Søknadsbehandling Utvikling

Her kan du lese mer om hvordan fagutvalget behandler søknadene.

Se også:

Denne rutinen beskriver søknadsbehandlingen i Stiftelsen Dams program Utvikling. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg. 

Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Runde 1 omfatter behandlingen av skissesøknader. Runde 2 omfatter behandlingen av utvidede søknader. 

Runde 1: Vurdering av skissesøknader 

I runde 1 vurderes skissesøknadene med mål om at de beste søknadene skal inviteres til å sende inn utvidede søknader. Runden omfatter en administrativ screening og fagutvalgets vurdering av skissesøknadene.  

Administrativ screening av skissesøknader 

Administrasjonen vurderer om skissesøknadene oppfyller de formelle kravene gitt i utlysningen (se rutinen Administrativ screening for detaljer). Skissesøknader som vurderes å være kvalifisert fordeles til tre fagutvalgsmedlemmer for vurdering. 

Avslag 1.1: Skissesøknader som vurderes å være ikke kvalifisert vil bli avslått. 

Individuell vurdering av skissesøknader i fagutvalget 

Hvert fagutvalgsmedlem skal vurdere sine skissesøknader uavhengig av de andre medlemmene, i henhold til Instruks fagutvalg Utvikling. Dersom et fagutvalgsmedlem melder seg inhabil skal søknaden omfordeles til et nytt utvalgsmedlem. 

De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling.   

Karaktergrense 

Det er medianen av gjennomsnittkarakterene til de ulike fagutvalgsmedlemmene som danner grunnlaget for beslutninger om utvelgelse, innvilgelse og avslag. Dersom to søknader har samme median er det den totale gjennomsnittskarakteren som skal brukes for å skille dem. Les mer om denne beregningen på dam.no/karaktergrense.

Utvelgelse til runde 2 

Det skal siktes mot en innvilgelsesprosent på 65 blant de søknadene som inviteres til runde 2.  

For å ta hensyn til den ønskede innvilgelsesprosenten og et sannsynlig frafall blant de som inviteres til å sende utvidet søknad, skal utplukket gjøres ved å velge de søknadene med høyeste snittkarakter inntil den totale søknadssumen utgjør 1,65 ganger bevilgningsrammen.  

Dersom flere søknader har samme karakter der grensen går, skal grensen settes på nivået etter (slik at flere søkere inviteres). 

Avslag 1.2: Søknadene som ikke blir invitert til å sende inn utvidet søknad vil bli avslått.  

Runde 2: Vurdering av utvidede søknader 

I runde 2 gjennomføres individuelle og gruppevise vurderinger av de utvidede søknadene. Denne runden danner grunnlaget for endelige innvilgelser og avslag. 

Administrativ screening av utvidede søknader 

Administrasjonen vurderer om søknadene oppfyller de formelle kravene gitt i kriteriene i gjeldende utlysning. Se rutinen Administrativ screening for detaljer. 

Avslag 2.1: Søknader som vurderes å være ikke kvalifisert vil bli avslått. 

Administrativ fordeling til fagutvalgsgrupper 

Søknadene som oppfyller kravene i screeningen skal fordeles til grupper bestående av fire utvalgsmedlemmer.

I utgangspunktet skal disse fordeles jevnt mellom de ulike gruppene, men søknadenes tematikk, fagutvalgsgruppenes kompetanseprofil og arbeidsbelastning, kan gjøre det nødvendig å skjevfordele noe.

Individuell vurdering av utvidede søknader i fagutvalget 

Hvert fagutvalgsmedlem skal vurdere sine søknader uavhengig av de andre fagutvalgsmedlemmene, i henhold til kriteriene i gjeldende utlysning og Instruks fagutvalg Utvikling. Dersom flere enn ett fagutvalgsmedlem vurderer seg som inhabile skal søknaden fordeles til en annen fagutvalgsgruppe.  

Gruppevise diskusjoner og individuelle justeringer av karakterer, fagutvalg 

Det avholdes gruppemøter hvor alle fagutvalgsmedlemmene i hver gruppe har vurdert de samme søknadene. Under gruppemøtene diskuteres søknadens svakheter og styrker.  Inhabile fagutvalgsmedlemmer skal forlate møtet når den aktuelle søknaden diskuteres. 

Gruppemøtene ledes av representanter fra administrasjonen. Søknadene skal rangeres etter fagutvalgets karakter, og diskuteres i den rekkefølgen. Møteleder påser at alle habile fagutvalgsmedlemmer presenterer sitt syn, og man under diskusjonen av hver søknad bytter på hvem som innleder diskusjonen. 

Med bakgrunn i de styrker og svakheter som ble diskutert i gruppemøtene justerer hvert fagutvalgsmedlem karakterene på de utvidede søknadene. Hvert utvalgsmedlem gjør sin justering uavhengig av de andre (se Instruks fagutvalg Utvikling). 

Endelig avslag og innvilgelse 

Søknadene sorteres og rangeres etter karakteren.

Basert på dette skal de høyest rangerte innvilges og de lavest rangerte avslås. 

Innvilgelse: De høyest rangerte søknadene innvilges.  Generalsekretær kan avgjøre om det er rom for å gå over bevilgningsrammen og innvilge flere prosjekter. Denne beslutningen skal i så fall skje uten generalsekretærens kjennskap til hvilke prosjekter det gjelder.

Avslag 2.2: De resterende søknadene avslås. 

Særtilfeller 

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.