Generasjonsmøter

Søknadssammendrag

Generasjonsmøter (GM) er en del av Østbyen Frivilligsentral og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim. GMs mål er å skape møter på tvers av generasjoner og kulturer og mellom grupper som i liten grad omgås i det daglige. Vi jobber primært med ungdommer (15-25 år) med flyktningbakgrunn generelt, og ungdom som kom som enslige mindreårige spesielt. Disse ungdommene ble meget hardt rammet av koronapandemien. De har blitt mer ensomme, da de som oftest er i Norge alene og uten familie. På grunn av allerede eksisterende språkvansker har hjemmeundervisning vært svært utfordrende for denne gruppen. Dette har ført til at de fleste ikke har hatt den oppfølgingen på skolen de har behov for. For flere har dette resultert i at karaktersnitt har gått ned, noe som fører til manglende motivasjon og mestringsfølelse, som igjen minker sjansen for fullføring av skoleløp.

Dette kommer i tillegg til de psykiske problemene pandemien brakte med seg, da disse ungdommene er særlig utsatt for psykiske vansker på grunn av det de har opplevd i hjemlandet eller reisen til Norge. Forskning fra 2019 viser at ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger sliter over en lang periode med sin mentale helse og traumerelaterte lidelser. Det og da være isolert fra skolekamerater og miste rammene fra skolehverdagen, har vært særlig negativ for disse ungdommene. Sosialt samvær og hjelp med lekser og andre gjøremål har vist seg å være ekstremt viktig for denne gruppen. Dette arbeidet vil være med på å motvirke konsekvensene pandemien har hatt for mange ungdom med flyktningbakgrunn, blant annet mellom å tilby leksehjelp, kurs, sosiale opplegg og mer for målgruppen.

Prosjektleder

Christel Vroone

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Generasjonsmøter
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 450.000
Startdato
08.04.2022