Fjernhjelp for døvblinde

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Døvblindhet er en betegnelse på en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming hvor sansetapene gjensidig forsterker hverandre. Denne funksjonshemmingen byr på store problemer med hensyn til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og mobilitet.

Eikholts tilbud ytes i økende grad til brukere som er i arbeid eller under utdanning. Disse brukerne benytter diverse datahjelpemidler, og er avhengig av at utstyret fungerer for å selv å kunne fungere i disse situasjonene. Eikholt har et nasjonalt ansvar for denne brukergruppen, og store deler av tilbud som gis i forhold til datahjelpemidler er opplæring og feilretting på utstyret. Vi ser fjernhelp som et mulig middel til å utføre flere av disse oppgavene, og dermed redusere tidsbruk og kostnader i forbindelse med utreise. Dette vil igjen føre til at vi kan utnytte kapasiteten vår bedre, og gi flere og bedre tjenester til målgruppen.

2. Prosjektets målsetting
?Hvordan tilby et mer effektivt og bedre koordinert datatilbud til brukerne ved hjelp av fjernhjelp?

3. Prosjektets målgruppe
Kombinert syns- og hørselhemmede/døvblinde i hele landet. Med særlig fokus på personer i arbeid eller under utdanning.

4. Prosjektets betydning
Prosjektet vil kunne redusere sårbarheten som oppleves av målgruppen i forhold til deres avhengighet av datatekniske hjelpemidler.

5. Framdriftsplan
Start: 01.01.2009
Slutt: 31.12.2010

(Se vedlegget “Prosjektbeskrivelse.pdf” for mer utfyllende informasjon)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0110.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet er rettet mot kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. Døvblindhet er en funksjonshemming som byr på store problemer med hensyn til kommunikasjon og informasjonstilegnelse. Datamaskinen er et viktig verktøy for denne gruppen, da denne sammen med ulike hjelpemiddelteknologier kan anvendes av målgruppen til informasjonsinnhenting og kommunikasjon uavhengig av graden av det kombinerte sansetapet.
Samfunnet baseres i økende grad på elektronisk saksbehandling og tjenester, samtidig som tilgangen på “manuelle”-tjenester reduseres. En datamaskin gir brukerne nye muligheter til å utøve flere oppgaver selvstendig. Når datamaskinen blir et viktig hjelpemiddel for oppgaveløsning i dagliglivet, økes samtidig sårbarheten i forhold til om hjelpemiddelet fungerer eller ei. En datamaskin som benyttes sammen med diverse andre hjelpemiddelteknologier, er dessverre ikke noe veldig stabilt verktøy. I tillegg til å være ustabilt, kreves det også en spesialkompetanse for å kunne supportere utstyret.
Prosjektet har utviklet et løsningskonsept som består av en programvarebasert og en maskinvarebasert løsning for fjernhjelp, samt programvare for backup. Denne løsningen muliggjør ekstern feilretting over internett av de fleste problemer som oppstår på målgruppens datautstyr. Det er begrenset tilgang på kompetansen som kreves for å yte datastøtte til målgruppen. Prosjektets løsningskonsept kan benyttes av de ulike kompetansemiljøene til å yte datastøtte til brukerne i hele landet. Løsningen vil med andre ord kunne bidra til at brukerne kan få en mer lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor de bor. Kompetansemiljøene vil i mye større grad kunne yte raskere datastøtte gjennom fjernhjelp, enn om det må foretas en utreise, og vil dermed begrense nedetid på brukers utstyr.
For at prosjektets resultater skal få den ønskede effekt i forhold til målgruppen forutsettes det imidlertid at resultatene blir satt i drift. Eikholt har gjennom hele prosjektgjennomføring benyttet deler av løsningen for å øke kvaliteten på datatilbudet til målgruppen. Eikholt planlegger å utvide bruken i henhold til prosjektets løsningskonsept, etter at prosjektet er avsluttet. Det vil også bli utredet om deler av løsningen kan defineres som et hjelpemiddel, og dermed tildeles målgruppen fra NAV-Hjelpemiddelsentralen.

Prosjektleder/forsker

Anders Hermansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Fjernhjelp for døvblinde
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Beløp Bevilget
2009: kr 650 000, 2010: kr 750 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet