Intet sett, intet hørt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Døvblinde er en gruppe som er ukjent for de fleste nordmenn. Døve og blinde møter sine fordommer og barriere i samfunnet, og for døvblinde er det langt verre. Gruppen er svært liten (ca 475 personer i Norge) og meget sårbar pga kommunikasjonsutfordringer. Kunnskapen om denne gruppen er liten, også når døvblinde selv møter det offentlige. Og selv om gruppen er svært liten, er døvblinde veldig forskjellige (feks bruker noen tegnspråk, andre talespråk). Det er sterkt behov for bedre synliggjøring og forståelse av gruppen, og døvblinde trenger effektive verktøy for å formidle egen situasjon.

Målsetting for prosjektet

Lage opptil 10 filmsnutter hvor døvblinde selv forteller sin egen historie, og vise seg selv som mennesker, med egne ord. Filmene skal vise døvblindes utfordringer og skape større forståelse for døvblindes. Noen av filmene klippes til snutter for TV (reklamefrie dager). Distribusjon på flere flater.

Målgruppe

Effektmålgruppe: Døvblinde i Norge Resultatmålgruppe: Alle som direkte eller indirekte er i kontakt med døvblinde og kan påvirke døvblindes livssituasjon

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

475

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi samarbeider tett med LSHDB i produksjonen, via Åshild Johansen, som selv er døvblind. Prosjektet gjennomføres som en ordinær filmproduksjon, men følger prinsippet «Nothing about us without us.» Vi i Supervisuell (som er døve) forstår dette på et dypere plan enn funksjonsfriske uten erfaring som må «oppdage» døvblinde. Vi har venner som er tegnspråklige døvblinde og kan kommunisere direkte uten tolk. Vi vil fortelle personlige historier, og skape en forståelse av hvordan det er å leve som døvblind. Døvblinde må fremstilles som mennesker med behov, rettigheter, ønsker og drømmer som alle andre. De har mange sterke historier, men disse historiene “drepes” når de skal beskrives i formelle brev til beslutningstakere. Vi trenger å formidle disse historiene på en måte som berører, beveger og skaper forståelse. Vi vil lage en film rettet mot hørende/seende for å skape forståelse for døvblinde som gruppe, som LSHDB og døvblinde selv kan bruke som verktøy overalt der det er behov for å «forklare». Distribusjon i flere kanaler. Interesseorg bruker film i møte med politisk miljø. Etisk vurdering: Kun døvblinde som er fullt inneforstått med konsekvensene av deltakelse vil delta foran kamera (se prosjektbeskrivelse for utdyping.)

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2019: Prosjektoppstart, opprette prosjektgruppe med LSHDB Planlegging, manus, start opptak Høst 2019- Sommer 2020: Opptak, grovredigering, ferdigstilling. Planlegge neste fase Høst 2020: Distribusjon, informasjonskampanje i sosiale medier. Systematisk møtevirksomhet og deltakelse på møteplasser med visning Informasjonskampanje mot organisasjoner og aktører Evaluering, intern workshop, rapport, regnskap

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetning: Lage opptil 10 filmsnutter hvor døvblinde selv forteller sin egen historie, og vise seg selv som mennesker, med egne ord. Filmene skal vise døvblindes utfordringer og skape større forståelse for døvblindes livssituasjon. Noen av filmene klippes til snutter for TV (reklamefrie dager). Distribusjon på flere flater. Målgruppe: Effektmålgruppe: Døvblinde i Norge Resultatmålgruppe: Alle som direkte eller indirekte er i kontakt med døvblinde og kan påvirke døvblindes livssituasjon Bakgrunn: Døvblinde er ikke en ensartet gruppe. Det er en liten gruppe som har veldig forskjellige behov. Døvblinde opplever ofte i møte med det offentlige at mennesker som bør ha kunnskap om døvblinde, ikke har det. Gjennom effektiv formidling kan informasjonsfilmpakken være en stor ressurs både for døvblinde selv, deres pårørende og interesseorganisasjoner og brukes som verktøy for å oppnå synliggjøring og forståelse i samfunnet, samt endre holdninger ovenfor døvblinde.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmene som er produsert og publisert på Tegn.TV oppfyller målsetningen. Vi har fått gode tilbakemeldinger om at filmene er viktige, og både privatpersoner og organisasjoner knyttet til døvblinde har delt filmene. Følgende kommentar fra en privatperson som selv er informasjonskonsulent og har nedsatt syn og hørsel, beskriver godt hvordan mange i målgruppen har respondert på serien: “Hvordan er det å leve med både nedsatt syn og hørsel? Om døve, hørselshemmede eller blinde/svaksynte kan føle seg marginalisert i et samfunnet som på mange måter ikke passer, så er døvblinde helt usynlige. Men, vi har også stemmer, tanker, rett til å eksistere og til å leve gode, meningsfulle liv. Viktig med mer synlighet og perspektiver! Spennende dokuserie bestilt av Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, Lshdb. Gleder meg til å se de neste episodene.”

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

475

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført som en filmproduksjon, som en dokumentar/portrettserie. LSHDB valgte ut deltakerne. Vi sendte også inn film til reklamefridag på TV2- og Discovery-nettverket (TV Norge m.fl) men fikk ikke plass. Nye forsøk vil bli gjort framover. Gjennomføringen av prosjektet var en stor utfordring, fordi startdatoen var før koronapandemien, og da vi skulle gjennomføre intervjuet rakk vi bare en liten del før lockdown gikk i kraft. Døvblinde som gruppe var da umulige å samhandle med da det var store begrensinger på tolk/ledsager, noe som også blir fortalt om i et annet koronaprosjekt – “Funkisdagbøker i koronatiden” hvor LSHDBs nestleder blir intervjuet. Vi fikk produsert ferdig alle portrettene i mai-juni 2023, men vi ble ikke fornøyd med resultatet og valgte å gjøre supplerende opptak og ta en ny runde med redigering med et nytt team. Det vil si at filmene er produsert, men vi synes ikke de holdt god nok kvalitet til å publiseres. Denne prosessen pågår fortsatt. Det er ikke mer igjen av prosjektmidlene, og regnskapsrapportering er godkjent, så videreføringen skjer kun med egne midler. Se utfyllende sluttrapport vedlegg for flere detaljer, og lenker til filmene.

Resultater og resultatvurdering

De opprinnelige resultatene (filmene) som ble produsert i midten av 2023, holdt etter vår mening ikke god nok kvalitet, selv om de langt på vei oppfylte prosjektmålene. Vi har derfor valgt å ta enda en runde med supplerende opptak og etterarbeid på egen regning, med nye medarbeidere, og vi ser at dette har gitt oss gode resultater. Vi har fått gode tilbakemeldinger, et eksempel er f.eks. at intervjuene er “akkurat passe” – man får forståelse av at døvblinde er ulike, individuelle mennesker, som er akkurat like oppegående som folk flest, og filmene er korte nok, forteller noe informativt uten å bli for invaderende og personlige, og skaper en forståelse som fjerner mange fordommer og båser som døvblinde ofte blir satt i. Vi har ennå ikke publisert alle portrettene, men i utfyllende sluttrapport lenker vi til resten av filmene som ble produsert innenfor prosjektbudsjett, som kan sammenlignes med de nye som er publisert. Vi mener det er verdt det å ta enda en runde for å heve kvaliteten.

Oppsummering og videre planer

Tegn.TV viderefører prosjektet slik at de oppnår den kvaliteten vi ønsker, og publiserer disse fortløpene. Alle filmene blir også lagt ut på TV2 Elevkanalen. Det blir gjort nytt forsøk på å sende inn 30-sekunders snutt til reklamefridag 1. juledag 2024 og påsken 2025. NRK vil tilbys visningsrett når alle filmene er publisert på Tegn.TV. Filmene vil være fritt tilgjengelig på Tegn.TV i mange år framover.

Prosjektleder

Finn Arild Thordarson

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Intet sett, intet hørt
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Beløp Bevilget
2019: kr 450 000, 2020: kr 295 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet