Brobygging i fylkene

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Norsk Fosterhjemsforenings arbeid har vi erfart at det ofte er konfliktfylte forhold mellom foreldre og fosterforeldre. Det kan virke som om det offentlige ikke har kapasitet til å ta arbeide med foreldre som mister omsorgen for sine barn, noe som bidrar til å skape et minefelt innenfor fosterhjemsomsorgen. Dette er tankevekkende så lenge det har stor betydning for et fosterbarn at forholdet mellom foreldre og fosterforeldr er bra. Prosjektet vil fremme samarbeid til beste for fosterbarnet.

Målsetting for prosjektet

Prøve ut programmet Raushet i Møre og Romsdal i samarbeid med barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjenmes, og overføre erfaringen til hele landet.

Målgruppe

Fosterbarn i Møre og Romsdal, og i neste omgang i hele landet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

450

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres som et pilotprosjekt i ett fylke i samarbeid med barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Det skal foregå ved at en erfaringsformidler som har ansvar for brobygging på fylkesnivå, rekrutterer og lærer opp frivillige i sitt fylke til å gjennomføre samtaler med foreldre og kurs med foreldre/fosterforeldre. Metoden er rekruttering, opplæring og oppsøktende arbeid i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelt familievernkontor i de kommuner der disse er på banen når det gjelder ansvar for foreldre som har mistet omsorgen for sitt barn. Dette erfaringsarbeidet overføres til andre fylker.

Fremdriftsplan for prosjektet

Møte mellom prosjektleder og erfaringsformidler for å lage planer, møter med barneverntjenesten, rekruttering av likemenn, opplæring av likemenn, kurs for foreldre og fosterforeldre, erfaringsoverføring til andre fylker.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Foreldre overlates til seg selv etter omsorgsovertakelse. De får verken støtte til å stå i den krevende situasjonen, eller hjelp til å bli bedre foreldre. Dette fører ofte til konflikter mellom foreldre og fosterforeldre som ikke klarer å samarbeide. Det er blitt laget et program som skal fremme slikt samarbeid (RAUSHET) for barnets beste. Programmet legger i tillegg opp til at foreldre får hjelp og støtte i situasjonen og får lære seg foreldreferdigheter. Det er likepersoner/brobyggere som utfører dette arbeidet. Målsettingen med pilotprosjektet var å prøve ut dette programmet i et fylke. Møre og Romsdal ble valgt fordi det var brobyggere bosatt i Kristiansund som ønsket å arbeide med programmet. Målgruppen for arbeidet gjennom pilotprosjektet var alle innenfor fylket som kunne ha interesse av å få vite mer om programmet – barnevernet, familievernet, Bufetat, foreldre, fosterforeldre og fosterbarn. Man ønsket også å informere utenfor fylket. Sluttmålgruppen er fosterbarna.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Programmet ble presentert for alle barnevernstjenestene i fylket, familievernkontorer og Bufetat. Disse informerte så foreldre og fosterforeldre til barna. I tillegg ble progr. presentert for barnevernledere og på 3 konferanser for fosterhjemsarbeid. Vi endte opp med å verve 18 potensielle brobyggere (foreldre, fosterforeldre og fosterbarn) som var på brobyggerkurs. Det var bare en av disse som ikke ønsket å gå videre som brobygger. Samtlige barnevernstjenester (rundt 40) rapporterte tilbake til brobyggerne at de ønsket å ta i bruk programmet. Bufetat Molde ønsker i 2018 å ha med brobyggerne på alle PRIDE-kurs (opplæring for fosterforeldre) for å understreke viktigheten av samarbeid. Familievernet ønsker et samarbeid med brobyggerne da de opplever at det er vanskelig å rekruttere foreldre til sitt tilbud. På avsluttende kurs var det 5 foreldre. Vi har nådd mange fosterbarn gjennom barnevern, fosterforeldre og barnevernstjenesten – som hver på sin måte er foreldre for fosterbarna.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1500

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført som forelesning, samtaler og kurs. Alle barnevernstjenestene hadde invitert alle eller de fleste av sine ansatte til forelesning om brobygging. Gjennom disse besøkene nådde derfor brobyggerne mange høyaktuelle for påvirkning til å ta i bruk programmet. Brobyggerne nådde også mange fosterforeldre og barnevernstjenester gjennom 3 store konferanser. De nådde også ut til alle barnevernsledere gjennom et foredrag for NOBO. Til slutt ble det gjennomført kurs for foreldre og fosterforeldre. Kristiansund barnevernstjeneste var samarbeidspartner for prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Samtidig som brobyggerne har gjennomført sitt informasjons-, kurs- og påvirkningsarbeid, har det blitt utviklet en manual for implementering og bruk av programmet RAUSHET i et fylke. Det er tenkt som et verktøy for brobyggere på fylkesnivå. Det er således både utviklet et opplegg for implementering, et verktøy for implementering, samt at dette har blitt prøvd ut i praksis.

Oppsummering og videre planer

Gjennom det arbeidet som er gjort av brobyggerne i Møre og Romsdal, er programmet RAUSHET vist stor interesse. Daværende barneminister hadde møte med brobyggerne, og hun uttalte at hun ønsket at dette programmet skal ut til alle fylker i landet. Dette er tatt på alvor, og det er derfor satt i gang et nytt brobyggerprosjekt der man skal utvikle en webside for informering om programmet, rekruttering av brobyggere, rekruttering av foreldre og fosterforeldre som ønsker hjelp gjennom programmet, samt kursing av brobyggere. I tillegg er et prosjekt for utvikling av kurs for barnevernet satt i gang.

Prosjektleder

Åse Lise Larsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Brobygging i fylkene
Organisasjon
Norsk Fosterhjemsforening
Beløp Bevilget
2017: kr 700 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2017
Status
Avsluttet