Inkludering av barn og unge i utenforskap gjennom gaming

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Problemet som ligger til grunn for dette prosjektet er utenforskap. Det er et alvorlig problem som i tillegg til å være vondt i seg selv, også kan føre til diverse andre problemer som levekårsproblemer, kriminalitet og radikalisering. Det kan være flere ulike årsaker til at unge i dag havner i utenforskap. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å motvirke utenforskap ved å etablere et tilbud som tar hensyn til ulike faktorer som hindrer unge fra å bli inkludert i andre eksisterende tilbud. Gaming er en stor og raskt voksende interesse blant unge. Likevel er det fortsatt få etablerte møteplasser knyttet til gaming sammenlignet med andre fritidsaktiviteter. Det finnes gode muligheter for å skape inkluderende sosiale arenaer gjennom gaming ettersom det favner bredt, har få fysiske barierer og skjer både fysisk og digitalt. En kan gjennom gaming nå mange barn og unge som ikke nås gjennom mer tradisjonelle aktiviteter. Mål etter endt prosjektperiode: – nådd ut til 500 unike barn og unge – bidratt til inkludering av barn og unge som opplever eller står i fare for å oppleve utenforskap. – bidratt til en økt bevissthet og forståelse rundt gaming og datakultur i samfunnet. – bidratt til en økt bevissthet rundt netthets og skapt bedre holdninger knyttet til digitale sosiale plattformer

Aktivitet/tiltak/metode

Vår målgruppe er alle barn og unge, med et særlig fokus på de av oss som opplever utenforskap. Særlig relevante barrierer i dette prosjektet er fysiske og/eller psykiske plager (hovedsakelig ensomhet og opplevd utenforskap). For mange er terskelen for å delta i et digitalt fellesskap langt lavere enn å møte opp fysisk. Digitale fellesskap blir derfor et viktig redskap for oss i møte med målgruppen. Vi kan inkludere de som ikke tørr/kan møte fysisk, og det kan være den nødvendige broen som gjør at en blir trygg nok til å møte opp fysisk etter hvert. Gjennomføringen av dette prosjektet bestå av tre ulike tilbud til barn og unge: – Faste lokale fysiske gaming-tilbud Vi vil opprette faste fysiske gaming-tilbud for barn og unge. Vi vil i utgangspunktet utnytte muligheter hos Forandringshusene i Drammen, Haugesund og Stavanger. Innholdet i dette tilbudet vil bestå av oppsatt program, samt tid satt av til frispilling. Vi ønsker her å finne en god balanse mellom å ha det som et aktivitetstilbud med program, og en fri sosial arena hvor de unge selv kan ta styring. – Større lokale og nasjonale gaming-arrangementer Vi vil også arrangere flere større gaming-arrangementer. Arrangementene vil bestå av lignende opplegg som ved fast tilbud, bare i større grad og med mer organisert opplegg. Vi ønsker både å tilby slike arrangementer lokalt i Drammen, Haugesund og Stavanger, i tillegg til et stort nasjonalt arrangement. Vi vil her samarbeide med lokale aktører med kompetanse på feltet. – Digitalt sosialt fellesskap For å nå barn og unge som ikke har mulighet til å delta fysisk ved våre tilbud, vil vi etablere et trygt og godt sosialt fellesskap digitalt. Dette vil vi gjøre gjennom den digitale plattformen Discord. Vi har allerede opprettet vår egen server på Discord, som nå har 87 medlemmer. Vi vil bruke denne serveren til å arrangere digitale aktiviteter, samt la det være en sosial arena hvor deltakere kan møtes og spille sammen når de selv ønsker.

Antall deltakere

500

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

På individnivå vil effekten av å delta i et inkluderende og tilrettelagt sosialt fellesskap være den viktigste positive virkningen. På kort sikt vil dette prosjektet bidra til bedre psykisk helse for barn og unge gjennom sosial tilhørighet og positive opplevelser. På lang sikt vil tiltakene bidra til sosial mobilitet og integrering av barn og unge som av ulike grunner opplever eller står i fare for å oppleve utenforskap. Muligheten til å jobbe forebyggende med inkludering av målgruppen for dette tilbudet vil også gi en stor gevinst på sikt. Ikke bare vil vi kunne inkludere barn og unge i gaming-aktivitetene dette prosjektet vil tilby, men vi vil videre rekruttere de som ønsker inn i andre organiserte fritidsaktiviteter både vi og våre samarbeidspartnere tilbyr. Dette vil i tillegg til å kunne forebygge den psykiske helsen til våre deltakere forebygge deres fysiske helse, ettersom flere av nevnte tilbud inneholder fysisk aktivitet. Vi vil også gjennom dette prosjektet kunne påvirke deltakernes digitale oppførsel. Det er dessverre flere barn og unge, særlig jenter, som opplever trakassering og mobbing på kommunikasjonsplattformer koblet spill. Vi vil her fortelle deltakerne våre tydelig hvordan en skal oppføre seg digitalt, og gi de som har behov for det verktøy til hvordan en kan “beskytte seg” mot uønskede meldinger og samtaler.

Plan for gjennomføring

Prosjektleder vil ha ansvar for planlegging og tilrettelegging av prosjektet. Dette innebærer hovedsakelig ansvar for metodeutvikling, fordeling av ansvar, fremdrift, kunnskapsløft hos andre ansatte og samarbeidspartnere, datainnsamling og rapportering av prosjektet. Resterende prosjektarbeidere vil ha ansvar for lokal gjennomføring av prosjektet, oppfølging av deltakere samt dialog med prosjektleder knyttet til tilbakemeldinger og innspill. Prosjektgruppen vil ha kvartalsvise møter for å sikre nasjonal medvirkning og felles arbeidsretning. Samtlige i prosjektgruppen vil ha ansvar for rekruttering av deltakere fra startdato 01.05.2023. Praktisk vil dette gjøres gjennom å informere om tilbudet til barn og unge som allerede deltar i diverse andre aktiviteter arrangert av KFUK-KFUM og de ulike Forandringshusene som tilhører organisasjonen. I tillegg er våre etablerte samarbeid er en av de viktigste metodene våre for å sikre mårettet rekruttering. Spesifikt for gaming kan vi blant annet nevne Esportalliansen, Gamera, Drammen idrettsråd og ulike lokale klubber og flere av kommunene hvor vi har etablert Forandringshus. Prosjektleder vil etter 6 måneder prosjekterfaring utarbeide et metode-dokument som vil kunne brukes av andre Forandringshus, andre deler av KFUK-KFUM og samarbeidsaktører. Prosjektleder vil ved endt prosjekt ha hovedanvar for rapportskriving, med hjelp og innspill fra resten av prosjektgruppen.

Prosjektleder

Simen Skogly Andresen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkludering av barn og unge i utenforskap gjennom gaming
Organisasjon
Norges KFUK-KFUM
Beløp Bevilget
2023: kr 268 000, 2024: kr 132 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
01.12.2024
Status
Under gjennomføring