Punktopplæring for døvblinde

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Eikholt har i flere år tilbudt opplæring i punktskrift. Vi har brukt eksisterende kursmateriell og produsert noe selv. Eleven har fulgt en kursrekke på Eikholt samtidig som eleven har mottatt opplæring av voksenopplæringen lokalt. Vi er usikre på om form og innhold fungerer optimalt, spesielt for de elevene som ikke behersker norsk fullkomment. Materiellet er beregnet på norskspråklige.

Vi ser at noen blir forhindret fra å delta i et så omfattende kursopplegg. De som ikke får tilbud om opplæring ved den kommunale voksenopplæringen er tvunget til å reise bort for å få all opplæring. Det er ikke alle som har mulighet til dette og mister dermed muligheten til å ha et skriftspråk når synet forsvinner. Vi ønsker derfor å prøve ut ulike modeller for opplæring.

Det er i dag få aktører som gir opplæring i punktskrift tilrettelagt for døvblinde. Eikholt og Huseby kompetansesenter, sammen med noen voksenopplæringstilbud, tilbyr opplæring. I tillegg har Norges Blindeforbund kurs hvor man introduseres for punktskrift, men dette må ansees som en enkel introduksjon hvor en sjelden oppnår leseferdigheter utover det å avlese enkel merking.

Når elevens førstespråk ikke er norsk, men tegnspråk eller et

fremmedspråk, ser vi at det byr på utfordringer å bruke tradisjonelle læreverk i punktskrift for voksne. Det blir ekstra vanskelig å lære seg punktskrift når det en leser ikke er ens førstespråk. Vi ser også at tunghørte døvblinde kan ha mangelfulle norskkunnskaper. Dette vanskeliggjør innlæringen av et nytt lesemedium.

Ved kurs i vår regi er det alltid tolker med. Vi står overfor en ekstra utfordring når vi i tillegg til bruk av tegnspråktolk også må bruke språktolk.

Målsetting
Prosjektet skal utvikle et kurskonsept, med kursmateriell, for voksne døvblinde i punkskrift. Vi ønsker å utvikle kursmateriell som også er tilpasset personer som ikke har norsk bokmål som sitt førstespråk eller som på grunn av sitt hørselstap har mangelfull norsk. Vi ønsker å prøve ut ulike undervisningsmodeller for å kunne dokumentere hvilken modell som fungerer for vår målgruppe.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektet er voksne døvblindblitte, herunder tegnspråklige og fremmedspråklige.

Døvblindhet er en funksjonshemming som byr på store problemer med hensyn til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og mobilitet. Når vi i tillegg har med fremmedkulturelle å gjøre hvor ofte norskkunnskapene er dårlige, forsterkes gjerne disse problemene ytterligere.

Innhold og betydning
Det blir utprøving av ulike modeller for punktopplæring hvor pedagog fra Eikholt underviser på hjemstedet i samarbeid med lokal voksenopplæring der det er mulig. Der det ikke er mulig kan vi bruke videokonferanseutstyr, webkamera eller telefon for å følge opp elev og lærer ukentlig mellom hver intensivuke. Prosjektet blir en form for aksjonsforskning.

Undervisningsmateriellet blir tilrettelagt for elever som ikke er sterke i norsk bokmål. Det stilles spesielle krav til materiellet for at det skal være lettleselig, og at teksten i seg selv ikke skal bli et hinder på veien til å bli en god punktleser.

Vi vil samarbeide med instanser som utarbeider læreverk for fremmedspråklige og døve. Et samarbeid med Norsk Dyslektikerforbund er også naturlig.

Tilpasset undervisningsmateriell vil være til inspirasjon i punktopplæringen.

Framdriftsplan
Våren 2010 Opprettelse av styringsgruppe og

referansegruppe.
Forberede kartlegging.

Høsten 2010 Starte kartlegging av hva slags kursmateriell og

opplæringsprogram som finnes.

Innhenting av ulike typer kursmateriell.

Intervjue pedagoger som underviser i punkt.

Intervjue døvblinde som har mottatt

punktopplæring.


Individuelle kurs. Teste ut kursmateriell.

Vår 2011 Individuelle kurs. Teste ut kursmateriell.

Høst 2011 Ferdigstille nytt kursmateriell.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0337.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Bakgrunn for prosjektet var at vi på Eikholt erfarte at det manglet et egnet opplæringsmateriell for målgruppen voksne med ervervet døvblindhet som ikke har norsk som sitt første språk. Vår erfaring med eksisterende materiell har vært at elever med ervervet døvblindhet bruker mye energi og til dels mislykkes i avkodingen av tekst som inneholder for mange ord de ikke kjenner fra tidligere.
Målsetting: Målsetting for prosjektet har vært å utvikle et undervisningsmateriell tilpasset voksne med ervervet døvblindhet som ikke har norsk som sitt første språk eller som på grunn av hørseltap har mangelfulle norskkunnskaper. Vi ønsket å utvikle et materiell som innebærer at eleven kan anvende egenerfaring i avkodingen. Videre skulle prosjektet teste ut ulike kurskonsept med tanke på å vurdere hvilket konsept som fungerer for målgruppen. I regi av prosjektet fikk vi tilpasset kapitlet «leseforståelse» i norsk- opplæringsmateriellet emma permen 2 til punktskrift. Materiellet består av 30 lettleste, korte tekster om mennesker og deres forhold til andre. Til hver tekst er det også spørsmål. I punktskrift utgjør materiellet 7 permer.
Gjennomføring: Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde har vært prosjektansvarlig, men senteret har hatt et tett samarbeid med Glomdalen interkommunale voksenopplæring i utprøving av undervisningsmateriellet. For å teste materiellets egnethet utviklet vi et testskjema.
Resultat: Prosjektet har resultert i et undervisningsmateriell i punktskrift for voksne med ervervet døvblindhet. Metodikken består i å gjøre eleven kjent med tekstens innhold, blant annet gjennom å øve på tekstens høyfrekvente ord og lage en individuell ordliste i forkant av at eleven skal lese teksten. Vi utviklet et testskjema for å teste kursmateriellet. Testskjemaet viste seg også å være et velegnet pedagogisk verktøy til bruk i samtale med eleven i gjennomgang av teksten.
Videre planer: Undervisningsmateriellet anvendes i videre opplæringsforløp i punktskrift på Eikholt, og i samarbeid med lokale voksenopplæringer. Materiellet er til salgs, og informasjon om materiell og metode vil bli lagt ut på Eikholts hjemmeside.

Prosjektleder/forsker

Line Kristin Gundersen Hovland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Punktopplæring for døvblinde
Organisasjon
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde
Org.ledd
Eikholt nasjonalt ressursenter for døvblinde
Beløp Bevilget
2010: kr 475 000, 2011: kr 575 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet