Energikonsulenter -Trygghet i overgangen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Mange barn og unge med særskilte behov faller fra i overgangen fra helsetjeneste til idrettsaktivitet (normal eller tilrettelagt). De siste 4 årene har åtte sterke miljøer i Vestland samlet seg i Idrettscampus Bergen (ICB) (Vestland Fylkeskommune, Helse Bergen (HB), Vestland Idrettskrets (VIK), Bergen kommune (BK), Olympiatoppen Vest, SK Brann, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet). Gjennom langvarig arbeid i ICB er det kartlagt en mangel som vi ønsker å teste ut om kan dekkes gjennom innføring av Energikonsulenter på tvers av og integrert i kommune, sykehus og idrett

Målsetting for prosjektet

Hovedmål: Å sikre at barn og unge med særskilte behov skal kunne delta, trives og oppleve fellesskap i egnet organisert aktivitet i sitt nærmiljø på lik linje som jevnaldrende. Delmål 1-4: 120 deltakere, 70% langvarig videreføring, trygging av aktivitetsledere og fortsatt samarbeid etter prosjektet

Målgruppe

1. Barn og unge med særskilte behov i alder 6-18 år. Gevinst av inkludering i fysisk aktivitet 2. Aktivitetsledere (trener, støttekontakt eller lignende)

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet har svært konkrete tiltak som skal gjennomføres. Vi skal prøve ut en funksjon som ikke eksisterer i dagens oppbygging av sykehus, kommune og idrett. Det skal bli gjort gjennom rammer som er velutprøvd med gode resultater internt i organisasjonene, men på andre fokusområdet (f.eks. integrering av mindreårige asylsøkere eller voksne med rusproblematikk). Tiltaket er å etablere funksjonen Energikonsulent inn i Bergen kommune, Vestland Idrettskrets og Haukeland Universitetssjukehus (Energisenteret for barn og unge). Disse tre Energikonsulentene skal ha sitt ansettelsesforhold inn i sin “moderorganisasjon”, men kunne gjennomføre sitt arbeid sammen som team, og på tvers av silogrensene. Kjernen i arbeidsoppgave er å møte barnet/ungdommen i behandlingsløp på sykehuset eller i kommunen, ta kontakt med aktuelt idrettstilbud i nærmiljøet (kommune eller idrett), for så å følge barnet/ungdommen ut i aktiviteten og delta på de første 2-6 øktene. Energikonsulenten skal fungere som en støtte for brukeren, pårørende og trener/støttekontakt/ressursperson i frivilligheten i den mest kritiske fasen av integrering i aktivitetstilbud.

Fremdriftsplan for prosjektet

Pilot, høst 2020, egenfinansiert – Utprøving i liten skala i Bergen kommune, Etat for barn og familie, der målgruppen er unge med psykiske vansker med tilknytning til tjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Fase 1 – Oppstart (jan-feb 21): Trekke erfaringer fra pilot og ansette Fase 2 – Gjennomføring (mar 21 – des 22): Inkludere deltakere og ha justerende statusmøter Fase 3 – Evaluering (jan-des 22): I henhold til beskrivelse

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet: 1. og 2. linjetjenesten i helse, samt idretten, har en felles utfordring i å integrere barn og unge med psykiske eller fysiske helseplager i organisert aktivitet. Derfor har vi samlet krefter i dette prosjektet. Målsetting: å sikre at barn og unge med psykiske eller fysiske tilretteleggingsbehov kan delta, trives og oppleve fellesskap i egnet organisert aktivitet i nærmiljøet på lik linje med andre jevnaldrende. Delmål: 1) Sikre at 120 barn og unge i alderen 6-18 blir kjent med og får prøve ut egnet aktivitet i det brukeren anser som eget nærmiljø. 2) <70 % av barn og unge som har vært hatt oppfølging av Energikonsulent i prosjektperioden deltar ukentlig og regelmessig i (organisert) fysisk aktivitet 3 og 6 måneder etter endt oppfølging. 3) Sikre at aktuelle aktivitetsledere får tilstrekkelig råd, veiledning og informasjon til å tilrettelegge aktivitet i den grad det er behov for det, for brukeren. 4) Sikre videre samarbeid etter prosjektslutt

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

For å evaluere effekt av tiltaket ble det utarbeidet anonymisert logg (delmål 1), digitale spørreskjema for deltagere m/foresatte (delmål 2) og aktivitetsledere (delmål 3). Delmål 1 ble oppnådd innenfor prosjekttiden, men grunnet svært lav responsrate på digitale spørreskjema kan vi ikke si noe om hvorvidt resterende mål er oppnådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

122

Prosjektgjennomføring/Metode

Tre Energikonsulenter ble engasjert, i hver sin organisasjon. De arbeidet i felles team, men hadde da innpass i henholdsvis sykehus, kommune og idrett, og kunne spille på styrker derfra. En Energikonsulent 1) møter barn og unge som er i kontakt med spesialist- og kommunehelsetjenesten. Gjennom samtale med barnet, foresatt og behandler kartlegger vi deltagerens interesser og eventuelle tilretteleggingsbehov. I samråd finner vi ulike aktiviteter som kan være aktuelle, og 2) Energikonsulent undersøker hvilke aktiviteter som er tilgjengelig i nærmiljøet. Det opprettes kontakt med aktivitetstilbudet som skal prøves ut, og om det er aktuelt og samtykket for informeres det om aktuelle tilretteleggingsbehov. 3) Om ønskelig går vi sammen på 2-6 treninger, før deltageren 4) etter hvert utfordres på selvstendig deltagelse. Dersom barnet finner sin mestringsarena trappes kontakten ned. For delmål 4 forpliktet hver organisasjon seg til deltagelse i en møterekke med fokus på hvordan videreføre funksjonen i fellesskap eller i hver organisasjon.

Resultater og resultatvurdering

122 deltagere har gjennomgått opplegget med Energikonsulent, og omlag 60 har fått tilbudet, men takket nei eller ikke respondert. Gjennom egenrapportering fra konsulentene og kartlegging gjennom studentprosjekt ser vi at det i stor grad er gjennomførbart å strukturere et slikt tilbud/tjeneste på tvers av tunge organisasjoner, men det krever en tydelig ansvarsfordeling og rolleavklaring. Det ser vi særlig i den manglende responsen på spørreskjemaer. Vi vet at det krever gjentagende oppfordring for å sikre god respons, og med tydeligere ansvarsfordeling innad i prosjektgruppen kunne og burde dette blitt fanget opp tidligere. Fokuset på videreføring fra dag 1 har gitt gode resultat i form av at Helse Bergen viderefører, og de andre organisasjonene har positive prosesser på gang.

Oppsummering og videre planer

Til tross for manglende effektmåloppnåelse anser vi prosjektet som svært vellykket. Vi har gjennom praktisk utprøving i prosjektet fått et økt fokus på overgangen til organisert aktivitet, og vi opplever nå en jevnlig strøm av forespørsler fra behandlere på sykehus og kommune. Vi blir kontaktet av andre som ønsker å se på muligheter for å prøve ut funksjonen i sine kommuner. Vi vil videre jobbe for å skaffe finansiering i egne organisasjoner, samt vurdere felles søknader med nye kommuner, eventuelt med lokale tilpasninger. Det jobbes også med å integrere funksjonen i definerte behandlingsløp.

Prosjektleder

Randi Marie Berntsen Farnes

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Energikonsulenter -Trygghet i overgangen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Idrettscampus Bergen
Beløp Bevilget
2021: kr 670 000, 2022: kr 675 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet