Mentorordning

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Livet i en et religiøst miljø som aktivt distanserer seg fra storsamfunnet gjør medlemmene ofte dårlig rustet til å orientere seg i og forstå verden rundt. Ved å forlate menigheten står mange plutselig uten nettverk i et samfunn man ikke forstår. Mange personer som har brutt ut trenger en støtte som kan guide dem i deres nye tilværelse og hjelpe dem å ”lese” samfunnet. En som gir dem tid og rom til å gjøre de riktige og gode valg når det gjelder utdanning og sosialt liv. I Norge finnes det i dag ingen offentlige tilbud til mennesker i denne gruppen.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål er utvikling av en god mentorordning for mennesker i religiøse bruddprosesser. Mentorordningen skal gi muligheten til å bearbeide traumer, bygge opp mestringsevne og evne til deltagelse i samfunnet, og slik forebygge psykiske etterreaksjoner og styrke den psykiske helsen.

Målgruppe

Ungdommer eller unge voksne som vurderer å bryte eller har brutt med et strengt religiøst miljø som aktivt har distansert seg fra storsamfunnet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Utvikling av et CRM-system for registrering av frivillige i Mentorordningen skal gjøre det lettere og mer effektivt å matche en henvendelse med rett frivillig. En informasjonsfolder om tilbudet skal distribueres til Helsestasjoner for Unge i alle landets kommuner, og en kampanje i sosiale medier skal bidra til at tilbudet blir kjent, slik at de som trenger hjelp vet om dette tilbudet. I prosjektets siste del skal vi ta i mot henvendelser og aktivt bruke CRM-systemet, slik at systemet er innkjørt før prosjektslutt. I denne delen skal de frivillige følges opp aktivt av daglig leder med opplæring gjennom retningslinjer og vår Håndbok for frivillige . I denne delen er det naturlig at vi fanger opp småfeil i systemet slik at alt er klart til fylkesansvarlige overtar arbeidet. Vi vil også utvikle en enkel opplæringsmanual for systemet for de frivillige. De fylkesansvarlige læres opp til å bruke systemet slik at de etter prosjektslutt er klare til å håndtere henvendelser direkte. Hjelpekildens arbeid vil med dette bli effektivisert. Alle som ønsker hjelp i sitt distrikt tar direkte kontakt med fylkesansvarlige, istedenfor å gå gjennom daglig leder. Brukeren vil slik få raskere hjelp, og flere frivillige vil bli involvert i arbeidet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli – Sept: Ferdigstille CRM-system gjennom punching frivillige samt rekruttering av nye Okt- Des: Utvikling av informasjonsfolder om Mentorordning Januar: Trykking av informasjonsfolder. Kampanje i SoMe sammen med Upturn Agency Feb – Mars: Distribusjon av materiell samt kampanje i SoMe April- Juni: Oppfølging av henvendelser, innkjøring av CRM-system, Opplæring og oppfølging av frivillige. Opplæring av fylkesansvarlige i CRM-systemet

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Livet i et religiøst miljø som aktivt distanserer seg fra storsamfunnet gjør medlemmene ofte dårlig rustet til å orientere seg i og forstå verden rundt. Ved å forlate menigheten står mange plutselig uten nettverk i et samfunn de ikke forstår. Mange personer som har brutt trenger en støtte som kan guide dem i deres nye tilværelse og hjelpe dem å ”lese” samfunnet. En som gir dem tid og rom til å gjøre de riktige og gode valg når det gjelder utdanning og sosialt liv. I Norge finnes det i dag ingen offentlige tilbud til mennesker i denne gruppen. Hovedmål er utvikling av en god mentorordning for mennesker i religiøse bruddprosesser. Ordningen skal gi muligheten til å bearbeide traumer, bygge opp mestringsevne og evne til deltagelse i samfunnet, og slik forebygge psykiske etterreaksjoner og styrke den psykiske helsen. Prosjektet henvender seg til ungdommer eller unge voksne som vurderer å bryte eller har brutt med et strengt religiøst miljø som aktivt har distansert seg fra storsamfunnet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har hatt ønske om å gjøre tilbudet mer kjent, og å utvikle en bedre administrering av tilbudet. Vi har gjennom medieomtaler fått en uventet drahjelp for å gjøre Hjelpekilden og vårt likepersonsarbeid bedre kjent. Vi har parallelt med dette hatt en kampanje i sosiale medier. Gjennom antall henvendelser ser vi at promoteringen har hatt en god effekt. 2020 vil i bedre grad enn 2019 vise effekten av prosjektet. Vi har hatt et ønske om å utvikle et system som i bedre grad kan administrere Mentortilbudet. For å delegere arbeidet fra daglig leder til fylkesansvarlige ble det planlagt utvikling av et CRM-system som fylkesansvarlige skulle logge seg på når det gjaldt henvendelser til deres fylke. Denne funksjonen har vi ikke klart å få til i systemet, og ser ut til å være mer kostnadskrevende enn det frivillige arbeidet vi hadde budsjettert med. Vi har likevel fått til et enkelt ticket-system for å registrere og følge opp henvendelsene.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

4000

Prosjektgjennomføring/Metode

Fram til prosjektstart hadde svært mange tatt kontakt med Hjelpekilden for å bli registrert som frivillig. Vi hadde planlagt å utvikle et CRM-system for bedre registrering og administrering av tilbudet. Systemet ble startet utviklet, men ikke med de funksjonene vi ønsket. Isteden har prosjektleder utviklet et eget ticket-system via Google Forms. Systemet gjør administreringen av tilbudet enklere og sikrere. Registreringen av de frivillige går også via Google Forms, der de samtidig digitalt godkjenner etiske retningslinjer og taushetplikt. For å gjøre tilbudet om Mentorordningen mer kjent, har vi utviklet en informasjonsfolder om tilbudet som er distribuert til alle helsestasjoner for ungdom i landet. Utviklingen skjedde i samarbeid med frivillige i Hjelpekilden, som kom med forslag til både tittel og innhold. Et reklamebyrå hjalp oss å produsere enkle videoer for bruk i sosiale medier for å gi mer oppmerksomhet om tilbudet.

Resultater og resultatvurdering

Vi har produsert 6000 informasjonsfoldere som er distribuert til landets 300 helsestasjoner for ungdom. Folderene inneholder en QR-kode som leder til en nettside som gir mer informasjon om tilbudet. Nettsiden er også distribuert gjennom sosiale medier. Utviklingen av CRM-systemet tok lengre tid og var mer ressurskrevende enn forventet. Dette, i tillegg til at vi måtte finne en ny løsning, førte til at prosjektet ble forsinket. Informasjonsfolderne ble sendt ut senere enn planlagt, og vi har ikke sett effekten av informasjonen ennå. Vi ser for oss at dette vil vi se i 2020 og de neste årene. Vi har likevel lyktes å gi god informasjon om våre tilbud gjennom sosiale medier. Vi har fått en uventet hjelp fra media som følge av deltagelse i programmer på Tv2 høsten 2019, der vårt tilbud samtidig ble omtalt. Fra desember 2019 har vi hatt en fordobling i antall henvendelser og har fått muligheten til å tilby Mentorordningen til stadig flere personer.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har gitt førstelinjen ved helsesøstre for ungdom en nyttig informasjonfolder som de kan gi til ungdommer de treffer som har en utfordrende tid som følge av at de vurderer å bryte med eller har brutt med et strengt religiøst miljø. Gjennom arbeidet med å finne en bedre metode for å administrere henvendelsene, har vi gjennom mye prøving og feiling lært mye. Vi kommer til å fortsette med å utvikle et godt administrativt system som også inkluderer deltagelse fra fylkeskontakter, slik at vi mer effektivt kan møte de mange henvendelsene.

Prosjektleder

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Mentorordning
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2018: kr 261 000
Startdato
30.06.2018
Sluttdato
29.11.2019
Status
Avsluttet