Rettigheter og tjenester i koronaens tid

Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen av prosjektet gikk som planlagt. Vi produserte en animasjonsfilm og foto av ansatte ved Rettighetssenteret (RS) til bruk i promoteringen av tjenesten. Vi har også oppgradert nettsiden til Rettighetssenteret, og således profesjonalisert tjenestens ansikt utad. Annonseringen har gått etter planen. Foruten annonser i sosiale medier, har vi annonsert i Handikapnytt, CP-bladet, Autismeforeningens medlemsblad, i nyhetsbrevet til Norsk Revmatikerforbund og på nettsiden til Diabetesforbundet.

Prosjektmidlene har således også kommet flere av FFOs medlemsorganisasjoner til gode.

Hovedmålsettingen med prosjektet var å øke antall henvendelser til FFOs Rettighetssenter. Det har vi ikke lykkes med. Antall henvendelser i perioden august-desember 2020 var 1244, mot 1332 året før. Vi ser likevel en liten økning i august, som var den mest intense markedsføringsperioden (123 saker mot 102 i 2019). Det er vanskelig å si hva årsaken kan være.

2020 har vært et unntaktsår på mange måter på grunn av koronapandemien, noe som kan være en del av forklaringen. Om vi ikke har sett en reell økning i antall henvendelser i prosjektperioden, har prosjektet uansett bidratt til å gjøre Rettighetssenterets tilbud bedre kjent. Vi har også profesjonalisert senterets ansikt utad, og fått en animasjonsfilm til bruk i promotering av Rettighetssenteret også i fremtiden.


Søknadssammendrag

Koronapandemien har satt mange lovfestede tjenester og rettigheter på vent, av hensyn til smittevern og omprioriteringer.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) får tilbakemeldinger fra funksjonshemmede og kronisk syke som betaler en høy pris for tiltakene: smertelindrende behandling kanselleres, operasjoner utsettes, barn med tilretteleggingsbehov får ikke den hjelpen de trenger, utviklingshemmede isoleres uten tilpasset informasjon – for å nevne noe. Mange har spørsmål om hvilke rettigheter som fortsatt gjelder, om avslag kan påklages, og hvor de eventuelt kan henvende seg for å få nødvendig hjelp.

Som en del av vår virksomhet driver FFO et eget rettighetssenter. Senteret er et allment tilgjengelig tilbud, og består av fire juridiske rådgivere som til sammen dekker 1,8 årsverk. Rettshjelpen vi tilbyr er både nødvendig og sårt tiltrengt. Sannsynligheten er stor for at behovet for en slik tjeneste blir større. Allerede får Rettighetssenteret henvendelser fra personer som ikke får tjenester de har krav på grunnet smitteverntiltak eller omprioritering i kommunene.

Målet med kampanjen «Rettigheter og tjenester i koronaens tid» er å gjøre tjenestene til FFOs Rettighetssenter bedre kjent for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende, for å bidra til at de får tilgang til de tjenestene de har krav på, og gjennom det får hevet sin livskvalitet.

Målgrupper:
Funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende

Prosjektbeskrivelse:
Kampanjen skal inneholde markedsføringsaktiviteter der målet er øke trafikken til Rettighetssenterets nettside, og dermed nå ut til flere med tilbudet. Hovedkanalene for kampanjen er Facebook og Instagram, samt bannerannonser på nettsider og på Google. Hovedelementet i kampanjen er en animasjonsfilm, men vi skal også profilere de ansatte på Rettighetssenteret med nye foto og informasjon om deres spisskompetanse.

Den digitale kampanjen skal kjøres med hovedtyngde i juni (annonser på Facebook, Instagram og Google). Videre skal vi også annonsere på sidene/ medlemsbladene til FFOs medlemsorganisasjoner høsten 2020. Dette vil være både papir- og digitale annonser.

Prosjektleder

Ingeborg Vea

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Rettigheter og tjenester i koronaens tid
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020