Kampanje – kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse etter kommune og fylkestingsvalget 2023. Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. FFO Rogaland ser viktigheten av at flere ønsker å engasjere seg i kommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse. Rådene er et viktig virkemiddel for å sikre at kommunens tjenester, og utformingen av disse, er i tråd med FN-konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er det meget viktig at FFO som en paraplyorganisasjon innstiller rådsrepresentanter til kommunene/fylket. Rådsrepresentantene som blir foreslått av oss snakker med én felles stemme på vegne av alle våre 87 medlemsorganisasjoner. I tillegg vil de få god opplæring av oss om hvordan de skal gjøre en best mulig jobb i rådet.

Aktivitet/tiltak/metode

FFO Rogaland ønsker å øke bevissthet rundt og skaffe brukerrepresentanter til kommunale råd i hele fylket. FFO Rogaland lager derfor en kampanje for å øke bevissthet rundt rådene, bistå våre medlemsorganisasjoner i å finne kandidater til kommunale råd samt opplæring av disse. Vi ønsker å lage en script-film som viser potensialet til de kommunale rådene, og betydningen de kan ha for alle kommunens innbyggere. Vi ønsker også å vise hva man kan få til gjennom et godt rådsarbeid, for på den måten gjøre det lettere å rekruttere medlemmer til rådene. Vi ønsker også å vise hvilke opplæring representantene får av oss etter at de er oppnevnt slik at vi ufarliggjør jobben. For å få til det må vi gjøre FFOs rolle som formidler av rådsmedlemmer og talspersoner bedre kjent blant både kommunens innbyggere og i våre medlemsorganisasjoner. Våre medlemsorganisasjon har etterspurt et informativt materiale som de kan bruke for å rekruttere flere rådsrepresentanter til kommunale råd. Dette materiale blir meget viktig for både oss og våre medlemsorganisasjoner. Den direkte målgruppen for kampanjen vår er stor. Vi ønsker å nå så mange som mulig av Rogalands innbyggere mellom 20 – 70 år inkl. medlemmer i FFOs medlemsorganisasjoner. Etter endt kampanje lages en rapport med et sluttresultat. Her er målet å få flest mulig kvalifiserte brukere i alle kommunale råd i kommunene og fylket vårt. Dette vil være et meget målbart og konkret mål. Vi vil også kunne tallfeste hvordan vår kampanje i SOME har slått ut, hvor mange nye rep. vi har fått og hvor mange av disse som etter hvert deltar på våre opplæringskurset. FFO er en paraplyorganisasjon for sine medlemsorganisasjoner. Rådsrepresentanter er derfor ikke direkte medlemmer i FFO, og må få tillit i sin medlemsorganisasjon for å innstilles til kommunale råd. Vi må av denne grunn lage tekster, bilder og filmer som er engasjerende og er informative, og som er illustrative for hva et kommunalt råd er.

Antall deltakere

115

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Med denne kampanjen ønsker vi å vise potensialet til de kommunale rådene, og betydningen de kan ha for alle kommunens innbyggere. Vi ønsker å vise hva man kan få til gjennom et godt rådsarbeid, for på den måten gjøre det lettere å rekruttere medlemmer til rådene. I tillegg ønsker vi å vise FFO Rogaland sin rolle som formidler av rådsmedlemmer og talspersoner bedre kjent blant både våre medlemsorganisasjoner, fylkets kommuner og andre interesserte. Personer med funksjonsnedsettelse er som regel underrepresenterte i andre folkevalgte organ. Det er behov for et råd som skal ha fokus på innbyggere med funksjonsnedsettelse sine interesser, og gi råd til kommunen. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Dette står det i Forskriften. Men dette blir dessverre ofte ikke gjort fra kommunens side. De fleste kommuner er organisert forskjellige. Flere kommuner kjenner ikke til hvordan de skal engasjere kvalifiserte brukermedvirkere og hvordan et kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne skal jobbe. Rådet blir ofte brukt som et orienteringsråd, og ikke som et aktivt råd. Erfaringsmessig tilsies også at saker som tas opp i kommunestyret ikke blir sendt videre til rådet da politikerne ikke tenker at saken kan betydning for personer med nedsatt funksjonsevne. Med våre script-filmer, SOME-kampanje samt opplæringskurs av nye rådsmedlemmer ønsker vi å informere og påvirke både administrasjonen/politikere i kommunene/fylket, innbyggere og medlemsorganisasjonene våre hvor viktig det er å påvirke all politikk i den kommunen/fylket du bor i.

Plan for gjennomføring

Strategi og ideutvikling: Det setter mål, målgruppe, kanalvalg og hva slags type innhold vi skal lage. Dette er gjennomført i samarbeid med Zoaring Ansvarlig: både FFO og Zoaring Landingsside: FFO Rogaland har allerede laget en landingsside som ligger ute på vår hjemmeside. Her skal våre medlemsorganisasjoner foreslå de rådsrepresentanter de mener er kvalifisert til å sitte i et kommunalt råd. Produksjon: Det produseres filmer, følgetekster og plakater. I tillegg skal orientering gis til medlemsorganisasjonene. Det lages også ett undervisningsopplegg til de nye rådsrepresentanter. Ansvarlig: FFO Rogaland samt Zoaring Annonser: Annonsene og filmene publiseres i sosiale medier fram til valgdagen den 11. september. Filmene skal brukes på våre medlemsorganisasjoners medlemsmøter for å bevisstgjøre medlemmene om kommunale råd. Filmene kan også benyttes av andre fylkeslag tilknyttet FFO. Ansvarlig: FFO Rogaland Frist: Frist for å melde seg som brukerrepresentant er satt til valgdagen – 11. september. Ansvarlig: FFO’s medlemsorganisasjonene samt FFO Rogaland Rapportering: Etter endt kampanje lages sluttresultatene i en rapport. Målet er å få inn forslag til gode. rådsrepresentanter i alle kommuner i Rogaland samt i fylket. I tillegg er målet å få innbyggerne i kommunene til å være oppmerksom på at den kommunen de bor i har et kommunalt råd hvor alle innbyggerne kan ta kontakt om de ønsker å fremme en sak. Dette kan måles via “treff” på filmene våre som legges ut i sosiale medier og antall nye rådsrepresentanter som melder seg. Vi ser også at dette vil ha en indirekte effekt i forhold til FFOs synlighet og omdømme som vil være noe vanskeligere å måle. Dette kan eventuelt gjørs ved en spørreundersøkelse i etterkant. Ansvarlig: FFO Rogaland

Prosjektleder

Marianne Mallberg Kolnes

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kampanje – kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
2023: kr 75 000, 2024: kr 75 000
Startdato
20.11.2023
Sluttdato
30.09.2024
Status
Under gjennomføring