Fri form!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Unge mennesker som har forlatt lukkede religiøse miljøer er en svært sårbar gruppe som uten sikkerhetsnett står i fare for å falle utenfor samfunnet. Ved å gi et tilbud til ungdommene i tidlig alder vil man komme raskt i gang med rehabiliteringen fra negative religiøse erfaringer som hemmer integreringen til storsamfunnet. Samtidig kan man motvirke at ungdommene går tilbake til det usunne religiøse miljøet, som er tendensen for mange på grunn av følelsen av å stå alene i et fremmed samfunn.

Målsetting for prosjektet

Bidra til å bedre helsen til unge religiøse utbrytere gjennom hjelp til bearbeiding og økt delaktighet i samfunnet. Økt samfunnskunnskap om denne gruppens utfordringer og hjelpebehov.

Målgruppe

Deltagerne er unge voksne som har brutt ut av lukkede religiøse miljøer. Utstillingen ønsker å nå media, barnefaglige arbeidere og politikere for økt bevissthet

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Del 1: Forberedelser I første del av prosjektet skal vi rekruttere deltagere. Som følge av stadig mange henvendelser fra unge utbrytere, vil vi klare å rekruttere raskt fra denne gruppen. I denne forberedende fasen skal vi kjøpe inn materiell, booke lokaler og lage informasjon til deltagerne gjennom å lage program og en informativ side på nett. Del 2: Produksjon Workshop 1: Deltagerne skal jobbe med foto og utklipp som skal bli til to ferdige bilder. Det første bildet deltagerne skal lage symbolisere hva som ble forventet av dem under oppveksten, hvem de var, og hva som var vanskelig. Det andre bildet skal formidle hvordan de ser på seg i dag, og hvilket liv de ønsker å ha i fremtiden. Workshop 2: Ungdommene skal ta et visjonsfotografi sammen med en profesjonell fotograf. Resultatet skal bli en reklameplakat for seg selv, som skal bidra til å øke selvfølelsen og en bevissthet om egen verdi og muligheter. Del 3: Markedsføring av prosjektet Ungdommene skal ta kontakt med myndigheter og skoler om prosjektet. De skal få ta kontakt med lokalaviser gjennom å skrive pressemeldinger, og booke utstillinger. Del 4: Utstillinger. Prosjektet skal tilbys som en utstilling i sin helhet til skoler, kulturhus og ungdomsorganisasjoner.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan – mars Del 1: Forberedelser Prosjektleder rekrutterer deltagere: Jan – mars Iinnkjøp material Jan – mars Booke coacher og frivillige Jan – mars Utarbeide program Jan – mars Utvikle informativ nettside om prosjektet April Produksjon Workshop 1 Mai Workshop 2 Jun-aug Markedsføring av prosjektet Jun-aug Booking av utstillinger Aug- des Utstillinger Des Treff for deltagerne, evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Unge mennesker som har forlatt lukkede religiøse miljøer er en svært sårbar gruppe som uten sikkerhetsnett står i fare for å falle utenfor samfunnet. Ved å gi et tilbud til ungdommene i tidlig alder vil man komme raskt i gang med rehabiliteringen fra negative religiøse erfaringer som hemmer integreringen til storsamfunnet. Samtidig kan man motvirke at ungdommene går tilbake til det usunne religiøse miljøet, som er tendensen for mange på grunn av følelsen av å stå alene i et fremmed samfunn. Med veiledning fra både kunstnere og coacher vil deltagerne få muligheten til å lage et visuelt uttrykk av sine opplevelser fra det religiøse miljøet, og slik få hjelp til å bearbeide det de har opplevd og dermed på sikt kunne legge bak seg. Gjennom å på samme måte legge planer for framtiden vil prosjektet bidra til å lette integreringen til storsamfunnet. Målgruppen er samtidig de som vil bli innbudt til utstilling av de ferdige produksjonene, skoler, politikere og helsepersonell.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det var planlagt å bli gjennomført noen surveys med deltagerne etter prosjektet, for å måle ønsket helsegevinst. Pandemien har forverret situasjonen for flere av deltagerne, med økt press fra den troende familie som sidestiller pandemien med endetidstegn. Isolasjon og arbeidsledighet har preget hele samfunnet, og en survey som undersøker ungdommenes deltagelse i samfunnet i etterkant av prosjektet har vi derfor vurdert som ugjennomførbar. Selv om deltagerne ikke er metodisk fulgt opp, har vi likevel fulgt flere av de opp i ettertid. Flere har vært deltagere i digitale referansegrupper i forbindelse med nye prosjekter, og har bidratt i spørreundersøkelser rettet mot ungdom fra Redd Barna og andre samarbeidende organisasjoner. Flere har også under pandemien deltatt i digitale samtalegrupper samt bidratt til å drifte Hjelpekildens Snapchat konto. Øvrige mål har vært at utstillingene skal bidra til økt samfunnskunnskap, noe engasjementet rundt kortfilmen tilsier har skjedd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

11500

Prosjektgjennomføring/Metode

Unge religiøse utbrytere ble invitert til en workshop i Moss over en helg i mai 2019. Gjennom narrativ terapi gikk vi gjennom selvbilder vi hadde i trossamfunnet, og selvbilder som vi ønsket oss for framtiden. Dette fikk deltagerne formidle visuelt via hjelp fra en kunstnerisk veileder. Avslutningsvis skulle deltagerne skrive et brev til sitt unge jeg med oppmuntrende ord og gode råd. De ferdige produksjonene var ment å skulle presenteres på flere kunstutstillinger, spesielt rettet mot politikere og ansatte i skoler og helsevesen. Den første kunstutstillingen ble lagt til Sagene Samfunnshus november 2019. Få deltagere førte til at vi ønsket å kjøre flere utstillinger våren 2020, og det ble dermed søkt om utsettelse av prosjektet. Pandemien førte til at utstillingene ble satt på hold. Høsten 2020 planla vi å isteden få laget en film basert på utstillingen. Filmen valgte å fokusere på deltagernes brev til sitt unge jeg, og skulle gjennom deling i sosiale medier lede fram til en landingsside på nett for prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet har bidratt til at deltagerne i kunstworkshopen har fått anledning til å bearbeide sine negative erfaringer og har fått bevisstgjort sine utfordringer rundt sitt selvbilde, og hvordan de skal nå sine mål. Vi sitter samtidig igjen med økt kunnskap om ungdomsrettede prosjekter, og hvilken type aktiviteter som ungdom etterspør. Gjennom deltagelse i prosjektet har de fått muligheten til å kjenne på deltagelse i samfunnet og eierskap til produksjonen av både kunstutstilling og en kortfilm. Gjennom å presentere kunstforestillingen via en landingsside på våre hjemmesider, og gjennom å bruke film som medium for å spre informasjon om prosjektet og problemstillingene deltagerne ønsket å løfte fram for samfunnet, har vi fått mulighet til å nå langt flere enn vi ellers ville gjort gjennom fysiske utstillinger. Vi står igjen med et resultat som vi kan bruke i mange år fremover.

Oppsummering og videre planer

Å arrangere ungdomsprosjekter med aktiviteter og en klar brukermedvirkning har blitt møtt svært positivt av deltagerne, og vi vil for framtiden fokusere på å skape lignende prosjekter rettet mot ungdom. Prosjektet har samtidig gitt oss som organisasjon en første erfaring med filmproduksjon. Vi er nå bedre kjent med prosessen for å skape informasjonsfilmer, og kjenner oss tryggere på å kunne gå i gang med andre informasjonsfilmer i framtiden. Filmen vi har fått laget vil vi vise på offentlige arrangementer og presentasjoner i framtiden.

Prosjektleder

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Fri form!
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2019: kr 408 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.03.2021
Status
Avsluttet