Intet sett, intet hørt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Døvblinde er en gruppe som er ukjent for de fleste nordmenn. Døve og blinde møter sine fordommer og barriere i samfunnet, og for døvblinde er det langt verre. Gruppen er svært liten (ca 475 personer i Norge) og meget sårbar pga kommunikasjonsutfordringer. Kunnskapen om denne gruppen er liten, også når døvblinde selv møter det offentlige. Og selv om gruppen er svært liten, er døvblinde veldig forskjellige (feks bruker noen tegnspråk, andre talespråk). Det er sterkt behov for bedre synliggjøring og forståelse av gruppen, og døvblinde trenger effektive verktøy for å formidle egen situasjon.

Målsetting for prosjektet

Lage opptil 10 filmsnutter hvor døvblinde selv forteller sin egen historie, og vise seg selv som mennesker, med egne ord. Filmene skal vise døvblindes utfordringer og skape større forståelse for døvblindes. Noen av filmene klippes til snutter for TV (reklamefrie dager). Distribusjon på flere flater.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Døvblinde i Norge Resultatmålgruppe: Alle som direkte eller indirekte er i kontakt med døvblinde og kan påvirke døvblindes livssituasjon

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

475

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi samarbeider tett med LSHDB i produksjonen, via Åshild Johansen, som selv er døvblind. Prosjektet gjennomføres som en ordinær filmproduksjon, men følger prinsippet «Nothing about us without us.» Vi i Supervisuell (som er døve) forstår dette på et dypere plan enn funksjonsfriske uten erfaring som må «oppdage» døvblinde. Vi har venner som er tegnspråklige døvblinde og kan kommunisere direkte uten tolk. Vi vil fortelle personlige historier, og skape en forståelse av hvordan det er å leve som døvblind. Døvblinde må fremstilles som mennesker med behov, rettigheter, ønsker og drømmer som alle andre. De har mange sterke historier, men disse historiene “drepes” når de skal beskrives i formelle brev til beslutningstakere. Vi trenger å formidle disse historiene på en måte som berører, beveger og skaper forståelse. Vi vil lage en film rettet mot hørende/seende for å skape forståelse for døvblinde som gruppe, som LSHDB og døvblinde selv kan bruke som verktøy overalt der det er behov for å «forklare». Distribusjon i flere kanaler. Interesseorg bruker film i møte med politisk miljø. Etisk vurdering: Kun døvblinde som er fullt inneforstått med konsekvensene av deltakelse vil delta foran kamera (se prosjektbeskrivelse for utdyping.)

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2019: Prosjektoppstart, opprette prosjektgruppe med LSHDB Planlegging, manus, start opptak Høst 2019- Sommer 2020: Opptak, grovredigering, ferdigstilling. Planlegge neste fase Høst 2020: Distribusjon, informasjonskampanje i sosiale medier. Systematisk møtevirksomhet og deltakelse på møteplasser med visning Informasjonskampanje mot organisasjoner og aktører Evaluering, intern workshop, rapport, regnskap

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Intet sett, intet hørt
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Supervisuell
Beløp Bevilget
2019: kr 450 000, 2020: kr 295 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring