Livet rundt døvblind forelder

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Dette prosjektet synliggjør hvordan det er å være en familie når mor eller far har kombinert syns- og hørselshemming (døvblindhet). Hovedfokuset har vært å se på hvilke utfordringer hørende og seende barn har i oppveksten. Foreldre med døvblindhet har mange utfordringer og behov i forhold til foreldrerolle, og det å fungere optimalt i sin familie. Prosjektet har også sett på de utfordringene ektefelle/samboer har når de lever sammen med en ektefelle med døvblindhet, og de har barn sammen.

 

Målsettingen har vært å samle inn og systematisere erfaringene om familie-situasjonen til foreldre som har døvblindhet. Virkemidler for måloppnåelse var kunnskapen fra Foreldrekonferansen (april -08), erfaringsutveksling på e-postlisten Foreldre-kontakten (mai -07 til november -09) og intervju/samtale med foreldre med døvblindhet og ektefeller (høsten -08). Til sammen 15 foreldre med døvblindhet og fem ektefeller.

 

Historiene og noe litteratur er presentert i en tematisert oversikt. Videre presenteres de rettigheter og stønader som finnes, men også om de behov som det ikke finnes noen lovfestede rettigheter til. Diskusjonskapittelet gir svar på de problemområdene hørende og seende barn, forelder med døvblindhet og ektefelle/samboer utfordres på. Under hvert problemområde gis det forslag på tiltak.

 

Prosjektet har vist at det er lite oppmerksomhet på den totale familiesituasjon, når den ene forelder har døvblindhet. Informantenes historier viser at foreldre med døvblindhet – og hørende og seende barn og ektefeller/samboere – bruker mye energi for å fungere optimalt, og at det er behov for fleksible løsninger på tvers av instanser og systemer. Det viser hvilken energibruk familien står ovenfor når det blir brudd på ønsket tjenestetilbud, eller å fremme sine behov overfor hjelpeapparatet. Det er behov for veiledning, rådgivning og tjenester med familieperspektiv.

 

Verdien av dette prosjektet kan være til stor nytte for andre foreldre med funksjonshemminger, særlig for foreldre med synshemming eller med hørselshemming. Rapporten avslutter med å foreslå ti nye høyst aktuelle prosjekter.

 

Prosjektleder/forsker

Berit R. Øie

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Livet rundt døvblind forelder
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Beløp Bevilget
2008: kr 231 000
Startdato
02.01.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet