Utlysning

Her finner du utlysningsteksten for Utvikling 2024.

Se eksempel på søknadsskjemaet for skissesøknad her. Se eksempel på søknadsskjemaet for utvidet søknad her (endringer kan forekomme). Les utlysningen under nøye.For å sende inn utvidet søknad, må du ha blitt invitert på grunnlag av tidligere innsendt skissesøknad.  

1. Formålet med programmet 

Formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

2. Hvem som kan søke om prosjektstøtte 

Alle kan søke om støtte til utviklingsprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her. For å kunne søke må søker først registrere seg som bruker i søknadssystemet Damnett og be organisasjonen om å bli tilknyttet dem. 

3. Dette kan det søkes om 

Det kan søkes om:  

 • Prosjekter med helseformål 
 • Minimum 400.000 og maksimalt 1.500.000 kroner.  10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent.
 • Prosjekter med varighet inntil 48 måneder. Oppstart må senest være 1. januar året etter tildeling. 

Prosjekter med helseformål omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. 

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.  

Det kan også søkes om forsknings- og utviklingsprosjekter, inkludert kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. 

4. Dette kan det ikke søkes om 

 • Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte).
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. Dersom du søker om 1.500.000 kroner, må totalbudsjettet (inkludert søknadssummen) være maksimalt 4.500.000 kroner. 
 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner). 
 • Utbygging, tilrettelegging og utstyr som ikke er direkte relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Offentlige og private tjenester uten et klart samarbeid med søkerorganisasjonen.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

5. Søknaden 

Søknadsprosessen skjer i to runder. I første runde fyller søker ut en kort skisse. I andre runde inviteres søkerne med høyest score fra første runde til å sende utvidede søknader.  

Runde 1: Skissesøknad 

Søknaden i første runde består av et digitalt søknadsskjema som skal inneholde beskrivelser av prosjektet som sier noe om behovet, hva en vil gjennomføre, hvordan en skal gjennomføre det og hva nytten vil være. Detaljerte krav framgår i søknadsskjemaet. Se her for en forhåndsvisning av skjemaet

Søkerorganisasjonens ansvar og rolle i prosjektet må fremkomme tydelig av søknaden, spesielt når samarbeidsparter er offentlig institusjoner, private virksomheter og kommuner. Søknader som går inn på områder som skal prioriteres av det offentlige, som er lovpålagte eller der det offentlige har hovedansvar, må beskrive behovet for ekstern finansiering. 

Runde 2: Utvidet søknad 

Søkere som inviteres til å sende utvidede søknader i andre runde vil få mer informasjon om denne, men den skal blant annet inneholde en prosjektbeskrivelse etter stiftelsens egen mal (maks 9 sider* inkludert referanseliste). 

6. Slik behandles søknaden 

Når søknaden er sendt inn går den først gjennom en screening der ansatte i stiftelsen vurderer om søknaden oppfyller kravene i punkt 3 og 4. 

Dersom søknaden passerer screeningen blir den fordelt til tre fagpersoner som vurderer søknaden uavhengig av hverandre etter følgende kriterier: 

Soliditet 

Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes. 

I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.  

Virkning  

 • Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet. 
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem. 

Gjennomføring  

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.  
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring. 

Stiftelsen Dams prioriteringer  

 • I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse: 
  • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema 
  • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker 
  • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet 

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle de tre første kriteriene.  

Alle kriteriene vektes likt og gis en karakter fra 1 til 7, der 7 er best. Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks og i rutinebeskrivelsen for søknadsbehandlingen

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge og vi forventer at rundt en av fem søknader blir innvilget.  

7. Frister og svar 

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Ta kontakt i god tid.

Viktige datoer og frister 

 • 15. september: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema for skisse her.
 • 15. november: Søknadsfrist skisse. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending. 
 • 6. februar. Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad. 
 • 3. april. Søknadsfrist, utvidet søknad. 
 • 20. juni: Offentliggjøring av tildeling.  

Prosjektnavn, organisasjonsnavn og tildelt sum for alle søknader vil bli offentliggjort på tilskudd.no.

* Unntak: dersom prosjektet er et forskningsprosjekt, se punkt 1.1.3 og 1.1.5 i søknaden. Hvis du har svart «ja» på punkt 1.1.5 skal du bruke denne malen og kan skrive på norsk eller engelsk, maksimal lengde 11 sider (inkludert referanseliste).