Musikkens muligheter for sårbare eldre

Søknadssammendrag

Mange sårbare eldre har tunge dager under Covid-19 pandemien. De har få eller ingen aktivitetstilbud, og mange opplever isolasjon og ensomhet, og dermed en svekket livskvalitet. Dette er krevende for mennesker som er i en fase i livet hvor de er spesielt sårbare både fysisk og psykososialt.
I Meld. St. 15 (2017–2018). Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, er aktivitet og fellesskap ett av fem innsatsområder som helsemyndighetene vil prioritere.

Inkludering og deltakelse er forutsetninger for å opprettholde verdighet, og ved å bruke egne ressurser i fellesskap med andre kan ensomhet og isolasjon forebygges.

«Musikkens muligheter for sårbare eldre», bygger på det faktum at alle mennesker som er over 65 år og oppvokst i Norge, hadde sang som fag på skolen. Med kun én kanal på radio var musikken/sangene for det meste de samme over hele landet, og mange av sangene måtte læres utenat.

Målet med prosjektet er å bidra til at sårbare eldre får godt innhold i dagene. Ved å aktivt bruke sanger fra deres livsrepertoar i hverdagen, tilrettelagt etter den enkeltes ønsker og behov, kan gjenkjennelse og mestring skape trygghet og velvære.

Prosjektperioden er 8 måneder (november -20 til juni -21). To-tre fylker vil ha to prosjekter hver. Både sykehjem og omsorgsboliger inviteres til å ha grupper med 6-8 pasienter/beboere. Helsepersonell, og om mulig frivillige og pårørende, inviteres til å delta. I tillegg legges det til rette for individuelle tiltak.

Musikkterapeutisk tilnærming og metode vil stå sentralt i prosjektet, som ledes av musikkterapeut. Helsepersonell, frivillige og pårørende får innføring i grunnleggende prinsipper for terapeutisk bruk av musikk/sang og i bruk av gode og brukervennlige aktivitets-verktøy. Det legges vekt på å gi prosjektet stor overføringsverdi, og videreføring til nye institusjoner er et uttalt mål etter at prosjektet er avsluttet.

Prosjektleder

Trine Lise Aasheim

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Musikkens muligheter for sårbare eldre
Organisasjon
Hospiceforum Norge
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
28.10.2020