Stråling av brystkreft, informasjonsfilm

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I pasientens møte med et høyteknologisk behandlingsmiljø er korrekt informasjon viktig. Viktig med informasjon om bivirkninger og tiltak mot disse. God informasjon bidrar til god psykososial ivaretakelse av pasientene og deres pårørende, både før, under og etter strålebehandlingen. Hvert år mottar 3189 kvinner og 20 menn strålebehandling for brystkreft i Norge. Av disse kommer 1249 til behandling ved OUS. Alle får CT + 15- 23 strålefraksjoner. Pandemien har forsterket behovet for en film, da pårørende har begrenset mulighet til å bli med inn på sykehuset ved legetime, CT og behandling.

Målsetting for prosjektet

Gjøre informasjon visuell og lett tilgjengelig for målgruppen. Gi et godt supplement til det som foreligger av skriftlig informasjon i dag. Øke kunnskap om behandlingen hos pasientene og pårørende. Lette pasientenes utfordringer ved pustestyrt behandling. Bidra til trygghet i høyteknologisk miljø.

Målgruppe

Brystkreftpasienter som skal til strålebehandling og deres pårørende.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

4000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Lage en informasjonsfilm. Målgruppe er brystkreftpasienter som skal til strålebehandling og deres pårørende. Prosjektgruppen ønsker å tilrettelegge for filming med statister i Seksjon for stråleterapi på Radiumhospitalet/ Ullevål. Filmen skal kunne benyttes av alle brystkreftpasienter i Norge som søker informasjon i forkant av sin strålebehandling. Filmen skal inneholde enkel og nøytral informasjon om: 1) CT Simulering og doseplanlegging 2) Strålebehandling på lineæraksellerator 3) Pustestyrt behandling (Gating) 4) Bivirkninger og tiltak Filmen vil hjelpe pasient og pårørende / familiemedlem / venner slik at de sammen kan følge og forstå gangen i stråleterapi-prosessen. Også viktig å informere om tiltak pasienten selv kan utføre for å minske bivirkninger av behandlingen på kort og lang sikt. Ofte er det i tillegg språklige utfordringer og vil vi legge til rett for dette ved teksting av filmen. Gjennomføring: Tverrfaglig i samarbeid med Seksjon for stråleterapi. Stor interesse og vilje i seksjonen for å lage denne filmen, men ikke rom for dette i avdelingens budsjett. Vi er dermed avhengig av hjelp til finansiering av profesjonell hjelp til videoproduksjon.

Fremdriftsplan for prosjektet

09/21: Møte med representant fra brystkreftforeningen, brukerrepresentantene, kontrakt med videoprodusenten 09/21- 10/21 Planlegging, lage manus 10/21: Filming 11/21 Vurdering av film, tverrfaglig, representanter fra OUS, brukerrepresentanter samt brystkreftforeningen 12/21- 01/22 Ferdigstillelse av film. Råd fra kommunikasjonsavdelingen ved OUS. 01/22- 02/22 Gjennomføre studie/data-analyser. Gjøre ev. forbedring av film. 04/22- Publisere filmen

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

På bakgrunn av kartlegging av informasjonsbehovet til brystkreftpasienter og deres pårørende, har prosjektet laget en informasjonsfilm som beskriver hvordan stråleterapiprosessen forløper. Filmen er ment til å være et godt supplement til det som foreligger av muntlig og skriftlig informasjon. Denne type film er ikke laget for denne pasientgruppen tidligere. Prosjektet er i hovedsak gjennomført som planlagt. Med unntak en forsinkelse som i hovedsak skyldes pandemien, er resultatmålene oppnådd. Formålet (effektmålet) med filmen er øke kunnskapen om behandlingen og lette pasientenes utfordringer ved pustestyrt behandling, samt bidra til trygghet i et høyteknologisk miljø. Prosjektet har lagt til rette for at effektmålet kan nås. Filmen er publisert på Brystkreftforeningens hjemmesider, ulike sosiale medier og også vist på mestringskurs for brystkreftpasienter. Tilbakemeldinger fra pasientene viser at formålet er oppnådd.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmål er knyttet til nytten prosjektet har for brukerne i ettertid. Kun 1 måned etter at prosjektet er avsluttet kan det være noe tidlig å konkludere med om effektene er oppnådd. Likevel er vår vurdering av prosjektet har lagt til rette for at effektmålene kan oppfylles. Filmen har fått mye oppmerksomhet allerede. Den ble vist i forbindelse med «Lærings og mestringskurs for brystkreftpasienter» på Aker sykehus i august 2022. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger samt noen nyttige innspill til korrigering der på nytten av filmen. Både kursdeltagerne og kursleder var godt fornøyd. Deltakerne sa at det nå var lett å forstå stråleprosessen. Etter at filmen ble vist, åpnet opp for mer dyptgående spørsmål som deltakerne satt med. Filmen er også vist ved et kurs for koordinatorer for brystkreft. De bekreftet også at filmen var svært informativ, og at den ga dem et bedre grunnlag for å svare pasienter på eventuelle spørsmål.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

4000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet var planlagt gjennomført med stegvise aktiviteter. Prosjektets aktiviteter ble planlagt og gjennomført med en kombinasjon av leveranser (manuskript, film mv), kommunikasjon (involvering av brukere og fagpersonell) og beslutninger (godkjenning og faglig innhold og godkjenning av film for publisering).

Resultater og resultatvurdering

Leveranse, resultatmål kvalitet: Filmen er publisert med planlagt innhold. Filmen er publisert på Brystkreftforeningens nettside og på sosiale medier. Filmen er også lagt ut på intranettet ved OUS skal senere i høst publiseres på OUS sine nettsider. Link til filmen inngår i innkallingsbrev til alle aktuelle pasienter. Målet er oppnådd. Økonomi: Prosjektet er gjennomført godt innenfor budsjettet på kr. 355.000. Fremdrift: Ferdigstillelse av prosjektet ble om lag 3 måneder forsinket. Årsakene til forsinkelsen er i hovedsak pandemirelatert.

Oppsummering og videre planer

Prosjektledelsens overordnede vurdering er at prosjektet har vært vellykket. På grunn av pandemien, stort arbeidspress på grunn av smitteverntiltak og stort sykefravær, er prosjektet blitt noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Med den raske tekniske utviklingen i faget, bør filmen evalueres med jevne mellomrom. Leveransen er nå overført til linjeorganisasjonen i OUS som ønsker å evaluere filmens gyldighet etter ca et år. Rutiner for involvering av Brystkreftforeningen i denne sammenheng, må avtales nærmere.

Prosjektleder

Astrid Danielsen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Stråling av brystkreft, informasjonsfilm
Organisasjon
Brystkreftforeningen
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus, seksjon for stråleterapi.
Beløp Bevilget
2021: kr 355 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
01.07.2022
Status
Avsluttet