Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet

Fafo skal sammen med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid & Inkludering kartlegge arbeidsmarkedstiltak under korona-krisen.

FAFO, Arbeid&Inkludering og Unge Funksjonshemmede skal gjennomføre en kartlegging av hvordan digitale hjelpemidler har fungert for å se hvordan disse kan tas med videre i arbeidslivet. Illustrasjon: Unge Funksjonshemmede

Før korona-krisen var det flere unge med funksjonsnedsettelser som deltok i arbeidstiltak hos ulike arbeids- og inkluderingsbedrifter. Grunnet situasjon fikk bedriftene kort varsel om å overføre alle brukerne til digitale tiltak.

Prosjektets mål er å kartlegge erfaringene bedriftene har hatt ved å bytte til digitale tiltak og hvor vidt dette har vært vellykket for de som bruker tiltaket.

Forskningsinstituttet Fafo vil gjennomført intervju i juni 2020 med veiledere i arbeids- og inkluderingsbedrifter samt unge funksjonshemmede som har deltatt i digitale tiltak under korona-krisen.

Fafo vil skrive et notat basert på undersøkelsen og en vitenskapelig artikkel innen årsskiftet. NHO-bransjeforeningen Arbeid & Inkludering vil sammen med Unge funksjonshemmede dele funnene i sine kanaler.

– Vi har over tid sett at arbeidsledigheten blant unge personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom har vært langt høyere enn for andre grupper. Arbeids- og inkluderingsbedrifter er derfor et svært viktig tiltak som hjelper dem med å utvikle kunnskap, ferdigheter og, ikke minst, gir dem en mestringsfølelse. Nå som alt foregår digitalt blir det spennende å se hvor god løsningen er og hva vi kan ta videre for å styrke tilbudet, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

For å lese mer om prosjektet besøk nettsidene til Fafo og Arbeid & Inkludering.


Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen gikk hovedsakelig svært bra, og for det meste etter planen. Vi fikk samlet inn kunnskap om overgangen til digital gjennomføring av AFT-tiltak, og formidlet funnene i et sluttnotat. Notatet vil tilgjengeliggjøres på samarbeidsaktørenes nettsider snarlig. Vi vil dele rapporten med Stiftelsen Dam så snart den er offentlig.

På grunn av smitteutbruddet, ble fokusgruppeintervjuene med ansatte i arbeids- og inkluderingsbedriftene gjennomført digitalt. En stor fordel med digital gjennomføring var at det var betydelig enklere å rekruttere deltakere fra ulike bedrifter som ikke kjente hverandre fra før av. Dette bidro til at deltakerne kunne utveksle ulike erfaringer de hadde gjort seg under pandemien, og ga god dynamikk i intervjuene. Vanligvis er slik geografisk spredning vanskelig å få til ved fysiske intervjuer.

Vi hadde også planlagt å intervjue unge deltakere i AFT-tiltak. Dette gikk dessverre ikke etter planen, da det viste seg å være svært vanskelig å rekruttere deltakere til intervju. Vi prøvde først å rekruttere via veilederne som deltok på fokusgruppeintervjuene. Det førte frem til at det ble gjennomfør kun to intervjuer. I et forsøk på å få med flere deltakere, prøvde vi å sende invitasjonen via Unge funksjonshemmedes nettverk. Dette førte ikke frem til flere intervjuer. På grunn av tynt datagrunnlag, legges det lite vekt på deltakerperpektivet i sluttrapporten. For ytterligere refleksjoner om intervjuene med deltakere, se 2.3 i sluttnotatet.


Søknadssammendrag

Prosjektet vil undersøke gjennomføringen av digitale arbeidsmarkedstiltak til unge funksjonshemmede under koronakrisen. Et av de viktigste helsefremmede tiltakene som finnes er deltagelse i arbeidslivet.

Norge opplever som følge av korona-pandemien en rekordhøy arbeidsledighet. Unge med funksjonsnedsettelser er en gruppe som allerede strever med innpass i arbeidslivet, og mange deltar derfor i arbeidstiltak hos ulike arbeids- og inkluderingsbedrifter. Disse bedriftene fikk på meget kort varsel, som følge av korona-pandemien, pålegg om å overføre alle brukere til digitale tiltak.

Prosjektet vil kartlegge hvordan en slik plutselig digitalisering av arbeidstreningen har foregått. Hvilke erfaringer har arbeids- og inkluderingsbedrifter gjort seg med å gjennomføre digitale arbeidstiltak for unge? Hvilke grupper av funksjonshemmede har hatt nytte av tiltakene og hvilke grupper har hatt mindre utbytte? Hvilke erfaringer har unge funksjonshemmede med digitale arbeidstiltak? Hvordan vurderes arbeidsmarkedet å være for unge med funksjonshemmede, gitt digitaliseringen av arbeidstreningen og den sterke økningen i arbeidsledige i Norge?

Det vil gjennomføres intervjuer med veiledere i arbeids- og inkluderingsbedrifter, markedskontakter (Key Account Managers) som jobber med arbeidsinkluderingsprogrammet Ringer i Vannet og med unge, funksjonshemmede som har deltatt i digitale arbeidstiltak under korona-krisen.

Intervjuer vil gjennomføres i juni 2020 for å fange erfaringene mest mulig i sanntid. Vi vil benytte Teams/Zoom til å gjennomføre intervjuene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Unge funksjonshemmede, forskningsinstituttet Fafo og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO. Fafo vil skrive et kortfattet notat som vi danne et kunnskapsgrunnlag for bruken av digitale plattformer i arbeidsmarkedstiltak for unge under korona-krisen i Norge 2020. Notatet vil være klart i september 2020.

Unge Funksjonshemmede og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering vil deretter kommunisere funnene i sine kanaler. Fafo vil også innen utgangen av året utarbeide en vitenskapelig artikkel basert på intervjuene, til publisering i et Nordisk tidsskrift.

Prosjektleder

Eivind Digranes

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet
Organisasjon
Unge funksjonshemmede
Beløp Bevilget
Kr 193.000
Startdato
22.04.2020