URO Utviklingshemming – Rus – Opplysning

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I likhet med andre folk, bruker mange mennesker med utviklingshemming rusmidler. De eksponeres også for andres rusbruk. For noen er det uproblematisk, andre får store vansker både sosialt og helsemessig. I dag finnes få eller ingen tilpassede holdnings/forebyggingsprogrammer, kartleggingsverktøy til bruk i rusbehandling eller behandlingstilbud rettet spesifikt mot mennesker med utviklingshemming. Det finnes lite forskning. Det er behov for mer kunnskap for å kunne utvikle gode forebyggingstiltak.

Målsetting for prosjektet

Utvikle målrettede tiltak som bidrar til at færre mennesker med utviklingshemming bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre. Delmål: Framskaffe konkret informasjon og kunnskap om mennesker med utviklingshemming og rus, manglende tiltak og behov informasjons og forebyggingstiltak

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Ansatte som møter personer med utviklingshemming og personer med rusproblematikk i sitt arbeid.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi vil gjennomføre fagdager i to kommuner for å skape økt bevissthet om mennesker med utviklingshemming og rusbruk. I samarbeid med Korus Sør vil vi deretter kartlegge problematikk. Kartleggingen skal gi kunnskap om hvordan forutse, intervenere og bistå når mennesker med utviklingshemming får vansker som følge av egen eller andres rusbruk. Hensikten er å legge til rette for god tilnærming, målrettede forebyggingstiltak og oppfølging av mennesker med utviklingshemming som har utfordringer som følge av rus og rusbruk. Referansegruppe bestående av mennesker med utviklingshemming skal sikre erfaringskompetansen i prosjektet. Vi vil også innhente kunnskap og erfaringer fra Danmark. Udviklingshæmmedes Landsforbund utdanner borgevejledere/erfaringskonsulenter, mennesker med utviklingshemming som kan undervise om bl.a. alkohol.

Fremdriftsplan for prosjektet

Desember 2021 Oppstart, planlegging av fagdager. Januar 2022 Rekruttere referansegruppe og prosjektrådgiver. Februar 2022 Gjennomføre fagdager i to kommuner. Vår/sommer 2022 (6 måneder)Kartlegging i de samme kommunene. September 2022 studietur til Danmark. Oktober 2022 Oppsummering, evaluering og utarbeiding av plan for videre arbeid. November 2022 Presentasjon av resultater og åpen fagfag. Desember 2022 Nye planer legges …

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Uro prosjektet hadde som mål å utvikle målrettede tiltak som bidrar til at færre mennesker med utviklingshemming bruker rusmidler på måter som skader dem selv eller andre. Vi ville framskaffe konkret informasjon og kunnskap om mennesker med utviklingshemming og rus. Få oversikt over manglende tiltak og hva som er nødvendig for å utvikle målrettet informasjons- og forebyggingstiltak. Det er grunn til å anta at personer med utviklingshemming bruker rusmidler, og noen utvikler problematisk bruk og avhengighet av rusmidler. Problematikken utfordrer helse- og sosialtjenestene, det finnes lite forskning på forbruksmønstre, og omfanget av problematisk bruk av rusmidler blant personer med en utviklingshemming. Informasjon om rus, rusmidler og rusbruk er i liten grad tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Det er få eller ingen tilpassede holdnings-/forebyggingsprogrammer og kartleggingsverktøy eller behandlingstilbud rettet spesifikt mot personer med utviklingshemming.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Tidlig i prosjektperioden etablerte vi en ekspertgruppe bestående av mennesker med utviklingshemming. Sammen har vi søkt informasjon og startet arbeidet med å utvikle rusforebyggingstiltak bestående av foredrag, kurs og informasjonsmateriell for mennesker med utviklingshemming, deres pårørende og folk som møter mennesker med utviklingshemming og pårørende i sitt arbeid. Fagdager og kartlegging har bidratt til økt oppmerksomhet på tematikken, det samme har artikler i fagtidsskrifter. I samarbeid med NFU har vi testet ut et kort undervisningsopplegg som la til retter for samtaler som bidrar til at mennesker med utviklingshemming kan ta gode valg og beskytte seg mot fare. Tilbakemeldinger fra deltakere og fagdager, undervisning og kurs var gode. URO har konkrete planer for å jobbe videre med kunnskapsinnhenting, formidling og metodeutvikling. Kombinasjon av erfaringskompetanse og fagkompetanse skal være bærende for det videre arbeidet.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

To sosialarbeidere og tre eksperter, personer med erfaringskompetanse, samarbeidet om å lete etter informasjon, og å utvikle informasjon. Vi gjennomførte fagdager for ansatte i to kommuner. Kours Sør var ansvarlig for innholdet. I etterkant fikk deltakeren en digital spørreundersøkelse. Vi ville kartlegge kunnskap og behov for tiltak. I samtaler med personer med utviklingshemming/lærevansker har vi etterspurt hva de vet om rus, hvor de har sin kunnskap om rus fra, og hva de mener er viktige tiltak. URO gruppa reiste på studietur til Danmark. Her fant vi informasjonsbrosjyrer om rusmidler, lærte om et undervisningstilbud hvor mennesker med særlige behov er underviser og gruppebehandling tilpasset personer med utviklingshemming og rusproblematikk. Med utgangspunkt i kunnskapen fra Danmark utviklet URO gruppa et kort kursopplegg som ble testet ut i samarbeid med NFU. Prosjektet var i kontakt med og samarbeidet med flere organisasjoner. Interesse fra flere fagtidsskrifter bidro til å sette søkelys på tematikken. Prosjektet ble avsluttet med åpen fagdag. Tema var gruppebehandlingstilbud tilpasset menneske med utviklingshemming, utviklet i Danmark, og resultater fra URO prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Vi fikk bekreftet vår hypotese om informasjonsmateriell og undervisning om rus og rusbruk, tilpasset personer med lærevansker eller utviklingshemming er mangelvare. Litteratursøk, samtaler med fagpersoner, personer med utviklingshemming og pårørende, har bekreftet at det er lite forskning og systematisert kunnskap. Personer med utviklingshemming, pårørende og fagfolk bekrefter behov for å utvikle tiltak og metoder. Vi har opparbeidet et godt kunnskapsgrunnlag for å utvikle tilpasset informasjonsmateriell og tilpassede tiltak. Kunnskap fra Danmark gir grunnlag for å jobbe videre med informasjonsmateriell og undervisning i Norge. Erfaringene i utviklingene av prosjektet, i søken etter kunnskap og i utviklingen av undervisningen er at kombinasjonen av erfaringskompetanse og fagkompetanse avgjørende for et godt resultat. Gjennom kurs, fagdager og artikler i fagtidsskrifter har vi økt bevisstheten om utfordringer personer med utviklingshemming kan ha med rus og rusbruk.

Oppsummering og videre planer

Personer med utviklingshemming savner informasjon om rus som er tilgjengelig for dem. Fagfolk trenger tid, rutiner, kunnskap og metoder, og for å kunne ta de viktige samtalene om rus, også med menneske med utviklingshemming. Uro blir en organisasjon som har som mål å formidle kunnskap og legge til rette for samtaler om rus og rusbruk med personer med utviklingshemming. Likemannsarbeid er en sentral metode. Når personer med utviklingshemming bidrar med kunnskapsformidling, synliggjøres kompetansen til personer med utviklingshemming. Slik skal URO bidrar til å bryte ned fordommer og barrierer.

Prosjektleder

Lise Kathrine Holm

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
URO Utviklingshemming – Rus – Opplysning
Organisasjon
IOGT i Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring