Utvikling

Utvikling er et av stiftelsens største programmer. Her kan du søke om opp til 1,5 millioner kroner.

Obs! Har du søkt om prosjektstøtte før 15. februar 2021? Da finner du informasjon om «gamle» Utvikling her.

Programmet Utvikling har én utlysning i året. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner. Dersom du skal søke om mindre prosjekter kan du søke gjennom programmet Helse.

Formål

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan logger jeg inn i Damnett?

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via Opprette bruker på innloggingssiden. 

Er du allerede bruker i Damnett så har du et brukernavn og et passord. Du skal kun være registrert én gang, uavhengig av hvor mange organisasjoner du samarbeider med.  

Skal du søke i samarbeid med en ny organisasjon, må du be om tilknytning til denne. Logg inn, klikk på navnet ditt og velg Rediger bruker. Gå i fanen Organisasjon, søk fram den aktuelle og velg.

Du kan også få god hjelp ved å lese gjennom brukerveiledningen.

Hvem kan søke?

For å søke støtte til utviklingsprosjekter må du enten være fra en godkjent søkerorganisasjon, eller du må samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er søkerorganisasjonen som avgjør hvilke prosjekter de ønsker å prioritere, og dersom du har en idé til et prosjekt er det viktig at du tar kontakt med relevante organisasjoner så tidlig som mulig for å diskutere et samarbeid.

Det er også organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjekter som blir innvilget. 

Skal jeg søke Helse eller Utvikling?

Det som avgjør hvilket program du skal søke gjennom er størrelsen på prosjektet (søknadssum), innholdet i utlysningene er i hovedsak like.

Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Alle søknader må fylles ut og leveres i søknadssystemet Damnett.  

Det er kun godkjente søkerorganisasjoner som kan opprette søknader, og som avgjør hvilke søknader/prosjektideer de ønsker å sende inn. I organisasjonen er det prosjektkoordinator eller saksbehandler som gjør dette og gir deg roller i søknaden. 

Se eksempel på søknadsskjemaet her 

Hvordan fyller jeg ut søknaden?

Når søkerorganisasjonen har opprettet søknad og lagt deg til som søker, kan du fylle ut søknaden i Damnett. Søknaden ligger som en oppgave under fanen Oppgaver/Mine

Det er autolagring i skjemautfyllingen, og hvis du ikke har gjort noe i skjemaet på 20 minutter blir du automatisk logget ut, men du mister ikke noe av det du har skrevet inn. 

I søknadsskjemaet finnes også hjelpetekster som skal guide deg gjennom søknaden.

I programmet Utvikling skjer søknadsprosessen i to runder. I første runde fyller du ut en enkel skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad i andre runde.

Hvordan kan flere samarbeide om en søknad?

Søker kan invitere andre inn til å skrive i søknadsskjemaet ved å benytte funksjonen Samarbeid som ligger i egen fane øverst i oppgaveboksen Fylle ut søknad. Invitasjon kan sendes til alle som har rolle i søknaden, i tillegg til saksbehandler eller prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen. Den du inviterer inn finner søknadsskjemaet i fanen Oppgaver/Delt med meg.

Kan jeg skrive søknaden på engelsk?

Nei, søknaden må skrives på norsk. For forskningsprosjekter der prosjektbeskrivelse for forskning er benyttet, kan prosjektbeskrivelsen skrives på engelsk.

Skal jeg laste opp vedlegg?

I skissesøknaden skal all informasjon fylles inn i skjema, uten vedlegg.

Om du blir invitert til å sende full søknad i runde to, skal prosjektbeskrivelse og CV legges ved. Det er viktig å bruke korrekte maler. Her finner du mal for prosjektbeskrivelse og her finner du mal for CV.

Hvor mye kan jeg søke om?

Du kan søke om prosjektmidler på 400.000 – 1.500.000 kroner.

I programmet Utvikling kan du søke om støtte i inntil fire år, men totalsummen skal være innenfor denne rammen. 

Når er søknadsfristen?

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad, den har søknadsfrist 15. november. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad. Søknadsfrist for de fulle søknadene er 31. mars.

Hva kan jeg søke om?

I utlysningen er rammene for Utvikling definert. 

Du kan søke om prosjektstøtte for opp til fire år.

Hva kan jeg ikke søke om?

Se utlysningen, punkt fire med utdypningen under vedlegget «Dette kan det ikke søkes om». 

Kan jeg søke om forskningsmidler?

Det kan søkes om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter, inkludert kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. 

Når skal jeg bruke forskningsmalen for prosjektbeskrivelse?

Hvis du har svart at prosjektet ditt inneholder minst 5 % forskning og utvikling (FoU) i punkt 1.1.3 vil punkt 1.1.5 Forskning åpne seg. Dersom du selv anser at prosjektet ditt er et forskningsprosjekt som 1) skal ende i en vitenskapelig publikasjon og 2) krever forskningskompetanse hos den som skal vurdere søknaden, skal du legge inn minimum 5 % FoU i spørsmål 1.1.3, velge “ja” i punkt 1.1.5 og bruke mal for prosjektbeskrivelse, Forskning. Hvis du ikke har svart at prosjektet inneholder elementer av forskning og utvikling i punkt 1.1.3, eller hvis du svarer “nei” på spørsmålene i punkt 1.1.5, skal du bruke mal for prosjektbeskrivelse, Utvikling. NB: Prosjektbeskrivelse skal kun legges ved utvidet søknad. 

Hvordan blir prosjektet mitt vurdert?

Hver søknad får minst tre uavhengige vurderinger av medlemmer i et fagutvalg. Her kan du lese mer om hvordan fagutvalget behandler søknadene. 

Karakterene som settes av fagutvalget bestemmer hvilke søknader som innvilges og avslås, basert på en karaktergrense for innvilgelse, som du kan lese mer om her.

Når får jeg svar på søknaden min?

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. Svar på skissesøknaden kommer 6. februar klokken 13. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad. Svar på de fulle søknadene – det vil si de prosjektene som får innvilget støtte offentliggjøres 20. juni klokken 13.

Alle søkere får svar i Damnett, og prosjekter som får støtte blir offentliggjort på våre nettsider.

Når utbetales prosjektmidlene?

Det er søkerorganisasjonen som mottar prosjektmidlene. Organisasjonen må godkjenne et tildelingsbrev/kontrakt før utbetalingen foretas.

Utbetaling vil skje i forbindelse med innvilgelse og deretter i midten av januar hvert år. I hvert av budsjettårene vil 90 prosent av summen utbetales, gitt at fremdriften går som den skal i prosjektet. De siste ti prosentene av søknadssummen vil bli utbetalt når sluttrapporten og regnskapsrapporten er godkjent.

Hvordan skal prosjektet slutt- og regnskapsrapporteres?

Det skal leveres regnskapsrapport i Damnett over samlede inntekter og utgifter i prosjektet senest tre måneder etter prosjektslutt. 

Sluttrapport skal leveres i Damnett senest tre måneder etter prosjektslutt.  

Hva er forskjellen på pilotprogrammet Utvikling og dette programmet?

Stiftelsen Dam hadde tidligere et pilotprogram kalt Utvikling der det kun var mulig å søke inn forsknings- og utviklingsprosjekter. Pilotprogrammet hadde altså en annen innretning enn programmet som heter Utvikling i dag.

Utlysningen for «nye» Utvikling er bredere og er i hovedsak lik utlysningen for Helse. Hovedskillet mellom Helse og Utvikling går på størrelsen på prosjektet (søknadssummen), ikke innholdet i prosjektet.