Døvblinde: Holmenkollstafetten

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet. Til Holmenkollstafetten 2010 deltok fire personer med døvblindhet med positive erfaringer. Generelt kan vi si at døvblindhet gir tre store utfordringer; kommunikasjon med omgivelsen, oppfattelse av informasjon, og fri bevegelse. Antall personer som er identifisert med ervervet døvblindhet er ca 350 i Norge. Disse bor spredt i Norge, og mange må reise langt for å treffe andre i samme situasjon. Funksjonshemmingen døvblindhet kan gi utfordringer hvis tilgjengeligheten til aktiviteten ikke er tilrettelagt. Det å løpe er en enkel treningsform, men utfordringen er om synstapet gir begrensninger for hvor en kan løpe og avhengigheten av ledsager. Hørselstapets utfordringer er å oppfatte hva andre sier og lyder fra omgivelsen som en kan orientere seg etter. Dermed kreves det en del av den enkelte. På ukjente steder er behovet for en ledsager eller en tolk der, og disse kan være vanskelig å finne. Fysisk aktivitet forebygger også innaktivitet og fremmer god mental helse. Det er observert at mennesker med sansetap blir mer passive etter hvert som alderen melder seg. Det er også observert sensorisk deprivasjon hos enkelte ? må ikke forveksles med depresjon. Sensorisk deprivasjon er uttrykt ved at de virker tiltaksløse, trenger ?solid puff i ryggen? for å komme seg over ?dørstokkmila? og de har generelt sett en viss nedstemthet. Men det er også observert at de menneskene med sansetap som har fått til å delta jevnlig i fysisk aktivitet, har fått mer energi og glede, blitt mer sosiale, og dermed fått mer livskvalitet. Deltakelse i fysisk aktivitet bidrar til å få sansestimuli og mer motivasjon til å være ute av huset sitt. Vi har e-postlisten Idrettslisten døvblinde. Det var høy debatt da navn på stafettlaget til Holmenkollstafetten 2011 ble diskutert, og navnet ble Team SH ? DB Norway.

2. Prosjektets målsetting. Prosjektet vil sette sammen et eget stafettlag med 3-4 reserver, Team SH-DB Norway med mennesker som har kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet), med hver sin ledsager. Prosjektet vil også opprette en nettsted for alle interesserte om Holmenkollstafetten 2011 og stafettlaget Team SH-DB Norway.

3. Prosjektets målgruppe. Målgruppen er personer som har kombinert syns- og hørselshemming (uansett hvilke årsak til at en har døvblindhet) og deres ledsagere.

4. Beskrivelse av gjennomføring. Stafettlaget Team SH-DB Norway er allerede påmeldt for Holmenkollstafetten 2011. Gjennom idrettslisten og brev til interesseorganisasjonene innen døvblindhet, jobbes det for å motivere personer med døvblindhet og deres ledsagere til å bli med. Det er viktig å følge disse opp før og under arrangementet, og at de får en ledsager de er trygg på.

5. Prosjektets betydning. Prosjektets betydning er at deltakerne får en etappe som er overkommelig å gjennomføre, og det gir dem motivasjon for å sette nye mål. Andre som har døvblindhet og er vant med å løpe, kan gi positive innspill for videre trening. Personer som stiller opp som ledsager og er ukjent med døvblindhet, vil få positiv erfaring at denne ledsagerrollen er fullt mulig å utføre. Debattene på Idrettslisten døvblinde viser økt aktivitet, og med konkret mål som Holmenkollstafetten, har fått flere til å bli interessert i å trene. Prosjektleder mener at prosjektet har stor overføringsverdig til andre mennesker med funksjonshemminger, og til nordiske og internasjonale organisasjoner for døvblinde. Et nettbasert ?møteplass? om fysisk aktivitet for mennesker med sansetap, vil være et unik kunnskapskilde for mange.

6. Framdriftsplan. Våren 2011 inviteres personer med døvblindhet til påmelding via Idrettslisten for døvblinde og interesseorganisasjonene for døvblinde. Deltakerne foreslår sin ?løpe-ledsager?. Oppfølging av de som ønsker det i forberedelsesfasen. Befaring på hotell i Oslo for tilrettelegging av belysning og teleslynge. Fredag 13. mai møtes alle med trening. Lørdagen løper Team SH ? DB Norway Holmenkollstafetten 2011 , og søndag formiddag skjer utveksling av erfaringer, foredrag om trening og kosthold. Hjemreise før lunsj.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0205.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Bakgrunn. I 2010 deltok fire personer med døvblindhet på Holmenkollstafetten på laget til Team RP. Dette ga inspirasjon til å søke om et tilsvarende arrangement 11.-13. mai i 2011 for gruppen med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet). Heretter forkortet til kombinert SH-DB. Det er ca 300 personer i Norge med denne funksjonshemmingen. De fleste har en sykdom som gir forverrelse i sansetapene. Dette gir redusert orienteringsevne og utfordringer i kommunikasjon med omgivelsene. Det kan bli en stor terskel å delta i fysiske aktiviteter. Mange vil trenge ledsagere under trening. Noen bruker ledsagere fra tolketjenesten, men det er geografiske forskjeller i tilbud og tilgjengelighet.
2 Målsetting Målsettingen var å få med 15 personer med kombinert SH-DB til stafettlaget Team SH – DB Norway med 3-4 reserver. Hver av deltakerne måtte ha en løpe-ledsager.
3. Gjennomføring. Invitasjon ble sendt ut til LSHDB, FNDB, kompetansesystemet, e-post idrettslista, Døvekirken og andre aktuelle. Det var stor interesse og antall deltakere ble doblet.
Vi brukte stort sett e-post i forberedelser og kommunikasjon med deltakere, ledsagere og tolker. Det ble gitt råd og tips til trening og praktisk informasjon. I tillegg hadde vi en stor debatt om hva som skulle stå på løpevesten som lagene skulle bruke under løpet. Helgen 13. – 15. mai hadde vi samling med forelesninger og praktisk øvelse med demonstrasjon og utprøving av ulike ledsageteknikker. Fem av deltakerne fortalte om Motivasjon for og løsninger på at vi fortsatt kan trene – selv om syn og hørsel svikter. Anne Mette Bredahl, psykolog og synshemmet, foreleste om egne erfaringer som idrettsutøver. Prosjektleder utarbeidet et hefte om løpeledsaging.
4. Oppnådde resultater. Tretti deltakere var med på samlingen og gjennomførte Holmenkollstafetten med ledsager. Arrangementet har gitt positive ringvirkninger både med tanke på motivasjon til å trene og å få erfaring på å løpe med ledsager og ulike teknikker for dette. Vi tror det er første gang i historien i Norge at det er gjort en slik erfaringsutveksling for denne gruppa.
5. Videre planer. Arrangementet gjentas i 2012. Denne gangen ønsker vi å få med yngre deltakere og målet er minst 7 stykker under 30 år. I tillegg inviteres en ung representant fra døvblindorganisasjonene i Finland, Sverige og Danmark.

Prosjektleder/forsker

Berit Rasmussen Øie

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Døvblinde: Holmenkollstafetten
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Active deafblind!
Beløp Bevilget
2011: kr 383 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
22.12.2011
Status
Avsluttet