Religiøse bruddprosesser og psykisk helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

10 års erfaring med likepersonsarbeid har gitt oss god kjennskap til utfordringene knyttet til å bryte med strenge eller lukkede religiøse miljøer. Det har i de siste årene kommet et økende antall henvendelser til Hjelpekilden fra hjelpeapparatet som har pasienter som gjennomgår religiøse bruddprosesser, og de etterlyser informasjonsmateriell og undervisning. Samtidig har vi også sett at våre brukere som har tatt kontakt med hjelpeapparatet, har fått avslag siden DPS forteller at de ikke har kjennskap til problematikken. Det er behov for å samle all informasjon man trenger på et sted.

Målsetting for prosjektet

Målet er at rapporten skal gi nok kunnskap slik at behandlere opplever at de kan forstå problemstillingen til sine pasienter fra denne gruppen. Målet er samtidig at pasienter i mindre grad skal oppleve å bli avvist pga mangel på kunnskap hos behandler.

Målgruppe

Målgruppen er unge mennesker i religiøse bruddprosesser, som søker profesjonell helsehjelp hos psykolog.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det etableres en fokusgruppe med deltagere som har bakgrunn fra lukkede trossamfunn, og som har gjennomgått en religiøs bruddprosess. Gjennom en to dagers workshop skal fokusgruppen hjelpe til med å formidle kunnskap om utfordringer og hjelpebehov etter å ha brutt med et religiøst miljø som distanserer seg fra storsamfunnet, og som er kunnskap som deltagerne mener kan gagne hjelpeapparatets arbeid med denne gruppen. Det etableres en flerdelt faglig referansegruppe som skal gi innspill på utkast av rapport. Rapport: Funn fra workshop skal systematiseres og til slutt bli presentert som en egen erfaringsrapport. Det produseres en kort forklaringsfilm som forklarer religiøse bruddprosesser. Rapport og film blir lagt ut på webadressen ettertro.no Lansering: i samarbeid med RVTS Øst og Rådet for psykisk helse arrangerer vi et lanseringsseminar på Kulturhuset i Oslo, som blir streamet. Rapporten overleveres myndighetene, sammen med en oppfordring om å gjenoppta myndighetenes arbeid på området. I samarbeid med psykologene i referansegruppen vil vi forfatte en artikkel til Tidsskrift for Norsk psykologiforening «Psykologi». Artikkelen skal gi informasjon om funnene i prosjektet, og bidra til å spre kunnskap om rapporten i fagmiljøet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli-August: Oppstart, møter, planlegging av workshop og rekruttering av fokusgruppe. September: Workshop og møte med faglig referansegruppe Oktober-Desember: Utvikling av rapport Januar -Februar: Rapport tar runden hos referansegruppe. Februar-Mars: Filmproduksjon og sluttskriving av rapport April: Layout og trykk Mai: Nettside og utsending av rapport pr brev Juni: Lanseringsseminar Mars-Mai: Skrive artikkel til psykologisk tidsskrift.

Prosjektleder

Hilde Langvann

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Religiøse bruddprosesser og psykisk helse
Organisasjon
Hjelpekilden
Beløp Bevilget
2022: kr 744 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring