Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Pasienter og deres pårørende ved livets slutt har vist seg å være spesielt utsatt gjennom pandemien. Dette berører den døende selv og ikke minst blir pårørende stående i utfordrende situasjoner.
Smittevernhensyn har skapt ulike regler og regimer som har rammet dem hardt.

En kontakttelefon vil kunne møte et akutt behov pårørende har for å dele sine tanker, følelser og reaksjoner.

Målsetting:
Støtte pårørende til alvorlig syke og døende hvor pandemien med dens smittverntiltak har skapt vanskelige situasjoner og være en medvandrer på veien videre.

Bidra til å fremme psykisk helse og forebygge senkomplikasjoner for pårørende etter dødsfall under pandemien.

Bygge opp grunnlag for frivillig likepersonsarbeid i fremtiden.

Målgruppe:
Etterlatte og pårørende til pasienter i livets siste fase som opplever konsekvensen av pandemien som spesielt utfordrende.

Deltakere:
Personer med kvalifisert helsefaglig kompetanse som foruten helse omfatter veiledning og støtte for mennesker i sårbare situasjoner og har erfaring fra omsorg ved livets slutt, vil bemanne telefonlinjen i prosjektperioden.

Metode:
Opprettelse av hjelpetelefon for etterlatte og pårørende til alvorlig syke og døende.

Tjenesten vil være basert på enkeltsamtaler med mulighet for oppfølgingssamtaler.

Bevisst oppmerksom tilstedeværelse hvor lytting, samtale, monolog og dialog er det sentrale.

Tidsplan:
Oppstart mai 2021 og med ferdigstilling av prosjektrapport juni 2022.

Forventet resultat:
Pårørende opplever at sin historie blir møtt, hørt, forstått og anerkjent.

Samtalene skal bidra til å fremme egenmestring hos pårørende, som kan bidra til å løse opp i uavklarte situasjoner, som kan forstyrre sorgprosessen.

Økt opplevelse av verdighet for både pasient og pårørende.

Formidling av holdningsskapende og helsefremmende holdninger og kompetanse.

Bidra, om ønskelig, med viktige innspill til sentrale myndigheter med hensyn til å håndtere langtidsvirkninger av pandemien.

Prosjektleder

Jette Foss

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende
Organisasjon
Hospiceforum Norge
Beløp Bevilget
Kr 500.000
Startdato
19.04.2021