150 Familiepakker til utsatte familier i Haugesund

Sluttrapportsammendrag

Kvantitative resultater:

 • Matpakker for 151 familier (630) individer. 265 voksne
 • 0-6 år : 128
 • 7-12 år: 145
 • 13-19 år: 92

Infohefter:

 • Totalt 151 husholdninger.
 • 175 aktivitetspakker for barn

Kvalitative resultater:
1. Vurdering av måloppnåelse – helsemessige
Tiltaket har bidratt til å formidle informasjon om de helsemessige konsekvensene av Covid 19. Informasjonsheftene som ble delt ut med familiepakkene innholdt informasjon om symptomer, smitteveier, og informasjon om hvordan man begrenser smittespredning. Heftet hadde også fokus på de sosiale konsekvensene av restriksjonene. Det inneholdt retningslinjer i forhold til avstand, færre nærkontakter og andre begrensninger. Prosjektet innfridde målsetningene med hensyn til helseeffekter. Tilgang til og evnen til å forstå informasjon som ble formidlet var begrenset hos sårbare flerkulturelle grupper. Ettersom man reduserte tilgangen til fysiske møteplasser ble også informasjon formidlingen flyttet på digitale plattformer. Digitale ferdigheter blant samtlige av de som vi har hatt kontakt med er begrenset og vi opplevde at flere hadde behov for hjelp til å registrere sine ønsker. Vi føler at prosjektet har bidratt til å nå en målgruppe som har vært mest utsatt under covid-19 pandemien. Noen av familiene som vi har nådd med familiepakke prosjektet har hatt kort botid i Norge og tilgang til oppdatert informasjon samt evnen til å finne informasjon digitalt på deres egen språk er begrenset. Ved å dele ut fysiske informasjonshefter på deres egen språk håper vi at flere har gjort seg kjent med oppdaterte retningslinjene som gjaldt i perioden.

2. Vurdering av måloppnåelse: sosiale konsekvenser
Prosjektet ble igangsatt ut i fra behovet for å skape glede blant familier som hadde det vanskelig under nedstigningen av samfunnet. Samarbeidsaktørene Røde Kors, Forandringshuset og Kirkens Bymisjon ønsket å vise solidaritet med familiene i lokal samfunnet. Info heftene som ble delt ut inneholdt informasjon om hvilken tilbud lokale lag og organisasjoner hadde. Informasjonsheftet inneholdt også informasjon om hvilken tilbud frivillige lag og organisasjoner hadde å tilby under nedstengningen. Det var informasjon om hvor og hvem man kunne ta kontakt med hvis man havnet i karantene og hadde behov for assistanse. Det inneholdt også informasjon om aktivitets tilbud for familier fra lokale lag og foreninger.

3. Vurdering av måloppnåelse: økonomiske konsekvenser.
Familiepakkene inneholdt mat for husholdningen og aktivitetspakker for barna. Prosjektet viste solidaritet til familiene som ble rammet av de økonomiske konsekvensene av nedstengningen. Mange av de som søkte støtte var permittert i denne perioden og prosjektet skapte en bevisstgjøring rundt de økonomiske konsekvensene av covid-19.

4. Vurdering av måloppnåelse
Prosjektet har hevet søker organisasjonens kunnskap eller kompetanse. Prosjektet har gitt oss innsikt i hvordan språk og manglende digital ferdigheter kan være en reell barriere for å inkluderes i frivillige lag og organisasjoner. Vi ser at vi ikke når de ressurssvake via digital platformer. Den fysiske arenaen er svært viktig for å nå familier som står i fare for utenforskap. Vi ser nytten av å knytte bred kontakt med de som har direkte kontakt med målgruppen. Foreninger og ulike trossamfunn er viktig knutepunkter som vi er nødt til å etablere godt kontakt med. Prosjektet ga oss en innblikk i hvor mange barn og unge i denne målgruppen som er sårbar i kommunene. Erfaringer som vi tok med oss fra prosjektet bidro til at vi prøvde ut et pilotprosjekt med å tilby gratis ferietilbud for barn og ungdommer i sårbare familier sommeren 2020. Det har også skapt synergier for videre samarbeid og de tre organisasjonene jobber med å etablere rutiner for et tettere samarbeid.

5. Vurdering av måloppnåelse
Prosjektet innebar et nært samarbeid med andre instanser, fagmiljø eller organisasjoner. Prosjektet har bidratt til å belyse de økonomiske og sosiale konsekvensene av nedstigningen til sårbare grupper i samfunnet. Prosjektet har vært med å styrke frivilligheten og samarbeidet på tvers av organisasjonene. Vi ser at vi klarer å nå bredere og spissere når vi klarer å mobilisere kunnskap, frivillige og ansatte ressurser på tvers. Prosjektet ga oss en innsyn i antall barn og unge i som er sårbare i kommunene. Erfaringer som vi tok med oss fra prosjektet bidro til at vi prøvde ut et pilotprosjekt med å tilby gratis ferietilbud for barn og ungdommer i sårbare familier sommeren 2020. Det har også skapt synergier for videre samarbeid og de tre organisasjonene jobber med å etablere rutiner for et tettere samarbeid.

Evaluering:
Prosjektet ble evaluert av arbeidsgruppen sammen med prosjektleder. Ut i fra den helhetlig evaluering kom vi fram til følgende konklusjon. Vi er fornøyd med utfallet av prosjektet. Prosjektet ble gjennomført som planlagt og vi nådde prosjektets overordnet mål om å dele pakker til 150 familier. Vi hadde utfordringer med samhandling mellom de ulike organisasjonene. I framtidig samarbeid er det behov for klare forventningsavklaring på tvers av organisasjonene samt internt i egne stab.

Spørsmål og svar fra evalueringsskjema for arbeidsgruppen. Evaluering i skala 1-5. Der 1 er (dårlig) og 5 (svært godt).

 • Hvor godt fungerte fordeling av ansvar: 3,8
 • Hvor godt fungerte samarbeidet: 4,4
 • Logistikk: 3,8
 • Koordinering: 3,6
 • Markedsføring: 3,2
 • Frivillighet: 3,4
 • Fremdriftsplan: 4,6
 • Økonomistyring: 4,4
 • Har vi klart å samarbeide med nye aktører: 3,6
 • Har vi klart å markedsføre oss som aktører lokalt: 4
 • Har vi klart å nå nye målgrupper: 3,6
 • Har vi fått fattigdom på agendaen (bevisstgjøring): 4
 • Kvantitative mål: 150 familiepakker: 4,2
 • Prosjektet ble gjennomført innenfor tiden: 4,6
 • Hvor vellykket var prosjektet: 4,2
 • Arbeidsmengde: 2,8

Søknadssammendrag

Målet var å bistå utsatte familier i Haugesund i en vanskelig tid. Prosjektet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Røde Kors og KFUK-KFUM Forandringshuset Haugesund og man mobiliserer et bredt nettverk av frivillige ressurser for å pakke og levere ut mat- og aktivitetspakker til barnefamilier i Haugesund som opplever å ha det tøft i denne perioden, grunnet økonomi, ensomhet, psykisk helse etc.

Målet er 150 pakker og de deles ut i uken før 17. mai. Grunnpakken består av matkasse til familie på fem, aktivitetshefter, smittevernstips på ulike språk, oversikt over tilbud og overraskelser til barna. Det er også mulig å velge aktivitetspakker for barn/ungdom tilpasset alder.

Forventet resultat er på kort sikt å bistå familier i en vanskelig periode med både mat og inspirasjon til aktiviteter som kan få opp humøret. I tillegg ser vi at et bredt samarbeid mellom ulike organisasjoner og kommune på lengre sikt vil kunne gi bedre og et mer samordnet tilbud til målgruppen. Vi ser allerede gode ringvirkninger og fordeler med å jobbe tettere sammen om felles prosjekter.

Prosjektleder

Hiwot Hailu

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
150 Familiepakker til utsatte familier i Haugesund
Organisasjon
KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
Kr 95.000
Startdato
30.04.2020