Curriculum Vitae – Pårørende som tidsvitne

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn

Dagens LPP har sitt utspring i pårørendemiljøet i Oslo, tilknyttet det som tidligere het Gaustad sykehus. Foreningen hviler på det fundament disse pårørende bygget da de i årevis arbeidet både enkeltvis og sammen for at «deres» syke skulle få bedre behandling og levekår. De har vært den bærende kraft i det pårørendearbeid foreningen driver idag.

Den erfaring og kunnskap som denne gruppen har opparbeidet seg gjennom et langt livsløp som pårørende, må tas vare på og brukes i foreningsarbeid for pårørende og gjøres tilgjengelig for behandlings- og tjenesteapparat, samt fag- og forskningsmiljøer innen psykisk helse. For at disse skal kunne nyttiggjøre seg denne kunnskap, ønsker LPP Oslo å sørge for å dokumentere den før den dør ut. Vi ønsker å kartlegge erfaringer, synspunkter, og kunnskap fra et langt liv som pårørende, og vi ønsker å kartlegge problemområder og bekymringer de eldre har for fremtiden for sine pårørende.

Prosjektet vil bestå av samlinger knyttet til oppsatte temaer hentet fra spørreundersøkelsen for pårørende i Oslo 2008, et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune Helse- og velferdsetaten og LPP Oslo. I undersøkelsen ble følgende problemområder identifisert av pårørende som spesielt viktige: sysselsetting, økonomi, bolig, koordinering av tjenester, informasjon og kommunikasjon og et ikke-eksisterende tjenestetilbud til pårørende.

2. Målsettingen for prosjektet er todelt:

1) Kartlegge den erfaring og kunnskap som de eldre har opparbeidet seg etter mange år som pårørende innen psykisk helsefeltet.
2) Bistå de eldre med konkrete tiltak som kan bidra til å minske deres bekymring for fremtiden og for hva som vil skje med deres nærmeste den dag de går bort.3.Målgrupper

1) Eldre pårørende i Oslo
2) Politiske myndigheter, foreninger innen psykisk helse, eldreombudet, helse- og sosialombudet og behandlings- og tjenesteapparatet i Oslo.

4. Prosjektets betydning

Ved å gi eldre pårørende en stemme og ivareta deres erfaringer innen dette feltet, bidrar vi til å styrke pårørende medvirkning i psykisk helsearbeid og behandling, samtidig som vi ivaretar dem som pårørende, og hedrer den innsats de har gjort for sine nærmeste og for samfunnet.

5. Framdriftsplan

Foreningen har vært i kontakt med eldre pårørende som har jobbet tett med foreningen. De har formidlet et behov for å møte andre i sin aldersgruppe for utveksling av erfaringer og bekymringer knyttet til problematiske forhold de er opptatt av som eldre pårørende.
LPP Oslo vil arrangere samlinger med oppstart januar 2009. Vi vil holde 9 samlinger over 6 måneder. Samlingene vil bli ledet av prosjektleder, og en egen egnet person vil ansettes for å dokumentere innholdet i hver samling. Dokumentasjonen vil samles i en egen prosjektrapport. Denne vil bli distribuert og brukt videre i foreningens arbeid, og overfor ulike målgrupper (se over). Det vil bli invitert relevante aktører inn på samlingene knyttet til de enkelte temaene, slik at samlingen vil foregå som en form for dialogkonferanser. F. eks helse- og sosialombudet, ansatte i tjenesteapparatet og politiske aktører. Ideen er å skape en god møteplass for refleksjon og kunnskapsutveksling.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0164.pdf

Sluttrapportsammendrag

LPP Oslo har en lang historie med sterkt engasjement for pårørende innen psykiatri. Det er en gruppe som til tross for å ha vært vitne til mange reformer, fremdeles er sterkt bekymret for fremtiden til sine nærmeste. Prosjektet Curriculum Vitae har samlet denne gruppen til jevnlige møter i løpet av 2009, og dette arbeidet munner nå ut i den vedlagte rapporten.

«Curriculum Vitae» løfter frem historiene til foreldre som har vært pårørende i opptil 30 år, og ønsker dermed å verdsette og lære noe av denne gruppens erfaringer som pårørende til psykisk syke over mange år.

Selve mandatet til prosjektet har ført mye positivt med seg. Gruppen har hatt jevnlige møter, med lunsj og erfaringsutveksling. Ved behov har enkeltmedlemmer av gruppen også fått individuelle samtaler, for å bearbeide inntrykkene av historier som blir fortalt. Lysten til å delta i andre aktiviteter på PIO-senteret til LPP Oslo ble også vekket for mange, slik at tilslaget ved CV – pårørende som tidsvitne har hatt flere positive spin-off effekter.

Rapporten har forsøkt å gjengi gruppens tanker og erfaringer så nøyaktig som mulig. Det har gjort inntrykk. Som et resultat av arbeidet med Curriculum Vitae – pårørende som tidsvitne, har blant annet Overformynderiet og Juss-Buss engasjert seg i å bistå denne gruppen i å sikre interessene til deres barn når de selv ikke er her på jorden lenger.

Prosjektleder Marit Pape har ikke vært i stand til å fullføre prosjektet, pga sykdom. LPP Norge har, ved prosjektkoordinator Kristin Berling, derfor fullført oppgavene i samarbeid med daglig leder ved Oslo LPP, Inger Hagen.

Vi takker Helse og Rehabilitering for tildeling av midler til dette verdifulle prosjektet.

Med vennlig hilsen
Landforeningen for pårørende innen psykiatri

Prosjektleder/forsker

Kristin Berling

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Curriculum Vitae – Pårørende som tidsvitne
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2009: kr 110 000
Startdato
10.01.2009
Sluttdato
10.09.2009
Status
Avsluttet