Eksistensielle samtaler for hiv-positive

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er behov for nytenkning rundt metoder for personer og grupper som over lang tid har hatt møter med helsevesenet for terapi, endring og behandling. Vi tror det er en behandlingstretthet og oppgitthet over terapi og samtaler som metode. Vi tror at eksistensielle samtaler gir en annen inngang, og et annet perspektiv enn det personene og gruppene har brukt tidligere. Vi vil derfor gjerne prøve metodene systematisk ut med personer som er motivert, har behov og står i en krevende livssituasjon.

Målsetting for prosjektet

Refleksjon over egne liv og livssituasjonen med hiv, klargjøring av ønsker og valg for resten av livet. Vi tror at en klargjøring av hva man selv ønsker vil frigjøre energi, gi mot og stolthet og mulighet for åpne valg.

Målgruppe

Hiv-positive kvinner og menn primært over 50 år, og som har levd lenge med hiv.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

40

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Tilrettelegging for deltakere, åpne grupper, helgeseminar, oppfølgingav deltakere, evaluering. Metoder er logg, måleinstrumenter, gruppeevaluering og drøfting av analysepunkter med brukere på evalueringssamling. Deltakerne vil kunne bli tilrettelagt for og følges opp individuelt med likemannsarbeid, henvisninger til hjelpeapparat, språk etc. Prosessen gir resultater for hiv-positive deltakere, og er en metodeutvikling for å nå flere grupper. Se vedlegg.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstart i januar, og samlinger og grupper våren 2019. Evaluering fortløpende. Analyse, notat og presentasjon høsten 2019. Se vedlegg.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mål: Refleksjon over egne liv og livssituasjonen med hiv, med klargjøring av ønsker og valg for resten av livet. Vi tror en tydeliggjøring av hva man selv ønsker vil frigjøre energi, gi mot og stolthet samt mulighet for åpne valg. Målgruppe: Hiv-positive kvinner og menn over 50 år, og som har levd lenge med hiv. Bakgrunn Hivpositive er en risikogruppe i forhold til livskvalitet og helse. HivNorge erfarer et behov for nytenkning grunnet oppgitthet og behandlingstretthet i møte med helsevesenets samtaleterapi som metode for endring og behandling. Vi tror at eksistensielle samtaler gir en annen inngang, og andre perspektiv, og ville prøve metodene systematisk ut med personer som er motivert, har behov og står i en krevende livssituasjon.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektgruppen valgte å vektlegge prosessverktøy fremfor målingsverktøy, og kan ikke si noe sikkert om helseeffekter av prosjektet. Deltakere som kom gjentatte ganger, innsamlede data og tilbakemeldinger, samt at HivNorge viderefører tilbudet indikerer imidlertid at deltakerne har opplevd samlingene som meningsfulle og nyttige i forhold til å øke sin livskvalitet fremover.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

25

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er organisert som et likeverdig samarbeide mellom HivNorge og Diakonhjemmet Omsorg. Bistått av søkerorganisasjon har prosjektgruppen med likeperson og Filosofisk praktiker holdt informasjonsmøte, tilrettelagt for deltakere, utviklet modell og arrangert helge-seminarer og samtalerekke, med oppfølgingsmøte, individuell oppfølging gjennom likemannsarbeid, verktøy for datainnsamling, sammenstilling og evaluering av data. Metoder har vært likeverdig samarbeid, frivillighet, likepersonsarbeid, og gjennomgående brukermedvirkning/medforskning i et aksjonsforskningsperspektiv. Dialogmetodikk i prosjektet er fra faget Filosofisk praksis i form av bl.a. Sokratiske dialoger og Benediktinske runder, samt validert prosess- og evalueringsverktøy i form av Group Session Rating Scale (GSRS).

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har i hovedsak nådd sine mål, gitt resultater for hiv-positive deltakere, og er en metodeutvikling for å nå flere grupper. Vi har arrangert tre helgeseminarer, en samtalerekke, og en oppfølgingssamling, nådd 25 personer som tilsammen utgjør 59 deltakende på samlinger/grupper, der 7 var gjengangere på mer enn tre og 11 på mer enn to. 1 avbrøt på grunn av sykdom. Prosjektet har skapt et frirom for eksistensiell refleksjon over egne liv og livssituasjon med hiv med likepersoner i gruppe, og tilbakemeldinger antyder av flere grunner opplevd nytte i forhold til styrket livskvalitet fremover. Vi har utviklet, testet og evaluert et filosofisk samtaletilbud om eksistensielle tema, og undersøkt opplevd kvalitet på tiltakene gjennom datainnsamling. Deltakerne opplever i stor grad samlingene som styrkende, og de har ikke minst bidratt til å skape og opprettholde nettverk og verdifulle bekjentskaper utenom. Vi arbeider mot å publisere, og spre resultater, og videreutvikle tilbudet.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet er gjennomført uten større avvik, og tilbakemeldinger og datainnsamling underbygger opplevelse av at målsetninger om helsefremmende nytte er nådd. Prosjektet har: samarbeidet nært med søkerorganisasjonen; bidratt til økt frivillig innsats gjennom brukermedvirkning før, under og etter gjennomføring; utviklet, iverksatt og evaluert nye og innovative tilbud målgruppen har behov for, og som ellers ikke ville blitt gjennomført; hevet søkerorganisasjonens kunnskap og kompetanse om eksistensielle samtaletilbud. Tilbudet blir videreført med andre midler, og tilrettelegger for forskning.

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Eksistensielle samtaler for hiv-positive
Organisasjon
HivNorge
Beløp Bevilget
2019: kr 540 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2019
Status
Avsluttet