Behandling av muskelinfiltr. blærekreft

Sluttrapport

Bakgrunn

Behandling og overlevelse av pasienter med muskel-invasiv blærekreft og metastatisk blærekreft på populasjonsnivå har ikke tidligere blitt undersøkt i Norge. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne identifisere områder innen kreftomsorgen med forbedringspotensial og for å kunne forstå hvilken innvirkning nye behandlingsmetoder har på behandlings mønstre og prognose. Dette prosjektet har for første gang i den norske befolkningen undersøkt behandling og overlevelse av pasienter med aggressiv blærekreft med og uten spredning før innføring av behandling med immunterapi i 2018. Data fra Kreftregisteret og Norsk Pasientregister ble brukt for å beskrive pasienter, behandling og overlevelse, og i analyser som sammenligner karakteristika og overlevelse mellom ulike pasient- og behandlingsgrupper.

Resultater

Av de kurativ behandlede pasienter med muskel-invasiv blærekreft var nesten 50% av pasientene i live etter fem års oppfølging. Det var ingen forskjell i overlevelse mellom primær og sekundær aggressiv blærekreft (utviklet fra ikke-aggressiv) etter kurativ behandling. Behandling med cellegift før operasjon ga ingen overlevelsesgevinst på befolkningsnivå sammenlignet med pasienter behandlet kun med operasjon, Men for pasienter hvor svulsten i blæren ble mindre (tumorskrumpning) på grunn av utskrapning av svulsten eller cellegift før operasjon var overlevelsen bedre enn for pasienter uten tumorskrumpning. Pasienter som ble behandlet med cellegift før operasjon hadde større sjanse for tumorskrumpning enn de som ikke fikk cellegift. Halvparten av pasientene med aggressiv blærekreft med spredning mottok ingen kreftrettet behandling. Overlevelsen for disse pasienter som mottok og ikke mottok kreftrettet behandling var henholdsvis 10 og 3 måneder. Resultatene er publisert, og er viktige for rådgivningen av norske pasienter før og etter behandling, samt som sammenligningsgrunnlag for fremtidige studier av behandlings-mønstre og overlevelse etter innføringen av nye medisinske behandlinger.

Oppsummering

Gjennomføringen av prosjektet ble forsinket pga COVID pandemien, både fordi prosjektleder ble del av den medisinsk faglige beredskap og fordi arbeidsforholdene med hjemmearbeid vanskeliggjorde arbeidet. Tar man høyde for disse utfordringene, har det likevel ikke vært en stor forsinkelse i gjennomføringen av prosjektet sammmenlignet med den opprinnelige planen. . Søkerorganisasjonen var med i prosjektets planleggingsfase som representant for pasientene og i løpet av prosjektperioden har samarbeidet fungert godt. De publiserte resultatene er løpende blitt kommunisert videre til søkerorganisasjonen.

Prosjektleder/forsker

Christina Tanem Møller

Hovedveileder

Bettina Kulle Andreassen

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Behandling av muskelinfiltr. blærekreft
Organisasjon
Blærekreftforeningen
Beløp Bevilget
2019: kr , 2020: kr , 2021: kr
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet