De grønne Musketerer

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
En stor gruppe med personer som har alvorlige psykiske problemer mangler et tilbud om arbeid og aktivitet. Mange års erfaring med å prøve å bringe denne sårbare gruppen ut i de eksisterende tilbud har vist at alle disse har for høy terskel. Erkjennelsen er at man er nødt til å tenke nytt og skape nye tilbud med ennå lavere terskler for deltakelse og mestring.

2. Prosjektets målsetting
Skaffe personer som sliter med rus- og psykiatriproblemer forhøyet livskvalitet. Målet er at deltakerne skal slutte med rus, komme seg i daglig aktivitet, få bedre selvtillit og kanskje på sikt mestre en jobb som krever mindre oppfølging.

3. Målgruppe
En stor gruppe personer som har både rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser mangler et tilbud om arbeid og aktivitet. Tilbaketrekning og isolasjon er dermed vanskelig å motvirke og rusproblemer har vært tilnærmet umulig å bryte seg løs fra.

4. Beskrivelse og gjennomføring
En av jobbene som MUSKETERENE gjør er å hente matvarer med kort holdbarhet hos flere grossister. Disse matvarene deles ut til byens mange utsatte grupper via organisasjoner som jobber med disse: Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, osv.
Hoveddelen av matvarene kommer fra grossistleddet til COOP – et samarbeid som vi kaller for Frukt og Grønt. Gjennom denne virksomheten ser vi at bare på dette lageret kjøres store mengder matavfall på fyllinga ukentlig. Og nettopp her kommer prosjektet vårt inn: REAKTORKOMPOSTERING

Med de ressursene MUSKETERENE har i dag klarer man bare å håndtere en liten del av denne mengden varer. Hvis vi derimot rådde over kompostreaktorer som for eksempel JORAKOMPOST 5100 som hver uke omgjør 700 liter organisk avfall til ren kompostjord vil saken se helt annerledes ut.Disse komposteringsmaskinene er dyre i innkjøp, og uten et tilskudd for å komme i gang vil det bli vanskelig å få vist fram denne ideen til næringsliv, miljøorganisasjoner og politikere. Slik vi ser dette er denne type avfallsbehandling framtidens måte å ta vare på resurssene. Når man med på kjøpet kan gi personer som ellers ikke kommer seg i jobb en virkelig meningsfylt aktivitet blir det ennå vanskeligere å si nei til å gå denne veien.

All virksomheten rundt dette skaper mengder med arbeid til vår gruppe; Henting, sortering, kjøring, levering, håndtering, gi noe til folk, gi noe til dyr, og det som er igjen går i komposteringsmaskinen.

Mer arbeid betyr flere MUSKETERER og flere som kan få tilbud om en bedre hverdag.

5. Prosjektets betydning
Resultater som er oppnådd så langt er oppsiktsvekkende. På kort tid ser vi at AKTIV REHABILITERING gir mindre innleggelser i institusjon, mindre bruk av medisiner, mindre rus og mindre ensomhet. Dette vekker anerkjennelse hos både fagmiljø og pårørende. Ikke minst gir deltakerne en enstemmig positiv tilbakemelding: ?Vi har det bedre når vi arbeider!?

Klarer vi å få til reaktorkompostering vil vi ha MYE arbeid og samtidig skaffe bedre økonomi til DRØMMEFONDET. Dette fondet har som formål å gi deltakerne muligheter til reiser og opplevelser de ellers er økonomisk avskjært fra å være med i. Deltakerne som er med i MUSKETERENE frasir seg vanlig lønn for arbeidet mot å delta på opplevelsene som DRØMMEFONDET kan tilby.

Dette er et prosjekt som vil få positive miljømessige konsekvenser. Det lages ren jord av matavfall som sendes over landegrensen med trailere.

De grønne Musketerene vil samtidig være en modell for resten av landet og således kunne gi muligheter for oppstart av flere prosjekt av denne typen.

Ideen vår har begeistret organisasjonen Grønn Hverdag som har gitt oss full tilslutning.

Prosjekter av denne type vil man kunne etablere mange steder rundt om i landet, men som vanlig må noen gå foran å vise at det nytter Dette er et prosjekt som gir mange gevinster for en relativt beskjeden investering. Websidene som allerede er i gang med flere oppslag i uken vil fortelle jevnlig om utviklingen av prosjektet.

6. Framdriftsplan
Alle involverte parter er klare til å gå i gang straks vi har installert de første komposteringsreaktorene. Vi regner med at prosjektet er i full drift tre måneder etter en tildeling.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0165.pdf

Sluttrapportsammendrag

Musketerene er prosjekt for inntil 12 personer som av forskjellige årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Rus, psykiske problemer og ettervirkninger av mobbing kan være bakgrunnen for dette.
«De Grønne Musketerene» er et spesialprosjekt som har hatt til hensikt å lage nye arbeidsplasser gjennom reaktorkompostering. Den opprinnelige ideen var å bruke matvarer som kastes på grunn av kort holdbarhet som hovedbestanddel i komposteringen. Dette var og er hovedsakelig frukt og grønt.
Til dette prosjektet trengte man maskiner som på en luktfri og rask måte omgjorde store mengder matavfall til god og økologisk kompostjord. Maskinene som ble valgt het Jorakompost 5100, men var svært dyre i anskaffelse og bare med økonomisk støtte ville det være mulig å skaffe disse.
Vi håpet at Exstrastiftelsen som har midler til helse og rehabilitering ville være rett adresse. LPP likte ideen og stilte seg bak oss som medsøker, og søknaden ble sendt våren 2010 og resulterte i 700 000 kroner til prosjektet. Siden vi søkte om å sette i gang prosjektet så har det norske lovverket blitt tilpasset til det meget strengere EU-regelverk for kompostering av matsøppel. Mattilsynet gav kun tillatelse til å kompostere grønt avfall i det lokalet vi hadde tilgjengelig. Komposteringsmaskinene er testet ut og vi har laget flere spennende forsøk med forskjellige blandinger av grønt avfall. De strenge reglene krever også at dette sluttproduktet gjennomgår analyser for å kunne bli godkjent for bruk til matproduksjon. En stor utfordring når vi satte komposteringsmaskinene i drift var at vi fikk alt for lite varer fra vår tidligere leverandør. Etter all den oppmerksomheten som vårt prosjekt har medført, har grossisten blitt mye bedre på å ta hånd om sine varer. De har ansatt en ekstra person for å minske svinnet, og har lyktes i den grad at det omtrent ikke blir varer til overs. Den kunnskapen som vi har tilegnet oss gjennom prosjekttiden har gitt oss forståelse for hva som kreves når det gjelder kompostering, og hvordan dette skal kunne bli lønnsomt.

Prosjektleder/forsker

Bernhard Zimmer

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
De grønne Musketerer
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Org.ledd
MUSKETERNE – Aktiv Rehabilitering
Beløp Bevilget
2011: kr 700 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.04.2012
Status
Avsluttet