Innvandrerkvinner og mammografiscreening

Søknadssammendrag

Innvandrerkvinner, mammografiscreening og brystkreft

Sluttrapport

Bakgrunn

Brystkreft er den vanligste kreftformen som rammer kvinner. Mammografiscreening tilbys kvinner i alderen 50-69 år som et tiltak for å redusere dødeligheten av brystkreft. Studier i andre land har vist at innvandrere har lavere oppmøte til screening enn andre kvinner. Dette er ikke undersøkt i Norge

Målsetting

Gi kunnskap om innvandrerkvinners oppmøte til mammografiscreening i Mammografiprogrammet i Norge og utfall av undersøkelsen. – Sammenligne oppmøtet til Mammografiprogrammet for innvandrere og ikke-innvandrere. Undersøke variasjoner mellom innvandrergrupper, sosioøkonomiske faktorer og over tid – Undersøke utfall av mammografiscreening for innvandrere og ikke-innvandrere – Undersøke holdninger til mammografiscreening blant innvandrere

Design, metode, materiale

Mixed-methods design. Først en systematisk oversiktsartikkel om oppmøte til mammografiscreening blant innvandrere og minoriteter i høyinntektsland. Vi søkte PubMed, Embase, Google Scholar og Cochrane, og utførte en meta-analyse med random effects model. Deretter to kohortestudier hvor data om oppmøte og brystkreft fra Kreftregisteret ble koblet til data om fødeland og andre sosiodemografiske faktorer fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) på individnivå. Fischers exact test, students t-test og Poisson regresjon ble brukt til å undersøke oppmøte ujustert og justert for sosiodemografiske faktorer, og utfall fra undersøkelsen ujustert og justert for alder og screeninghistorikk. I en fjerde studie intervjuet vi 16 kvinner med pakistansk bakgrunn om oppmøte til mammografiscreening. Vi brukte et aktørperspektiv til å øke forståelse for hvordan tilbudet om mammografiscreening passet inn i deres liv

Gjennomføring

På grunn forsinkelser med utlevering av data fra SSB utførte vi en systematisk oversiktsstudie om oppmøte til mammografiscreening for innvandrere og minoriteter. Da vi fikk utlevert data fra SSB utførte vi den planlagte studien om oppmøtemønster. Grunnet mye data utvidet vi dette med en ekstra studie om oppmøte stratifisert etter sosiodemografiske faktorer og føderegion, hvor stipendiaten og hovedveileder veiledet en medisinstudent. Deretter utførte vi den planlagte studien om forekomst av brystkreft og svulstkarakteristikk blant innvandrere og norskfødte i målgruppen til Mammografiprogrammet. Da vi inkluderte to ekstra studier har vi utsatt delstudien om overlevelse til å bli utført utenfor PhD-prosjektet. Inklusjon av person med kvalitativ kompetanse gjorde at den kvalitative studien fokuserte på en innvandrergruppe og det ble brukt individuelle intervjuer istedenfor fokusgrupper

Resultater

Innvandrere og minoritetskvinner har lavere oppmøte til mammografiscreening enn andre kvinner i høyinntektsland. Innvandrere har lavere oppmøte i Mammografiprogrammet enn norskfødte kvinner for alle nivåer av alle sosiodemografiske faktorer. Oppmøtet øker med botid i Norge. Innvandrerkvinner som har møtt til screening har hatt mindre fordelaktige tumorkarakteristikker enn norskfødte kvinner. Mange aktører påvirker pakistanske kvinners oppmøte til screening

Samarbeidspartnere

– UiO: Doktorgradsprogrammet. – Førsteamanuensis Moen, UiO, veileder for kvalitativt prosjekt, også bidratt til andre prosjekter – Professor Akslen, UiB og CCBio, medveileder – Professor Bukholm, NMBU og NPE, bidratt til alle delprosjekter – Frivillige organisasjoner til rekruttering til intervjuer

Videre planer

Generert medieinteresse, blant annet omtalt i Dagsrevyen, Dagens Medisin og Bergens Tidende. Bidratt til endring i lovverket, da Kreftregisteret nå kan registrere fødeland. Resultatene brukes de neste årene i arbeid med brukerorganisasjoner og helsevesenet, og til fremtidige prosjekter inkl postdoc søknad. Samarbeidsprosjekter med aktører som arbeider med innvandrerhelse, blant annet seksjon for likeverdig helsetjeneste ved OUS og somalisk helsepersonell med informasjonsdag om mammografiscreening på Somali.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Det har vært løpende kontakt med søkerorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden i forbindelse med studiene, formidling og med kontakt med Extrastiftelsen/Stiftelsen Dam. Brystkreftforeningen har hatt utmerket tilgjengelighet og vært raske med å svare på forespørsler

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Bhargava, S. (2019). Mammographic screening among immigrant women in Norway; disparities in attendance and selected screening outcomes. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Bhargava, S., Moen, K., Qureshi, S. A. & Hofvind, S. (2018). Mammographic screening attendance among immigrant and minority women: a systematic review and meta-analysis. Acta Radiol., 59(11), 1285-1291.
https://doi.org/10.1177/0284185118758132

Bhargava, S., Tsuruda, K., Moen, K., Bukholm, I. & Hofvind, S. (2018). Lower attendance rates in immigrant versus non-immigrant women in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme. J Med Screen., 25(3), 155–161.
https://doi.org/10.1177/0969141317733771

Bhargava, S., Akslen, L. A., Bukholm, I. R. K. & Hofvind, S. (2019). Performance measures among non-immigrants and immigrants attending BreastScreen Norway: a population-based screening programme. Eur Radiol., 29(9), 4822-4842.
https://doi.org/10.1007/s00330-019-6009-2

Bhargava, S., Hofvind, S. & Moen, K. (2019). Gender, letters, relatives and God: Mediating actors in mammographic screening among Pakistani women in Norway. Acta Radiol Open., 8(9), 167.
https://doi.org/10.1177/2058460119875015

Andre publikasjoner:
Bhargava, S., Tsuruda, K. & Hofvind S. (2017). Breast Cancer Screening in Denmark. Ann Intern Med., 167, 523.
DOI:10.7326/L17-0270

Le, M., Hofvind. S., Tsuruda, K., Braaten, T. & Bhargava, S. (2018). Lower attendance rates in BreastScreen Norway among immigrants across all levels of socio-demographic factors: A population-based study. J Public Health., 27(2), 229-240.
https://doi.org/10.1007/s10389-018-0937-1

Bhargava, S. & Hofvind, S. (2019). Tidligindikatorer blant innvandrere og norskfødte kvinner som har møtt til mammografiscreening. BestPractice Onkologi/Hematologi – Norge.
https://bestprac.no/tidligindikatorer-blant-innvandrere-og-norskfodte-kvinner-som-har-mott-til-mammografiscreening/

Sluttrapport/artikler (pdf)

Article 0.pdf
Bhargava et al – Actors.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Bhargava, S. (2019). Mammographic screening among immigrant women in Norway; disparities in attendance and selected screening outcomes. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Bhargava, S., Moen, K., Qureshi, S. A. & Hofvind, S. (2018). Mammographic screening attendance among immigrant and minority women: a systematic review and meta-analysis. Acta Radiol., 59(11), 1285-1291.
https://doi.org/10.1177/0284185118758132

Bhargava, S., Tsuruda, K., Moen, K., Bukholm, I. & Hofvind, S. (2018). Lower attendance rates in immigrant versus non-immigrant women in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme. J Med Screen., 25(3), 155–161.
https://doi.org/10.1177/0969141317733771

Bhargava, S., Akslen, L. A., Bukholm, I. R. K. & Hofvind, S. (2019). Performance measures among non-immigrants and immigrants attending BreastScreen Norway: a population-based screening programme. Eur Radiol., 29(9), 4822-4842.
https://doi.org/10.1007/s00330-019-6009-2

Bhargava, S., Hofvind, S. & Moen, K. (2019). Gender, letters, relatives and God: Mediating actors in mammographic screening among Pakistani women in Norway. Acta Radiol Open., 8(9), 167.
https://doi.org/10.1177/2058460119875015

Andre publikasjoner:
Bhargava, S., Tsuruda, K. & Hofvind S. (2017). Breast Cancer Screening in Denmark. Ann Intern Med., 167, 523.
DOI:10.7326/L17-0270

Le, M., Hofvind. S., Tsuruda, K., Braaten, T. & Bhargava, S. (2018). Lower attendance rates in BreastScreen Norway among immigrants across all levels of socio-demographic factors: A population-based study. J Public Health., 27(2), 229-240.
https://doi.org/10.1007/s10389-018-0937-1

Bhargava, S. & Hofvind, S. (2019). Tidligindikatorer blant innvandrere og norskfødte kvinner som har møtt til mammografiscreening. BestPractice Onkologi/Hematologi – Norge.
https://bestprac.no/tidligindikatorer-blant-innvandrere-og-norskfodte-kvinner-som-har-mott-til-mammografiscreening/

Prosjektleder/forsker

Sameer Bhargava

Hovedveileder

Solveig Hofvind

Detaljer
Program
Forskning (2015)
Prosjektnavn
Innvandrerkvinner og mammografiscreening
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Kreftregisteret
Beløp Bevilget
2016: kr 690 000, 2017: kr 700 000, 2018: kr 710 000
Startdato
02.04.2016
Sluttdato
09.07.2019
Status
Avsluttet