Samtaler rundt kjøkkenbordet

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Meld.St 24, til behandling denne høsten, er “åpenhet om døden” et av de seks innsatsområdene regjeringen peker på som nødvendig for å sikre et bedre tjenestetilbud. De fleste oppgir hjemmet som ønsket sted å være når de dør, men kun 7% som planlegger for dette får gjennomført det. For at flere får fullført livet sitt slik de ønsker trengs en større bevissthet og åpenhet mellom de berørte. I dag blir slike samtaler samtaler initiert sent eller aldri av helsepersonell. Samtidig er dette er noe mennesker ønsker å snakke om med sine nærmeste, men ikke alltid klarer å gjennomføre.

Målsetting

Større åpenhet om døden i samfunnet. Flere begynner å snakke med sine nærmeste om hva som er viktig i siste del av livet. Samspillet mellom helsetjenesten, pasient og pårørende blir lettere og gir større grad av lindring i livets siste fase.

Målgruppe

Med dette prosjektet ønsker vi å bredt ut i den voksne del av den norske befolkningen.

Antall personer i målgruppen

6000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet baserer seg på samtaleverktøyet fra “The Conversation Project”. Hospiceforum Norge vil oversette og overføre dette til norske forhold. Gjennom fotoutstilling, folkemøter og nettmøter vil vi formidle dette materialet og fasilitere samtaler. Aktiviteten planlegges og gjennomføres i samarbeid med andre frivillige organisasjoner for å sikre lokal forankring. Folkemøtene vil ha form av “cafe-møter”, med lokale frivillige som har fått opplæring i verktøyet. Det vil også gjennomføres interaktive nettbaserte møter, med samme cafe-format. Fotoutstillingen rammer det hele inn og brukes som samtaleåpner inn i møtene. I utstillingsperioden vil frivillige fasilitere videre samtaler med besøkende. Materialet vil også gjøres tilgjengelig gjennom egen nettside. På denne måten brukes verktøyet videre og distribueres også til folk som ikke deltok på møtene. Denne nettsiden, sammen med tilstedeværelse på sosiale medier, vil gi deltagere og andre mulighet til å kunne fortsette dialogen og refleksjon. Kartlegging og evaluering underveis vil gi oss ny kunnskap om folks ønsker og holdninger til temaet døden. Vi vil også kunne se om folk opplever at det er lettere å initiere samtaler med sine nærmeste ved å bruke verktøyet.

Fremdriftsplan

Feb-mai 2021: Utvikle materiale,metodikk,nettressurs og evalueringsverktøy. Etablere samarbeid og rekruttere frivillige lokalt. Mai 2021-august 2022: Gjennomføre folkemøter og nettmøter. Skolering av lokale frivillige. Distribuere materialet. Oppfølging lokale frivillige. August-desember 2022: Oppsummere og publisere erfaringene i egen rapport og i samarbeid med andre. Oppfølging av aktivitet på nett og sosiale medier.

Prosjektleder/forsker

Laura White

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Samtaler rundt kjøkkenbordet
Organisasjon
Hospiceforum Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 600 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring