Friluftsliv for alle, hele året!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kombinert syns- og hørselshemmede opplever ofte sosial isolasjon og lite aktivitet pga nedsatt mulighet til kommunikasjon og utrygghet på grunn av sansetap. Prosjektet samler en minoritet for å ha fokus på lavterskelaktivitet i naturen og erfaringsutveksling. Positiv tilbakemelding på invitasjoner om samarbeid med relevante ressurspersoner og studenter som senere skal arbeide med denne målgruppen viser et behov for å få igang et slikt proskekt. Aktivitetstilbud kan fort bli idrettspreget, men et savn hos syns- og hørsselshemmede har vært friluftsliv, spesielt det enkle, nære friluftslivet.

Målsetting for prosjektet

Deltagerne skal få oppleve ulike naturmiljøer, mestring, samhold, lære av hverandre og dele sine erfaringer til ressurspersoner. Delmål for å sikre kontinuitet i prosjektet. Progressive utfordringer fører til hovedmålet om at deltagerne blir tryggere på å bruke lokalt friluftsliv på egenhånd.

Målgruppe

Personer med kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet) og deres ledsagere. Spesielt for disse er dobbelt sansetap og at målgruppen nasjonalt er spredt.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

12

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Med to sansetap behøver målgruppen spesielt god tid. Både til kommunikasjon og til å utforske i eget tempo. Derfor blir en induktiv og utforskende metode vektlagt. Det blir satt av god tid til gjentagelse og å gjøre seg egne erfaringer. Vi har et inkluderende og utforskende fokus fremfor et konkurransefokus. Mange i målgruppen er isolert sosialt og har få eller ingen tilsvarende tilbud. Deltagerne skal føle seg trygge samtidig som de sprenger grenser. En hårfin balanse men også her er tid og individuell oppfølging viktig. Vi setter opp delmål fra samling til samling i form av “hjemmeoppgaver” som de utforsker og tar med tilbake til gruppa ved neste samling. Deltagerne har ulik bakgrunn så brukemedvirkning står sterkt, og de skal få utfordringer tilpasset deres grad av sansetap og behov. Vi skal ha fokus på å VÆRE i naturen, hva vi opplever der, og hvordan vi opplever bruken av de resterende sansene underveis på turen. Kontinuitet er vektlagt både ved å ha en rolig men progressiv avansering fra samling til samling, og ved å invitere de samme ressursgruppene tilbake flere ganger for å bli godt kjent med og forstå målgruppen. Derfor legger vi også vekt på å ha en sterk og deltagende prosjektgruppe fremfor innleid kompetanse.

Fremdriftsplan for prosjektet

Start 01.01.18. Prosjektgruppe samles: januar 2018. Første samling: februar/mars 2018. Andre samling: mai/juni 2018. Tredje samling: september/oktober 2018. Fjerde samling: januar/februar 2019. Femte samling: april/mai 2019. Sjette samling: august/september 2019. Oppfølging av deltagere på deres hjemsted: oktober-desember 2019. Etterarbeid: januar 2020. Slutt 31/01/20. Mellom samlingene vil vi fordele ansvaret med å følge opp deltagerne.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen er kombinert syns- og hørselshemmede, en gruppe med dobbelt sansetap som derfor opplever mye inaktivitet og sosial isolasjon, lite aktivitetstilbud på grunn av stort behov for tilrettelegging og til tider vanskelig tilgang på tolk-ledsaging i dagligdagse situasjoner. Målsettingen har derfor vært å starte et prosjekt hvor deltakere fra målgruppen skulle få erfaring med enkle aktiviteter ute i naturen i en sosial sammenheng med andre i samme situasjon som de kunne utveksle erfaringer med. Tanken med dette er at det er lett overførbart til eget hjemsted og lavterskel aktiviteter som er enkelt å vedlikeholde etter prosjektslutt. Organisert aktivitet er ofte konkurransepreget, kostnadskrevende eller krever stor sosial og kommunikativ kapasitet som gjør det vanskelig å inkluderes for målgruppen. To av personene i prosjektgruppa er selv i målgruppen og så behovet for et sosialt og lavterskel friluftslivtilbud og fikk med seg tre personer med pedagogisk og friluftsfaglig bakgrunn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Spørreskjemaene om hvordan deltakerne opplevde bruken av friluftsliv før og etter prosjektet, ble omgjort fra tiltenkt kvantitativ for lettere å måle effekt, til kvalitativt da deltakerne har ulike forutsetninger for å lese og skrive spørreskjema som blir utdelt. Vi hadde mange gode samtaler underveis i prosjektet og så at historier de fortalte oss om opplevelser fortalte mer enn korte, sammenlignbare spørsmål i et skjema. En dypere samtale ga oss større innsikt i deltakernes tanker rundt deltakelse i prosjektet og samtidig en pekepinn på bruken av friluftsliv og deres psykiske og fysiske helse etter prosjektslutt. Hapti-co sitt hefte var til dels mer utfordrende å arbeide med enn først antatt, da det å utvikle en ny kommunikasjonsform som skal bli allment gjeldene inviterer til ulike meninger og synspunkt. Resultatet av heftet er både prosjektgruppa og deltakerne fornøyde med, men effekten er vanskelig å måle på nåværende tidspunkt da kommunikasjon kan ta lang tid for å få rotfeste.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

13

Prosjektgjennomføring/Metode

I prosjektgruppen fordelte vi ansvar ut fra kompetanse og nettverk hver av oss hadde som vi ønsket å ta i bruk. Med 6 samlinger fordelt over 2 år, ble det èn samling omtrent hver tredje/fjerde måned. Prosjektgruppa hadde fysiske møter, som oftest ett planleggingsmøte før en samling, og ett oppsummeringsmøte etter en samling hvor vi også la en arbeidsplan frem til neste planleggingsmøte. I mellomtiden kommuniserte vi via email og noe via telefon. Ved organiseringen av selve samlingene visste vi at med to sansetap behøver målgruppen spesielt god tid, til kommunikasjon og til å utforske i eget tempo. Derfor ble induktiv og utforskende metode vektlagt. Det ble satt av god tid til gjentagelse og å gjøre seg egne erfaringer, og vi fokuserte på inkludering og utforsking fremfor konkurranse. Mange i målgruppen er isolert sosialt, så vi ønsket å oppnå trygghet samtidig som de sprengte egne grenser. Deltakerne skulle føle seg trygge samtidig som de sprengte grenser. På grunn av deltagernes ulike bakgrunn ga vi rom for brukermedvirkning og gi utfordringer tilpasset deres grad av sansetap, relevans til hjemsted, kontinuitet i temaene og personene de møtte, og ha progresjon gjennom samlingene.

Resultater og resultatvurdering

Med bidrag fra deltagerne har Hapti-co har ferdigstilt et hefte om haptisk kommunikasjon innen friluftsliv, som blir gjort tilgjengelig for allmenheten. Psykiatrisk sykepleier gjennomførte samtaler med deltagerne og sammenfattet det i en rapport som hjalp oss med å måle effekten av prosjektet i sluttrapporten. Vi har hatt et fint samarbeid med tolkestudenter fra OsloMet, frivillige foredragsholdere fra DNT, Tjukkasgjengen, og Skådalen kompetansesenter for døvblindfødte, i tillegg til frivillige personer som har stilt opp for å hjelpe oss med logistikk, aktiviteter og muliggjøre tettere oppfølging av deltakerne. En lukket facebookgruppe har blitt flittig brukt til kommunikasjon og inspirasjon mellom prosjektgruppa og deltakerne, og har skapt et ekstra samhold i perioden mellom samlingene. Vi har publisert 6 artikler i SynHør-bladet, tidsskriftet for syns- og hørselshemmede, i tillegg til å holde to foredrag om prosjektet på sommertreffene til LSHDB.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra deltakere og partnere. Alle ønsker prosjektet videreført eller ønsker lignende prosjekter velkommen. Per dags dato vil prosjektgruppen ikke videreføre prosjektet pga kapasitet innad i prosjektgruppa, men alle ønsker å arbeide med tilsvarende prosjekter i nær fremtid. Behovet for et slikt prosjekt synes tydelig både i form av tilbakemeldinger om fysiske og psykiske fordeler fra deltakerne selv, og at vi har sett økt kunnskap og erfaring hos yrkesgrupper som har vært innom prosjektet og senere vil møte denne brukergruppen i sitt arbeid.

Prosjektleder

Kaisa Markhus

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Friluftsliv for alle, hele året!
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Beløp Bevilget
2018: kr 581 000, 2019: kr 645 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.01.2020
Status
Under gjennomføring