Epilepsi og attføring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetting for prosjektet: Erfaring har vist og forskning bekreftet at personer med epilepsi har større vansker på

Bakgrunn og målsetting for prosjektet: Erfaring har vist og forskning bekreftet at personer med epilepsi har større vansker på arbeidsmarkedet og i attføringssammenheng enn de fleste andre grupper arbeidssøkere. Å utvikle en arbeidsmetode som skaper grunnlag for forutsigbarhet kombinert med fleksibilitet i attføringsprosessen for denne brukergruppen, var derfor et viktig mål for dette prosjektet. Vi tok som utgangspunkt at behandlings- og forvaltningsapparatet – systemet og nettverket av aktører – er svært kritiske faktorer i disse sakene.

 

Metode og prosjektgjennomføring: Prosjektet, som ble startet i januar 2002, har vært et samarbeid mellom Epilepsiteamet ved Nevrologisk avdeling, Helse-Bergen, Trygdeetat og Aetat i Hordaland. Sammen har vi søkt å bygge nettverk mellom behandlerapparat og offentlig forvalting. Arbeidet har videre bestått i å spre informasjon om epilepsi og informasjon om lovverk og rettigheter innenfor attføringssystemet og tilstøtende rettighetsområder i trygdesystemet (rehabiliteringspenger, uførepensjon osv.).

 

En sentral arbeidsmetode har vært jevnlige møter mellom bruker, behandler- og forvaltningsapparatet, også arbeidsgiver der det var aktuelt. Prosjektet har vært ledet av styringsgruppe med representanter fra ledernivå i etatene. I tillegg har prosjektet hatt en arbeidsgruppe av ansatte i etatene. Prosjektleder har vært sosionom i Epilepsiteamet ved Haukeland universitetssykehus.

 

I prosjektet har oppmerksomheten hovedsakelig vært på enkeltsaker for slik å samle nyttig kunnskap og erfaring og være i stand til å gi målrettet veiledning til brukere og hjelpeapparatet rundt brukerne.

 

Resultater og beskrivelse av gjennomføring: I løpet av prosjektperioden har vi fått bekreftet betydningen av nettverksbygging med økt forutsigbarhet og trygghet for bruker, men også for hjelpeapparatet. Det tverretatlige samarbeidet med fokus på epilepsi og attføring, har gitt en ”felles kunnskapsbank” både når det gjelder epilepsi, attføring og lovverk med relevante trygdeytelser. Å delta i dette samarbeidet har gitt Epilepsiteamet nyttig kunnskap og informasjon om faktorer som kan ha innvirkning på brukernes anfalls- og helsesituasjonen. De av brukerne som har måttet avbryte eller endre attføringstiltak uttrykker at nettopp planlagt og jevnlig oppfølging fra et tverretatlig team har fungert som sikkerhetsnett både mht. økonomi og valg av hensiktsmessige tiltak. Saksbehandlerne i etatene framhever støtten og styrken i tverretatlig samarbeid. Spesielt har det vært nyttig at spesialisthelsetjensten har vært aktiv med i samarbeidet.

 

Oppsummering og konklusjon/Videre plan: Tilbakemelding fra involverte parter i prosjektet har vist at økt informasjonsnivå om epilepsi og systematisert tverretatlig samarbeid sammen med og rundt den enkelte bruker, har gitt resultater. En saksbehandler i Aetat oppsummerer prosjektet slik: ”Arbeidsmetoden høres arbeidskrevende, men er tidsbesparende”. Vi fortsetter samarbeidet.

Prosjektleder/forsker

Solbjørg Husevåg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Epilepsi og attføring
Organisasjon
Epilepsiforbundet
Org.ledd
Epilepsiteamet, Haukeland sykehus
Beløp Bevilget
2002: kr 325 000, 2003: kr 325 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet