En renere jobb

Søknadssammendrag

I jobb er et lavterskeltilbud om dagbasert, lønnet arbeid. Vi har 8 arbeidsplasser, hvor hovedoppgaven er gatefeiing og søppelplukking. Siden mars 2020 har tiltaket opplevd en kraftig økning i antall deltagere. Vi ser at stadig flere har kjent på behovet for å møte mennesker, oppleve tilhørighet og fylle dagene med noe meningsfullt, etter halvannet år med strenge smittevernstiltak. Sårbare grupper er spesielt berørt av pandemien, hvor flere av disse gruppene allerede er tilknyttet våre tiltak.

Med prosjektet vil vi tilby arbeid til flere deltagere, og denne arbeidsplassen vil være tilknyttet Vaskeriet. Her vil arbeidsoppgavene være sortering og vask av klær, enkel rengjøring og orden i Vaskeriet, levere matpakker på Feltpleien, forberedelse av lunsjpause for deltagerne og å hjelpe til å kjøkkenet ved behov.

Målgruppen er mennesker i aktiv rus og med psykiske utfordringer, samt andre vanskeligstilte, som varig står utenfor arbeidslivet og ikke er i stand til å forholde seg til et ordinært arbeidsliv med krav til stabilt oppmøte og faste arbeidstider.

Tiltaket drives etter en sosialfaglig modell. En får mulighet til sosial trening, samtaler og praksisbasert tilnærming til oppgavene for å øke mestringsopplevelsen. Deltagerne skal være med på å utforme arbeidsdagen, oppgavene og oppbygningen av tilbudet.

Vi vil bruke november 2021 på å rekruttere og reklamere for det nye tilbudet, med mål om å ha 3 deltagere i gang i Vaskeriet i desember 2021. Tiltaket vil evalueres underveis, sammen med deltagerne. Per mai 2022 vil vi gjøre opp en statusrapport, og se om det eventuelt er noe vi må endre på.

Med dette tiltaket ønsker vi å gi vanskeligstilte mennesker muligheten til å jobbe, og et trygt og stabilt sted å gå til, uten krav til endring av væremåte eller livssituasjon. Arbeidet tilrettelegges for å gi den enkelte en best mulig hverdagsopplevelse.

Prosjektleder/forsker

Sara Vingelsgaard

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
En renere jobb
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 280.881
Startdato
15.10.2021