Fire snitter og en kaffe

– Endelig kan vi treffes i helgene!

Prosjektet er et tiltak fra Østbyen frivilligsentral for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre hjemmeboende. I denne spesielle tiden er behovet for sosialt samvær ekstra stort i denne målgruppen. Sosialt samvær har en positiv effekt på menneskers psykiske helse og gir en meningsfull hverdag.

– Flere av våre gjester kunne fortelle at de gikk på butikken flere ganger om dagen kun for å få sosial omgang med andre mennesker. Noen hadde sittet inne alene nærmest uten kontakt med omverdenen i flere måneder mens landet var nedstengt, forteller prosjektleder Tonje Vildalen Husby.

Mange ensomme

Østbyen frivilligsentral jobber allerede tett opp mot hjemmeboende eldre. Dette anses generelt for å være en spesielt utsatt gruppe når det kommer til ensomhet og sosial isolasjon og spesielt under pandemien ser vi at behovet for sosiale møteplasser er stort.

Endelig har eldre hjemmeboende i Trondheim fått et helgetilbud der de kan møtes.

Tonje Vildalen Husby, prosjektleder

Det siste året med en hverdag preget av nedstengte tilbud har vist ekstra tydelig hvor stort behovet var for å få på plass en trygg ramme for sosialt samvær og møteplasser for eldre hjemmeboende.

Mange hadde spesielt ønsket seg noe å gå til på søndager, og slik ble «Fire snitter og en kaffe» til.

– ­Vi mottok stadig henvendelser fra våre gjester med spørsmål om når vi ville åpne igjen, eller fra de som bare ville slå av en prat fordi de var ensomme. Da vi endelig kunne gjenåpne våre møteplasser for eldre hjemmeboende merket vi raskt at behovet for møteplasser var større og viktigere enn tidligere, sier Husby.

Annenhver søndag kan nå eldre fra alle bydeler i Trondheim møtes til snitter, kaffe, kake og en felles aktivitet. På programmet står det både musikk, quiz og rebus, som settes opp ut fra gjestenes ønsker og forslag.

Prøver ut nye konsepter

– Over lengre tid har vi hatt idé og et ønske om å skape arenaer for frivillighet for ungdom tilknyttet Frivilligsentralen og prosjektet «Generasjonsmøter», forteller Husby.

Ungdom med innvandrerbakgrunn, og/eller som har kommet til Norge som mindreårige flyktninger deltar i «Generasjonsmøter». Gjennom «Fire snitter og en kaffe» er det skapt en ypperlig mulighet for å få til gode møteplasser på tvers av generasjoner og kulturer.

Møteplasser som dette fremmer språk og integrering på tvers av generasjoner

Tonje Vildalen Husby, prosjektleder

– Prosjektmidler fra Stiftelsen Dam har vært avgjørende for oppstart og drift av prosjektet. Med denne støtten har vi hatt mulighet til å starte opp «Fire snitter og en kaffe» svært raskt, samtidig som vi har sikret drift ut hele 2021, forteller Husby. Støtten har muliggjort at vi allerede har kunnet gjennomføre fem treff dette året, til glede for gjester som endelig har noe å se frem til i helgen!


Søknadssammendrag

Østbyen Frivilligsentral(ØF) skal den 18.10.20 starte en møteplass for eldre hjemmeboende kalt «Fire snitter og en kaffe». Møteplassen vil foregå annenhver søndag (i partallsuker) i frivilligsentralens lokaler, og vil driftes av prosjektleder og frivillighet. Prosjektet er et tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre hjemmeboende i en tid hvor mangelen på sosialt samvær kan være stor. Under korona-pandemien ser man at behovet for møteplasser er stort. Vi vil derfor å bidra positivt til målgruppens psykiske helse gjennom å opprette en sosial møteplass hvor man kan komme sammen innenfor trygge rammer. Prosjektet vil ha umiddelbare positive virkninger ved at flere eldre får muligheten til å komme seg ut og treffe andre, delta i underholdning og aktiviteter og dermed oppleve en meningsfylt hverdag.

«Fire snitter og en kaffe» er en videreutvikling av et eksisterende samarbeid mellom ØF og Trondheim Kommune (TK) kalt «Sosiale møteplasser for eldre hjemmeboende». Samarbeidet er politisk initiert i tråd med konseptet «Aldersvennlig by» og stortingsmeldingen «Leve hele livet». Det er et politisk uttalt mål at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, noe som medfører et behov for gode tilbud for denne befolkningsgruppen. Gjennom prosjektet ønsker vi å videreutvikle arbeidsmodeller for hvordan frivillighet og kommune kan jobbe sammen om å forme gode tilbud for målgruppen.

Møteplassen driftes hovedsakelig av prosjektleder som jobber i team med daglig leder ved ØF og prosjektansvarlig for «Sosiale møteplasser» fra TK. Teamet jobber med utforming og markedsføring av tilbudet, samt rekruttering av gjester og frivillige.

Gjester er viktige ressurser og vi legger til rette for brukermedvirkning slik at tilbudet kan være aktuelt og relevant for målgruppen. Vi vil også jobbe for at møteplassen på lang sikt skal driftes av frivillige uten å være avhengig av ansattressurser. Slik kan vi sikre at prosjektet videreføres etter endt prosjektperiode.

Prosjektleder/forsker

Tonje Vildalen Husby

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Fire snitter og en kaffe – søndagstreff på frivilligsentralen
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 190.000
Startdato
03.10.2020