Føl deg god

Søknadssammendrag

FØL DEG GOD prosjektet har som målsetning å dyktiggjøre vanlige ufaglærte mennesker til å møte mennesker i krise.
Det er helt grunnleggende i et samfunn at mennesker kan støtte hverandre og hjelpe hverandre når livet er vanskelig. Mange er redde i en slik situasjon og tror ikke at de er gode nok til å være til hjelp.
Kirkens SOS ønsker å dyktiggjøre vanlige medmennesker til å bli gode nok og ønsker å være i forkant når det gjelder frivillighet inn i et krevende samfunn. Det trengs redskap som gjør frivillige i stand til å stå i krisearbeid og utfordrende relasjoner over tid.

Arbeidet på Kirkens SOS handler om følelsesmessige krevende sosiale møter mellom mennesker og det er nødvendig at de frivillige medarbeiderne kjenner og regulerer sine egne følelser for å kunne håndtere de kritiske situasjonene og andre personers følelser.
Dette prosjektet skal munne ut i:
* Undervisnings- og veiledningsprogram for de 160 frivillige medarbeiderne

ved Kirkens SOS i Bjørgvin.
* Lærebok for gruppeveiledere ved de 13 Kirkes SOS sentrene i Norge
* Håndbok for frivillige medarbeidere ved Kirkens SOS Norges 13 sentre og ca.


1000 frivillige medarbeidere.
Prosjektet vil fremme foredlingen av den personlige kompetansen til de frivillige medarbeiderne og dyktiggjøre dem i Kirkens SOS metodikk, trygghet i krisemøtene med innringerne og forebygge utbrenthet. Denne kompetansen vil de 1000 frivillige ta med seg til jobb, familie og lokalsamfunn og dermed styrke samfunnets evne til ivaretakelse av mennesker som har det vanskelig.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0533.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt “Føl deg god” hadde følgende mål:
Dyktiggjøre vanlige medmennesker til å bli gode nok og sørge for redskap som gjør frivillige i stand til å stå i krisearbeid og utfordrende relasjoner over lang tid. Vi ville utvikle et undervisnings- og veiledningsprogram som fremmer foredlingen av den personlige kompetansen samt utvikle håndbok/lærebok for de frivillige og håndbok for veilederne. I nært samarbeid med psykologspesialist Anne-Mari Fleime gjennomførte vi et treårig undervisningopplegg med særlig vekt på følelsesbevissthet/mentalisering/Ikkevoldskommunikasjon (NVK). Dette for å styrke deres forståelse og evne til å legge merke til og forholde seg til egne og den andres følelser og følelsesuttrykk. I løpet av prosjektperioden valgte vi å legge om strukturen på veiledningen av de frivillige, slik at vi la ned gruppeveiledningen ledet av frivillige gruppeledere og gikk over til rullerende 4-er grupper ledet av egne ansatte med veilederutdanning. Dette var en stor endring i SOSsammenheng. I denne veiledningen, som var en stor suksess fra dag en, benytter vi prinsippene fra IVK. I slutten av 2012 gjennomførte vi en landsdekkende spørreundersøkelse som bekreftet større trygghet i tjenesten og styrket tilfredshet med veiledningen på Bjørgvinsenteret. Undervisnings og veiledningsprosjektet ble avsluttet desember 2012, mens håndbøkene ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2013. «Håndbok i medarbeiderskap» er en praktisk lærebok for frivillige medarbeidere på Kirkens SOS og er tatt i bruk av alle de 13 SOS-sentrene. De fleste 1000 medarbeiderne fikk den i julegave. Vi erfarer at den blir brukt, den ser ut til å ha blitt nettopp det praktiske verktøyet vi ønsket at den skulle være. Prosjektet videreføres med at veiledninger og undervisningen fortsetter slik den ble utviklet i prosjektperioden. Det vil fremover bli arbeidet for å integrere håndboken i innføringskurset og vi arbeider for å integrere våre veiledningsredskaper i eksisterende veiledning på de andre sentrene. Vi tror imidlertid at en viktig del av suksessen er at veiledningen utføres av de ansatte på Kirkens SOS, det gir en unik nærhet og mulighet.

Prosjektleder/forsker

Greta Gramstad

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Føl deg god
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 400 000, 2011: kr 400 000, 2012: kr 680 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet