Haptisk i lomma

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vår bakgrunn er knyttet til den døvblinde pioneren Trine Næss. Hun ble født kombinert syns- og hørselshemmet. Da hun mistet mer og mer av syn og hørsel innså hun hvilke begrensninger synshemmede møter når de skal kommunisere med andre, og hvor mye de mister av informasjon rundt seg. Næss satte i gang arbeidet med å “fange omgivelsene”, hun ønsket å utvikle et fast system som tilrettela for en felles forståelse for brukerne. Teknikken viste seg som et viktig hjelpemiddel i hennes eget liv, og ildsjelen ville at så mange som mulig skulle nyte godt av det. Nå vil vi ta dette et skritt videre.

Målsetting for prosjektet

Vi vil lage en app med haptiske signaler, som benyttes av døvblinde, synshemmede og deres nærpersoner, for å gi informasjon om omgivelsene. Signalene skal vises med bilder, video og tale og vil bli lett tilgjengelig for alle. Vi ser det spesielt viktig å møte barn og unge på deres medieplattformer.

Målgruppe

Synshemmede og kombinert syns- og hørselshemmede.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Forarbeid: Brukermedvirkning for å fastsette de ulike behov for tilgjengelighet. Frivillige vil bli invitert til samarbeid for kartlegging av de ulike behov brukergruppen har. Det skal vektlegges hvilke hensyn som må tilrettelegges i forhold til kontraster i bilder/videoer, hastighet på tale som legges inn på norsk og engelsk, og eventuelle andre hensyn som kommer frem fra brukermedvirkningen. Når dette er gjennomført vil arbeidet bestå av fotografering, videopptak og innlesning av synsbeskrivelse som vil utføres av prosjektets medlemmer, samt med en ekstern fagperson. Amy Beckmann er er ansvarlig for gjennomføring av filming og fotografering og redigering av disse. Siste fasen er å lage Appen i samarbeid med Apputvikler, og en prøveversjon vil bli presentert for LSHDB,s medlemmer, slik at eventuelle justeringer kan gjøres før endelig ferdigstillelse.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar 2020 – brukermedvirkning for å kartlegge de ulike behov for tilgjengelighet Mars 2020 – møte med Apputvikler Mars 2020 – Starte filming/fotografering Juni – september 2020 – Legge på lyd og tekst på engelsk og norsk Oktober 2020 – App utvikles av Appmakerstore November 2020– utprøving av App med LSHDB,s medlemmer på arrangement i Asker. Desember 2020 – evaluering av tilbakemeldinger, eventuelle feilrettinger og avslutning av prosjektet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vi ønsket å lage en app med haptiske signaler, som benyttes av døvblinde, synshemmede og deres nærpersoner, for å gi informasjon om omgivelsene. Vår bakgrunn er knyttet til den døvblinde pioneren Trine Næss. Hun ble født kombinert syns- og hørselshemmet. Da hun mistet mer og mer av syn og hørsel innså hun hvilke begrensninger synshemmede møter når de skal kommunisere med andre, og hvor mye de mister av informasjon rundt seg. Næss satte i gang arbeidet med å “fange omgivelsene”, hun ønsket å utvikle et fast system som tilrettela for en felles forståelse for brukerne. Teknikken viste seg som et viktig hjelpemiddel i hennes eget liv, og ildsjelen ville at så mange som mulig skulle nyte godt av det. Det er tidligere utgitt en bok med signalene med støtte fra Ekstrastiftelsen, nå ville vi ta dette et skritt videre og gjøre systemet lettere tilgjengelig for alle som har behov eller ønske om å lære systemet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Etter prøvelansering av appen, har 1042 personer lastet ned appen og tatt den i bruk. Dette gir en indikasjon på at det ønskede mål vil bli oppnådd. Det er stor interesse blant målgruppene, og det forventes en stor økning på sikt, etter hvert som appen blir gjort kjent, både blant de forskjellige målgruppene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det er gjennomført brukermedvirkning i form av 12 intervjuer med brukergruppen for å kartlegge de ulike behovene for tilgjengelighet og tilpasninger til tekniske hjelpemidler, og forskjellige hensyn i forhold til syn og hørsel. Etter omfattende arbeid med tekst til beskrivelse og lydfil, på norsk og engelsk, ble det tatt fotografier, laget videoer, og innspilt lydfiler. Alt dette ble så redigert og kontrollert før oversendelse til Appmakerstore for utvikling av appen. Det har vært tett samarbeid med apputvikler med rettelser og forbedringer før det endelige resultatet forelå. Til slutt har vi testet appen på ulike testpersoner for kvalitetssikring og retting av eventuelle svakheter og feil.

Resultater og resultatvurdering

Responsen fra primærmålgruppen har vært at den fungerer bra ut i fra alle behov for tilgjengelighet. Både primær og sekundærgruppene sier at de har fått som er lett tilgjengelig, oversiktlig og til stor hjelp i hverdagen. Sitat fra en blind bruker: “Nå kan jeg endelig repetere haptiske signaler på egen hånd, og prøve å bruke dem sammen med mannen min som er kombinert syns -og hørselshemmet. Det er så fantastisk når han oppfatter signalene mine”.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet avsluttes med lansering av Appen. Appen er et fast system som viser det grunnleggende i Haptisk kommunikasjon. Den grunnleggende plattformen vil ikke endre seg, derfor ser vi heller ikke noen grunn til å videreføre prosjektet etter endt resultat. Vi ser at målgruppene har startet å bruke Appen, og dele med sine nærpersoner og det profesjonelle nettverket. Planene videre er å holde Appen i gang slik at den vil fungere i år fremover. Vi vil også vurdere å søke midler igjen for å lage en App for mer spesifike områder, som ledsaging med førerhund, signaler for friluftsliv osv.

Prosjektleder

Hildebjørg Karlsen Bjørge

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Haptisk i lomma
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Appmakerstore Ltd
Beløp Bevilget
2020: kr 452 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring