‘En for alle – alle for en’

Søknadssammendrag

1 Bakgrunn for prosjektet
Mange barn opplever skolehverdagen som utrygg, og i Elevundersøkelsen gjort i 2011, svarer hele 24% av elevene at de blir mobbet (Kilde: www.regjeringen.no http://www.udir.no/Rapporter/Elevundersokelsen-2011–analyse-av-mobbing-uro-og-diskriminering/). Tallene har vært stabile i 2008-2011. Trivsel og trygghet er viktige faktorer for å lære og å utvikle seg, både personlig og sosialt. På bakgrunn av dette startet UNICEF Norge våren 2010 utviklingen av “En for alle – alle for en”, med utgangspunkt i at fadderordningen de fleste barneskoler har. UNICEF Norge mener det er viktig å finne arenaer hvor det allerede gjøres mye godt arbeid, og styrke dette, fremfor å lage noe nytt som ikke tas i bruk.2 Om prosjektet
“En for alle – alle for en”, ble med støtte fra Gjensidigestiftelsen, lansert 1.juni 2010, og er et digitalt verktøy (se prosjektbeskrivelse) som henvender seg til både elever og lærere på barneskolen. I 2011 har verktøyet blitt utvidet med tilbud om foredrag til skoler, organisasjoner og idrettslag, samt at det legges til rette for bruk på flere arenaer hvor barn er i relasjon med hverandre.

2 Målsetning
Gi inspirasjon til å videreutvikle og innholdsfylle fadderordningen på barneskolen. Skal bidra til økt trivsel, forebygge mobbing og bidra til et trygt og inkluderende miljø på barns fritidsarenaer.

3 Målgruppe
Elever som er/skal bli faddere for yngre elever, samt barn, unge og ledere i organiserte fritidsaktiviteter.

4 Gjennomføring
Film om barn som viser vei
Vi søker om støtte til å lage en film som dramatiserer ulike dilemmaer knyttet til det å være et forbilde, å ha venner som er yngre enn seg og det å inkludere andre. Filmen skal illustrere utfordringer som leder frem til gode løsninger, slik at barn og unge opplever å få flere gode alternativer å handle ut i fra. Filmen kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i plenum etterpå. Metode: Ekspertpanel/referansegruppe bestående av barn og unge. Manuskriptet vil bli basert på deres erfaringer og innspill knyttet til tema rundt mobbing og inkludering. Implementering: Alle barneskoler får anledning til å laste den ned gratis fra samme nettside. Filmen vil bli distribuert gjennom særforbundene i Norges Idrettsforbund. I tillegg en “En for alle”-kampanje i sosiale medier. Filmlengde: 20 minutter.

5 Prosjektets betydning
Tryggere og bedre læringsmiljø. Styrker sosiale relasjoner. Gir barn/voksne verktøy som supplerer det forebyggende arbeidet og arbeidet for barn og unges trivsel.

6 Framdriftsplan, filmproduksjon 2012
Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig
Uke 1 Forarbeid og research, bakgrunnsinfo Oppdragsgiver/produsent
Uke 3 Etablere referansegruppe Oppdragsgiver
Uke 4 Research medvirkende Produsent/oppdragsgiver
Uke 6 Research opptakssted, situasjoner Produsent
Uke 8 Manusutvikling Produsent
Uke 12 Manuspresentasjon, referansegruppe Produsent/Oppdragsgiver
Uke 13 Revidere manuskript Produsent
Uke 15 Deadline manuskript
Uke 16 Praktisk forberedelse opptak Produsent
Uke 17 Opptak Produsent
Uke 18 Gjennomgang av opptak Produsent
Uke 20 Logging/digitalisering av opptak Produsent
Uke 21 Redigering/Etterarbeid Produsent
Uke 29 Presentasjon Versjon 1 (Internt) Produsent/Oppdragsgiver
Uke 30 Revideringer/justeringer Produsent
Uke 31 Presentasjon Versjon 2, referansegruppen Produsent/Oppdragsgiver
Uke 32 Revideringer/Presentasjon Produsent
Uke 33 Presentasjon testgruppe (repr. fra målgruppe) Produsent/Oppdragsgiver
Uke 34 Revideringer/justeringer Produsent/Oppdragsgiver
Uke 35 Deadline og endelig godkjenning (film) Produsent/Oppdragsgiver

*Oppdragsgiver = prosjektleder i UNICEF Norge

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0004.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn
Vi har i forbindelse med prosjektet En for alle – alle for en laget filmen Klasse 6B – Fem kjente utfordringer fra barns hverdag som en hjelp til å øke barns forståelse og empati for hverandre så flere føler seg trygge, respektert, inkludert og verdsatt. Bakgrunnen for satsingen er at det fremdeles er mange barn som faller utenfor sosialt. I Elevundersøkelsen i 2011 svarte for eksempel 24 % av elevene at de følte seg mobbet. Forskning viser at trygghet og trivsel er avgjørende for all utvikling og læring. Nyere undersøkelser viser at skoleprestasjonene er dårligere hos alle elevene i skolemiljø preget av mobbing – ikke bare de som blir utsatt for mobbingen.

Filmen
I “Klasse 6B” dramatiseres kjente utfordringer fra barns hverdag i fem episoder: 1) Vennskap, 2) Tør du?, 3) Martins første trening, 4) Selvbildet og 5) Hemmeligheten
Hver episode varer 3-4 minutter og omhandler utfordringer knyttet til bruk av mobiltelefon, mobbing og press, skolens fadderordning, hjemmeforhold og fritidsaktiviteter. Filmene skal være innledning til samtaler, rollespill med mer, og episodene knyttes opp mot sentrale verdier i FNs barnekonvensjon. Vi ønsker på den måten å inspirere barn til å se hvor mye hver enkelt kan bety sosialt og hvor lite som ofte skal til for å skape et inkluderende miljø.

Videre planer
Gjensidigestiftelsen finansierer distribusjon, implementering og DVD-produksjon av filmen inkludert lærerveiledning. Filmen skal også gjøres tilgjengelig på nett. Lansering av film og lærerveiledning skjer våren 2013. Tilbudet vil gjøres kjent på skoler og i forbindelse med barns fritidsaktiviteter. UNICEF Norge vil bruke filmene i forbindelse med skolebesøk og lignende.

Prosjektleder/forsker

Ellen Sandøe

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
‘En for alle – alle for en’
Organisasjon
UNICEF Komiteen i Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 775 000
Startdato
01.02.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet