– Det finnes lite tilrettelagt informasjon om rus til personer med utviklingshemming

URO lager bredt informasjonsmateriell for å hindre skader ved rusbruk.

– Målet til URO er å utvikle tiltak som bidrar til at færre personer med utviklingshemming bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre. Vi skal lage lett informasjon om rus, undervise andre som har utviklingshemming eller lærevansker, og undervise og utvikle tiltak til fagpersoner, sier kommunikasjonsansvarlig i URO, Julie M. Rasmussen.

Kunnskap og selvbestemmelse henger sammen

Gjennom et kartleggingsprosjekt i 2022 – også det støttet av Dam – fant URO ut at personer med utviklingshemming og lærevansker både bruker rusmidler og eksponeres for andres rusbruk, på lik linje med befolkningen for øvrig.

– Det finnes lite tilrettelagt informasjon om rus til personer med utviklingshemming. Vi fant også ut at fagpersoner savner tilpassede metoder for samtaler om rus, sier Rasmussen.

URO bestemte seg derfor for å søke nye prosjektmidler for å utvikle et eget informasjonsmateriell. Hun understreker at kunnskap og selvbestemmelse henger sammen.

– Gjennom kampanjen vil vi synliggjør utfordringene, sier Rasmussen.

Stor kampanje

Og når prosjektet først ble innvilget er det en ambisiøs gjeng som skrider til verket.

Like før jul i 2023 lanserte de nettsiden lettomrus.no. Denne skal fortsatt videreutvikles. I tillegg er de i gang med en dokumentarfilm, de poster jevnlig innlegg på sosiale medier og de har laget to kampanjefilmer. Nyhetsbrev, tegneseriefigurer, plakater og undervisningsmateriell er også i produksjon.

– Vi jobber kontinuerlig med å synliggjøre tematikken, fange interesse og bygge videre nettverk, sier Rasmussen.

Gode resultater

I URO jobber mennesker med utviklingshemming og lærevansker sammen med fagfolk. I tillegg har de tett samarbeid med kommuner i Grenland, og også med andre organisasjoner. Samarbeidet og brukermedvirkningen gjør at prosjektet har solid forankring og godt faglig innhold.

Det synes på resultatene.

– Vi har fått utrolig god respons! Folk synes det er et viktig tema, mange innser at det er lite kunnskap rundt rus og utviklingshemming og ønsker å styrke kompetansen, sier Rasmussen, og legger til:

– Flere synes det er interessant og viktig at URO ønsker å være et sted hvor folk kan henvende seg for å få mer informasjon.

Informasjon må være tilgjengelig

I URO er de opptatt av inkludering og vise at mennesker med utviklingshemming og lærevansker er ressurspersoner, som har en viktig rolle både i fagutvikling og samfunnet for øvrig. Men for å få det til er man avhengig av å gjøre både kunnskap og informasjon tilgjengelig for alle.

– Det finnes for få gode tiltak og for lite informasjon som er tilpasset de med utviklingshemming og lærevansker. URO vil dekke et behov i samfunnet ved å utvikle tiltak og lage lett informasjon som alle forstår, sier Rasmussen.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

URO-prosjektet startet i 2022, finansiert av stiftelsen Dam. URO 2023-2026 viderefører arbeidet. Kartlegginger gjort i 2022 viser at det er få eller ingen forebyggingsprogrammer, og lite informasjon om rus og rusbruk tilpasset personer med utviklingshemming. Spørreundersøkelse gjort av Korus Sør for URO 2022 viste at fagfolk savnet metoder for samtale om rus tilpasset personer med utviklingshemming. Samtaler med personer med utviklingshemming bekreftet mangel på tilrettelagt informasjon. Målet til URO er å utvikle tiltak som bidrar til at færre personer med utviklingshemming bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre. Målgruppa er personer med utviklingshemming, deres pårørende og fagfolk. Samarbeid mellom personer med utviklingshemming og fagfolk var suksessfaktor i URO 2022. Den formen for samarbeid vil vi videreutvikle. Vi gjorde piloter, personer med erfaringskompetanse underviste målgruppa. Tilbakemeldingene var gode. Sammen skal vi utarbeide materiell og undervisning. Sparebankstiftelsen Sør og IOGT Sør-Norge bidrar med finansiering. Materiellet testes og vurderes i utvalgte Telemarkskommuner. Personer med utviklingshemming, pårørende og fagfolk inviteres til å gi tilbakemeldinger. Ferdig materiell gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside.

Aktivitet/tiltak/metode

URO 2022 bekrefter at det snakkes lite om rus og utviklingshemming. Samtidig har mange erfaring med slike utfordringer. Kunnskapen er i stor grad anekdotisk. I tjenester til personer med utviklingshemming, og i rusfeltet mangler det gjenkjenningskompetanse. Folk får ikke den informasjon de trenger for å ta gode valg, eller tilpasset hjelp ved behov. Ved oppstart av URO 2023-2026 vil vi gjennomføre plakat- og nettkampanje for å synliggjøre tematikken, fange interesse, utfordre fordommer og bygge nettverk. En landingsside informerer om prosjektet, åpner for tilbakemelding og å etablere kontakt med prosjektgruppa. Vi viser at URO er et sted å henvende seg for informasjon og å snakke om utviklingshemming og rus. Budskap: Personer med utviklingshemming bruker også rusmidler, og kan være pårørende. Vi trenger kunnskap for å ta gode valg og beskytte oss mot fare. Vi trenger å snakke om hva vi gjør om noen maser eller presser oss. Vi trenger å snakke om hva vi gjør om noen vi er glade i bruker for mye rus. #snakksåjegforstår #lettomrus. Fra november til mai vil vi ha kampanje i sosiale medier. I tillegg plakatkampanje i kommunene som skal være med å teste ut materiell og undervisning. Respons viser effekt av kampanjen. Vi følger kampanjen med analyseverktøy i sosiale medier, og gjør justeringer og tilpasninger underveis. Respons i sosiale medier, delinger, treff på landingssiden og henvendelser viser nedslagsfelt og interesse. Det oppsummeres i sluttrapport. Budskapet er generelt og gjenkjennelig, private historier deles ikke. Om enkeltpersoner tar kontakt med behov for hjelp, gir prosjektleder råd om hvordan oppsøke hjelpeapparatet. Kampanjen utvikles i samarbeid mellom grafisk designer, ekspertene og fagfolk med ruskompetanse. Reel medvirkning krever tilrettelegging. Arbeidet tar hensyn til de ulike deltakernes styrker og svakheter. Noe som krever at vi bruker nok tid. Det kan gå på bekostning av effektivitet, og er en forutsetning for et godt resultat.

Antall deltakere

5000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Hensikten med kampanjen er å bidra til økt bevissthet om at personer med utviklingshemming i likhet med andre folk bruker rusmidler og eksponeres for andres rusbruk. Videre at personer med utviklingshemming, i likhet med andre folk, kan møte utfordringer og ta skade av egen eller andres rusbruk. Vi vil utfordre fordommer og stigma, gjennom å vise at vi mennesker opplever mange av de samme utfordringene uavhengig av om vi har lærevansker eller ei. Økt oppmerksomhet på dette skal bidra til flere samtaler om rus, rusbruk og utfordringer det kan føre til for personer med utviklingshemming, deres pårørende og fagfolk. En kort spørreundersøkelse på landingssida skal gi oss bedre grunnlag for videreutvikling av URO 2023-2026. Vi ønsker å vite mer om hvilke ressurser/tiltak som savnes, hvilken informasjon/kunnskap som savnes, og hvilke utfordringer som oppleves som mest sentrale. Kampanjen skal synliggjøre hjemmesida vår, som en ressursside, for informasjon om utviklingshemming og rus. Gjennom hjemmesida vil vi bygge nettverk med personer med utviklingshemming, deres pårørende og fagfolk. En spørreundersøkelse, kontaktinformasjon og mulighet til å tegne seg som mottaker av nyhetsbrev igjen gir muligheter for dialog om utviklingshemming, rus og rusbruk. Metoden, og sammensettingen av prosjektgruppa, skal vise at kampanjer og fagutvikling utarbeidet i samarbeid mellom personer med utviklingshemming og fagfolk bidrar til å løfte viktige temaer. Vi vil synliggjøre at personer med lærevansker/utviklingshemming er viktige samfunnsaktører som bidrar til å rette søkelys på et problemområde og finne løsninger.

Plan for gjennomføring

Høsten 2023 jobber kommunikasjonsrådgiver og ekspertene med utforming av hjemmeside og kampanje. Prosjektleder er ansvarlig for det faglige innholdet. Nettsiden åpnes 15.10.2023. Kampanjen rulles ut i sosiale medier 1.november 2023 og avsluttes 31.05.2024. Kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder er ansvarlige for å følge opp henvendelser som kommer som følge av kampanjen. Plakatkampanje i aktuelle kommuner starter i januar 2024. Vi ønsker plakater på bymøbler, i boliger, på arbeidsplasser og andre steder vi kan nå målgruppa. Plakater er viktig da deler av målgruppa i liten grad har tilgang til eller bruker nett og sosiale medier. Prosjektgruppa vil bruke tid på å oppsøke aktuelle steder å henge plakatene. Det gir oss mulighet til å synliggjøre prosjektet ytterligere og bygge nettverk med personer som har interesse for tematikken. Kampanjen evalueres og rapport skrives i juni 2024. Prosjektleder er ansvarlig for evaluering, og at denne skrives i samarbeid med den øvrige prosjektgruppa. Det skal også skrives en lettlest rapport. I etterkant av kampanjen ønsker vi å publisere en fagartikkel og en lettlest artikkel, om arbeidet med kampanjen, og effekten av den.

Prosjektleder

Lise Kathrine Holm

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
URO- Utviklingshemming, rus og opplysning. Nett- og plakatkampanje.
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 270 000, 2024: kr 130 000
Startdato
01.10.2023
Sluttdato
30.09.2024
Status
Under gjennomføring