Avhengighet og kronisk smerte: Livskvalitet og behandling


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Kroniske smertetilstander er den vanligste årsaken til kontakt med helsevesen og er en belastning både for helsevesenet og for individers livskvalitet. Målsetning med behandling er ofte bedre funksjon og livskvalitet, ikke fravær av smerter. Forekomst av kroniske smerter er høyere blant pasienter med alkohol/rusavhengighet, en gruppe pasienter som ofte har behov for langsiktige og omfattende helsetjenester. Det er usikkerhet blant klinikere når det kommer til smertebehandling av pasienter med avhengighet og smerter kan bidra til å opprettholde avhengighet og redusere effekt av avhengighetsbehandling. Likevel er kunnskap om kronisk smerte i denne pasientgruppen begrenset, og disse pasientene blir ofte ekskludert fra smerteforskning. Økt kunnskap er en forutsetning for oppdaterte retningslinjer og bedre behandling og livskvalitet for pasienter med komorbid kronisk smerte og avhengighet. Vi vil bruke spørreskjemadata fra pasienter i behandling for ruslidelser samlet inn i den norske avhengighets-, smerte- og traumestudien (Norwegian addiction, pain and trauma study; NOR-APT). Innsamlingen startet i mars 2021, og pr. mai 2022 er over 500 pasienter inkludert. Inklusjon er planlagt ferdigstilt i juli 2023. Spørreskjemadata vil bli knyttet til retrospektive demografiske registre og helseregistre, noe som gjør NOR-APT til den hittil største longitudinelle studien av kroniske smerter blant pasienter med ruslidelser i verden. Prosjektgruppe har bred erfaring med forskning på rus og smerte, samt erfaring med kliniske studier og store multisenterprosjekter. Brukerperspektivet som er viktig i studien er ivaretatt både i planlegging av studien og spørreskjema, samt i deltakelse i prosjektgruppen, og planlagt i tolkning og formidling av resultater. Det foreslåtte post doktor prosjektet vil benytte tverrsnittsdata fra spørreskjemaet og retrospektive registerdata, og har som mål å 1) Utforske sammenhengen mellom rus/alkoholbruk, kronisk smerte og livskvalitet blant pasienter med rus/alkoholavhengighet, 2) Beskrive tidligere mottatt smertebehandling fra kommune- og spesialisthelsetjenesten 3) Utforske hvordan tidligere mottatt smertebehandling henger sammen med smerteintensitet, livskvalitet og smertens påvirkning på livskvalitet, og 4) Utforske kjønnsforskjeller i kroniske smerter, livskvalitet og mottatt smertebehandling. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap som kan påvirke behandlingspraksis og behandlingsutfall for et stort antall pasienter med omfattende behandlingsbehov.

Prosjektleder

Anne Marciuch

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Avhengighet og kronisk smerte: Livskvalitet og behandling
Organisasjon
Rusfeltets hovedorganisasjon
Org.ledd
Akershus universitetssykehus, Divisjon for psykisk helsevern
Beløp Bevilget
2023: kr 932 000, 2024: kr 932 000, 2025: kr 932 000
Startdato
14.06.2023
Sluttdato
18.09.2026
Status
Under gjennomføring