Sjekkliste for pasienter og pårørende

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi tror at vi gjennom sjekklistene kan bidra til nyttig kunnskap for pasienter og pårørende i forhold til problemstillinger rundt rettigheter, økonomi og praktiske utfordringer. I sjekklisten vil de også finne konkrete tips som kan være nyttige i møte med hjelpeapparatet. Sjekklistene vil også være et viktig verktøy for helsepersonell i møte med pasienter og pårørende.Vi vil tilstrebe at informasjonen i sjekklistene er så generell at den kan brukes på landsbasis. Sjekklisten skal være diagnosenøytrale – og vil i så fall få en enda større overføringsverdi i forhold til omfang av målgrupper.

Målsetting for prosjektet

.Målet er å lage et enkelt, konkret og brukervennlig verktøy, som skal komme både pasienter, pårørende og helsepersonell, arbeidsgivere og andre involverte til gode.

Målgruppe

• Pasienter/ Pårørende • Helsearbeidere/ Arbeidsgivere

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Rettighetsteamet i Kreftomsorg Rogaland vil etablere en arbeidsgruppe bestående av sosionomer og jurist for utarbeidelse av sjekkliste for pasienter og pårørende. Vi vil bygge på allerede gode erfaringer med utarbeidelse av sjekkliste for etterlatte og gjøre grundige faglige vurderinger i utviklingen av innhold. Vi vil sende sjekklisten ut til høring for kvalitetssikring innen fagmiljøet (sykehussosionomer, evt. andre aktuelle) Vi vil samarbeide med grafisk designer for utarbeidelse av materiell. Vi vil synliggjøre materiellet i våre kanaler (hjemmeside, Facebook, Instagram) og i faglige sammenhenger og nettverk (lokalt og nasjonalt) Vi vil opprette rutiner for jevnlig revidering av materiellet, som er helt nødvendig kvalitetssikring når det gjelder informasjonsmateriell som omhandler rettigheter( som stadig endres) Det er et mål å lage sjekklister som er så generelle at vi unngår behov for stadig revideringer.

Fremdriftsplan for prosjektet

August – oktober 2017: Etablere arbeidsgruppe. Innhente og bearbeide informasjon. Få på plass oppsett. Oktober/November 2017: Utarbeide materiell November/Desember 2017: Innhente faglige innspill. Kvalitetssikre produkt/verktøy Januar 2018: Lansering -Sjekkliste for pasienter -Sjekkliste for pårørende Januar – desember 2018: Synliggjøring og markedsføring av sjekklistene i våre fora og faglige nettverk.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Forskning synliggjør behovet for et bedre og mer brukervennlige hjelpemidler for de som blir rammet av alvorlig sykdom når det gjelder økonomi, arbeid og familieliv. I 2013 fikk Kreftomsorg Rogaland midler fra Extrastiftelsen til å utvikle sjekkliste for etterlatte, som vi i dag distribuerer til sykehus og kommunehelsetjenester og begravelsesbyrå i hele landet. Målet med dette prosjektet var å bygge videre på vår gode erfaring med utviklingen av sjekkliste for etterlatte, og utvikle tilsvarende sjekklister for pasienter og pårørende. Målet var å lage et enkelt, konkret og brukervennlig verktøy, som skal komme både pasienter, pårørende, helsepersonell, arbeidsgivere og andre involverte til gode. Sjekklistene retter seg mot flere målgrupper ved at de kan benyttes på tvers av diagnoser og fagmiljø i hele landet

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Sjekkliste for pasienter og sjekkliste for pårørende er utviklet og produsert som ferdig produkt. Sjekklistene er distribuert lokalt og nasjonalt, i forbindelse med deltakelse på landskonferansen Kreft 2020. På grunn av forskyvninger i prosjektperioden vil videre distribusjon skje i 2020, gjennom Kreftomsorg Rogaland sine interne kanaler og faglige nettverk. Det vil også bli sendt ut informasjonskriv til sykehus i hele landet og andre nasjonale instanser for å synliggjøre sjekklistene. Sjekklistene vil også gjøres tilgjengelige digitalt på Kreftomsorg Rogaland sine hjemmesider. Dette arbeidet er foreløpig blitt satt på vent på grunn av coronautbrudd, som har medført endringer i driften hos Kreftomsorg Rogaland, men arbeidet vil gjenopptas så fort situasjonen er normalisert.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført som skissert i prosjektplan, med forskyvninger i fremdriftsplanen grunnet sykefravær og endringer i organisasjonen i prosjektperioden, samt en utsettelse av distribusjon nasjonalt grunnet unntakstilstand pga covid19.

Resultater og resultatvurdering

Sjekklister for pasienter og pårørende er produsert og lansert som skissert i prosjektplan. Sjekklistene brukes aktivt i arbeidet i Kreftomsorg Rogaland, både overfor pasienter og pårørende og i kontakt med ansatte i kommune – og spesialisthelsetjenesten. Sjekklistene er lansert på nasjonal kreftkonferanse.

Oppsummering og videre planer

Kreftomsorg Rogaland vil ta ansvar for videre lansering/distribuering lokalt og nasjonalt i 2020. Kreftomsorg Rogaland vil arbeide for å få sjekklistene digitalt tilgjengelige på våre nettsider. Kreftomsorg Rogaland vil ta ansvar for årlig revidering av sjekklistene.

Prosjektleder

Inger Marie Farbrot

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Sjekkliste for pasienter og pårørende
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
2017: kr 90 000, 2018: kr 160 000
Startdato
31.12.2017
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring