Krisetjeneste for minoriteter

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn
Kirkens SOS driver landets største krisetjeneste, og besvarte i 2007 over 210.000 henvendelser via telefon og internett. Bakgrunnen for prosjektet er: 1. Rapporten fra Rådet for psykisk helse om Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn slår fast at mennesker med minoritetsbakgrunn har dårligere psykiske helse enn befolkningen for øvrig. På bakgrunn av dette vil det være naturlig å anta at behovet for en krisetjeneste for denne delen av befolkningen absolutt ville være tilstede. Den andre faktoren er erfaringene våre om at denne gruppen ikke benytter seg av dagers krisetilbud fra Kirkens SOS. Rapporten fra Rådet vektlegger også at et likt tilbud ikke er et liveverdig tilbud, tilbudet må derfor tilpasses minoritetenes behov for å kunne ha effekt.

2. Prosjektets målsetning
Kirkens SOS ønsker i løpet av en to-årig utrednings- og pilotfase å kartlegge og avdekke eventuelle behov for en anonym krisetjeneste spesielt rettet mot minoritetsbefolkning i Norge. Videre ønsker vi å engasjerer og tilrettelegge for frivillig tjeneste, også for minoritetsbefolkning i forbindelse med gjennomføring av en pilot der vi prøver ut en krisetjeneste på telefon/nett.

3. Prosjektets målgruppe
Primært minoriteter i Norge. Sekundært minoriteter som ønsker å bidra med frivillig innsats.

4. Prosjektets innhold og betydning
Kartlegging er en forutsetning for at tilbudet skal bli best mulig tilpasset. Forankring i minoritetsmiljøer er avgjørende for at en eventuell krisetjeneste skal få nødvendig troverdighet. Minoriteter trenger tilrettelagte tilbud, for at det skal oppleves som et likeverdig tilbud. Man vil i tillegg oppnå en positiv integreringseffekt ved at minoriteter selv betjener krisetjenesten på lik linje med frivillige i organisasjonen for øvrig. I et selvmordsforebyggende perspektiv er det avgjørende å skape rom hvor man kan dele følelser. Den anonyme krisesamtalen har som mål å dempe psykisk smerte og gi mestringsfølelse og mot til å holde ut litt lengre.

5. Framdriftsplan
Første år: Ansette prosjektleder, etablere prosjektgruppe, samle relevant informasjon og kartlegge behov. Utrede behov, vurdere form på krisetjenesten, som valg av telefon eller nett, åpningstider, språk, spesielle kompetansekrav etc. Forberede oppstart av pilot og rekruttering av frivillige. (Dette arbeidet er i gang med støtte fra Helse og rehab og Finansforbundet)
Tredje halvår: Særskilt fokus på mulige kulturelle, religiøse og språklige barrierer som traumer, kulturkonflikter, religion, arbeidsspråk. Oppstart av pilotprosjekt og analysere og vurdere alternative strukturer for etablering av krisetjeneste for minoriteter.
Fjerde halvår: Drift av pilot, oppsummering av erfaringer og vurdering av videre drift. Arbeid med finansiering av eventuell videre drift.

6. Søkt beløp:
Første år (2008) er allerede finansiert. Søkt beløp år to 2009 er 579.000,-

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0113.pdf

Sluttrapportsammendrag

Kirkens SOS er Norges største selvmordsforebyggende krisetjeneste. Krisetjenesten bemannes av skolerte frivillige medarbeidere i en kontraktsbundet tjeneste. Alle som trenger det kan ringe for å få snakke med et medmenneske når man er i krise.

Bakgrunnen for prosjektet Krisetjeneste for minoriteter var at Kirkens SOS anerkjente at innvandrere og andre med etnisk minoritetsbakgrunn i liten grad benyttete seg av Kirkens SOS” krisetjeneste, samtidig som Kirkens SOS så med bekymring på hvordan en del mennesker med minoritetsbakgrunn sliter med å finne seg til rette og finne gode livsvilkår i Norge.

Målsettingene for prosjektet var:
1. Kartlegge og avdekke eventuelt behov for en anonym krisetjeneste spesielt rettet mot minoritetsbefolkingen i Norge.
2. Engasjere og tilrettelegge for frivillig tjeneste, også for minoritetsbefolkning.
3. Utprøve en krisetjeneste, hvis behovet er dokumentert, og teste ut om det er grunnlag for å drifte en slik tjeneste.

Den toårige prosjektperioden er nå avsluttet. Første året handlet om nettverksbygging og oppbygging av en faglig basis for krisetjenesten, og andre året gikk med til å prøvedrift av telefontjenesten som åpnet i januar 2009.
Prosjektperioden som helhet har gitt organisasjonen ny kunnskap, spesielt i forhold til akulturasjon, religionsdialog, flerkulturell helseforståelse og synliggjøring av det tilbudet Kirkens SOS representerer.
Vi har bygget nye relasjoner inn mot et miljø vi har hatt lite kontakt med før, møtt utfordringer som vi ikke hadde forutsett i forhold til kommunikasjon, kultur og språk. Mye av det som før var antagelser er nå blitt korrigert kunnskap og vi tar med oss all erfaring og kompetanse fra prosjektet inn i videre arbeid med den ordinære krisetjenesten og mener det vil være nyttige bidrag til et faglig sterkere Kirkens SOS.

Selv om prosjektet har vært godt og lærerikt har vi valgt å avslutte “Krisetjeneste for minoriteter” etter endt prosjektperiode. Prosjektet har ikke har oppnådd tilstrekkelig respons for en forsvarlig videreføring etter at støtten fra Helse og Rehabilitering er avsluttet.

Helse og Rehabilitering har bidradd til å gjennomføre et viktig prosjekt som har gitt oss verdifull erfaring og vi vet at vår akutte selvmordsforebyggende krisetjeneste nå er bedre rustet til å ta imot innringere og innskrivere med minoritetsbakgrunn etter endt prosjekt.

Prosjektleder/forsker

Anicken Sveia

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Krisetjeneste for minoriteter
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2009: kr 579 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet