Maytree

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektsøknad

Årlig tar flere hundre mennesker livet av seg. Noen av disse har over lengre tid vært en del av psykiatrisk helsevesen, men de aller fleste har aldri vært i kontakt med hjelpeapparatet. Mange som er selvmordsnære i en kortere eller lengre periode i livet vil heller ikke være aktuelle for innleggelse i psykiatrisk institusjon, og ikke nødvendigvis profitere på dagens eksisterende psykiatritilbud.Dette er ikke unikt for Norge. I London ble «Maytree» opprettet som et svar på en del av de utfordringer senterets grunnleggere møtte i sitt virke som frivillige medarbeidere for Samaritans. (Samaritans er Storbritannia sin parallell til Kirkens SOS sitt tilbud i Norge). Behovet for å kunne tilby et «pusterom» for selvmordsnære personer som ikke nødvendigvis ville gjøre seg nytte av innleggelse på psykiatrisk institusjon, eller som ikke ville oppsøke den hjelp på grunn av frykt for blant annet stigma, var en av drivkreftene. Med bakgrunnen hos Samaritans med seg, etablerte grunnleggerne en metodikk og filosofi som er lett gjenkjennbar for Kirkens SOS.

Målsetting

Kirkens SOS vil gjennom dette forprosjektet klargjøre mulighetene for å opprette et tilsvarende senter som Maytree i Norge. Det vil her være vesentlig å være i dialog med fagmiljø og med offentlige instanser for å avklare om dette vil oppleves som et godt og kompletterende tilbud til det som eksisterer i dag.
Et annet hovedpunkt i prosjektet, vil være å fremskaffe et godt og stabilt økonomisk grunnlag for etablering.

For Kirkens SOS er frivillighet en av våre verdier, og våre eksisterende tjenester betjenes i dag av i overkant av 1000

frivillige. Det vil være viktig for oss å avklare hvordan frivillige skal være en vesentlig del av dette nye tilbudet, og hvilken metodikk og opplæring som skal ligge til grunn i dette arbeidet.

Målgruppe

Selvmordsnære personer over 18 år som ikke nødvendigvis vil profitere av innleggelse i psykiatrisk institusjon, og som ikke er inne i behandling i psykisk helsevern.

Beskrivelse av gjennomføring

Med dette som bakgrunn, søker Kirkens SOS om et to års prosjekt. Prosjektet vil være underlagt generalsekretær og lagt til landssekretariatet. Det må avsettes en egen prosjektleder i 50% stilling til dette, og samarbeid med blant annet Kompetansesenter for selvmord og selvmordsforebygging vil være viktig for å få på plass det faglige grunnlaget for et senter i Norge.

Kirkens SOS sitt landsstyre vil være styringsgruppe for prosjektet

Prosjektets betyding

Det er alt for mange sevmordsnære mennesker som ikke fanges opp av eksisterende tilbud innen pykisk helsevern. Dersom prosjektet kommer frem til at dette tilbudet er levedyktig i Norge, vil dette kunne bidra til komplettering av eksisterende tilbud og i neste omgang kunne bidra til at ferre tar livet av seg.

Fremdriftsplan


April 2013
– Landsmøtet 2013 orienters
– Tiltaksplan for 2013 – 2015 ble vedtatt og forankring av forprosjektering av Maytree ble gjort
Høsten 2013
– Finansiering av forprosjekt avklares gjennom søknad om prosjektmidler

Våren 2014
– Prosjektleder engasjeres
– Landsstyret, som styringsgruppe, avholder møte
– Styringsgruppen holdes løpende orienter og organisasjonen orienteres om arbeidet
– Referansegruppe opprettes. Denne vil bestå av aktuelle fagpersoner fra selvmordsforebyggende miljø i Norge, ressurspersoner fra egen organisasjon samt enkeltpersoner som har erfaring fra eksisterende tilbud

Høsten 2014
-Styrekonferansen i Kirkens SOS orienters om status

Våren 2015
– Sluttrapport fra prosjektet ferdigstilles
– Landsmøtet i Kirkens SOS får saken til beslutning

Høsten 201;5
– prosjektet avsluttes og opprettelse av senter forberedes

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

0316 Sluttrapport til Extrastiftelsen_Maytree_inkl. vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Richard Klingspor

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Maytree
Organisasjon
Kirkens SOS Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 425 000, 2015: kr 400 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet