voksne med legemiddelresistent epilepsi. Videre fant vi reduksjon i serumkonsentrasjonen av to hyppig brukte anfallsforebyggende legemidler etter behandling med klassisk ketogen diett hos barn med legemiddelresistent epilepsi, noe som indikerer mulige interaksjoner mellom ketogen diett og visse anfallsreduserende legemidler. Selv om det gjenstår mer forskning for å forstå de kliniske implikasjonene av resultatene våre, kan funnene gi viktige ledetråder for å forstå mekanismene bak ketogen dietts evne til å redusere anfall ved epilepsi. Kunnskapen har blitt publisert i fagfellevurderte tidsskrifter og presentert i ulike sammenhenger internt for å gjøre klinikere oppmerksomme på mulige interaksjoner mellom ketogen diett og anfallsreduserende legemidler. Det vil være nødvendig med flere studier for å fastslå om det faktisk er interaksjoner mellom ketogen diett og anfallsreduserende legemidler, for hvilke legemidler og mekanismene bak at dette skjer. Aktuelle kanaler for å formidle kunnskapen er blant annet EpilepsiNytt og sosiale medier.

Avhandling

Sigrid Pedersen thesis.pdf

Prosjektleder

Sigrid Pedersen

Hovedveileder

Kaja Kristine Selmer

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Diettbehandling hos barn med epilepsi
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Nevroklinikken
Beløp Bevilget
2018: kr 710 000, 2019: kr 183 000, 2020: kr 1 322 000
Startdato
30.09.2018
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet