Musikkens muligheter for sårbare eldre

Søknadssammendrag

Mange sårbare eldre har tunge dager under Covid-19 pandemien. De har få eller ingen aktivitetstilbud, og mange opplever isolasjon og ensomhet, og dermed en svekket livskvalitet. Dette er krevende for mennesker som er i en fase i livet hvor de er spesielt sårbare både fysisk og psykososialt.
I Meld. St. 15 (2017–2018). Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, er aktivitet og fellesskap ett av fem innsatsområder som helsemyndighetene vil prioritere.

Inkludering og deltakelse er forutsetninger for å opprettholde verdighet, og ved å bruke egne ressurser i fellesskap med andre kan ensomhet og isolasjon forebygges.

«Musikkens muligheter for sårbare eldre», bygger på det faktum at alle mennesker som er over 65 år og oppvokst i Norge, hadde sang som fag på skolen. Med kun én kanal på radio var musikken/sangene for det meste de samme over hele landet, og mange av sangene måtte læres utenat.

Målet med prosjektet er å bidra til at sårbare eldre får godt innhold i dagene. Ved å aktivt bruke sanger fra deres livsrepertoar i hverdagen, tilrettelagt etter den enkeltes ønsker og behov, kan gjenkjennelse og mestring skape trygghet og velvære.

Prosjektperioden er 8 måneder (november -20 til juni -21). To-tre fylker vil ha to prosjekter hver. Både sykehjem og omsorgsboliger inviteres til å ha grupper med 6-8 pasienter/beboere. Helsepersonell, og om mulig frivillige og pårørende, inviteres til å delta. I tillegg legges det til rette for individuelle tiltak.

Musikkterapeutisk tilnærming og metode vil stå sentralt i prosjektet, som ledes av musikkterapeut. Helsepersonell, frivillige og pårørende får innføring i grunnleggende prinsipper for terapeutisk bruk av musikk/sang og i bruk av gode og brukervennlige aktivitets-verktøy. Det legges vekt på å gi prosjektet stor overføringsverdi, og videreføring til nye institusjoner er et uttalt mål etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjektleder/forsker

Trine Lise Aasheim

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Musikkens muligheter for sårbare eldre
Organisasjon
Hospiceforum Norge
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
28.10.2020